دکتر محمدرضا آراستی

دکتر محمدرضا آراستی دانشیار، دانشگاه صنعتی شریف

دکتر محمدرضا آراستی

Dr. Mohammadreza Arasti

دانشیار، دانشگاه صنعتی شریف

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارائه مدل یکپارچه تدوین استراتژی تکنولوژی مبتنی بر رویکرد موقعیت یابی (دریافت مقاله) مجله چشم انداز مدیریت صنعتی دوره: 3، شماره: 2
2 ارتباط میان راهبرد فناوری و راهبرد کلان در سطح شرکت های دارای کسب و کار متنوع (دریافت مقاله) مجله سیاست علم و فناوری دوره: 2، شماره: 3
3 انتقال بین سازمانی دانش مدیریت پروژه، کلید نوآوری در سازمان های پروژه محور (جستاری بر کنسرسیوم های بین المللی در صنعت نفت ایران) (دریافت مقاله) دوفصلنامه علمی- پژوهشی نوآوری و ارزش آفرینی دوره: 1، شماره: 1
4 اولویت گذاری حوزه های علم، فناوری و نوآوری (دریافت مقاله) مجله سیاست علم و فناوری دوره: 12، شماره: 2
5 بررسی عوامل موثر در تنوع سبد کسب و کار مبتنی بر توانمندی های تکنولوژیک: مورد کاوی شرکت تام ایران خودرو (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت توسعه فناوری دوره: 1، شماره: 4
6 پایداری شبکه های نوآوری با دو میاندار: پیشایندها و عوامل تعدیل کننده (دریافت مقاله) مجله سیاست علم و فناوری دوره: 14، شماره: 3
7 تسهیم دارایی های فکری حاصل از همکاری های تحقیقاتی مشترک: اقتضائات و چالش ها (دریافت مقاله) فصلنامه راهبرد فرهنگ دوره: 13، شماره: 49
8 تکوین توانمندی طراحی پایه در شرکت مپنابویلر به عنوان یک بنگاه یکپارچه ساز دیرآمده (دریافت مقاله) مجله سیاست علم و فناوری دوره: 13، شماره: 4
9 توانمندی شبکه سازی بنگاه یکپارچه ساز: مرور نظام مند پیشینه و پیشنهاداتی برای تحقیقات آتی (دریافت مقاله) مجله سیاست علم و فناوری دوره: 13، شماره: 4
10 توسعه مدلی برای برنامه‎ریزی تکنولوژی در سطح صنعت (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت صنعتی دوره: 4، شماره: 2
11 دولت چگونه می تواند از رشد مبتنی بر نوآوری در بنگاه های بزرگ حمایت کند (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت توسعه فناوری دوره: 3، شماره: 2
12 رویکردی فرایندی به برنامه ریزی فناوری در سطح فرابنگاهی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت نوآوری دوره: 2، شماره: 2
13 سردبیر مهمان: درباره این ویژه نامه و سامانه های محصول پیچیده (سمپ) (دریافت مقاله) مجله سیاست علم و فناوری دوره: 13، شماره: 4
14 سیاستگذاری کلان برای معماری محصول در صنعت خودروسازی ابزاری برای طراحی یکپارچه (دریافت مقاله) پژوهشهای مدیریت عمومی دوره: 11، شماره: 40
15 شکل گیری شبکه های نوآوری با دو میاندار دانشی و صنعتی: مورد کاوی شبکه طراحی و ساخت توربین بادی مگاواتی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت نوآوری دوره: 8، شماره: 3
16 شناسایی قابلیت های مدیریت طرح های توسعه ی محصول جدید در فضای نوآوری باز مطالعه موردی: صنعت فضایی (دریافت مقاله) فصلنامه بهبود مدیریت دوره: 9، شماره: 2
17 طبقه بندی مدل های تدوین استراتژی تکنولوژی مبتنی بر یک رویکرد فرایندی (دریافت مقاله) مجله سیاست علم و فناوری دوره: 3، شماره: 1
18 طراحی مدلی برای ارزیابی فناوری در گستره شبکه زنجیره تامین یک بنگاه مادر (دریافت مقاله) مجله سیاست علم و فناوری دوره: 8، شماره: 4
19 طراحی مدلی برای تدوین راهبرد فناوری های محصول در سطح یک بنگاه مادر براساس توانمندی های فناورانه شبکه زنجیره تامین (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت نوآوری دوره: 4، شماره: 1
20 طراحی مدلی برای طرحریزی یکپارچه و استراتژیک گروههای تکنولوژی ساخت پذیر در سطح شبکه زنجیره تامین یک بنگاه مادر: مطالعه موردی گروه خودروسازی سایپا (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت توسعه فناوری دوره: 2، شماره: 2
21 فرآیند شکست شبکه‎های نوآوری: رویکرد پایه دانش (دریافت مقاله) مجله سیاست علم و فناوری دوره: 7، شماره: 4
22 فرآیند شکست ضعیف شبکه های نوآوری مهندسی شده در مرحله راه اندازی: مطالعه موردی صنعت گاز ایران (دریافت مقاله) مجله سیاست علم و فناوری دوره: 6، شماره: 2
23 مدل مفهومی انتقال بین سازمانی دانش مدیریت پروژه در کنسرسیوم های بین المللی صنعت نفت ایران (دریافت مقاله) مجله سیاست علم و فناوری دوره: 8، شماره: 2
24 مدلسازی یادگیری بین سازمانی قابلیت های مدیریت پروژه در پروژه های بین المللی صنعت نفت ایران (دریافت مقاله) پژوهش های مدیریت منابع سازمانی دوره: 8، شماره: 3
25 مسیر توسعه توانمندی فناورانه بنگاه های متاخر در فرآیند فرارسی: مرور نظام مند پیشینه با روش فراترکیب (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت توسعه فناوری دوره: 9، شماره: 2
26 نظام مدیریت فناوری بستری برای استمرار و توسعه ی مدیریت کیفیت جامع مطالعه ی موردی شرکت صنام (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت استاندارد و کیفیت دوره: 5، شماره: 1
27 هم راستایی راهبرد فناوری با راهبرد کلان در شرکت های با کسب و کارهای متنوع: مورد گروه صنعتی ایران خودرو (دریافت مقاله) مجله سیاست علم و فناوری دوره: 4، شماره: 3
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارائه چارچوبی برای ارزیابی نظام مدیریت توسعه فناوری در سازمان های دانش بنیان : مطالعه موردی شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی (دریافت مقاله) پانزدهمین همایش بین المللی نفت و گاز
2 ارائه مدلی برای سنجش توانمندی نوآوری فناورانه و تاثیر آن برعملکرد نوآوری بنگاه (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد و مهندسی صنایع
3 ارائه مدلی جهت انتخاب روش مناسب انتقال تکنولوژی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت
4 ارتباط میان استراتژی تکنولوژی و استراتژی کلان در سطح شرکتهای دارای کسب و کار متنوع: مرور ادبیات و ارائه یک چارچوب نظری (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک
5 ارتقای توانمندی های نوآوری بنگاه های بزرگ ایرانی: یک چارچوب مفهومی (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی و نهمین کنفرانس ملی مدیریت فناوری
6 ارزیابی ظرفیت نواوری بنگاههای اقتصادی: معرفی شاخصه ها و ابزار اندازه گیری وبکارگیری آن درشرکتهای اتوماسیون صنعتی ایران (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی مدیریت
7 Knowledge Management in Iran Air; Making It Work A Case Study (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت
8 بررسی عوامل مؤثر بر موفقیت پروژه های خرید لیسانس با تمرکز بر محیط یادگیری: مطالعه مورد صنعت پتروشیمی ایران (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس بین المللی مدیریت
9 بررسی عوامل موثر در تنوع فناورانه سبد کسب و کار:مورد کاوی شرکت تام ایران خودرو (دریافت مقاله) اولین کنفرانس سازمانهای هلدینگ (کارکردها و چالشها)
10 بررسی موانع انتقال و به اشتراک گذاری دانش در یک سازمان ایرانی (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت
11 بررسی موانع توسعه کسب وکار بنگاه های تولید کننده محصولات صنعتی با رویکرد اکوسیستم کسب وکار (دریافت مقاله) اولین کنفرانس حکمرانی و سیاستگذاری عمومی
12 تبیین اهداف استراتژیک و تعیین فرآیندهای کلیدی در حوزة مخابرات و دیسپاچینگ صنعت برق ایران (دریافت مقاله) هفدهمین کنفرانس بین المللی برق
13 تبیین اهداف استراتژیک و تعیین فرآیندهای کلیدی در نیروگاههای حرارتی (دریافت مقاله) هفدهمین کنفرانس بین المللی برق
14 تجزیه و تحلیل فرآیند مهندسی ارزش: ارائه یک چارچوب نظری (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی ارزش
15 تحلیل توانمندی های سازمانی به مثابه سیستم : یک چارچوب مفهومی (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
16 تحلیل سلسله مراتبی جذابیت تکنولوژی های تولید پراکنده انرژی الکتریکی در کشور (دریافت مقاله) پانزدهیمن کنفرانس مهندسی برق ایران
17 تدوین استراتژی های توسعه تکنولوژی در صنعت برق ایران : یک ضرورت ملی (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس بین المللی برق
18 تدوین اهداف و اولویتهای توسعه تکنولوژی در صنعت گاز ایران مبتنی بر نقشه راه تکنولوژی (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس بین المللی مدیریت
19 تعیین اولویت های سرمایه گذاری در زمینه تکنولوژی پیشنیاز برنامه های تحقیق و توسعه (دریافت مقاله) سومین همایش مراکز تحقیق و توسعه صنایع و معادن
20 تعیین اولویتهای سرمایه گذاری پیش نیاز برنامه های تحقیق و توسعه (دریافت مقاله) دومین همایش مراکز تحقیق و توسعه صنایع و معادن
21 رویکردی فرایندی به برنامه ریزی تکنولوژی درسطح فرابنگاهی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی و ششمین کنفرانس ملی مدیریت فناوری
22 شناسایی ابزارهای دانشی موثر بر تسهیم دانش در مراحل مختلف مدل Vee برای توسعه محصولات و سیستم های پیچیده CoPS (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس مدیریت دانش
23 شناسایی تکنولوژی های استراتژیک صنعت برق ایران در حوزه انتقال نیرو (دریافت مقاله) هفدهمین کنفرانس بین المللی برق
24 شناسایی عوامل کلیدی موفقیت در بخش بالادستی صنعت نفت و گاز ایران (دریافت مقاله) پانزدهمین همایش بین المللی نفت و گاز
25 شناسایی قابلیت های سازمان های پروژه محور در فضای نوآوری باز (مطالعه موردی: صنعت فضایی ایران) (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی و هشتمین کنفرانس ملی مدیریت فناوری
26 شناسایی موانع اجرای موفق استراتژی: مطالعه موردی یک شرکت عرضه کننده نرم افزار در ایران (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس بین المللی مدیریت
27 طراحی روش شناسی فرایند شکل گیری استراتژی تحقیق و توسعه بر مبنای معرفت شناسی تطوری و به کارگیری رویکرد نقشه راه: مطالعه موردی صنعت برق ایران (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت
28 طراحی مدلی برای ارزیابی فناوری در گستره شبکه زنجیره تأمین یک بنگاه مادر (مطالعه موردی: صنعت خودروسازی ایران) (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی و هشتمین کنفرانس ملی مدیریت فناوری
29 طراحی مدلی برای شناسایی گروه های تکنولوژی هموسته جهت طراحی محصولات ساخت پذیر در گستره شبکه زنجیره تامین یک بنگاه مادر (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
30 طراحی مدلی برای طرحریزی فناوری در گستره شبکه زنجیره تامین یک بنگاه مادر: مطالعه موردی صنعت خودروسازی ایران (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی و نهمین کنفرانس ملی مدیریت فناوری
31 فرآیند شکست شبکه های نوآوری: رویکرد پایه دانش (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی و هشتمین کنفرانس ملی مدیریت فناوری
32 ماتریس طرحریزی تکنولوژی: ابزاری برای طرحریزی یکپارچه واحدهای تکنولوژی محصول در شبکه زنجیره تامین یک بنگاه مادر (مطالعه موردی صنعت خودروسازی ایران) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت و مهندسی صنایع
33 مقایسه و ارزیابی استراتژیک جذابیت تکنولوژی های میکروتوربین و دیزلی در ایران بر اساس ساخت یک مدل تصمیم گیری چندمعیاره (دریافت مقاله) بیست و دومین کنفرانس بین المللی برق
34 مکان یابی پایانه های راه دور (RTU) به روش تصحیح شاخص قابلیت اطمینان SAIDI از طریق الگوریتم تصمیم گیری سلسله مراتبی (AHP) (دریافت مقاله) بیست و ششمین کنفرانس بین المللی برق
35 موانع رضایت مندی نیروی انسانی دانشگر در شرکت های High-Tech ایران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس توسعه منابع انسانی