ناصر براتی

 ناصر براتی دانشیار گروه شهرسازی. دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)

ناصر براتی

Naser Barati

دانشیار گروه شهرسازی. دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ادراک محرک ها در محیط کنترل شده و تأثیر جنسیت بر آن نمونه مورد مطالعه : دانشجویان دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) (دریافت مقاله) ماهنامه باغ نظر دوره: 8، شماره: 17
2 ادراک محیط نقش نسبیتهای روانشناختی درفهم محیط (دریافت مقاله) فصلنامه منظر دوره: 2، شماره: 9
3 ارزیابی اولویت های استقرار منظر شهری پایدار بر روی رودخانه دایمی با استفاده از مدل AIDA (نمونه موردی رودخانه قشلاق سنندج) (دریافت مقاله) دوفصلنامه معماری و شهرسازی پایدار دوره: 1، شماره: 1
4 ارزیابی تطبیقی ادراک فضای شهری از نظرگاه مخاطبین و متخصصین عرصه شهری (مطالعه موردی مجموعه شهری امامزاده صالح تجریش تهران) (دریافت مقاله) ماهنامه باغ نظر دوره: 13، شماره: 45
5 ارزیابی دانش معماری ایران در زمینه مجموعه های صنعتی؛ به منظور کشف چالش ها و ارایه راهبردهای توسعه (دریافت مقاله) ماهنامه باغ نظر دوره: 13، شماره: 41
6 The Optimization of Open- Space Based on Social Theory in Iran (دریافت مقاله) مجله بین المللی معماری و توسعه شهری دوره: 8، شماره: 3
7 بازشناسی مفهوم «اره» از دیدگاه یک جهان زبانی - فرهنگی با تأکید بر واژه های حوزه معنایی «فضاهای ارتباطی » در زبان فارسی (دریافت مقاله) ماهنامه باغ نظر دوره: 10، شماره: 24
8 باغ و باغ سازی در فرهنگ ایرانی و زبان فارس (دریافت مقاله) ماهنامه باغ نظر دوره: 1، شماره: 2
9 باغ یاپارک؟تقابل مفاهیم دردوزبان مختلف (دریافت مقاله) فصلنامه منظر دوره: 3، شماره: 16
10 برداشت صحیح از پیشینه های معماری منظر برای تولید دانش (دریافت مقاله) فصلنامه منظر دوره: 12، شماره: 51
11 بررسی الگوی جدایی فضایی در مراکز تاریخی شهری با رویکردی اجتماعی - فضایی (نمونه موردی: مرکز تاریخی تهران و کرمان) (دریافت مقاله) دوفصلنامه معماری و شهرسازی ایران دوره: 8، شماره: 14
12 به سوی فرایندی دموکراتیک در برنامه ریزی و طراحی شهری؛ ارزیابی وضعیت مداخله شهروندان در برنامه ها و پروژه های شهری ایران (دریافت مقاله) ماهنامه باغ نظر دوره: 16، شماره: 76
13 تاملی در مراتب وجودی محیط و تجلی آن در بستر فرهنگی ایرانی اسلامی (نمونه موردی حیاط) (دریافت مقاله) ماهنامه باغ نظر دوره: 15، شماره: 59
14 تأثیر شاخص های فرم شهری بر میزان استفاده از اتومبیل شخصی و مصرف انرژی در مناطق شهر تهران (دریافت مقاله) ماهنامه باغ نظر دوره: 10، شماره: 26
15 تحلیلی بر مولفه های تاریخی بنیادین دینی- فرهنگی شهر ایرانی اسلامی در قرون نخستین و قرون میانی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم اجتماعی دوره: 25، شماره: 81
16 تدوین ابزار سنجش میزان انطباق محیط سکونت شهری با نیاز شهروندان به فعالیت فیزیکی و کاربست آن در محله حجاب مشهد (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات عمران شهری دوره: 2، شماره: 5
17 تعریفی معناشناسانه– فرهنگی از مکان (مطالعۀ موردی : زبان فارسی) (دریافت مقاله) فصلنامه هنر و تمدن شرق دوره: 3، شماره: 8
18 جهان بینی ایرانیان و شکل گیری الگوی محوری باغ ایرانی (دریافت مقاله) فصلنامه منظر دوره: 9، شماره: 41
19 جهان بینی کل نگر در برابر رویکرد جزء گرایانه در شهرسازی (دریافت مقاله) ماهنامه باغ نظر دوره: 1، شماره: 1
20 چالش های رودرروی شهرسازی در ایران در آستانه قرن 21 (دریافت مقاله) ماهنامه باغ نظر دوره: 3، شماره: 6
21 خروج ازبحران شهرسازی درایران برنامه توسعه راهبردی شهری (CDS)؛ نمونه موردی شهرقزوین (دریافت مقاله) فصلنامه منظر دوره: 1، شماره: 4
22 درآمدی بر نظریه نقش و جایگاه زبان های بومی در قرائت و درک فضا و محیط زیست انسانی ؛ با تأکید بر زبان فارسی (دریافت مقاله) ماهنامه باغ نظر دوره: 5، شماره: 10
23 زیرساخت شهری و لزوم تغییر نگاه در تعریف و برنامه ریزی آن (زیرساخت منظرین مفهومی نو در تعریف زیرساخت های شهری قرن بیس ت ویک) (دریافت مقاله) ماهنامه باغ نظر دوره: 13، شماره: 43
24 سنجش الگوی حضور مشترک در فضاهای نوین جمعی؛ (مورد پژوهی: مجتمع تجاری کوروش) (دریافت مقاله) فصلنامه منظر دوره: 9، شماره: 40
25 سنجش تطبیقی تصویر ذهنی شهروند و شهرساز به مفهوم کیفیت محیط شهری (مطالعه موردی : بافت فرسوده شهر قزوین) (دریافت مقاله) ماهنامه باغ نظر دوره: 10، شماره: 25
26 عرصه جمعی نوظهور (دریافت مقاله) فصلنامه منظر دوره: 3، شماره: 17
27 عکس های غیرحرفه ای جنگ ایران و عراق به مثابه متن؛ نمونه مورد مطالعه: عکس های والفجر مقدماتی، کانال کمیل (دریافت مقاله) ماهنامه باغ نظر دوره: 17، شماره: 82
28 فضاهای جمعی : ضرورت ها و موانع؛ نمونه موردی: چهارراه ولی عصر تهران (دریافت مقاله) فصلنامه منظر دوره: 10، شماره: 44
29 کندوکاوی پدیدارشناسانه درراستای شناخت یک انگاره کهن در معماری ایرانی - اسلامی (نمونه های موردی : میدان توپخانه- تهران، میدان نقش جهان (اصفهان)، پارک لاله - تهران، باغ شاهزاده (ماهان) (دریافت مقاله) ماهنامه باغ نظر دوره: 13، شماره: 42
30 مبانی معماری مقابر امامزادگان در ایران (دریافت مقاله) ماهنامه باغ نظر دوره: 15، شماره: 64
31 مدل مفهومی جدید از تفکیک اراضی شهری در توسعه های مسکونی با تاکید بر فضای باز (نمونه موردی : شهر زنجان) (دریافت مقاله) ماهنامه باغ نظر دوره: 14، شماره: 57
32 مردم پسندی در یادمان های شهیدارزیابی موفقیت اجتماعی طرح های بنیاد شهید (دریافت مقاله) فصلنامه منظر دوره: 8، شماره: 34
33 مفهوم تفکیک اراضی در گسترش های جیدی شهری (براساس مقایسه تطبیقی رضایت مندی ساکنین از سه نمونه موردی الگوی تفکیک در شهر زنجان) (دریافت مقاله) ماهنامه باغ نظر دوره: 9، شماره: 23
34 نسبت عکاسی با منظر شهر، نقش آفرینی عکس شهدا در زندگی شهری (دریافت مقاله) فصلنامه منظر دوره: 11، شماره: 47
35 نقش رویکرد منظرین در ارتقای رضایتمندی از محیط شهری (دریافت مقاله) ماهنامه باغ نظر دوره: 16، شماره: 76
36 نگاه به شهر،ازبالا یاازدرون؟تحلیلی بر ساختار فضایی در طرح جامع جدید تهران (دریافت مقاله) فصلنامه منظر دوره: 2، شماره: 12
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارزیابی استراتژیک الگوی توسعه شهر آستانه اشرفیه با تأکید بر توسعه پایدار (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت گردشگری ،طبیعت گردی وجغرافیا
2 ارزیابی ایمنی و امنیت شهر با استفاده از شاخص های طراحی و کیفیت محیطی (مورد مطالعه: شهر مراغه) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی شهرسازی و معماری در گذر زمان
3 ارزیابی توسعه کالبدی شهر آستانه اشرفیه با تأکید بر معیارهای توسعه پایدار (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت گردشگری ،طبیعت گردی وجغرافیا
4 استفاده از توان های بالقوه منطقه جهت توسعه گردشگری شهر آستانه اشرفیه (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت گردشگری ،طبیعت گردی وجغرافیا
5 بازآفرینی با تاکید بر توانمندسازی بافت های ناکارآمد شهری با رویکرد اجتماع محور(نمونه موردی محله دیمج قزوین) (دریافت مقاله) کنفرانس ملی آینده پژوهی،مدیریت و توسعه پایدار
6 بازآفرینی محله مهدی القدم شهر ارومیه با تاکید بر ابقا اقوام و ادیان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در علوم،مهندسی وتکنولوژی
7 برج آزادی تهران:بهره گیری ازفرصتها برای حیات بخشی اجتماعی فضاهای پیاده (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری
8 بررسی الگوهای رفتاری با تاکید بر نقش ساختار فضایی (مطالعه موردی: میدان انقلاب و ولایت فقیه در شهر ارومیه) (دریافت مقاله) همایش ملی نظریه های نوین در معماری و شهرسازی
9 بررسی الگوی حضورپذیری در حرم های مقدس و بافت پیرامونی آنها؛ نمونه موردی: حرم مطهر امام رضا (ع) در شهر مشهد مقدس (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی معماری و شهرسازی جهان اسلام در عصر جهانی شدن
10 بررسی رویکرد بازآفرینی شهری با استفاده از مدل swot نمونه موردی؛ بافت تاریخی-فرهنگی تبریز (دریافت مقاله) پنجمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
11 بررسی شاخص های کیفیت زندگی شهری جهت ارتقاء پایدار سطح رضایت مندی شهروندان، به روش مقایسه تطبیقی محلات مسکونی کلانشهرها و با استفاده از مدل ANP، نمونه موردی: کلانشهر تبریز (دریافت مقاله) اولین همایش ملی معماری، مرمت، شهرسازی و محیط زیست پایدار
12 بررسی فضای بازی کودکان در محلات شهری مبتنی بر تئوری رشد کودک (گامی در راستای توسعه پایدار) (دریافت مقاله) همایش منطقه ای چالشها و راهکارهای توسعه در مناطق محروم
13 بررسی نقش و جایگاه شهرهای میانی در ایجاد سیستم شهری پایدار مطالعه موردی شهر میانی الوند در مجموعه شهری قزوین (دریافت مقاله) اولین همایش ملی گردشگری وطبیعت گردی ایران زمین
14 بررسی نقش و جایگاه شهرهای میانی در ایجاد سیستم شهری پایدار مطالعه موردی شهر میانی الوند در مجموعه شهری قزوین (دریافت مقاله) اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی ومحیط زیست سالم
15 بررسی نقش و جایگاه شهرهای میانی در ایجاد سیستم شهری پایدارمطالعه موردی شهر میانی الوند در مجموعه شهری قزوین (دریافت مقاله) اولین همایش ملی حفاظت و برنامه ریزی محیط زیست
16 برنامه تامین مسکن برای اقشار کم درآمد جامعه با استفاده از مدل سلول های خودکار ماکروف cellular automat نمونه موردی شهر قزوین (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار و عمران شهری
17 برنامه ریزی استراتژیک جهت ارتقاء کیفیت زندگی شهری درمحلات مسکونی کلانشهرهابااستفاده ازمدل تحلیل شبکه ای ANP نمونه موردی: کلانشهرتبریز (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری
18 پایش هوشمند طرح استراتژی توسعه شهری CDS با بهره گیری از فن آوری دانش بنیان شارنما (رصد خانه مدیریت شهری) (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی به سوی شهرسازی و معماری دانش بنیان
19 تأملی بر چیستی فضای مفصلی در حوزه شهرسازی (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی افق های جدید در معماری و شهرسازی
20 تحلیل و الوی ت بندی شاخص های اجتماعی و اقتصادی بررسی کیفیت زندگی شهری در محلات مسکونی، در راستای توسعه پایدار کلانشهرها، با استفاده از روش ANP، نمونه موردی: کلانشهر تبریز (دریافت مقاله) همایش ملی معماری و شهرسازی انسان گرا
21 تحلیل و الویت‌بندی معیارها و شاخص‌های حوزه محیطی بررسی کیفیت زندگی شهری در محلات مسکونی کلانشهرها، با استفاده از روشANP. نمونه موردی : کلانشهر تبریز (دریافت مقاله) سومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
22 تدوین و تحلیل اهداف عملیاتی، جهت ارتقاء کیفیت محیطی محلات مسکونی کلانشهرها، با استفاده از مدل‌های تحلیلیSWOT و ANP. نمونه موردی:کلانشهر تبریز (دریافت مقاله) سومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
23 توانمندسازی شهرهای کوچک با تکیه بر ظرفیت های درونی و هویتی ؛ ضرورت ها و راه کارها نمونه موردی شهر سنقر در استان کرمانشاه (دریافت مقاله) سومین همایش ملی عمران شهری
24 سنجش پایداری محله شهرآرای تهران (با بهکارگیری تلفیقی از معیارهای جهانی و نظرات مردم) (دریافت مقاله) نخستین همایش توسعه شهری پایدار
25 شناسایی اصول بازآفرینی و حفاظت ازارزشهای بافت تاریخی باتاکید برنظریات اندیشمندان و اسنادبین المللی (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی اقتصاد، مدیریت و علوم مهندسی
26 شهر به عنوان برترین آموزگار ، ضرورت ها و الزامات بسط مفهوم شهر آموزش دهنده (Educating City) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی آموزش در ایران 1404
27 طرح های توسعه استراتژیک شهری و ارائه شاخصهای سنجش پایداری درکشورهای درحال توسعه (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری
28 علل و انگیزه های تمرکز مردم در مراکز محلات با تاکید برشهر اصفهان (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم جغرافیا، معماری و شهرسازی ایران
29 معنا بخشی در متن فضای شهری با رهیافتی از اصول زبانشناسی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی معماری، شهرسازی، عمران، هنر و محیط زیست؛ افق های آینده، نگاه به گذشته
30 موانع و چالشهای تحقق توسعه پایدار شهری در ایران (دریافت مقاله) نخستین همایش توسعه شهری پایدار
31 موقعیت مداری و نقش آن در شکل گیری متن شهر (دریافت مقاله) سومین کنفرانس علمی پژوهشی افق های نوین در علوم جغرافیا و برنامه ریزی معماری و شهرسازی ایران