دکتر هاشم نیکومرام

دکتر هاشم نیکومرام استاد، دانشکده مدیریت و اقتصاد، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

دکتر هاشم نیکومرام

Dr. Hashem Nikomram

استاد، دانشکده مدیریت و اقتصاد، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 A comparative study of the performance of Stock trading strategies based on LGBM and CatBoost algorithms. (دریافت مقاله) مجله بین المللی مالی و حسابداری مدیریت دوره: 7، شماره: 26
2 A Novel Selection Model of Optimal Portfolio based on Fuzzy Goal Planning, Considering Types of Investors (دریافت مقاله) مجله بین المللی مالی و حسابداری مدیریت دوره: 5، شماره: 17
3 A quantum Model for the stock Market (دریافت مقاله) فصلنامه پیشرفتهایی در ریاضیات مالی و کاربردها دوره: 7، شماره: 1
4 Applying black- Scholes model to breakdown beta: growth options and the risk of beta miscalculation (دریافت مقاله) مجله مالی ایران دوره: 3، شماره: 4
5 Assessing the Behavioral Reaction of Investors to the Price Change Using the Speed of Price Adjustment Approach to the General Information and Its Relation with Future Return (دریافت مقاله) مجله بین المللی مالی و حسابداری مدیریت دوره: 3، شماره: 12
6 آزادی های مدنی و توسعه حسابداری (دریافت مقاله) پژوهش های حسابداری مالی و حسابرسی دوره: 11، شماره: 43
7 آزمون نوآوری مالی در نظام بانکداری: ارائه یک مدل هیبریدی برای پیش بینی و ارزیابی ریسک اعتباری بنگاههای متوسط و کوچک(SMEs) در بانکهای تجاری (دریافت مقاله) مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار دوره: 12، شماره: 47
8 آسیب شناسی مکانیزم انجام معاملات دربازار ارز جهانی (فارکس) و ارائه مدل پیشنهادی بازار متشکل ارزی مبتنی بر واقعیت اقتصادی کشور (دریافت مقاله) مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار دوره: 10، شماره: 39
9 اثربخشی ارزش های انگیزشی شوآرتز و اخلاق حرفه ای حسابداری بر گزارشگری مالی متقلبانه (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات تجربی حسابداری مالی دوره: 17، شماره: 66
10 ارائه الگوی تصمیم گیری مالی مبتنی بر حسابرسی عملکرد مدیریت (دریافت مقاله) فصلنامه قضاوت و تصمیم گیری در حسابداری و حسابرسی دوره: 2، شماره: 8
11 ارائه الگویی جهت سنجش سواد مالی دانشجویان ایرانی با استفاده ازروش دلفی فازی (دریافت مقاله) مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار دوره: 2، شماره: 8
12 ارائه مدل مبتنی بر مبادله ارزش بازاریابی رابطه مند در بازارهای تجاری با استفاده از رویکرد ترکیبی(مورد مطالعه: شرکت تجارت الکترونیک پارسیان) (دریافت مقاله) مجله اقتصاد و بانکداری اسلامی دوره: 12، شماره: 44
13 ارایه مدل بهینه ریسک اعتباری فرایند تامین مالی جمعی با استفاده از شبکه عصبی پرسپترون چندلایه (MLP) (دریافت مقاله) مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار دوره: 11، شماره: 43
14 ارتباط بین فساد اداری و رشد اقتصادی (دریافت مقاله) مجله خط مشی گذاری عمومی در مدیریت دوره: 1، شماره: 2
15 ارتباط بین معیارهای کیفیت اطلاعات حسابداری در واکنش به مولفه های انگیزشی مدیران (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت توسعه و تحول دوره: 13، شماره: 45
16 ارزش گذاری رفتاری سهام با استفاده از گروه بندی سه بعدی (دریافت مقاله) فصلنامه راهبرد مدیریت مالی دوره: 5، شماره: 2
17 ارزیابی تاثیر رویکردهای قضاوتی و شناختی زبان در گزارش های توضیحی حسابداری (دریافت مقاله) فصلنامه بررسی های حسابداری و حسابرسی دوره: 19، شماره: 2
18 ارزیابی تاثیر مسئولیت اختیاری و قانونی در نگرش مشتریان: رویکرد شبه تجربی (دریافت مقاله) فصلنامه جامعه شناسی سیاسی ایران دوره: 5، شماره: 3
19 ارزیابی توانمندی مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و ارائه مدل مناسب ارزیابی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشنامه اقتصادی دوره: 8، شماره: 29
20 ارزیابی کارایی شرکت های سرمایه گذاری پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به کمک مدلهای محک زنی راضی تحلیل پوششی داده ها (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشنامه اقتصادی دوره: 5، شماره: 16
21 ارزیابی کاربرد تئوری توازن پایدار در ساختار سرمایه شرکت (دریافت مقاله) پژوهش های حسابداری مالی و حسابرسی دوره: 4، شماره: 15
22 ارزیابی و تحلیل اثربخشی پل های عابر پیاده درون شهری (مطالعه موردی: شهر تهران) (دریافت مقاله) مجله هویت شهر دوره: 2، شماره: 2
23 اعتبار سنجی مولفه های بازاریابی اجتماعی اسلامی و تاثیر آن بر ارزش ویژه برند موسسات آموزش عالی (مورد مطالعه:دانشگاههای دولتی و خصوصی شهر کابل) (دریافت مقاله) فصلنامه جامعه شناسی سیاسی ایران دوره: 5، شماره: 4
24 اندازه گیری عکس العمل رفتاری سرمایه گذاران دربازارسهام (دریافت مقاله) دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی دوره: 5، شماره: 9
25 Cost Stickiness: Value Creating or Value Destroying (The Iranian Experience) (دریافت مقاله) مجله بین المللی مالی و حسابداری مدیریت دوره: 5، شماره: 17
26 Ethical and Social Value Creation of Positive Marketing for the Company, Customer and Community (دریافت مقاله) مجله بین المللی اخلاق و جامعه دوره: 4، شماره: 2
27 Improved Profitability and Competition in Two Level Supply Chain by Non-Cooperative Games (دریافت مقاله) مجله بین المللی مالی و حسابداری مدیریت دوره: 3، شماره: 11
28 Improvement of Users' Perception of Corporate Social Responsibility: Visualization of Financial Statements (دریافت مقاله) مجله بین المللی مالی و حسابداری مدیریت دوره: 2، شماره: 8
29 Is the ۵۲-high-price Strategy Explained by Behavioral Finance? (Uncertainty Effect) (دریافت مقاله) مجله بین المللی مالی و حسابداری مدیریت دوره: 2، شماره: 6
30 Manager’s narratives in the board of director’s report to the annual general meetings: Is it thoughtful? (دریافت مقاله) مجله بین المللی مالی و حسابداری مدیریت دوره: 7، شماره: 25
31 Overreaction & Under reaction: Evaluating performance and Speed of Adjustment Investment Strategies in Tehran Stock Exchange (TSE) (دریافت مقاله) مجله بین المللی مالی و حسابداری مدیریت دوره: 2، شماره: 6
32 Portfolio Optimization by Means of Meta Heuristic Algorithms (دریافت مقاله) فصلنامه پیشرفتهایی در ریاضیات مالی و کاربردها دوره: 4، شماره: 4
33 The Impact of Corporate Political Connection on Earnings Management Sensitivity: GMM Approach (دریافت مقاله) مجله بین المللی مالی و حسابداری مدیریت دوره: 6، شماره: 24
34 The impact of P/E ratio and price return on the stock market Bohmian quantum potential approach (دریافت مقاله) مجله بین المللی مالی و حسابداری مدیریت دوره: 5، شماره: 18
35 The Ranking of Corporate Social Responsibility by Using of DEA Cross Efficiency (دریافت مقاله) مجله بین المللی مالی و حسابداری مدیریت دوره: 3، شماره: 11
36 The Relationship between Earning Management and Capital Structure (دریافت مقاله) مجله بین المللی مالی و حسابداری مدیریت دوره: 1، شماره: 1
37 The Role of Auditors' Biases and Decision Making on Errorswith a Cognitive Approach in Capital Market (A Case Study: Securities and Exchange's Certified Auditors) (دریافت مقاله) مجله مالی ایران دوره: 2، شماره: 2
38 The Role of Earnings Management in Economic Growth and Corporate Growth Illusion (دریافت مقاله) فصلنامه پیشرفتهایی در ریاضیات مالی و کاربردها دوره: 6، شماره: 4
39 The Survey of Whistleblowing Intentions for Accounting Frauds Based on Demographic Individual Differences among Accounting Staff (دریافت مقاله) مجله بین المللی مالی و حسابداری مدیریت دوره: 4، شماره: 14
40 برآورد بتای صنایع با استفاده از ترکیب مدل بلک شولز و تئوری خاکستری (دریافت مقاله) فصلنامه راهبرد مدیریت مالی دوره: 10، شماره: 1
41 بررسی اثرپذیری درماندگی مالی بانک ‎های منتخب پذیرفته‎ شده در بورس اوراق بهادر تهران از متغیرهای کلان اقتصادی با استفاده از روش KMV (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی و بودجه دوره: 28، شماره: 3
42 بررسی بازده در شرکت سرمایه گذاری با سه روش مارکو سویچینگ، بازده متقارن و نامتقارن (دریافت مقاله) مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار دوره: 7، شماره: 29
43 بررسی تاثیر تعدیل گری ماهیت کالا و تیپ شخصیتی مشتری بر اساس مدل آیزنک بر درگیری برند مصرف کننده (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت کسب و کار بین المللی دوره: 2، شماره: 3
44 بررسی تاثیر سوگیری های روانشناختی بر تردید حرفه ای حسابرس (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های تجربی حسابداری دوره: 6، شماره: 2
45 بررسی تطبیقی الگو های ریسک اعتباری مبتنی بر اطلاعات حسابداری و اطلاعات بازار از دیدگاه ذینفعان (دریافت مقاله) مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار دوره: 13، شماره: 50
46 بررسی تطبیقی روابط عرضه اولیه سهام و مدیریت سود مبتنی بر اقلام تعهدی اختیاری (دریافت مقاله) فصلنامه راهبرد مدیریت مالی دوره: 7، شماره: 2
47 بررسی تمایل به افشاگری تقلب حسابداری در بین حسابداران بخش خصوصی و عمومی مبتنی بر عدالت رویه ای، تعاملی و توزیعی (دریافت مقاله) فصلنامه دانش حسابداری مالی دوره: 6، شماره: 4
48 بررسی توان تبیین مدل های شبکه عصبی درسنجش میزان ارزش در معرض خطر (دریافت مقاله) مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار دوره: 5، شماره: 19
49 بررسی چسبندگی حق الزحمه حسابرسی و تاثیر ریسک مالیاتی بر آن (دریافت مقاله) فصلنامه دانش حسابداری دوره: 8، شماره: 3
50 بررسی حافظه بلندمدت در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار دوره: 2، شماره: 9
51 بررسی رابطه بین الگوهای پیش بینی بحران مالی (الگوهای مورد مطالعه: آلتمن و دیکین) (دریافت مقاله) پژوهش های حسابداری مالی و حسابرسی دوره: 1، شماره: 1
52 بررسی رابطه سبک رهبری مدیران با هشداردهی(سوت زنی) در موسسات حسابرسی: با تاکید بر نظریه های هوش هیجانی و هویت اجتماعی (دریافت مقاله) فصلنامه دانش حسابداری مالی دوره: 9، شماره: 1
53 بررسی رشد عایدات موردانتظار و مدل های ارزشیابی حقوق صاحبان سهام (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشنامه اقتصادی دوره: 7، شماره: 25
54 بررسی رفتار رمه ای متغیر زمان در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از مدل امتیاز خود رگرسیونی تعمیم یافته (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های مالی و رفتاری در حسابداری دوره: 1، شماره: 3
55 بررسی روند رابطه بین کیفیت سود و قابلیت اعتماد در دوره بعد از الزام استانداردهای حسابداری (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های تجربی حسابداری دوره: 5، شماره: 2
56 بررسی سرایت میان بازارهای پولی و مالی در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد و الگو سازی ( اقتصاد سابق) دوره: 12، شماره: 2
57 بررسی کارایی بهینه سازی پرتفوی با استفاده از ماکزیمم نسبت شارپ پایدار در مقایسه با بهینه سازی مارکویتز (دریافت مقاله) مجله چشم انداز مدیریت مالی دوره: 7، شماره: 18
58 بررسی کارایی بهینه سازی پرتفوی براساس مدل پایدار با بهینه سازی کلاسیک در پیش بینی ریسک و بازده پرتفوی (دریافت مقاله) مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار دوره: 6، شماره: 22
59 بررسی کارایی بهینه سازی پرتفوی مبتنی بر ریسک نامطلوب و پتانسیل مطلوب و متغیرهای روانشناختی (دریافت مقاله) مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار دوره: 9، شماره: 34
60 بررسی و مقایسه عملکرد مدل های متعارف و ترکیبی در پیش بینی درماندگی مالی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات مالی دوره: 24، شماره: 2
61 به کار گیری شبیه سازی مونت کارلو- زنجیره مارکوف در تبیین استراتژی مدیریت سرمایه در گردش (دریافت مقاله) فصلنامه حسابداری مالی دوره: 9، شماره: 33
62 به کارگیری مدل DCC-FIAPARCH چند متغیره در آزمون همبستگی های پویای شرطی میان بازارهای پولی و مالی ایران (دریافت مقاله) مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار دوره: 12، شماره: 49
63 بهینه سازی الگوی سرمایه گذاری در نزول های اساسی بورس اوراق بهادار تهران در چارچوب رویکرد عوامل ناهمگن و مدل سازی عامل بنیان با استفاده از الگوریتم ژنتیک (دریافت مقاله) مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار دوره: 11، شماره: 42
64 پیامدهای اقتصادی گزارش حسابرسی تعدیل شده: آزمون نظریه های توجیه کننده حسابرسی (دریافت مقاله) فصلنامه دانش حسابداری دوره: 12، شماره: 1
65 تاثیر بکارگیری قضاوت حرفه ای مجاز در استانداردهای حسابداری ایران بر ویژگی های کیفی اطلاعات (دریافت مقاله) پژوهش های حسابداری مالی و حسابرسی دوره: 5، شماره: 18
66 تاثیر فرهنگ سازمانی بر گزارش خطا کاری سازمانی در حرفه حسابرسی (دریافت مقاله) پژوهش های حسابداری مالی و حسابرسی دوره: 12، شماره: 46
67 تأثیر متوسط بازده سهام، رشد موردانتظار، سودآوری و ساختار دارایی شرکت‌های همتا بر راهبرد مدیریت سرمایه‌گذاری با استفاده از شبیه‌سازی مونت‌کارلوی زنجیرۀ مارکوفی و بیز سلسله‌مراتبی (دریافت مقاله) مدیریت دارایی و تامین مالی دوره: 7، شماره: 2
68 تبیین جایگاه بدهی و تنوعسازی شرکتی در مدیریت سود (دریافت مقاله) پژوهش های حسابداری مالی و حسابرسی دوره: 5، شماره: 20
69 تبیین دیدگاه مبادله اجتماعی در گرایش به افشای تخلف های حسابداری در سایه صفات پنهان شخصیت نظارت کنندگان مالی (دریافت مقاله) مجله پیشرفت های حسابداری دوره: 14، شماره: 1
70 تبیین کاربرد تئوری اختیار واقعی با تاکید بر میزان نوسانات بازدهی سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) مجله چشم انداز مدیریت مالی دوره: 6، شماره: 13
71 تبیین و آزمون مدل تلاطم و سرریز در بورس اوراق بهادار تهران (مبتنی بر مدلهای خانواده کاپولا) (دریافت مقاله) مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار دوره: 12، شماره: 47
72 تبیین و ارائه الگویی برای تعیین و ارزیابی عوامل موثر بر انتخاب کیفیت گزارشگری مالی در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت بهره وری دوره: 3، شماره: 1
73 تحلیل تشخیص رفتار سازگار و مجاز اخلاقی بر حسب هویت اخلاقی و هوش اخلاقی (دریافت مقاله) فصلنامه اخلاق در علوم و فناوری دوره: 15، شماره: 1
74 تحلیل چگونگی تاثیرگذاری نااطمینانی بر چسبندگی هزینه ها در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد مالی دوره: 12، شماره: 43
75 تحلیل سهام عادی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در جایگاه مبیع در عقد بیع بر اساس فقه امامیه (دریافت مقاله) دوفصلنامه تحقیقات مالی اسلامی دوره: 4، شماره: 1
76 تحلیل متغیرهای اثر گذار بر رشد اقتصادی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشنامه اقتصادی دوره: 3، شماره: 10
77 تحلیل نقش حسابداران مدیریت به عنوان مشاوران استراتژیک شرکت ها براساس آزمون الگوی اقتضایی (دریافت مقاله) فصلنامه دانش حسابداری دوره: 10، شماره: 3
78 تعیین الگوی غالب ساختار سرمایه در صنعت خودرو و ساخت قطعات (دریافت مقاله) فصلنامه راهبرد مدیریت مالی دوره: 9، شماره: 1
79 تعیین مدلی برای پیش بینی بازده بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از شاخص های EP ،REVA ،EVAو EPS (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشنامه اقتصادی دوره: 6، شماره: 20
80 حق انتخاب حسابرس و مدیریت سود مبتنی بر اقلام تعهدی بر اساس نظریه انتخاب گلاسر (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات تجربی حسابداری مالی دوره: 15، شماره: 60
81 خوشه بندی نوسانات در بازارهای مالی با مدل شبیه سازی عامل بنیان (دریافت مقاله) مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار دوره: 9، شماره: 36
82 دیدگاه شهروندان عراقی درباره گردشگری درمانی در ایران از نظر سیاسی، اقتصادی و مذهبی (دریافت مقاله) مجله مدیریت اطلاعات سلامت دوره: 17، شماره: 3
83 رابطه بین حاکمیت شرکتی و مدیریت سود (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت بهره وری دوره: 4، شماره: 4
84 رابطه میان ویژگی های صفات تاریک شخصیت در گرایش به رفتارهای متقلبانه: آزمون نظریه اعتماد اجتماعی (دریافت مقاله) فصلنامه دانش حسابداری مالی دوره: 10، شماره: 1
85 رابطه میانگین بازده سهام و اندازه شرکت با چرخه نوسانات سود و جریانهای نقدی (دریافت مقاله) پژوهش های حسابداری مالی و حسابرسی دوره: 5، شماره: 18
86 روند تغییرات استانداردهای حسابداری و تاثیر آن بر کیفیت اطلاعات حسابداری (دریافت مقاله) پژوهش های حسابداری مالی و حسابرسی دوره: 6، شماره: 22
87 سنجش کارایی موسسات حسابرسی با استفاده از تحلیل پوششی داده ها (دریافت مقاله) فصلنامه تصمیم گیری و تحقیق در عملیات دوره: 5، شماره: 3
88 شناسایی شاخص ‎های بازاریابی اجتماعی در اقتصاد اسلامی (مورد مطالعه: شهر مشهد مقدس) (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد و مدیریت شهری دوره: 8، شماره: 29
89 شناسایی و بررسی عوامل موثر در مدل ارزشگذاری ایده های نوآورانه در مراکز دانش محور با تاکید بر مراکز دانش بنیان دانشگاه آزاد اسلامی (دریافت مقاله) فصلنامه رهیافت دوره: 31، شماره: 84
90 ضرورت چارچوب نظری گزارشگری مالی با رویکرد اسلامی از منظر خبرگان حرفه ای و دانشگاهی (دریافت مقاله) دوفصلنامه تحقیقات مالی اسلامی دوره: 3، شماره: 1
91 طراحی الگوی تعیین راهبردهای معاملاتی سهام با رویکرد مبتنی بر آینده‌پژوهی، تحلیل بنیادی، مهندسی ویژگیها و الگوریتم‌ های یادگیری ماشین (دریافت مقاله) مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار دوره: 11، شماره: 45
92 طراحی مدل خلق مجموعه ارزش شرکت ،با در نظر گرفتن ارزش اخلاقی مشتری و ارزش اخلاقی اجتماعی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های اخلاقی دوره: 12، شماره: 4
93 طراحی مدل سرریز احتمال درماندگی مالی در نظام بانکی ایران با رویکرد مدل های گارچ چند متغیره (دریافت مقاله) دوفصلنامه اقتصاد پولی ، مالی دوره: 29، شماره: 24
94 عوامل اثرگذار بر تغییر حسابرس از دیدگاه راهبری شرکتی (دریافت مقاله) پژوهش های حسابداری مالی و حسابرسی دوره: 6، شماره: 24
95 عوامل موثر بر خصومت پایدار و موقت مصرف کنندگان ایرانی در قبال کشورهای عربی و پیامد آن بر قضاوت نسبت به کیفیت و تمایل به خرید محصولات خارجی. (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت توسعه و تحول دوره: 11، شماره: 0
96 مدلسازی پویای مبتنی بر GAS جهت پیش بینی و ارزیابی ارزش در معرض ریسک بیتکوین و طلا (دریافت مقاله) مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار دوره: 13، شماره: 51
97 مسئولیت اجتماعی رکن اصلی اخلاق حرفه ای و ارزیابی رابطه اشکال اختیاری و قانونی آن با نگرش مشتریان (دریافت مقاله) فصلنامه اخلاق در علوم و فناوری دوره: 16، شماره: 2
98 مفاهیم شکل و محتوا و فاصله آنها درحسابداری (دریافت مقاله) فصلنامه بررسی های حسابداری و حسابرسی دوره: 20، شماره: 3
99 مقایسه ارزش در معرض ریسک سهام تهران با بازارهای سهام بین المللی با استفاده از نظریه ارزش فرین شرطی (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد مالی دوره: 14، شماره: 52
100 نقش تعدیل کنندگی جهت گیری فاصله قدرت، توانمندی ایگو و منبع کنترل بر رابطه بین فشار اخلاقی و اعتقادات اخلاقی در حرفه حسابداری (دریافت مقاله) فصلنامه دانش حسابداری دوره: 14، شماره: 4
101 نقش فشار درک شده بر اعتقادات اخلاقی حسابداران در گزارشگری مالی (دریافت مقاله) پژوهش های حسابداری مالی و حسابرسی دوره: 16، شماره: 61
102 نقش میانجی هوش هیجانی در رابطه رهبری اخلاقی با قصد هشداردهی خطاکاری در موسسات حسابرسی (دریافت مقاله) فصلنامه دانش حسابداری دوره: 13، شماره: 1
103 واکاوی رفتار مدیران واحد گزارشگر نسبت به تهیه صورت های مالی متقلبانه (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های تجربی حسابداری دوره: 11، شماره: 4
104 ویژگی های فردی و تمایل به گزارش اخلاقی تقلب در حرفه حسابرسی (دریافت مقاله) فصلنامه اخلاق در علوم و فناوری دوره: 14، شماره: 5
105 هوشیاری محیطی و کیفیت ارتباط در کسب و کار اسلامی و تاثیر آنها بر عملکرد شرکت (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت بهره وری دوره: 12، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر بحران های مالی بر نوسانات بازار سهام (کاربردی از مدل GARCH و الگوریتم ICSS ) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد و علوم انسانی
2 اثر بحران های مالی بر نوسانات بازار سهام کاربردی از مدلGARCH و الگوریتمICSS (دریافت مقاله) اولین همایش ملی رویکردهای نوین در حسابداری و مدیریت
3 اخلاق حرفه ای مدیران فناوری اطلاعات (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت چالشها و راهکارها
4 بازشناسی مطالعات میان رشته ای درحسابداری و حسابرسی (دریافت مقاله) دهمین همایش ملی حسابداری ایران
5 بررسی اثراخلاق درفرایند مدیریت دانش مطالعه موردی: سامانه مدیریت دانش بانک صادرات ایران (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی مدیریت دانش
6 بررسی واکنش سرمایه و ارزش در فرآیند نوسانات اقتصادی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی حسابداری،مدیریت و نوآوری در کسب و کار
7 بهینه سازی پرتفوی تحت شرایط ریسکی با استفاده از الگوریتم های هوش جمعی (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس بین المللی مطالعات مدیریت، اقتصاد و حسابداری صنعت محور
8 رابطه اهرم نسبی و بازده سهام (دریافت مقاله) ششمین کنگره بین المللی توسعه و ترویج علوم و فنون بنیادین در جامعه
9 رابطه میان کارایی مدیریت و دستکاری در سود با استفاده از تحلیل پوششی داده ها (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مدیریت،حسابداری و اقتصاد دانش بنیان با تاکید بر اقتصاد مقاومتی
10 راهکارهای عملیاتی سهولت در مدیریت استراتژیک فرهنگی شهر تهران (دریافت مقاله) همایش مدیریت استراتژیک فرهنگی شهر تهران
11 سرمایه اجتماعی، مفهوم نوین در توسعه اقتصادی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی توسعه فعالیتهای اقتصادی
12 مدیریت فرهنگی از دیدگاه اسلام (دریافت مقاله) همایش منطقه ای مدیریت فرهنگی در قرآن و سنت