جواد طایی سمیرمی

 جواد طایی سمیرمی

جواد طایی سمیرمی

Javad Taiesamiromi

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثر تنش مس، نیکل و کبالت بر خصوصیات جوانه زنی غده اویارسلام ارغوانی در شرایط آزمایشگاه (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و تحقیقات بذر ایران دوره: 4، شماره: 1
2 ارزیابی کارایی مدل WOFOST برای شبیه سازی رشد و نمو ذرت برای الگوی کشت تابستانه در شرایط اقلیمی نیمه گرمسیری جنوب کرمان (دریافت مقاله) فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره: 49، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 پهنه بندی زمان رسیدگی انگور یاقوتی ( Vitisvinifera cv. Yaghouti ) بر اساس شاخص نیاز حرارتی در استان کرمان (دریافت مقاله) اولین کنگره پژوهشی کاربرد علوم نوین در مطالعات جغرافیایی ایران
2 اثر آللوپاتیک عصاره آبی اندام های هوایی و زمینی ارزن معمولی (Panicum miliaceum L.) بر جوانه زنی و فاکتور های رشد گیاهچه پیاز(Allium cepa L.) (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
3 ارزیابی آلودگی خاک های آبیاری شده باپساب فاضلاب تصفیه شده شهری در منطقه زابل (دریافت مقاله) همایش خاک، محیط زیست و توسعه پایدار
4 انارشیطان گونه ای مناسب جهت تثبیت تپه های ماسه ای (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی فرسایش بادی و طوفان های گردو غبار
5 بررسی عکس العمل سزبانیا (Sesbania sesban) به پتانسیل های اسمزی مشابه حاصل از نمک کلرید سدیم و پلی اتیلن گلیکول در مراحل جوانه زنی و رشد گیاهچه (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و دومین همایش ملی کشاورزی،محیط زیست و امنیت غذایی
6 پهنه بندی آگرواکولوژیک برنامه ای بنیادی برای توسعه کشاورزی پایدار (دریافت مقاله) اولین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
7 پهنه بندی اگرواکولوژیک گندم، جو، سیب زمینی و یونجه در دشت های بروجن و گندمان (دریافت مقاله) دومین همایش ملی توسعه پایدارکشاورزی ومحیط زیست سالم
8 تحلیل پراکنش زمانی تنش گرما در الگوهای مختلف کاشت سیب ز مینی در استان کرمان (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و دومین همایش ملی کشاورزی،محیط زیست و امنیت غذایی
9 تحلیل مکانی الگوی دوره رشد برای کشت پاییزه سیب زمینی در استان کرمان (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و دومین همایش ملی کشاورزی،محیط زیست و امنیت غذایی
10 تغییر اقلیم، کشاورزی و امنیت غذایی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کشاورزی، محیط زیست و امنیت غذایی