غلامرضا ایراجیان

 غلامرضا ایراجیان

غلامرضا ایراجیان

Gholamreza Irajian

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 A Study on the Frequency of Fungal Agents in Otitis Externa in Semnan (دریافت مقاله) فصلنامه آسیب شناسی ایران دوره: 1، شماره: 4
2 Asymptomatic Urinary Tract Infection in Pregnant Women (دریافت مقاله) فصلنامه آسیب شناسی ایران دوره: 4، شماره: 3
3 ارزیا بی آلودگی بستنی سنتی به اشریشیاکلی و استافیلوکوکوس اورئوس درشهرستان سمنان سال 1386_7 (دریافت مقاله) فصلنامه میکروب شناسی پزشکی ایران دوره: 2، شماره: 3
4 Community Versus Nosocomial Staphylococcus aureus Septicemia in Children Admitted to Aliasghar Children Hospital, Tehran, Iran (دریافت مقاله) فصلنامه آسیب شناسی ایران دوره: 6، شماره: 2
5 Detection of Extended Spectrum Beta Lactamase Producing Salmonella spp. and Multidrug Resistance Pattern (دریافت مقاله) فصلنامه آسیب شناسی ایران دوره: 4، شماره: 3
6 Molecular Detection of Ureaplasma urealyticum from Prostate Tissues using PCR-RFLP, Tehran, Iran (دریافت مقاله) فصلنامه آسیب شناسی ایران دوره: 11، شماره: 2
7 Species-specific PCR for the Diagnosis and Determination of Antibiotic Susceptibilities of Brucella Strains Isolated from Tehran, Iran (دریافت مقاله) فصلنامه آسیب شناسی ایران دوره: 11، شماره: 3
8 Typing and Evaluation of the Genetic Relatedness of Listeria monocytogenes Strains Isolated from Food Samples by the Multiple-Locus Variable number Tandem Repeat Analysis (MLVA) (دریافت مقاله) فصلنامه میکروب شناسی پزشکی ایران دوره: 8، شماره: 4
9 بررسی اثر ضد باکتری عصارههای استخراج شده از خیار دریایی خلیج فارس (Holothuria leucospilota) بر باکتریEscherichia coli (دریافت مقاله) فصلنامه میکروب شناسی پزشکی ایران دوره: 8، شماره: 1
10 بررسی حساسیت in vitro استافیلوکوکهای اورئوس جداشده از نمونه های بالینی کودکان بستری شده در بیمارستان حضرت علی اصغر(ع)تهران نسبت به آنتی بیوتیک تیکوپلانین و فاکتورهای خطرساز مقاومت به آن طی سالهای 1388تا1389 (دریافت مقاله) فصلنامه میکروب شناسی پزشکی ایران دوره: 6، شماره: 1
11 بررسی سروواریته های غالب لیستریا منوسیتوژنز با فنوتیپ و ژنوتیپ های جدا شده از سقط جنین های خودبخودی انسانی در تهران (دریافت مقاله) فصلنامه میکروب شناسی پزشکی ایران دوره: 13، شماره: 2
12 تعیین الگوی مقاومت دارویی و شناسایی ژن متالو بتالاکتامازbla-VIMدر سویه های پسودوموناس آئروژینوزا جدا شده از بیماران بستری دربیمارستان سوانح وسوختگی امام موسی کاظم (ع) اصفهان 1378-88 (دریافت مقاله) فصلنامه میکروب شناسی پزشکی ایران دوره: 3، شماره: 4
13 تعیین فراوانی سویه های لیستریا منوسیتوژنز در نمونه های بالینی و غیربالینی به روش فنوتیپی و تأیید آن با روش PCR (دریافت مقاله) فصلنامه میکروب شناسی پزشکی ایران دوره: 7، شماره: 2
14 فراوانی حضور کمپیلوباکتر ژژونی در مدفوع مبتلایان به اسهال مراجعه کننده به مراکز بهداشتی شهرستان سمنان در سال 1386 (دریافت مقاله) فصلنامه میکروب شناسی پزشکی ایران دوره: 1، شماره: 4