دکتر علی ارومیه ای

دکتر علی ارومیه ای استاد دانشکده علوم پایه دانشگاه تربیت مدرس

دکتر علی ارومیه ای

Dr. Ali Uromeihy

استاد دانشکده علوم پایه دانشگاه تربیت مدرس

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اعتبار سنجی نتایج آزمایش نفوذ استاندارد در تعیین شاخص های طراحی (مطالعه موردی، مجتمع پزشکی-تجاری استقلال کرمان) (دریافت مقاله) دوفصلنامه زمین شناسی ژئوتکنیک دوره: 10، شماره: 3
2 بررسی تاثیر خصوصیات زمین شناسی مهندسی سنگ دانه ها بر تراکم پذیری (دریافت مقاله) دوفصلنامه زمین شناسی ژئوتکنیک دوره: 10، شماره: 4
3 بهسازی خصوصیات مهندسی خاک رسی CL با استفاده از نانو ذرات سیلیس و کایولینیت (دریافت مقاله) دوفصلنامه زمین شناسی ژئوتکنیک دوره: 10، شماره: 3
4 اثر تراکم درزه بر سرعت سیر موج طولی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم زمین دوره: 29، شماره: 115
5 اثر مخاطرات طبیعی کواترنری بر پهنه بندی خطر سقوط سنگ به روش سیستم مهندسی سنگ(مطالعه موردی استان تهران) (دریافت مقاله) فصلنامه کواترنری ایران دوره: 9، شماره: 1
6 اثر هاله خرد شده در حفاری انفجاری بر تحلیل عددی سه-بعدی تغییرشکل های تونل با نگرشی ویژه بر کیلومتر ۱۰ تونل گاوشان (دریافت مقاله) فصلنامه علوم زمین دوره: 19، شماره: 73
7 ارزیابی پایداری تونل دسترسی معدن انگوران به روش های رده بندی تجربی و تحلیل سلسله مراتبی فازی (FAHP) (دریافت مقاله) دوفصلنامه یافته های نوین زمین شناسی کاربردی دوره: 18، شماره: 35
8 ارزیابی پتانسیل روانگرایی پی آبرفتی ساختگاه سد مخزنی چپرآباد بر اساس نتایح آزمایش نفوذ استاندارد (SPT) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم زمین دوره: 17، شماره: 68
9 ارزیابی توان فرسایش پذیری و رسوب گذاری در محدوده بندر انزلی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم زمین دوره: 18، شماره: 69
10 ارزیابی خصوصیات ژئومکانیکی سنگ های آرژیلیتی در منطقه مکران جنوبی (راه آهن چابهار- نیک شهر) (دریافت مقاله) دوفصلنامه یافته های نوین زمین شناسی کاربردی دوره: 17، شماره: 33
11 ارزیابی خصوصیات مهندسی مصالح فیلتر مانع فرسایش در سد خاکی کبودوال استان گلستان (دریافت مقاله) فصلنامه انجمن زمین شناسی مهندسی ایران دوره: 4، شماره: 3
12 ارزیابی خطر روانگرایی در مسیر خط ۲ مترو رشت با روش تحلیل سلسله مراتبی فازی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم زمین دوره: 26، شماره: 103
13 ارزیابی سایندگی خاک ها در حفاری مکانیزه تونل های شهری با نگرشی ویژه به خط یک قطار شهری تبریز (دریافت مقاله) فصلنامه انجمن زمین شناسی مهندسی ایران دوره: 5، شماره: 1
14 ارزیابی سیستم نگهدارنده توده سنگ های افیولیت ملانژ در تونل آزاد (دریافت مقاله) دوفصلنامه زمین شناسی ژئوتکنیک دوره: 6، شماره: 3
15 ارزیابی نقش فشار تزریق در فیلتراسیون دوغاب های پایه سیمانی در چند مثال از سنگهای نرم (دریافت مقاله) فصلنامه علوم زمین دوره: 28، شماره: 110
16 ارزیابی و پهنه بندی توان روانگرایی نهشته های ساحلی (محدوده ساحلی میدان گازی پارس جنوبی) (دریافت مقاله) فصلنامه انجمن زمین شناسی مهندسی ایران دوره: 6، شماره: 3
17 ارزیابی ویژگی‎ های زمین شناسی مهندسی سازند گچساران به منظور نشت آب (مطالعه موردی مخزن سد خرسان۳) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم زمین دوره: 27، شماره: 105
18 ارزیابی ویژگیهای مهندسی سنگها و پیشنهاد معیار انتخاب مصالح سنگی برای احداث موج شکنهای توده سنگی در سواحل جنوبی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه علوم زمین دوره: 17، شماره: 66
19 استفاده از نظریه مخروط افت در ارزیابی خطر سنگ ریزش در مسیر جاده چالوس (پل زنگوله مرزن آباد) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم زمین دوره: 17، شماره: 66
20 Effective methods to reduce the pit wall displacement (Case study: Pars complex project) (دریافت مقاله) دوفصلنامه زمین شناسی ژئوتکنیک دوره: 13، شماره: 1
21 Effects of cement and lime addition to soft clays on their strength in saturated condition of Mahshahr Port (دریافت مقاله) دوفصلنامه زمین شناسی ژئوتکنیک دوره: 9، شماره: 4
22 Improvement of CL soil engineering properties by using of silica and kaolinite nanoparticles (دریافت مقاله) دوفصلنامه زمین شناسی ژئوتکنیک دوره: 12، شماره: 2
23 Investigation the effect of geological formations on slope instabilities of Babolrood Watershed (دریافت مقاله) دوفصلنامه زمین شناسی ژئوتکنیک دوره: 4، شماره: 3
24 برآورد متغیرهای مقاومت برشی شیل های سازند شمشک با استفاده ازالگوریتم منطق فازی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم زمین دوره: 23، شماره: 89
25 برآورد مقاومت تراکمی تک محوری و مدول تغییر شکل پذیری شیل های سازند شمشک با استفاده از الگوریتم منطق فازی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم زمین دوره: 21، شماره: 83
26 بررسی استحکام و کاربری سنگ های مصنوعی ساخته شده با رزین و مواد افزودنی مختلف (دریافت مقاله) فصلنامه انجمن زمین شناسی مهندسی ایران دوره: 13، شماره: 4
27 بررسی تاثیر شکل گسیختگی بر مقاومت تراکمی تک محوره ی نمونه های سنگی (دریافت مقاله) فصلنامه انجمن زمین شناسی مهندسی ایران دوره: 2، شماره: 1
28 بررسی تاثیر عوامل زمین شناسی مهندسی بر پارامترهای مرتبط با ارزیابی تجربی نشست زمین در اثر حفر تونل ابوذر، تهران (دریافت مقاله) فصلنامه زمین شناسی مهندسی دوره: 10، شماره: 3
29 بررسی تاثیرات الیاف کربن و شیشه بر افزایش مقاومت خمشی سنگ های مصنوعی و مطالعه ی ساختار آن ها با استفاده از SEM (دریافت مقاله) فصلنامه انجمن زمین شناسی مهندسی ایران دوره: 11، شماره: 3
30 بررسی خطر زمین لغزش به روش AHP در ساحل دریای خزر، محدوده نوشهر تا رامسر (دریافت مقاله) فصلنامه انجمن زمین شناسی مهندسی ایران دوره: 3، شماره: 1
31 بررسی روش های غیرمستقیم تخمین مقاومت تراکمی تک محوری شیل های سازند شمشک (دریافت مقاله) دوفصلنامه زمین شناسی ژئوتکنیک دوره: 7، شماره: 1
32 بررسی نقش دو فرایند دیاژنزی دولومیتی شدن و سیمان انیدریتی در رفتار مکانیکی سنگ های کربناته سازند کنگان (میدان گازی پارس جنوبی، خلیج فارس) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم زمین دوره: 33، شماره: 4
33 بررسی ویژگی های زمین شناسی مهندسی پی آبرفتی ساخت گاه سد مخزنی چپرآباد با نگرشی ویژه به مسئله آب بندی (دریافت مقاله) فصلنامه زمین شناسی مهندسی دوره: 2، شماره: 1
34 بهبود خواص ژئوتکنیکی خاک رسی با استفاده از نانوذرات کائولینیت (دریافت مقاله) فصلنامه علوم زمین دوره: 28، شماره: 109
35 پاسخ لرزه ای عوارض توپوگرافی دو بعدی نیم سینوسی متقارن و نامتقارن در برابر امواج مهاجم قائم SV (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و مهندسی زلزله دوره: 9، شماره: 3
36 پهنه بندی خطر ناپایداری دامنه ها در تاقدیس کنگان به روش آنبالاگان (دریافت مقاله) دوفصلنامه زمین شناسی ژئوتکنیک دوره: 5، شماره: 3
37 پیش بینی درصد تراکم خاک های ریزدانه در ساختمان سد مخزنی سرابی با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی (دریافت مقاله) فصلنامه زمین شناسی مهندسی دوره: 4، شماره: 2
38 تاثیر نانوذرات بنتونیت بر تغییر خصوصیات ژئوتکنیکی ماسه (دریافت مقاله) فصلنامه انجمن زمین شناسی مهندسی ایران دوره: 11، شماره: 1
39 تأثیر سنگ دانه های سیلیکاته بر تغییر خصوصیات زمین شناسی مهندسی سنگ مصنوعی نسبت به سنگ طبیعی (دریافت مقاله) فصلنامه زمین شناسی مهندسی دوره: 12، شماره: 3
40 مدل سازی عددی اثر هم جواری بر پاسخ لرزه ای تپه های نیم سینوسی همگن (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و مهندسی زلزله دوره: 10، شماره: 4
41 مقایسه ویژگی های زمین شناسی مهندسی گرانیت های طبیعی با انواع مصنوعی (دریافت مقاله) مجله علوم زمین خوارزمی دوره: 5، شماره: 1
42 مقایسه ویژگی های فیزیکی و مکانیکی سنگ های مصنوعی ساخته شده با شرایط وجود و عدم وجود خلاء و فشار، رزین و سنگ دانه های مختلف (دریافت مقاله) فصلنامه انجمن زمین شناسی مهندسی ایران دوره: 14، شماره: 2
43 ویژگی های الاستیک سنگ مخزن های کربناته: اندازه گیری های آزمایشگاهی و مدل سازی عددی با استفاده از تصاویر میکرو سی تی اسکن (دریافت مقاله) نشریه علمی ژئومکانیک نفت دوره: 6، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آبگذری ساختگاه سد سمیره با نگرشی ویژه برطرح توسعه پرده آب بند (استان ایلام) (دریافت مقاله) همایش ملی مهندسی عمران و زمین شناسی
2 آبگذری ساختگاه سد سیمره با نگرشی ویژه برطرح توسعه پرده آب بند (استان ایلام) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی
3 ارتباط بین میزان نرخ نفوذ در گمانه زنی اکتشافی و خصوصیات سرشناسی زمین در تونل بزرگ انتقال آب قمرود (دریافت مقاله) بیست و چهارمین گردهمایی علوم زمین
4 ارزیابی آب گذری پی آبرفتی سد جنگ آباد سمیرم با توجه به آزمایشات صحرائی لوفران و لوژان (دریافت مقاله) سومین کنفرانس مدیریت منابع آب
5 ارزیابی اعتبار روشهای مختلف تخمین جریان آب ورودی به تونل های سنگی (مطالعه موردی تونل قمرود) (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس تونل ایران
6 ارزیابی افزودن نانو ذرات رس بر تراکم پذیری خاکهای ماسه ای با ترکیب شیمیایی سیلیکاته (دریافت مقاله) نهمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران
7 ارزیابی انفجارات معادن سد سرابی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق آبی
8 ارزیابی پارامترهای زمین شناسی مهندسی ساختگاه سد سرابی تویسرکان به منظور طراحی پرده آب بند (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک
9 ارزیابی پتانسیل روانگرایی در سازه های زیرزمینی ( مطالعه موردی قطعه شرقی- غربی تونل خط 7 متروی تهران) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک
10 ارزیابی تاثیر افزودنی های نانورس و نانوسلیس بر بهسازی خصوصیات مهندسی ماسه بادی (دریافت مقاله) همایش ملی مهندسی عمران و زمین شناسی
11 ارزیابی تاثیر پارامتر k0 بر جابجایی قائم ایجاد شده در روباره تونل ابوذر، تهران (دریافت مقاله) هجدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
12 ارزیابی تاثیر جنس زمین در ناپایداری دانه های مسیر راه، مطالعه موردی مسیر گرمابدر - دشت لار (دریافت مقاله) چهارمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
13 ارزیابی تاثیر نانوذرات سیلیس در بهسازی ظرفیت باربری خاک GP (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری
14 ارزیابی تاثیرنانوذرات کائولنیت برتراکم پذیری خاک های با ترکیب شیمیایی کربناته و سلیکاته (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
15 ارزیابی تزریق پذیری ساختگاه سد سرابی به منظور طراحی پرده آب بند (دریافت مقاله) هشتمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران
16 ارزیابی تنشهای برجا در طول مسیر تونل آزاد و تاثیر آن در رفتار مهندسی توده سنگ (دریافت مقاله) هشتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
17 ارزیابی حساسیت منطقه لشگرک نسبت به زمینلغزشهای ناشی از زلزله بااستفاده از نرمافزار CAMEL (دریافت مقاله) هجدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
18 ارزیابی خصوصیات زمین شناسی موثر در پرده آب بند سد تالوار (دریافت مقاله) هشتمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
19 ارزیابی خصوصیات زمین شناسی مهندسی و زئوتکنیک مسیر خط 2 مترو رشت (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی
20 ارزیابی خصوصیات ژئومکانیکی توده سنگهای ساختگاه سد کنجانچم ایلام (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی
21 ارزیابی خطر سنگ افت در مسیر جاده چالوس توسط نظریه مخروط افت (دریافت مقاله) بیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
22 ارزیابی خطر لرزه خیزی در مسیر راه آهن گلگهر شیراز (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی نخبگان عمران، معماری و شهرسازی
23 ارزیابی خطر نسبی روانگرایی متاثر از زلزله در نوار ساحلی استان بوشهر(منطقه پارس جنوبی) (دریافت مقاله) سی و یکمین همایش علوم زمین
24 ارزیابی رفتار مهندسی خاک طی مراحل اجرای تونل خط آهن تهران-تبریز (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران
25 ارزیابی رفتار هیدروژئومکانیکی توده سنگ با استفاده از آزمایش های نفوذپذیری لوژن (مطالعه موردی) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی
26 ارزیابی عددی رابطه بین لیتولوژی، گسلش و درزه داری توده سنگ (دریافت مقاله) اولین همایش سراسری کاربرد فناوریها و روشهای نوین در علوم زمین
27 ارزیابی عددی رابطه بین لیتولوژی، گسلش و درزه داری توده سنگ (دریافت مقاله) اولین همایش سراسری کاربرد فن آوریها و روش های نوین در علوم زمین (معدن،زمین شناسی و محیط زیست)
28 ارزیابی عملکرد وطبقه بندی زوال سنگهای لوماشل در موج شکنهای توده سنگی سواحل جنوبی ایران (دریافت مقاله) پنجمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران
29 ارزیابی عملیات تزریق پرده آببند در تکیه گاه چپ سد ارداک (دریافت مقاله) پنجمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران
30 ارزیابی قابلیت تزریق پذیری و نفوذپذیری پی سنگی سدکمال صالح اراک (دریافت مقاله) پنجمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران
31 ارزیابی قابلیت روانگرایی زمین های سست بندر ماهشهر (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران
32 ارزیابی کارایی آزمایشات سرعت موج در تخمین مقاومت تراکمی تک محوره و مدول الاستیسیتة سنگ بکر (دریافت مقاله) پنجمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران
33 ارزیابی کارایی رده بندی RMR در پیش بینی رفتار مهندسی سازند شمشک در حفریات زیرزمینی منطقه ی سیاه بیشه (دریافت مقاله) ششمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران
34 ارزیابی میزان نشت در تکیه گاه راست سد غازان خوی و پیشنهاد طرح آب بندی با توجه به خصوصیات زمین شناسی مهندسی (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی بررسی دستاوردهای پژوهشگران علوم زمین ایران
35 ارزیابی نقش ضخامت در تراکم پذیری خاک های ریزدانه در سدهای مخزنی سرابی و کبودوال (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق آبی
36 ارزیابی و طبقه بندی مهندسی سنگهای گسله در محل فرورانش زاگرس (دریافت مقاله) دوازدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
37 ارزیابی و مقایسه خواص مهندسی سنگ تراورتن معادن آذرشهر و فیروزکوه به عنوان معادن سنگ ساختمانی (دریافت مقاله) سی و نهمین کنگره ملی و چهارمین کنگره بین المللی علوم زمین
38 ارزیابی ویژگی های زمین شناسی مهندسی ساختگاه سد امروله کنگاور، استان کرمانشاه (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس پژوهشهای کاربردی منابع آب ایران
39 ارزیابی ویژگیهای درزه نسبت به عمق در کیفیت توده سنگ ( مطالعه موردی سد خیرآباد نیک شهر ) (دریافت مقاله) اولین همایش انجمن زمین شناسی ایران
40 استفاده از روش های آماری در پهنه بندی خطر زمین لغزش (دریافت مقاله) دومین سمینار زمین لغزه و کاهش خسارتهای آن
41 استفاده از مواد پلاستیکی در تولید سنگ مصنوعی به منظور کاهش آلاینده های محیطی (دریافت مقاله) یازدهمین همایش ملی تخصصی زمین شناسی دانشگاه پیام نور و بیست و یکمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
42 اعتبار سنجی نتایج آزمایش نفوذ استاندارد در تعیین شاخص های طراحی (مطالعه موردی، مجتمع تجاری-پزشکی استقلال کرمان) (دریافت مقاله) هشتمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران
43 افقهای نوین در تولید سنگ مصنوعی و نقش آن در کاهش صادرات سنگ تزیینی بصورت کوپ (دریافت مقاله) یازدهمین همایش ملی تخصصی زمین شناسی دانشگاه پیام نور و بیست و یکمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
44 EFFECT OF JOINT OPENING ON P-WAVE VELOCITY MEASUREMENT IN ANDESITE ROCK SAMPLES (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
45 Investigation of mechanical behavior of nanosilica and nanokaolinite produced from mechanical method (دریافت مقاله) پنجمین کنگره بین المللی نانو و فناوری نانو (ICNN2014)
46 برآورد پارامترهای تغییرشکلپذیری سنگهای ساختگاه سد گتوند علیا (دریافت مقاله) دهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
47 برآورد دبی کل نشت عبوری از پرده آببند سد داریان حاصل از تحلیل نتایج نفوذپذیری معادل cubic law و آزمایش لوژان (دریافت مقاله) دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
48 بررسی آزمایشگاهی تاثیر نوع و میزان افزودنی های نانورس و نانوسلییس بر بهسازی خصوصیات مهندسی خاک های دانه ای (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران ، معماری و زیرساخت های شهری
49 بررسی آزمایشگاهی ویژگیهای زمینشناسی مهندسی بنتونیتهای ایران قبل و بعداز فرآوری و بررسی پتانسیل کاربری آنها در صنعت (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مهندسی و علوم کاربردی
50 بررسی ارتباط بین لندفرمهای زمین شناسی و کیفیت سنگدانه ها در دو حوضه خرم آباد و قلعه شاهین (دریافت مقاله) اولین همایش منطقه ای مصالح ساختمانی و تکنولوژی های نوین در مهندسی عمران
51 بررسی ارتباط پارامترهای فیزیکی و مکانیکی و سرعت عبور موج تراکمی در توده سنگهای ساختگاه سد کنجانچم ایلام (دریافت مقاله) همایش ملی مهندسی عمران ، شهرسازی و توسعه پایدار
52 بررسی امکان استفاده از آزمایشات دوام در برآورد پارامترهای مقاومتی و تغییر شکل پذیری سنگ بکر (دریافت مقاله) بیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
53 بررسی امکان استفاده از آزمایشات دوام در برآورد پارامترهای مقاومتی و تغییر شکلپذیری سنگ بکر (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برقابی
54 بررسی امکان استفاده از رسهای بنتونیتی به عنوان مواد غذایی یا کمک دارویی (دریافت مقاله) هجدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
55 بررسی انواع فرسایش و برآورد حجم رسوب ناشی از آن به روش EPM در زیر حوزه توچال از حوزه آبخیز جاجرود (خاور تهران) (دریافت مقاله) همایش ملی آب با رویکرد آب پاک
56 بررسی برخی ویژگیهای زمینشناسی مهندسی سازند شمشک در محدوده شهرستان رودبار (دریافت مقاله) هشتمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران
57 بررسی پارامترهای تغییر شکل آبرفت های مسیل تونل نیایش_صدر (تهران)بر اساس آزمون های برجا (دریافت مقاله) اولین همایش زمین شناسی فلات ایران
58 بررسی پارامترهای فیزیوگرافی و هندسی حوزه آبخیز توچال در خاور تهران (دریافت مقاله) اولین همایش ملی زمین شناسی ایران
59 بررسی پاسخ توده‌سنگ به تنشهای برجا با استفاده از آنالیزهای محلی (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس تونل ایران
60 بررسی پایداری تونل مسیر راه آهن اردبیل - میانه (کیلومتر 880+352) (دریافت مقاله) هشتمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
61 بررسی تاثیر افزودن نانو سیلیس بر روی خواص ژئوتکنیکی خاک رسی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی
62 بررسی تاثیر ترکیب شیمیایی بنتونیت بر میزان جذب آب با استفاده از مطالعات XRF (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی
63 بررسی تاثیر خواص پتروگرافی بر مقاومت تراکمی نامحصور و رفتار - تنش کرنش شیل های سازند شمشک (دریافت مقاله) دوازدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
64 بررسی تاثیر درصد جذب آب و میزان بارگذاری بر پارامترهای مقاومت برشی خاکهای چسبنده (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی
65 بررسی تاثیر رس های بنتونیتی فرآوری شده بر ویژگی های زمین شناسی مهندسی و کاربرد آنها در صنعت (دریافت مقاله) همایش ملی زمین شناسی و اکتشاف منابع
66 بررسی تاثیر ناپیوستگیها بر ساخت آزادراه در محدوده شهرستان رودبار (دریافت مقاله) هشتمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران
67 بررسی تاثیر نانوذرات سیلیس بر تراکم پذیری خاک های درشت دانه (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
68 بررسی تاثیرات الیاف کربن و شیشه در سنگ های مصنوعی ساخته شده با آهک و رزین پلی استر (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مهندسی معدن و زمین شناسی
69 بررسی تاثیرات الیاف کربن و شیشه در سنگ های مصنوعی ساخته شده با کوارتز و رزین پلی استر (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مهندسی معدن و زمین شناسی
70 بررسی تاثیرات الیاف کربن و شیشه در سنگ های مصنوعی ساخته شده با کوارتز و رزین وینیل استر (دریافت مقاله) سی و نهمین کنگره ملی و چهارمین کنگره بین المللی علوم زمین
71 بررسی تاثیرات الیاف کربن و شیشه و سیم ظرف شویی در سنگ های مصنوعی ساخته شده با آهک و رزین پلی استر (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مهندسی معدن و زمین شناسی
72 بررسی تاثیرات زلزله بر روی تونلها (دریافت مقاله) دهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
73 بررسی تاثیرخصوصیات سنگشناسی بردرصدجذب آب وتراکم پذیری سنگدانه ها (دریافت مقاله) هشتمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران
74 بررسی تأثیر ترکیب شیمیایی و خواص فیزیکی سنگدانه ها بر مقاومتسنگ های مصنوعی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران ، معماری و زیرساخت های شهری
75 بررسی تأثیر تورق بر مقاومت کششی سنگهای شیستی (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی بررسی دستاوردهای پژوهشگران علوم زمین ایران
76 بررسی تأثیر مورفولوژی زمین بر خصوصیات مهندسی خاکهای منطقه لشکرک (دریافت مقاله) هشتمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران
77 بررسی تأثیر میان لایه‌های شیل (سازند شمشک) بر پایداری حفریات زیرزمینی به روش عددی (مطالعه‌ی موردی حفریات زیرزمینی منطقه‌ی سیاه‌پیشه) (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس تونل ایران
78 بررسی تغییرات پارامترهای مهندسی سنگ پی با افزایش ژرفا (دریافت مقاله) اولین کنفرانس زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران
79 بررسی تونل انحراف آب سد ارداک و تحلیل پایداری آن به روش تجربی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی سد و سازه های هیدرولیکی
80 بررسی خصوصیات توده سنگ در ساختگاه سدهای شمیل و نیان (دریافت مقاله) نهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
81 بررسی خصوصیات زمین شناسی مهندسی آندزیت پلور (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
82 بررسی خصوصیات زمین شناسی مهندسی در انتخاب ساختگاه سد مخزنی ابوالفارس (دریافت مقاله) چهارمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران
83 بررسی خصوصیات زمین شناسی مهندسی ساختگاه سد سنگریزه ای سردشت به منظور ارزیابی وضعیتآبگذری ساختگاه سد (دریافت مقاله) هشتمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران
84 بررسی خصوصیات زمین شناسی مهندسی ساختگاه سد کمال صالح در استان مرکزی (دریافت مقاله) پنجمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران
85 بررسی خصوصیات زمین شناسی مهندسی سد خرسان 3 (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران
86 بررسی خصوصیات زمین شناسی مهندسی نهشته های رسوبی حوضه آبریز سدآغ چای (دریافت مقاله) سی امین گردهمایی علوم زمین
87 بررسی خصوصیات زمین شناسی مهندسی و ژئوتکنیکی ساختگاه سد ارداک (دریافت مقاله) دهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
88 بررسی خصوصیات ژئوتکنیکی و زمین شناسی ساختگاه سدارداک (دریافت مقاله) دومین همایش زمین شناسی کاربردی و محیط زیست
89 بررسی خواص فیزیکی در ارزیابی مقاومت کششی (برزیلی) زغال سنگها مطالعه موردی: معدن گلندرود، استان مازندران (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی افق های نوین در علوم پایه و فنی و مهندسی
90 بررسی رابطه بین رسوبات مخزن سد اکباتان و زمین شناسی حوضه آبریز (دریافت مقاله) چهارمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
91 بررسی رابطه خورند دوغاب و نفوذپذیری مقاطع تزریق آزمایشی ساختگاه سد تالوار (دریافت مقاله) دهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
92 بررسی رابطه نفوذپذیری و شاخص کیفی توده سنگ در ساختگاه سد مخزنی تالوار (دریافت مقاله) دهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
93 بررسی رفتار تراکمی مصالح هسته سد مخزنی سرابی تویسرکان در رطوبت بهینه و کمتر از آن (دریافت مقاله) ششمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران
94 بررسی رفتار مقاوت و تغییر شکل پذیری سنگ های متورق (دریافت مقاله) بیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
95 بررسی رفتار هیدرولیکی توده سنگ در ساختمان سد سرابی تویسرکان با نگرشی بر نتایج آزمایش های نفوذ پذیری لوژان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک
96 بررسی زمین لغزشها ی جاده ای درمحور گلوگاه - فیروزجا و دو محور فرعی مجاور (دریافت مقاله) بیست و پنجمین گردهمایی علوم زمین
97 بررسی زمینشناسی مهندسی وضعیت آب زیرزمینی در محدوده مسیر تونل شهید صیاد شیرازی با استفاده از نتایج آزمایش لوفران (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران
98 بررسی زمین‌شناسی و خواص ژئوتکنیکی ساخت گاه سد ارداک (دریافت مقاله) بیست و چهارمین گردهمایی علوم زمین
99 بررسی ژئوتکنیکی پی رسی آهک دار (مطالعه موردی ساختگاه مجتمع زیارتی امام زاده یحی (ع) میامی ) (دریافت مقاله) چهارمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران
100 بررسی ژئوتکنیکی تونل دولایی تویسرکان با نگرشی بر برداشت های زمین شناسی در سد مخزنی سرابی (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران
101 بررسی ساختگاه سازه های باستانی شهرستان بشرویه و مخاطرات طبیعی تاثیرگذار بر هر سازه از دیدگاه زمین شناسی مهندسی (دریافت مقاله) کنفرانس عمران، معماری و شهرسازی کشورهای جهان اسلام
102 بررسی شاخص های مقاومتی سنگ های مصنوعی ساخته شده از سنگ دانه ترکیبی (کوارتز و آهک) و رزین وینیل استر و مواد افزودنی متفاوت (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مهندسی معدن و زمین شناسی
103 بررسی شاخص های مقاومتی سنگ های مصنوعی ساخته شده با آهک و رزین وینیل استر و مواد افزودنی متفاوت (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مهندسی معدن و زمین شناسی
104 بررسی عددی سه بعدی مقدار تغییر شکل حین پیشروی انفجاری با توجه به منطقه خرد شده "با نگرشی ویژه به تونل گاوشان" (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس تونل ایران
105 بررسی علل وقوع ترکهای زمین در میدان نفتی آذر (دریافت مقاله) نهمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران
106 بررسی عوامل موثر و پهنه بندی خطر زمین لغزش در مسیر راه آهن «تبریز - میانه» (دریافت مقاله) هشتمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
107 بررسی قابلیت لهیدگی و تغییرشکل پذیری توده سنگ در بخشی از مسیر تونل انتقال آب لار- کلان (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس تونل ایران
108 بررسی قابلیت نفوذ پذیری و تزریق پذیری ساختگاه سدارداک (دریافت مقاله) دومین همایش زمین شناسی کاربردی و محیط زیست
109 بررسی قابلیت نفوذ پذیری و تزریق پذیری ساختگاه سدارداک (دریافت مقاله) دهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
110 بررسی کارآیی طبقه‌بندی‌های رایج توده سنگ در توصیف رفتار توده سنگ‌های سازند شمشک در تونل‌های طرح سیاه بیشه (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس تونل ایران
111 بررسی گسترش هاله خردشده در اثر حفاری انفجاری تونل، به روش المان مجزای سه بعدی بانگرشی ویژه به تونل گاوشان (دریافت مقاله) دهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
112 بررسی مقاومت تراکمی تک محوره نمون ههای مرکب (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران
113 بررسی مقاومت سازندهای حوضه آبریز سد آغ چای خوی و تهیه نقشه زمین شناسی مهندسی (دریافت مقاله) پانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
114 بررسی مقاومت و کاربری سنگهای مصنوعی ساخته شده با درصد رزین های متفاوت با پودرآهک، سیلیس و ترکیب برابرآهک و سیلیس (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک ایران
115 بررسی ناپایداری تونل خط یک قطارشهری اهواز باکمک نرم افزارarc gis و مدل حساسیت نسبی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی زلزله و سازه
116 بررسی نفوذپذیری و تزریق پذیری در ساختگاه سد - مورد مطالعاتی ساختگاه سد کوران بوزان ( استان لرستان ) (دریافت مقاله) نهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
117 بررسی نقاط ضعف و قوت طراحی پرده آب بند سد بتنی دو قوسی شهید رجایی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس سد سازی ایران
118 بررسی نهشته های کواترنری شمال حوزه آبریز کویر حاج علیقلی به منظور تعیین مکانهای مناسب جهت احداث سدهای آبهای زیرزمینی (دریافت مقاله) ششمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
119 بررسی‌ و مطالعه‌ تزریق‌ پذیری‌ تکیه‌گاهها وپی‌ سد بتنی‌ دو قوسی‌ شهید رجایی‌با استفاده‌ از نتایج‌ آزمایش لوژن‌ (دریافت مقاله) سومین همایش بین المللی مهندسی ژئوتکنیک و مکانیک خاک ایران
120 بررسی و مقایسه اثر افزودن سیمان و آهک بر ویژگی های مقاومتی خاکهای رسی نرم محدوده بندرماهشهر در شرایط اشباع (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی مهندسی عمران
121 بررسی و مقایسه خصوصیات سنگ های طبیعی و مصنوعی از دیدگاه زمین شناسی مهندسی (دریافت مقاله) هشتمین همایش ملی تخصصی زمین شناسی دانشگاه پیام نور
122 بررسی و مقایسه روشهای حفاری آنها در تزریق پذیری پی های آبرفتی ( مطالعه موردی سدچپرآباد) (دریافت مقاله) چهارمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران
123 بررسی ویژگی های زمین شناسی مهندسی سنگهای کربناته در منطقه سدلار (دریافت مقاله) اولین کنفرانس زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران
124 بررسی ویژگی های مهندسی و ترکیب کانی شناسی بنتونیت های خراسانجنوبی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران ، معماری و زیرساخت های شهری
125 بررسی ویژگیهای زمینشناسی مهندسی دشت مشهد به منظور پهنهبندی پتانسیل احداث سدهای آبرفتی ( ذخیرهای شنی ) با استفاده از RS و GIS (دریافت مقاله) پنجمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران
126 بررسی ویژگیهای ژئوتکنیکی پی آبرفتی سد ارداک (دریافت مقاله) اولین همایش ملی سد و سازه های هیدرولیکی
127 بررسی ویژگیهای ژئوتکنیکی و ژئودینامیکی پی سنگ سد مرزی تنگ حمام شهرستان سرپلذهاب (دریافت مقاله) نهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
128 بهسازی خصوصیات مهندسی خاک رسی CL با استفاده از نانوذرات کائولینیت (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی
129 پهنه بندی خطر جریان های واریزه ای با استفاده از خصوصیات زمین شناسی مهندسی و ساختاری مسیر راه آهن قزوین تا منجیل (دریافت مقاله) سی و نهمین کنگره ملی و چهارمین کنگره بین المللی علوم زمین
130 پهنه بندی خطر زمین لغزش به روش آماری و مقایسه آن با پهنه های تکتونیک حاصل از شاخص SL مطالعه موردی:حوضه آبخیزکرج (دریافت مقاله) سی و یکمین همایش علوم زمین
131 پهنه بندی خطر زمین لغزش جاده کن سولقان به روش منطق فازی (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی فضای جغرافیایی،رویکرد آزمایشی،مدیریت محیط
132 پهنه بندی خطر زمین لغزش در محدوده حوضه آبریز سد بالایی سیاه بیشه (دریافت مقاله) نهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
133 پهنه بندی خطر فرسایش پذیری و برآورد میزان رسوب زائی در حوزه آبریز سد درودزن (دریافت مقاله) سومین همایش انجمن زمین شناسی ایران
134 پهنه بندی خطر ناپایداری تونل خط 2 قطار شهری شیراز با استفاده از مثلث سلسله مراتبی فولر (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی پژوهش و پیشرفت در علوم زمین
135 پهنه بندی خطر ناپایداری دامنه ها در تاقدیس کنگان (دریافت مقاله) دوازدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
136 پهنه بندی خطر ناپایداری دامنه ها در محدوده جاده چالوس(حدفاصل کرج-گچسر) (دریافت مقاله) چهارمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران
137 پهنه بندی روانگرایی خاک با استفاده از دادههای آزمایشهای برجا (مطالعه موردی: مسیر خط 2 مترو رشت) (دریافت مقاله) هجدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
138 پهنه بندی ژیوتکنیکی و ارزیابی خطر تورم پذیری خاک در مسیر خط یک تراموا شهر ارومیه (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی دستاوردهای اخیر در مهندسی عمران،معماری و شهرسازی
139 پهنه بندی ژیوتکنیکی و ارزیابی خطر رمبندگی خاک در مسیر خط یک تراموا شهر ارومیه (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی دستاوردهای اخیر در مهندسی عمران،معماری و شهرسازی
140 پهنه بندی فرسایش پذیری با استفاده از GIS مطالعه موردی حوزه آبخیز سد لتیان (دریافت مقاله) چهارمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران
141 پهنه بندی و طبقه بندی مهندسی توده سنگ در مسیر تونل ابتهاج جاده هراز (دریافت مقاله) نوزدهمین همایش سالانه انجمن زمین شناسی ایران و نهمین همایش ملی زمین شناسی دانشگاه پیام نور
142 پیش بینی پتانسیل لهیدگی مسیر تونل انتقال آب آزاد بر اساس مدل زون بندی ژئوتکنیکی (دریافت مقاله) هشتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
143 پیش بینی عملکرد دستگاه TBM در حفاری توده های سنگی مسیر تونل گلاب با استفاده از Qtbm (دریافت مقاله) چهارمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران
144 پیش‌بینی پتانسیل لهیدگی مسیر تونل شاهو بر اساس مدل زون‌بندی زمین‌شناسی (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس تونل ایران
145 پیش‌بینی ورود آب زیرزمینی به درون تونل‌های سنگی با روش‌های تجربی و تحلیلی و مقایسه آن با مقادیر اندازه‌گیری شده (مطالعه موردی تونل سمنان) (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس تونل ایران
146 پیشنهاد استفاده از روش جدید GIN در تزریق تحکیمی و آب بندی پی تکیه گاه راست سد رجائی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران
147 تاثیر جنس سنگ دانه های سیلیکاته بر خصوصیات مهندسی سنگ مصنوعی (دریافت مقاله) نهمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران
148 تاثیر کانی شناسی و بافت بر ویژگی های مهندسی توده های آذرین درونی (مطالعه موردی: گرانیت الموت، نهبندان، تکاب) (دریافت مقاله) یازدهمین همایش ملی تخصصی زمین شناسی دانشگاه پیام نور و بیست و یکمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
149 تاثیر میزان مواد افزودنی در تخلخل و سرعت صوت سنگ های مصنوعی ساخته شده با کوارتز و رزین پلی استر (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مهندسی معدن و زمین شناسی
150 تاثیر ناهمسانگردی در مقاومت تراکمی سنگهای شیستی ناحیه همدان (دریافت مقاله) سومین همایش انجمن زمین شناسی ایران
151 تأثیر پارامترهای مقاومتی و دگرشکلی بر رفتار مهندسی خاک (تونل خط آهن تهران- تبریز) (دریافت مقاله) سی امین گردهمایی علوم زمین
152 تأثیر خواص زمین شناسی مهندسی بر روی تزریق پذیری ساختگاه سد شیواشان (دریافت مقاله) ششمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
153 تحلیل آزمایشات برزیلین و بررسی ارتباط بین مقاومت کششی، مقاومت تراکمی تک محوره و خواص پتروگرافی سازند شمشک (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس تونل ایران
154 تحلیل پایداری ساختگاه تکیه گاه راست سد بالایی سیاه بیشه (دریافت مقاله) چهارمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران
155 تحلیل خطر زلزله با نگرشی بر پروژه های مترو ریلی (مطالعه موردی خط 2 مترو تبریز) (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس مکانیک سنگ ایران
156 تحلیل عددی نشت از پی سد بوسیله نرم افزار UDEC 3.1 (دریافت مقاله) چهارمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران
157 تحلیل عددی نشت از ساختگاه سد کوران بوزان ( استان لرستان ) (دریافت مقاله) نهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
158 تحلیل ناپایداری ساختاری در تونل چشمه لنگان (دریافت مقاله) نهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
159 تحلیلی بر وضعیت زمین لغزشهای استان کرمانشاه بر ساس بانک اطلاعاتی زمین لغزش ها (دریافت مقاله) چهارمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران
160 تخمین میزان نشت آب به مغازنیروگاه سدآزادکردستان بااستفاده از روش های تحلیلی و تجربی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری
161 تعیین قابلیت لرزهخیزی و تحلیل خطر زلزله ساختگاه سد خاکی توزانلو درگز (دریافت مقاله) نهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
162 چالشهای زمین شناسی مهندسی برای تونلهای سنگی در ایران (دریافت مقاله) نهمین همایش ملی تونل
163 خطر زمین لغزش های حاصل از زلزله در شمال تهران (دریافت مقاله) چهارمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران
164 دیدگاههای نوین درباره مفهوم زمین شناسی مهندسی (دریافت مقاله) اولین همایش انجمن زمین شناسی ایران
165 رابطه بین قابلیت فرسایش پذیری درحوضه آبریز رودخانه کرج و وضعیت رسوب شناسی و محیط رسوبی آن (دریافت مقاله) چهارمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران
166 زون بندی ژئوتکنیکی مسیر تونل انتقال آب سبز کوه به منظور بررسی پتانسیل لهیدگی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس مکانیک سنگ ایران
167 شناسایی و طبقه بندی مخاطرات ناشی از ورود آب به درون تونل سبزکوه (دریافت مقاله) ششمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران
168 طبقه بندی زونهای گسله در پروژه های تونل سازی مکانیزه (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس تونل ایران
169 طبقه بندی مهندسی توده سنگهای ساختگاه سد ارداک (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس دانشجویی مهندسی معدن
170 طرح ابزار بندی جهت بررسی نشست زمین در اثر حفر تونل، مطالعه موردی: تونل خط هفت مترو تهران و تونل ابوذر (دریافت مقاله) نهمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران
171 کاربرد GIS درمطالعات زمین شناسی تونل قطارشهری (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری
172 کاربرد تصاویر استریوگرافی در انتخاب زاویهی بهینهی گمانه های پرده تزریق سد چمشیر (دریافت مقاله) سی و یکمین همایش علوم زمین
173 محاسبه درصد و میزان گسترش اشکال فرسایشی حوزه آبخیز باغ کمش در خاور تهران (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی زمین شناسی و محیط زیست
174 مطالعه انحلال پذیری سازند گچساران واقع در مخزن سد خرسان 3 (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران
175 مطالعه خصوصیات زمین شناسی مهندسی توف سبز فرحزاد (دریافت مقاله) نهمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران
176 مطالعه خصوصیات فیزیکی، مکانیکی ودوام پذیری آهک الیکا (مطالعه موردی: کوه بی بی شهربانو) (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری
177 مطالعه ی خصوصیات ژئوتکنیکی ساختگاه سد خرسان- 3 به منظور برآورد پارامترهای ژئومکا نیکی توده ی سنگ (دریافت مقاله) هشتمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران
178 مقایسه پهنه های تکتونیک فعال حاصل ازشاخصهای SmfوVf به پهنه های لغزشی (دریافت مقاله) سی امین گردهمایی علوم زمین
179 مقایسه تاثیر نانوذرات کائولینیت بر تراکم پذیری خاک های سیلتی و ماسه ای با ترکیب شیمیایی سیلیکاته (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی در مهندسی عمران، معماری ومدیریت شهری
180 مقایسه توزیع نفوذپذیری معادل به روش قانون مکعب (cubic law) وروش آزمایش لوژان در پی وتکیه گاه های سد داریان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی
181 مقایسه دو روس کاناگاوا و آنبالاگان در پهنه بندی خطر زمین لغزش در حوضه آبخیز نکارود (دریافت مقاله) دومین همایش انجمن زمین شناسی ایران
182 مقایسه عدد لوژن و خورند دوغاب در عملیات تزریق سد ارداک (دریافت مقاله) پنجمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران
183 مقایسه مقاومت تک محوری حاصل از نمودار DSI و آزمون چکش اشمیت در سازند آسماری میدان کوپال (دریافت مقاله) هشتمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران
184 مقایسه و ارزیابی روش تراکم استاندارد با روش اصلاح شده در مصالح ریز دانه سد مخزنی سرابی (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران
185 مکانیابی گزینه های مناسب جهت احداث سدهای زیرزمینی با استفاده از GIS و RS (مطالعه موردی دشت مشهد) (دریافت مقاله) سومین کنفرانس مدیریت منابع آب
186 نشست زمین در اثر حفر تونل های خاکی و تاثیر عوامل زمین شناسی مهندسی بر آن (دریافت مقاله) هشتمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران
187 نقش مدیریت منابع آب زیر زمینی سفره آب زیر زمینی مخزن سد در پایداری بدنه سد مطالعه موردی سد نرماب (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت آب با رویکرد مصرف بهینه آب در بخش کشاورزی
188 نقش نقشه های زمین شناسی درشناسایی مناطق مستعد فرسایش پذیری (دریافت مقاله) سی امین گردهمایی علوم زمین
189 نگرشی نوین بر خصوصیات رفتاری مصالح خاکی با تکیه بر رفتاری نانو (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی
190 ویژگی های الاستیک سنگ مخزن های کربناته : اندازه گیری های آزمایشگاهی و مدل- سازی عددی با استفاده از تصاویر میکرو سیتی اسکن (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی ژئومکانیک نفت نوآوری و فناوری
191 ویژگی های زمین شناسی مهندسی سازند قلعه دختر در محل برش الگو (دریافت مقاله) یازدهمین همایش ملی تخصصی زمین شناسی دانشگاه پیام نور و بیست و یکمین همایش انجمن زمین شناسی ایران