دکتر احمد باقری

دکتر احمد باقری استاد؛ دانشگاه تهران؛ ایران

دکتر احمد باقری

Dr. Ahmad Bagheri

استاد؛ دانشگاه تهران؛ ایران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارث و وصیت ؛حق یاحکم؟ (دریافت مقاله) دانش حقوق مدنی دوره: 5، شماره: 1
2 استاد جعفری لنگرودی و شعایر الاسلام (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیق و توسعه در حقوق تطبیقی دوره: 2، شماره: 5
3 اصل «صرفه جویی کیفری» مبنای تفسیر احکام و قوانین جزایی اسلام (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های فقه و حقوق اسلامی دوره: 14، شماره: 51
4 اکراه تخییری (دریافت مقاله) فصلنامه فقه و اصول دوره: 54، شماره: 1
5 امکان سنجی جرم انگاری درحوزه حقوق خانواده (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های فقه و حقوق اسلامی دوره: 15، شماره: 54
6 امکان سنجی جریان اقاله در ایقاعات (دریافت مقاله) فصلنامه فقه دوره: 24، شماره: 91
7 بازپژوهی فقهی – حقوقی در تقسیم اعمال حقوقی (دریافت مقاله) پژوهش نامه فقه اجتماعی دوره: 7، شماره: 13
8 بازپژوهی ماهیت اسقاط حق در فقه و حقوق (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های فقه و حقوق اسلامی دوره: 17، شماره: 65
9 بازجستی در ادله عبادیت زکات و خمس (دریافت مقاله) فصلنامه فقه و اصول دوره: 40، شماره: 1
10 بازنگری فقهی در مشروعیت و پی‌آمد غبن حادث (دریافت مقاله) فصلنامه فقه و اصول دوره: 50، شماره: 1
11 بررسی تعهدات امین در فقه امامیه و حقوق موضوعه (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های فقهی دوره: 10، شماره: 4
12 بررسی جامع دو رویکرد فقهی متضاد در تعیین مقدار تعزیر (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش حقوق کیفری دوره: 8، شماره: 28
13 بطلان عقد مکره و نقد نظریه عدم نفوذ با رویکرد اصلاح مواد209 و 346 قانون مدنی (دریافت مقاله) دوفصلنامه آموزه های فقه مدنی دوره: 8، شماره: 18
14 پدیدارشناسی بیمار در فقه اسلامی و معناشناسی سکوت قانون در حجر بیمار (دریافت مقاله) مجله تخصصی فقه و مبانی حقوق اسلامی دوره: 42، شماره: 1
15 تاثیر عرف زمان و مکان در اختصاص حق طلاق (دریافت مقاله) فصلنامه خانواده درمانی کاربردی دوره: 2، شماره: 2
16 تاثیر موقعیت اجتماعی زن در اختصاص حق طلاق به مرد (دریافت مقاله) مجله پژوهشهای سیاسی و بین المللی دوره: 13، شماره: 52
17 تبین منظر ارزشی اخلاقی مجازات های تکمیلی و تبعی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های اخلاقی دوره: 13، شماره: 1
18 تحلیل فقهی تاریخی مواضع آخوند خراسانی و شیخ فضل الله نوری در مواجهه با مشروطه (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات اندیشه معاصر مسلمین دوره: 7، شماره: 13
19 تحلیل مصداقی ـ انتقادیِ جایگاه شرع در تقنین و دادرسی کیفری از رهگذر ارتباط فقه و حقوق (دریافت مقاله) فصلنامه فقه و اصول دوره: 52، شماره: 2
20 تحلیل مفهوم شرط در عرف خاص فقیهان امامیه (دریافت مقاله) دوفصلنامه آموزه های فقه مدنی دوره: 11، شماره: 20
21 تسامح در اثبات حدود به مثابه مبنایی در حقوق کیفری اسلام (دریافت مقاله) فصلنامه فقه و اصول دوره: 53، شماره: 1
22 تغلیظ دیه و مسئولیت بیت المال (دریافت مقاله) مجله تخصصی فقه و مبانی حقوق اسلامی دوره: 43، شماره: 2
23 جستاری پیرامون عدالت عرفی (دریافت مقاله) فصلنامه جستارهای فقهی و اصولی دوره: 5، شماره: 2
24 حق حبس (دریافت مقاله) فصلنامه فقه و اصول دوره: 37، شماره: 1
25 رسانه فضای مجازی و کیان خانواده از منظر علم حقوق (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات رسانه های نوین دوره: 6، شماره: 22
26 زمان تعین مبیع در بیع کلی (دریافت مقاله) فصلنامه فقه و اصول دوره: 46، شماره: 4
27 زمان و مکان تادیه (دریافت مقاله) فصلنامه فقه و اصول دوره: 34، شماره: 1
28 سازگاری معنایی و روایی اخلاقی کیفر مرتد با آیه عدم اجبار بر دین (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های اخلاقی دوره: 12، شماره: 4
29 شیوه برخورد پیامبر(ص) به عنوان الگوی عملی تربیتی در برابر خطا (دریافت مقاله) دوفصلنامه آموزه های تربیتی در قرآن و حدیث دوره: 8، شماره: 1
30 ضمان از دین مجهول (دریافت مقاله) دوفصلنامه آموزه های فقه مدنی دوره: 4، شماره: 6
31 طراحی سیستم کنترلی ANFIS با روش ممتیک جهت کنترل ارتعاشات تیر با استفاده از مواد پیزوالکتریک (دریافت مقاله) مجله مکانیک سازه ها و شاره ها دوره: 7، شماره: 4
32 عدالت ترمیمی، بایستگی و ضرورت حاکمیت آن در حوزه خانواده با تکیه بر مبانی فقهی (دریافت مقاله) مجله تخصصی فقه و مبانی حقوق اسلامی دوره: 52، شماره: 1
33 ماهیت ابراء (دریافت مقاله) فصلنامه فقه و اصول دوره: 32، شماره: 2
34 مبانی احکام تکلیفی و وضعی اسراف آب و ضمان ناشی از آن (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های فقه و حقوق اسلامی دوره: 15، شماره: 56
35 مجازات ارتداد، مقابله با توطئه‌گران علیه انسجام جامعهٔ اسلامی یا تحدید آزادی بیان (دریافت مقاله) فصلنامه فقه دوره: 27، شماره: 101
36 مشروعیت ملکیت موقت ( با محوریت نظرامام خمینی(س)) (دریافت مقاله) فصلنامه علمی پژوهشی متین (امام خمینی و انقلاب اسلامی) دوره: 10، شماره: 40
37 مطالعه تطبیقی قلمرو مفهومی تظاهر در حقوق اسلامی و آسیب شناسی بازتاب آن در قوانین کیفری ایران (دریافت مقاله) مجله مطالعات حقوق تطبیقی معاصر دوره: 13، شماره: 28
38 نسبت سنجی حسن نیت در فقه امامیه و عرفان اسلامی (دریافت مقاله) فصلنامه عرفان اسلامی دوره: 16، شماره: 64
39 نسیان و تاثیر آن بر عقد از منظر فقه اسلامی (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات تقریبی مذاهب اسلامی دوره: 16، شماره: 55
40 نقد و بررسی شبهه ی کراهت ازدواج (دریافت مقاله) فصلنامه زن و مطالعات خانواده دوره: 13، شماره: 49
41 نقدی برتفاسیرحقوقی ماده 218قانون مدنی و ارایه تفسیر بر پایه آموزه های فقه امامیه (دریافت مقاله) دوفصلنامه آموزه های فقه مدنی دوره: 8، شماره: 17
42 واکاوی چگونگی انعقاد حواله با رویکرد نقد ماده 725 قانون مدنی (دریافت مقاله) دوفصلنامه آموزه های فقه مدنی دوره: 9، شماره: 19
43 واکاوی کیفیت استدلال فقیهان به قواعد عقلی در فرایند استنباط (دریافت مقاله) فصلنامه فقه دوره: 24، شماره: 90
44 واکاوی مستندات دیه جنایت بر مجموع پلک ها و کمتر از آن (نقد و کاوشی فقهی در مبانی ماده ۵۹۰ و ۵۹۱ قانون مجازات اسلامی) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های فقهی دوره: 16، شماره: 3
45 وجوب حجاب حکمی فردی با آثار اجتماعی (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش نامه اسلامی زنان و خانواده دوره: 8، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 تربیت در نظام جزایی اسلام (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی علوم انسانی و توسعه
2 رفتار در علوم اجتماعی الگو پذیری آداب اجتماعی با تأسی از الگوی پردازی عملی پیامبر(ص) (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی روانشناسی و علوم اجتماعی