دکتر رضا اکبری

دکتر رضا اکبری عضو هیات علمی دانشگاه امام صادق (ع)

دکتر رضا اکبری

Dr. Reza Akbari

عضو هیات علمی دانشگاه امام صادق (ع)

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 «پدر ناکارآمد» بررسی علل گرایش به الحاد از دیدگاه جان. جی. پاسکویینی (دریافت مقاله) فصلنامه فلسفه دین دوره: 16، شماره: 1
2 Active Objectivism: Analyzing Tabatabai’s View on the Meaningful Life (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های فلسفی دوره: 12، شماره: 24
3 ابن سینا فیلسوف عقل ایمان گرا (دریافت مقاله) دوفصلنامه حکمت سینوی (مشکوه النور) دوره: 12، شماره: 39
4 ارتباط وجودشناسی و زیبایی شناسی در فلسفه ملاصدرا (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای فلسفی کلامی دوره: 7، شماره: 25
5 استعاره مفهومی و مسئله زیادت وجود بر ماهیت در فلسفه اسلامی (دریافت مقاله) دوفصلنامه حکمت سینوی (مشکوه النور) دوره: 24، شماره: 63
6 اصالت وجود و اصالت ماهیت؛مواجهه دو مسیله فلسفی یا دو نظام فلسفی (دریافت مقاله) دوفصلنامه حکمت معاصر دوره: 4، شماره: 2
7 اعتبار معرفتی قرآن از دیدگاه نصر حامد ابوزید؛ رویکردی فرهنگی- ادبی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای فلسفی کلامی دوره: 13، شماره: 4
8 الاهیات اولویت: تحلیل دیدگاه ابوالحسین بصری در مسئله "خدا و جهان" (دریافت مقاله) دوفصلنامه جستارهای فلسفه دین دوره: 10، شماره: 2
9 الگوهای خد اباوری در دوران معاصر وظرفیت های فلسفه اسلامی (دریافت مقاله) دوفصلنامه حکمت معاصر دوره: 2، شماره: 1
10 امتناع تعریف حقیقی براساس مبانی وجودشناختی، انسانشناختی و معرفت شناختی ملاصدرا (دریافت مقاله) دو فصلنامه پژوهش های هستی شناختی دوره: 2، شماره: 3
11 بازخوانی نظریه شهید صدر در تفسیر موضوعی قرآن کریم با تکیه بر اندیشه هرمنوتیکی گادامر (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات قرآن و حدیث دوره: 7، شماره: 14
12 بررسی انتقادی استدلال شرط بندی پاسکال در اثبات وجود خدا (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای فلسفی کلامی دوره: 12، شماره: 3
13 بررسی تحلیلی معنای زندگی در اندیشه شهید مصطفی چمران با استفاده از روش نظریه پردازی داده بنیاد (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی نظامی دوره: 7، شماره: 26
14 بررسی تطبیقی علل اخلاقی گرایش به الحاد از دیدگاه مطهری و پاسکویینی (دریافت مقاله) دوفصلنامه اخلاق وحیانی دوره: 10، شماره: 1
15 بررسی تطبیقی نظریه «دوگانه انگاری نفس و بدن»در آرای غزالی و سویین برن (دریافت مقاله) دوفصلنامه جستارهای فلسفه دین دوره: 2، شماره: 3
16 تاثیر پذیری غزالی از ابن سینا در دو موضوع نفس و معاد (دریافت مقاله) دوفصلنامه حکمت سینوی (مشکوه النور) دوره: 16، شماره: 48
17 تاریخ فلسفه ذهن (دریافت مقاله) مجله «نقدنامه فلسفه و کلام ادیان و عرفان» دوره: 1، شماره: 1
18 تأثیر تلقی ابن سینا از نفس بر تصویر او از جاودانگی (دریافت مقاله) فصلنامه نقد و نظر دوره: 15، شماره: 60
19 تبیین رویکرد سلبی فخر رازی به زبان دینی با تاکید بر مبانی آن (دریافت مقاله) دوفصلنامه جستارهای فلسفه دین دوره: 4، شماره: 1
20 تبیین فلسفی مسئولیت اخلاقی از دیدگاه علامه طباطبایی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای فلسفی کلامی دوره: 16، شماره: 2
21 تبیین نظریه اشراق در آگوستین با تکیه بر دیدگاه ژیلسون (دریافت مقاله) فصلنامه حکمت و فلسفه دوره: 10، شماره: 40
22 تحلیل انتقادی استدلال شباهت در مسئله شناختی بودن تجربه عرفانی با تاکید بر دیدگاه ویلیام جی. وین رایت (دریافت مقاله) دوفصلنامه جستارهای فلسفه دین دوره: 4، شماره: 2
23 تحلیل پاسخ مرتضی مطهری و ونسن برومر در مسئله شفاعت و خیرخواهی خداوند (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای فلسفی کلامی دوره: 20، شماره: 78
24 تحلیل نظریه ذهن بسط یافته و لوازم آن (دریافت مقاله) دو فصلنامه تاملات فلسفی دوره: 7، شماره: 18
25 تعریف کارکردگرایانه از حکمت متعالیه با نظر به آثار ملاصدرا (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های عقلی نوین دوره: 7، شماره: 13
26 تفاسیر ارایه شده از دیدگاه ابن سینا در خصوص شناخت انسان از وحدت و کثرت (دریافت مقاله) دوفصلنامه حکمت سینوی (مشکوه النور) دوره: 15، شماره: 46
27 تفسیر سنتی از ویتگنشتاین اول و خوانش آن بر مبنای الهیات سلبی (دریافت مقاله) دوفصلنامه جستارهای فلسفه دین دوره: 8، شماره: 2
28 توصیفات معین (دریافت مقاله) فصلنامه نقد و نظر دوره: 10، شماره: 40
29 حل مشکل گناه ذاتی بر مبنای دو اصل «ایمان» و «لطف» در نظام فکری آگوستین (دریافت مقاله) دوفصلنامه جستارهای فلسفه دین دوره: 2، شماره: 1
30 خواطر رحمانی و خواطر شیطانی از دیدگاه ملاصدرا (دریافت مقاله) مجله جستارهایی در فلسفه و کلام دوره: 43، شماره: 1
31 درآمدی بر الگوریتم تحلیل موقعیت مسیله در عدالت پژوهی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات میان‌رشته‌ای در علوم انسانی دوره: 9، شماره: 1
32 دیدگاه الیزابت فریکر درباره توجیه باورهای مبتنی بر گواهی: بررسی انتقادی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های فلسفی دوره: 13، شماره: 26
33 رویکردهای مختلف به مسئله وجود خداوند و نگاه ابن سینا به قرینه گروی (دریافت مقاله) فصلنامه آینه معرفت دوره: 10، شماره: 4
34 شواهد جعل باوری معنای زندگی در دیدگاه سورن کرکگور (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های فلسفی دوره: 12، شماره: 22
35 عقلانیت، تصمیم سازی، اصل شورا (دریافت مقاله) دوفصلنامه اندیشه مدیریت راهبردی دوره: 1، شماره: 1
36 مبناگروی سنتی از منظری دیگر (دریافت مقاله) دوفصلنامه هستی و شناخت دوره: 0، شماره: 3
37 مزایا و معایب MRI در دوران بارداری (دریافت مقاله) فصلنامه ابن سینا دوره: 21، شماره: 3
38 معرفت شناسی فضیلت محور و مسئله توجیه (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های فلسفی دوره: 8، شماره: 14
39 معنای زندگی در موقعیت مرگ از منظر ویتگنشتاین با استفاده از نظریه پردازی داده بنیاد (دریافت مقاله) دوفصلنامه فلسفه دوره: 45، شماره: 1
40 نظریه کاربردی معنا و تاثیر آن در معرفت شناسی دینی (دریافت مقاله) دوفصلنامه جستارهای فلسفه دین دوره: 1، شماره: 1
41 نقش عقل متعارف در پارادایم اسلامی علوم اجتماعی (دریافت مقاله) فصلنامه روش شناسی علوم انسانی دوره: 20، شماره: 79
42 نگاه انتقادی گاتینگ به الگوهای معرفت شناختی مستقل از حقیقت در باور به وجود خدا (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های فلسفی دوره: 10، شماره: 19
43 نگاه تحلیلی به مسئله عالم ذر در مکتب تفکیک (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای فلسفی کلامی دوره: 14، شماره: 2
44 نگاه نقادانه به دیدگاه ریچارد رورتی درباره تمثیل آینه از منظر ملاصدرا (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های عقلی نوین دوره: 1، شماره: 1
45 نگاه نقادانه به نظریه روزنبرگ درباره به کشی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای فلسفی کلامی دوره: 19، شماره: 72
46 وجود مصداق ندارد: دیدگاه سهروردی در نفی تحقق عینی وجود و کاربست آن در قاعده «الحق ماهیته انیته» (دریافت مقاله) دوفصلنامه متافیزیک دوره: 3، شماره: 11
47 ویژگی های طالب فلسفه اولی از منظر فیلسوفان مسلمان (دریافت مقاله) فصلنامه آینه معرفت دوره: 17، شماره: 3