دکتر فاطمه ثقفی

دکتر فاطمه ثقفی دانشیار، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، ایران.

دکتر فاطمه ثقفی

Dr. Fatemeh Saghafi

دانشیار، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، ایران.

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارائه چارچوب مدیریت دانش در شرکت ها متناسب با نوآوری باز با روش فراترکیب (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت توسعه فناوری دوره: 9، شماره: 4
2 ارائه چارچوبی برای ارزیابی پروژه های آینده نگاری فناوری اطلاعات (دریافت مقاله) فصلنامه تخصصی رشد فناوری دوره: 5، شماره: 17
3 ارائه مدل سنجش تاثیر خدمات پارک های علم و فناوری بر عملکرد نوآورانه شرکت های دانش بنیان مستقر در آنها (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت توسعه فناوری دوره: 6، شماره: 3
4 ارائه‌ی چارچوب سیاست‌گذاری فناوری‌های نوین بااستفاده از شناسایی عوامل موثر بر توسعه‌ی نظام نوآوری فناورانه با رویکرد فراترکیب (دریافت مقاله) فصلنامه تصمیم گیری و تحقیق در عملیات دوره: 5، شماره: 1
5 استخراج شاخص های کلیدی توسعه پژوهش با روش دلفی فازی ایشیکاوا برای بخش بهداشت و درمان (دریافت مقاله) فصلنامه راهبرد دوره: 25، شماره: 4
6 الگوی شکل گیری بوم سازگان کسب وکارهای مبتنی بر فناوری نوآیند (دریافت مقاله) مجله سیاست علم و فناوری دوره: 13، شماره: 2
7 اولویت بندی عوامل تهدیدآفرین امنیت اجتماعی در فضای سایبر: یک مدل ساختاری تفسیری (دریافت مقاله) فصلنامه فرماندهی و کنترل دوره: 4، شماره: 2
8 Critical Success factors for implementing PACS Technology in Iran's Hospitals (دریافت مقاله) مجله بین المللی ارتباطات و فناوری اطلاعات دوره: 9، شماره: 2
9 Developing and Identifying Possibility & Plausibility of E-Government Services Scenarios in Iran by ۱۴۰۴ (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت فناوری اطلاعات دوره: 7، شماره: 1
10 Futures of Iran’s Software Industry a Scenario Development Approach (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت فناوری اطلاعات دوره: 8، شماره: 4
11 Measuring the Amount of Effects of Capability Approach on Developing E-government (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت فناوری اطلاعات دوره: 5، شماره: 2
12 بازآفرینی اکوسیستم نوآوری پس از زوال؛ تجربه تاریخی صنعت سفال و سرامیک لالجین (دریافت مقاله) فصلنامه بهبود مدیریت دوره: 13، شماره: 1
13 بررسی علل تغییر رفتار مصرف کنندگان سیستم های حمل ونقل مبتنی بر درخواست با رویکرد زیست بوم نوآوری (دریافت مقاله) مجله چشم انداز مدیریت بازرگانی دوره: 21، شماره: 49
14 برنامه ریزی تحقیق و توسعه ی ساخت قرص های سوخت هسته ای توریم با استفاده از روش ره نگاری فن آوری (دریافت مقاله) مجله علوم و فنون هسته ای دوره: 39، شماره: 1
15 پیش بینی الگوی تحول فناورانه در بخش خدمات مالی ایران بر مبنای رویکرد چندسطحی به گذار (دریافت مقاله) مجله سیاست علم و فناوری دوره: 12، شماره: 4
16 پیشرفت های نظری در تبیین گذارهای فناورانه، با تاکید بر نقش رویکرد سیستم های فنی - اجتماعی (دریافت مقاله) فصلنامه سیاست نامه علم و فناوری دوره: 8، شماره: 2
17 تبیین رابطه عوامل تاثیرگذار بر فرآیندهای زنجیره تامین مواد غذایی زود فاسدشدنی مبتنی بر اینترنت اشیا ابری (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت کسب و کار هوشمند دوره: 11، شماره: 41
18 تبیین عوامل موثر بر شکل‌گیری نظام نوآوری بخشی (مورد مطالعه: هوانوردی عمومی جمهوری اسلامی ایران) (دریافت مقاله) فصلنامه فرماندهی و کنترل دوره: 3، شماره: 3
19 تجزیه و تحلیل راهبردهای مناسب همکاری های فناورانه در راستای تجاری سازی دستاوردهای پژوهشی با استفاده از فرآیند تحلیل شبکه ای فازی(مورد مطالعه: پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات) (دریافت مقاله) فصلنامه بهبود مدیریت دوره: 10، شماره: 2
20 تحلیل تطبیقی پروژه های آینده نگاری حکومت الکترونیکی در جهان به منظور الگوبرداری برای ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت دولتی دوره: 10، شماره: 2
21 تحلیل عوامل موثر بر ارتقاء کیفیت راهکارهای حل مسائل شرکت ها در مسابقات نوآوری مبتنی بر پلتفرم های جمع سپاری (دریافت مقاله) فصلنامه فناوری اطلاعات و ارتباطات انتظامی دوره: 3، شماره: 9
22 تدوین مدل راهکارهای تجاری سازی پیام رسان های ایرانی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای ارتباطی دوره: 25، شماره: 96
23 تغییر ساختاری در ره نگاشت فناوری برای کشورهای دنباله رو (دریافت مقاله) فصلنامه بهبود مدیریت دوره: 10، شماره: 1
24 توانمندی میانداری شبکه های نوآوری: مرور نظام مند ادبیات (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت نوآوری در سازمان های دفاعی دوره: 5، شماره: 3
25 توسعه سناریوی مطلوب آثار اجتماعی توسعه فناوری نانو در ایران: یک رویکرد مورفولوژیک (دریافت مقاله) مجله سیاست علم و فناوری دوره: 9، شماره: 2
26 توسعه فرآیندهای چرخه مدیریت دانش مبتنی بر عوامل موثر بر موفقیت مدیریت دانش (دریافت مقاله) مجله سیاست علم و فناوری دوره: 3، شماره: 2
27 چارچوب فرایندی راهبرد نوآوری در سازمان ها با دیدگاه آینده نگاری (دریافت مقاله) فصلنامه تخصصی رشد فناوری دوره: 6، شماره: 22
28 چالش های فرارسی فناورانه در صنعت هسته ای و توسعه الگوی قابلیت سازی در این صنعت (دریافت مقاله) مجله سیاست علم و فناوری دوره: 15، شماره: 2
29 دستیابی به آینده مطلوب خدمات دولت الکترونیکی ایران در افق ۱۴۰۴ مبتنی بر روش پس نگری (دریافت مقاله) فصلنامه انجمن علوم مدیریت ایران دوره: 9، شماره: 34
30 سنجش کارایی واحدهای فناور در صنایع راهبردی از منظر توسعه منطقه ای (مطالعه موردی: صنایع غذایی استان خراسان رضوی) (دریافت مقاله) فصلنامه بهبود مدیریت دوره: 16، شماره: 4
31 سیستم توصیه گر فیلم ابتکاری با استفاده از روش تجزیه ماتریس به مقادیر منفرد با ابعاد کاهش یافته تکرار شده (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت کسب و کار هوشمند دوره: 10، شماره: 38
32 شناسایی الگوهای ذهنی انگیزش دانشکاران مجرب در راستای ارتقای نوآوری (مورد مطالعه: مرکز تحقیقات مخابرات ایران) (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت توسعه فناوری دوره: 7، شماره: 4
33 شناسایی خلاءهای صنعت زیست داروی کشور جهت تکمیل فرارسی : رویکرد مطالعه تطبیقی (دریافت مقاله) فصلنامه بهبود مدیریت دوره: 16، شماره: 2
34 شناسایی سازوکارهای اثرگذاری توانمندی های سطح بالاتر برای ایجاد یا ارتقا توانمندی های فناورانه بنگاه دیرآمد در مسیر فرارسی فناورانه: مطالعه موردی یک بنگاه خودروسازی ایرانی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت توسعه فناوری دوره: 9، شماره: 2
35 شناسایی عدم قطعیت های تربیت بدنی و ورزش دانش آموزی در افق ۱۴۰۴ (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش در ورزش تربیتی دوره: 9، شماره: 22
36 طراحی چارچوب بومی سنجش بلوغ مدیریت دانش (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت کسب و کار هوشمند دوره: 9، شماره: 35
37 طراحی ماتریس جذابیت مداخله (مطالعه موردی: تحلیل بازیگران مداخله گر در سوریه) (دریافت مقاله) فصلنامه آینده پژوهی دفاعی دوره: 2، شماره: 7
38 طراحی مدل مفهومی پساهمپایی فناوری (مورد مطالعه: شرکت توربو کمپرسور نفت در شرایط تحریم) (دریافت مقاله) فصلنامه راهبرد دوره: 29، شماره: 2
39 عوامل موثر بر تقویت روابط در شبکه های همکاری از نگاه سرمایه اجتماعی (دریافت مقاله) مجله سیاست علم و فناوری دوره: 13، شماره: 3
40 کاربرد فریمینگ در ایجاد مشارکت نخبگان در بانک ایده الکترونیکی (دریافت مقاله) فصلنامه تخصصی رشد فناوری دوره: 6، شماره: 23
41 گذار به پزشکی شخصی، ضروری ولی از کدام مسیر؟ (دریافت مقاله) طب و تزکیه دوره: 31، شماره: 2
42 مبانی و نظریه های سیاست گذاری برای مدیریت گذارهای فناورانه (دریافت مقاله) مجله سیاست علم و فناوری دوره: 12، شماره: 2
43 مدل ارزیابی متوازن عملکرد پروژه های آینده نگاری فناوری اطلاعات (دریافت مقاله) مجله سیاست علم و فناوری دوره: 2، شماره: 2
44 مدل بومی بلوغ دولت سیار (دریافت مقاله) مجله سیاست علم و فناوری دوره: 3، شماره: 2
45 مدل ترکیبی تحلیل پوششی داده های شبکه ای و داده کاوی برای پیش بینی کارایی در زنجیره تامین سبز (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت توسعه و تحول دوره: 15، شماره: 53
46 مدل مراحل تکامل اکوسیستم های کسب و کار صنعتی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت کسب و کار هوشمند دوره: 10، شماره: 40
47 مدل مفهومی عوامل تشکیل دهنده تجاری سازی فناوری های پیچیده مبتنی بر مشارکت (مورد مطالعه : طرح جویشگر بومی ) (دریافت مقاله) فصلنامه فناوری اطلاعات و ارتباطات انتظامی دوره: 2، شماره: 7
48 مدل ملی توسعه دولت الکترونیکی ایران (دریافت مقاله) مجله سیاست علم و فناوری دوره: 4، شماره: 2
49 مفهوم سازی و شناسایی ابعاد اصلی نوآوری دیجیتال در سازمان های صنعتی: یک رویکرد داده بنیاد (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت کسب و کار هوشمند دوره: 11، شماره: 42
50 مقایسه عملکرد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ایران با شاخص های کلیدی معرف توسعه پژوهش با استفاده از تکنیک دلفی فازی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت توسعه فناوری دوره: 2، شماره: 4
51 نگاهی بر دسترسی به اطلاعات از دید ذی‌نفعان مدیریت سوانح طبیعی در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه دانش پیشگیری و مدیریت بحران دوره: 10، شماره: 3
52 واکاوی نقش رسانه های اجتماعی در سازمان های دانش بنیان: تعاریف، کارکردها و الگوهای مفهومی (دریافت مقاله) فصلنامه رهیافت دوره: 25، شماره: 60
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ابعاد، استانداردها و الگوهای مسئولیت اجتماعی دانشگاهیان (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی علوم انسانی و مطالعات مدیریت
2 ارائه راهبردهایی در راستای ارتقای مسئولیت پذیری اجتماعی در دانشگاه ها (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی علوم انسانی و مطالعات مدیریت
3 ارائه راهکارهای توسعه کیفیت محصول در صنعت پوشاک ایران با تحلیل رضایت از صنعت مبتنی بر روش ترکیبی SWARA -MOORA -QFD (دریافت مقاله) هشتمین کنگره ملی تازه یافته در مدیریت و مهندسی صنایع با تاکید بر توانمندی و هوش رقابت
4 ارائه متدولوژی تحلیل روند برای شکل گیری استراتژی و آینده نگاری (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات
5 ارائه مدل بلوغ برای دولت سیار (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی شهر الکترونیک
6 ارائه مدلی برای برون سپاری پروژه های تحقیقاتی ( مطالعه موردی : مرکز تحقیقات مخابرات ایران ) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک پروژه
7 ارائه مدلی برای عوامل کلیدی موفقیت کاربردهای فناوری اطلاعات در دولت (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی شهر الکترونیک
8 ارائه ی مدلی جهت شناسایی شاخصهای کلیدی معرف توسعه منطقه ای در بخش منتخب مورد مطالعه: بخش بهداشت و درمان (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مدیریت و حسابداری
9 استانداردهای مدیریت فناوری اطلاعات و تجاری سازی فناوری و نوآوری (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی تجاری سازی فناوری
10 استخراج و نحوه مدیریت ریسک فرآیند آماده سازی به موقع ساخت فیکسچر برای تولید خودرو مبتنی بر مکتب مدیریت ریسک کوزو (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی پژوهش در حسابداری و مدیریت
11 اولویت بندی استراتژیهای انقلاب صنعتی چهارم در صنعت خودروسازی ایران با استفاده از تاپسیس و سوارای فازی (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی مطالعات مدیریت در علوم انسانی
12 اولویت بندی کاربردهای امنیتی داده ها مبتنی بر فناوری بلاکچین (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی در مهندسی کامپیوتر، فناوری اطلاعات و پردازش داده ها
13 Fuzzy Uncertainty analysis of NIOC ComponentsUsing Rough Set Theory (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس بین المللی نوآوری و تحقیق در علوم مهندسی
14 NATURAL DISASTER MANAGEMENT OPEN ACCESS REPOSITORY IN IRAN (NDM-OAR): THE IMPORTANCE AND NECESSITY OF A FEASIBILITY STUDY (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
15 بررسی تاثیر رعایت اصل امانت داری در اخلاق پژوهشی بر ارتقای عملکرد سازمان و سایر ذینفعان (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی پژوهش های مدیریت و علوم انسانی در ایران
16 بررسی تاثیر نسل های اینترنت همراه در موفقیت کسب و کار اینترنت اشیاء (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی در مهندسی کامپیوتر، فناوری اطلاعات و پردازش داده ها
17 بررسی تأثیرات فناوریهای امن در تأمین امنیت کاربردهای دولت سیار (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی شهر الکترونیک
18 بررسی عددی عملکرد سردکننده های پالس تیوب (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس ماده چگال
19 بررسی نقش شرکت های چند ملیتی فعال زنجیره غذا در ایجاد و توسعه سیستم غذایی جهانی سالم و توسعه پایدار غذایی- مطالعه موردی شرکت نستله ایران (دریافت مقاله) هشتمین کنگره ملی تازه یافته در مدیریت و مهندسی صنایع با تاکید بر توانمندی و هوش رقابت
20 پول و پرداخت الکترونیکی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس جهانی بانکداری الکترونیکی
21 تأثیر فناوریهای امن در تأمین امنیت خدمات شهرداری الکترونیکی سیار (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی شهرداری الکترونیکی
22 تببین چند بعدی بودن نوآوری خدماتی در صنعت فناوری اطلاعات ایران (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی آینده پژوهی، مدیریت و توسعه اقتصادی
23 تبیین رویکرد کارکردمداری و ساختارمداری نظام نوآوری بخشی هوانوردی عمومی ایران (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی آینده پژوهی، مدیریت و توسعه اقتصادی
24 تعیین ابعاد مدل معماری شبکه اجتماعی سلامت مبتنی بر چارچوب زکمن (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی چالش های مدیریت فناوری اطلاعات در سازمان ها و صنایع
25 تعیین عوامل بومی کلیدی موفقیت مدیریت دانش سازمانی در کشور (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات
26 چارچوب اجرای آینده نگاری در فرآیند نوآوری تحقیقات (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک
27 چالش های ارتباط بین صنعت و دانشگاه در شرکت های فناوری محور مستقر در پارک علم و فناوری دانشگاه تهران (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی تجاری سازی فناوری
28 داده های حجیم در دنیای جدید اینترنت و لزوم به کارگیری پایگاه داده های غیر رابطه ای (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی محاسبات توزیعی و پردازش داده های بزرگ
29 راهبردهای محافظت از امنیت و حریم خصوصی اطلاعات الکترونیکی و محافظت شده موجود در تجهیزات بی سیم در حوزه سلامت همراه (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی در مهندسی کامپیوتر، فناوری اطلاعات و پردازش داده ها
30 شناخت و رتبه بندی راهبردهای پابرجا برای مقابله با چالش های اساسی شبکه های اجتماعی با تاکید بر امنیت ملی (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی پیشرفت ها و فرصت های فناوری اطلاعات و ارتباطات
31 شناسایی چالشهای ورود به بازار لپ تاپ در ایران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی چالش های مدیریت فناوری اطلاعات در سازمان ها و صنایع
32 شناسایی عوامل اثرگذار بر اجتماعات برند با استفاده از تصاویر گویا (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مطالعات نوین اقتصاد، مدیریت و حسابداری در ایران
33 شناسایی و انتخاب چارچوب معماری سازمانی مناسب برای بیمارستان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی چالش های مدیریت فناوری اطلاعات در سازمان ها و صنایع
34 شناسایی و رتبهبندی مهمترین عوامل تاثیرگذار در انتخاب راهبرد همکاری فناورانه درحوزه ICTمورد مطالعاتی: مرکز تحقیقات مخابرات ایران (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی آینده پژوهی، مدیریت و توسعه اقتصادی
35 ضرورت توجه به آینده نگری برای شبکه سازی و ایجاد مزیت رقایتی (دریافت مقاله) هفتمین همایش مراکز تحقیق و توسعه صنایع و معادن
36 طراحی مدل MADM برای مدیریت خرید تجهیزات در شرکتهای دولتی مطالعه موردی : مرکز تحقیقات مخابرات ایران (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس بین المللی مدیریت خرید و تدارکات
37 طراحی مدل سیاست گذاری یکپارچه برای زنجیره تامین چابک و برنامه ریزی تولید-توزیع ادغامی در شرایط عدم قطعیت (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مدیریت، حسابداری و حسابرسی پویا
38 ظرفیت جذب فناوری و ارتباط آن با تجاریسازی نوآوری: بررسی عوامل موثر برآن (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی تجاری سازی فناوری
39 عوامل کلیدی موفقیت استقرار یادگیری الکترونیکی در موسسات آموزشی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی آموزش الکترونیکی
40 عوامل مؤثر بر موفقیت برند در مرحله پیدایش محصول (مورد مطالعه: سیستم عامل زمین) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی چالش های مدیریت فناوری اطلاعات در سازمان ها و صنایع
41 عوامل موثر در پیکربندی و تدوین استراتژی در بانکداری الکترونیکی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس جهانی بانکداری الکترونیکی
42 فرآیند آینده نگاری دولت الکترونیکی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی شهر الکترونیک
43 فرایند طراحی مدل بومی دولت الکترونیکی یکپارچه و متوازن با دیدگاه آینده نگاری (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات
44 فناوری های اطلاعات سلامت کلیدی برای ایران 1404 (دریافت مقاله) پنجمین همایش مدیران فناوری اطلاعات
45 کاربرد قابلیتهای آینده نگاری در اثربخشی مدیریت فرایند نوآوری (دریافت مقاله) سومین کنفرانس مدیریت تکنولوژی ایران
46 کسب مزیت رقابتی با نوآوری اثر بخش مبتنی بر آینده نگاری (دریافت مقاله) هفتمین همایش مراکز تحقیق و توسعه صنایع و معادن
47 لزوم توجه به طراحی مدل بومی دولت الکترونیکی کشور با دیدگاه آینده نگاری (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی نظام اداری الکترونیکی
48 مدل بلوغ تعاملی دولت همراه (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی دولت همراه
49 مدل پیاده سازی خدمات سیار (مطالعه موردی: ارائه خدمت به بیماران دیابتی) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی شهر الکترونیک
50 مدل کارت امتیازی متوازن برای سنجش پروژههای آیندهنگاری فناوری اطلاعات (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه
51 مدل مفهمومی ساختار استراتژی نوآوری مبتنی بر آینده نگاری و تفکر استراتژیک (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک
52 مدیریت ریسک و مهندسی ارزش (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی مهندسی صنایع
53 مفهوم سازی توسعه پایدار در آینده پژوهی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی چالش های مدیریت فناوری اطلاعات در سازمان ها و صنایع
54 مقایسه تجربه های عملی ترویج مسئولیت پذیری اجتماعی در دانشگاه های ایران و جهان (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی علوم انسانی و مطالعات مدیریت
55 نقش دولت الکترونیک در کاهش فساد اداری در ایران (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات