دکتر سید احمدرضا خضری

دکتر سید احمدرضا خضری استاد گروه تاریخ و تمدن ملل اسلامی دانشگاه تهران

دکتر سید احمدرضا خضری

Dr. Seyed Ahmadreza Khezri

استاد گروه تاریخ و تمدن ملل اسلامی دانشگاه تهران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ابزارهای مورد استفاده در مجازات مجرمان در ایران سده های میانه (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات تاریخ اسلام دوره: 11، شماره: 42
2 ابزارهای مورد استفاده در مجازات مجرمان در ایران سده های میانه (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات تاریخ اسلام دوره: 11، شماره: 42
3 ایستایی فتوح به دوران خلافت امام علی(ع)؛ چرا و چگونه (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات تاریخ اسلام دوره: 7، شماره: 25
4 بازخوانی سیاست مذهبی فاطمیان در مغرب (دریافت مقاله) دوفصلنامه تاریخ و فرهنگ دوره: 44، شماره: 88
5 بررسی جایگاه بیعت در گفتمان امام علی(ع) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات تاریخ اسلام دوره: 12، شماره: 45
6 تاریخ پزشکی در ایران قسمت دوم : نقش دانشگاه جندی شاپور (دریافت مقاله) مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی زنجان دوره: 2، شماره: 5
7 تطور مفهوم علم در گذر از عصر جاهلی به عصر نبوت (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات تاریخ اسلام دوره: 7، شماره: 27
8 جایگاه و اهمیت سکه در دعوت عباسی (دریافت مقاله) مجله تاریخ اسلام و ایران دوره: 20، شماره: 7
9 حمایت از هنر و پیشبرد انگیزه های سیاسی- اقتصادی در دوره تیموری؛ مطالعه موردی دوره سلطان حسین بایقرا (۹۱۱-۸۷۳ق) (دریافت مقاله) دوفصلنامه تاریخ و فرهنگ دوره: 53، شماره: 2
10 حمودیان و تشیع در اندلس (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات تاریخ اسلام دوره: 1، شماره: 3
11 دور الامکانیه الجغرافیه فی تطور وازدهار خوزستان التجاری فی القرون الاولی للاسلام (دریافت مقاله) مجله آفاق الحضاره الاسلامیه دوره: 24، شماره: 1
12 عبدالله سویدی و روایتی سلفی از کنگره تقریب نادرشاه افشار در نجف (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات تاریخ اسلام دوره: 9، شماره: 32
13 علل عدم گسترش و ناپایداری تشیع در اندلس از ابتدای ورود اسلام به اندلس تا پایان دوره بنی حمود(۹۲-۴۴۹ق) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات تاریخ اسلام دوره: 6، شماره: 22
14 عوامل رونق و شکوفایی موسیقی در عصر عباسی از آغاز تا تسلط آل بویه بر بغداد (دریافت مقاله) مجله تاریخ اسلام و ایران دوره: 25، شماره: 25
15 فعالیت های مذهبی کارملیت ها در ایران عصر صفوی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات تاریخ اسلام دوره: 3، شماره: 11
16 مروری بر تاریخ پزشکی ایران (بخش اول - ایران قبل از اسلام ) (دریافت مقاله) مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی زنجان دوره: 1، شماره: 3
17 مزیدیان و نقش آنان در گسترش تمدن اسلامی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات تاریخ اسلام دوره: 5، شماره: 16
18 مقاومت محلی بربرهای شمال آفریقا و تاثیر آن بر سیر فتوحات مسلمانان در مغرب؛ مطالعه موردی مقاومت کاهنه اوراس۷۳-۸۱ ه.ق/۶۹۲-۷۰۰م (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های تاریخی دوره: 3، شماره: 3
19 منازعات عثمانی و صفوی در گیلان (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات تاریخی جنگ دوره: 3، شماره: 4
20 میراث تمدنی شیعه در حلب(قرن های چهارم و پنجم) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات تاریخ اسلام دوره: 12، شماره: 44
21 نظام حاکم بر بازارهای شبه جزیره در دو زمانه جاهلی و عصر نبوی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات تاریخ اسلام دوره: 5، شماره: 19
22 نقش کاتبان ایرانی در تحول و توسعه کتابت درباری عثمانی: دوره سلیم اول (حک: ۹۱۸- ۹۲۶ ق) و سلیمان قانونی (حک: ۹۲۶- ۹۷۳ ق) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات تاریخ اسلام دوره: 9، شماره: 33
23 نقش نخبگان ایرانی پناهنده به عثمانی در اقدامات نظامی عثمانیان علیه صفویان (عصر سلیم اول و سلیمان قانونی؛ ۹۲۸- ۹۷۳ق) (دریافت مقاله) دوفصلنامه تاریخ و فرهنگ دوره: 53، شماره: 2
24 واکاوی اندیشه های اعتقادی میرزامحمد اخباری از دیدگاه میرزا اسدالله شهرخواستی مازندرانی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات تاریخ اسلام دوره: 8، شماره: 31