محمد رعایایی اردکانی

 محمد رعایایی اردکانی

محمد رعایایی اردکانی

Mohammad Raayaii

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 بررسی تاثیر مستقیم نانوذره اکسیدمنیزیوم روی ویروس تب برفکی درشرایط آزمایشگاهی (دریافت مقاله) نشریه میکروبیولوژی دامپزشکی دوره: 11، شماره: 1
2 جداسازی باکتری های تولیدکننده بیوسورفکتانت از اکوسیستم دریای خزر و تعیین فعالیت بیوسورفکتانتی آنها (دریافت مقاله) دوماهنامه فیض دوره: 15، شماره: 4
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 بررسی رابطه بین اندازه ایندوراسیون ناشی از تست پوستی توبرکولین و پاسخ لنفوسیت ها به آنتیژن های ب.ث.ژ در دانش آموزان شهر شاوور در سال تحصیلی 94 - 139 (دریافت مقاله) دومین همایش ملی تازه های سلولی و مولکولی
2 بررسی سطح ایمنی ناشی از واکسن ب.ث.ژ در مقابل بیماری سل با استفاده از تست پوستی توبرکولیندر دانش آموزان شهر شاوور در سال تحصیلی 94 - 139 (دریافت مقاله) دومین همایش ملی تازه های سلولی و مولکولی
3 بررسی فراوانی پاتوتایپ های اشرشیاکلی جدا شده از اسهال کودکان در شهر اهواز (دریافت مقاله) نوزدهمین کنگره ملی و هفتمین کنگره بین المللی زیست شناسی ایران
4 بررسی فراوانی لیستریا مونوسایتوشنس در نمونه های ماهی خریداری شده در سطح شهر اهواز (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی دستاوردهای نوین در صنایع غذایی و تغذیه سالم
5 بررسی میزان تجزیه زیستی آلفانفتول از خاکهای آلوده به نفت مسجد سلیمان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی برنامه ریزی، حفاظت، حمایت از محیط زیست و توسعه پایدار
6 به منظور معرفی ژن انتخابگر مناسب در مهندسی ژنتیک Spirulina platensis ارزیابی حساسیت آنتیبیوتیکی (دریافت مقاله) هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران
7 بیان ژن پروتئین پوششی ویروس موزاییک زرد کدو در باکتری E.coli (دریافت مقاله) سومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی ایران (گیاهی، دامی و صنعتی)
8 تعیین تیپ مولکولی جدایه های استافیلوکوکوس اوریوس مقارم به متی سیلین با استفاده از PCR-RFLP ژن aroA (دریافت مقاله) سومین همایش ملی میکروبیولوژی کاربردی ایران
9 تولید پروتئین اینترفرون آلفاb 2 انسانی در سیستم بیانی اشرشیاکلی (دریافت مقاله) هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران
10 جداسازی باکتریهای بومی تولیدکننده بیوسورفکتانت از مخازن نمک زدایی اهوازدر جهت حذف آلایندهای نفتی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی توسعه کشاورزی،زمین سالم
11 جداسازی و شناسایی اپرون dsz از باکتری گوردونیا (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران
12 جداسازی، شناسایی و همسانه سازی ژن پروتئین پوششی ویروس موزائیک زرد کدو (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران
13 ساخت سازه مناسب جهت انتقال ژن به ریز جلبک اسپیرولینا (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران
14 غربالگری مخمرهای تولید کننده آنزیم لاکاز از چوب پوسیده درختان اکالیپتوس اهواز (دریافت مقاله) هشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی امنیت زیستی
15 همسان سازی ژن اینتر فرون آلفا و انسانی دغاغله در بیانی جهت انتقال به ریز جلبک Dunaliella salina (دریافت مقاله) سومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی ایران (گیاهی، دامی و صنعتی)
16 همسانه سازی توالی K2S ژن t-PA در ناقل بیانی جهت بیان در مخمر Pichia Pastoris (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران
17 همسانه سازی ژن زیر واحد آلفا فیکوسیانین در ناقبل بیانی (دریافت مقاله) کنگره ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی
18 همسانه سازی ژن زیر واحد بتا فیکوسیانین در ناقل بیانی (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران