علی اسلامی

 علی اسلامی استاد دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران

علی اسلامی

Ali Eslami

استاد دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارزیابی اثرات ایورمکتین بر آلودگی طبیعی گوسفند به نماتودهای لوله گوارش با تأکید بر بوتوستوموم تریگونوسفالوم (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات دامپزشکی دوره: 55، شماره: 1
2 ارزیابی بازرسی متداول کشتارگاهی در تشخیص سیستی سرکوس بوویس در گاوهای ذبح شده در تهران (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات دامپزشکی دوره: 57، شماره: 4
3 اسا می کنه و بیماری های ناشی از آن در نشخوار کنندکان ایران در برخی زبان ها وگویش های ایرا نی (دریافت مقاله) نشریه میکروبیولوژی دامپزشکی دوره: 12، شماره: 2
4 اولین گزارش آلودگی گربه به کرم قلب و درمان آن در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات دامپزشکی دوره: 56، شماره: 4
5 اولین گزارش در باره وجود و ریخت شناسی پروبستمیریا وییپارا (Probstmayria vivipara) (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات دامپزشکی دوره: 62، شماره: 2
6 بررسی آلودگی های انگلی ماهیان آکواریوم آب شیرین استان تهران (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات دامپزشکی دوره: 61، شماره: 1
7 بررسی آلودگی های انگلی نشخوارکنندگان بومی استان گلستان (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات دامپزشکی دوره: 62، شماره: 3
8 بررسی آلودگی های کرمی گربه های ولگرد شهر تهران (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات دامپزشکی دوره: 59، شماره: 2
9 بررسی آلودگیهای انگلی غاز در استان گیلان (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات دامپزشکی دوره: 56، شماره: 1
10 بررسی اپی دمیولوژی فیلرهای خونی سگهای روستایی و شهری تبریز (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات دامپزشکی دوره: 57، شماره: 4
11 بررسی اهمیت اقتصادی آلودگی های انگلی نشخوار کنندگان در کشتارگاه صنعتی شهرستان میانه (دریافت مقاله) نشریه میکروبیولوژی دامپزشکی دوره: 4، شماره: 1
12 بررسی اهمیت بیماری های انگلی نشخوارکنندگان ایران با رویکرد انتقال به انسان و آینده گری نحوه کنترل آن ها (دریافت مقاله) نشریه میکروبیولوژی دامپزشکی دوره: 7، شماره: 2
13 بررسی تغییرات کلینیکال پاتولوژی گوسفندان در آلودگی تجربی به همونکوس کنتورتوس (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات دامپزشکی دوره: 59، شماره: 2
14 بررسی تناوب داری میکروفیلر دیروفیلاریا ایمی تیس در خون یک قلاده سگ در تهران (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات دامپزشکی دوره: 55، شماره: 2
15 بررسی ریخت شناسی و زیست شناسی اکینوکوکوس گرانولوزوس با منشاء گوسفند، گاو و ا نسان (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات دامپزشکی دوره: 52، شماره: 4
16 بررسی شیوع انگلهای کرمی داخلی ماهی قره برون صید شده از سواحل جنوب غربی دریای خزر (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات دامپزشکی دوره: 55، شماره: 3
17 بررسی شیوع و فراوانی فصلی نماتودهای شیردان نشخوارکنندگان بومی کازرون (دریافت مقاله) نشریه میکروبیولوژی دامپزشکی دوره: 4، شماره: 4
18 بررسی صحرایی وجود مقاومت نسبت به البندازول در نماتودهای دستگاه گوارش گوسفندان استان خوزستان (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات دامپزشکی دوره: 62، شماره: 1
19 بررسی فیلاریوز سگهای گله اطراف تهران (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات دامپزشکی دوره: 55، شماره: 4
20 بررسی فیلرهای خونی سگ در شهرستان تنکابن (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات دامپزشکی دوره: 60، شماره: 4
21 بررسی کشتارگاهی آلودگی کرمی گاوهای بومی خرم آباد (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات دامپزشکی دوره: 52، شماره: 4
22 بررسی مورفومتریکال پلی مورفیسم در نماتودهای خانواده تریکوسترونژیلیده شیردان گوسفندان ایران (دریافت مقاله) نشریه میکروبیولوژی دامپزشکی دوره: 7، شماره: 2
23 بررسی میزان شیوع، تغییرات فصلی و شدت آلودگی به دیکروسلیازیس در نشخوارکنندگان کوچک بومی آذربایجان شرقی (دریافت مقاله) نشریه میکروبیولوژی دامپزشکی دوره: 5، شماره: 2
24 تناوب داری میکروفیلر دیروفیلاریا ایمیتیس در سگهای تبریز (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات دامپزشکی دوره: 56، شماره: 3
25 جایگاه بهینه سازی در معماری معاصر (دریافت مقاله) ماهنامه پایاشهر دوره: 1، شماره: 8
26 کنترل زیست شناختی نوزداهای سیاتوستومینه توسط قارچ آرتروبوتریس ا ولیگوسپورا (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات دامپزشکی دوره: 56، شماره: 4
27 کنترل زیستی همونکوس کونتورتوس توسط قارچهای نماتودخوار آرتروبوتریس اولیگوسپورا، دادینگتونیا فلگرنس و هاپتوسیلیوم اسفروسپوروم (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات دامپزشکی دوره: 59، شماره: 4
28 گزارش دو مورد نادر سیستی سرکوزیس شکمبه گاو در شهرستان خرم آباد (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات دامپزشکی دوره: 58، شماره: 3
29 گزارش همه گیری اورنیتوبیلارزیوزیس در گوسفندان بابلسر (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات دامپزشکی دوره: 52، شماره: 3
30 گزارشی در باره آلودگی انگلی فوک خزری (فوکاکاسپیکا) ساحل جنوبی دریای مازندران (دریافت مقاله) نشریه میکروبیولوژی دامپزشکی دوره: 5، شماره: 1
31 گزارشی در باره آلودگی روباه قرمز (ولپس ولپس) به کرمهای گرد (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات دامپزشکی دوره: 57، شماره: 2
32 مطالعه دقت روشهای مختلف جهت تشخیص سیستی سرکوس بوویس در گاوهای ذبح شده (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات دامپزشکی دوره: 60، شماره: 2
33 مطالعه شیوع و آسیب شناسی فاسیولیازیس در شترهای ایران (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات دامپزشکی دوره: 58، شماره: 2
34 میزان شیوع فیلرهای خونی در سگهای استان گلستان با استفاده از روش نات اصلاح شده و تعیین تناوب داری آن (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات دامپزشکی دوره: 62، شماره: 1
35 نقش متابولی قارچ فرصت صلب کاندیدا در کنترل زیست شناسختی تخم و نوزاد عفونت زای نماتودهای سیاتوستومینه (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات دامپزشکی دوره: 56، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 An optimal sliding mode control based on immune-wavelet algorithm for underwater robotic manipulator (دریافت مقاله) بیست و یکمین کنفرانس مهندسی برق ایران
2 Analytic Computation of Inrush Current and Finite Element Analysis of Magnetic Field in Power Transformers (دریافت مقاله) بیست و چهارمین کنفرانس بین المللی برق
3 Application Methods of FULZYMEPLUS Biofertilizer on Morphological, Physiological Characteristics and Yield Components in Wheat (Triticum aestivum L.) Cultivars (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی ایده های نو در کشاورزی
4 اثر شرایط جریان بر روابط دبی اشل سرریزهای پلکانی (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
5 ارائه راه کارمناسب برای پیش بینی انرژی مصرفی دربازار برق ایران به منظور کاهش صورتحساب ماهانه شرکت توزیع برق (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق
6 ارائه روشی نوین به منظور بهینهسازی سیستم ارتینگو کاهش مقاومت زمین و ارزیابی مقاوت زمین در یک پست فوق توزیع واقعی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس سراسری توسعه محوری مهندسی عمران ، معماری ، برق و مکانیک ایران
7 ارزیابی تأثیر اتصال هادی های نول درکاهش تلفات شبکه های توزیع مجاور و دو مداره (دریافت مقاله) سیزهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران
8 ارزیابی فرآیند سرخکردن در خلا بر محتوی رطوبت و روغن برشهای سرخشده کدوسبز(Cucurbita pepo) (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در علوم کشاورزی
9 ارزیابی کیفی و هیدروشیمیایی آب رودخانه چهلچای (دریافت مقاله) هشتمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران
10 ارزیابی و مدیریت ریسک های ریست میحطی واحدهای فنی و مهندسی شرکت شیر پاستوریزه پگاه گیلان (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی توسعه کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری ایران
11 استفاده از سیستم GIS در برآورد بار کشاورزی فیدرهای فشار متوسط (دریافت مقاله) هفدهمین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق
12 افزایش عمر پس از برداشت گل شاخه بریده آلسترومریا با استفاده از تیدیازورون و نفتالین استیک اسید (دریافت مقاله) اولین همایش ملی الکترونیکی مباحث نوین در علوم باغبانی
13 اولین گزارش آلودگی چکاوک آسمانی (Alauda arvensis) به Eimeria sp بر اساس آزمایش مدفوع (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
14 اولین گزارش آلودگی چکاوک کاکلی (Galerida cristata) به تک یاخته های خونی در استان گلستان (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
15 اولین گزارش آلودگی چکاوک گندم زار (Melanocorypha calandra) به نماتود کیسه های هوایی (sokolowi Diploteriaena) (دریافت مقاله) شانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران
16 اولین گزارش وقوع آلودگی به Eimeria sp در چکاوک کاکلی (Galerida cristata)بر اساس آزمایش مدفوع (دریافت مقاله) شانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران
17 Effects of Channel Estimation on the Optimal Number of Active Users in Multi-User Channels with Rayleigh Fading (دریافت مقاله) بیست و یکمین کنفرانس مهندسی برق ایران
18 GIS based Distributed Load Growth Estimation for Distribution Networks Expansion Planning (دریافت مقاله) کنفرانس منطقه ای سیرد
19 Kinetic and mechanistic studies of the water-gas shift reaction on Pt/CeO2-Al2O3 catalyst (دریافت مقاله) هفتمین کنگره ملی مهندسی شیمی
20 بازآرایی شبکه توزیع برای کاهش تلفات به روش مبتنی بر حساسیت تلفات و الگوی پخش بهینه جریان در حضور تولید پراکنده (دریافت مقاله) دوازهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران
21 بررسی آلودگی های انگلی روباه (Vulpes vulpes) در ایران (دریافت مقاله) شانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران
22 بررسی انطباق مانورتجربی شبکه فشارمتوسط زنجان با محاسبات نقاط ژرف و تجدیدارایش شبکه برای کاهش تلفات درحضور تولید پراکنده (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق
23 بررسی پلی مرفیسم در نماتودهای خانواده تریکوسترونژ یلیده شیردان نشخوارکنندگان (دریافت مقاله) شانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران
24 بررسی تولید ماءالشعیر نوشیدنی مالت با استفاده از حداقل هزینه بدون نیاز به دستگاه ها و تجهیزات هزینه بردار (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی توسعه و ترویج مهندسی کشاورزی و علوم خاک ایران
25 بررسی رابطه بین شایستگی مدیران و کارکنان و اثربخشی سازمانی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد بجنورد (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد و سامانه های مالی
26 بررسی شیوع فراوانی فصلی نماتودهای شیردان نشخوارکنندگان بومی کازرون (دریافت مقاله) شانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران
27 بررسی عملکرد و اجزای عملکرد ارقام جدید و رایج گندم جدید نان (Triticum aestivum L) در شرایط مشهد (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
28 بررسی فرآیند پرتودهی و کاربرد آن در صنایع غذایی (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی و بیست و ششمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
29 بررسی مدفوع تک سمی های شهرستان تبریز از نظر آلودگی به تخم انگلهای کرمی دستگاه گوارشی (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران
30 بررسی میزان آلودگی کبدی گوسفند و بز های کشتاری کشتارگاه تبریز به کیست هیداتید در سال 1383 (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران
31 بررسی میزان شیوع،تغییرات فصلی شدت آلودگی به دیکروسلیازیس درنشخوارکنندگان کوچک بومی آذربایجان شرقی (دریافت مقاله) شانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران
32 برنامه ریزی برقرسانی به معادن استان زنجان مبتنی بر اطلاعاتGIS ) (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق کشور
33 تاثیر شبکه های انرژی هوشمند و انرژی های تجدیدپذیر بر توسعه پایدار (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی انرژی های نو و توسعه پایدار
34 تجارب مدیریتی استفاده از سکسیونرهای کنترل از راه دور در کاهش مدت زمان خاموشی و انرژی توزیع نشده در شبکه توزیع (دریافت مقاله) هفدهمین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق
35 تحلیل و مدل سازی تاثیر ضخامت میان قاب های مرکب و قاب خالی به روش المان محدود (دریافت مقاله) اولین همایش علمی پژوهشی افق های نوین در علوم جغرافیا و برنامه ریزی، معماری و شهرسازی ایران
36 تخمین عمق آبشستگی ناشی از جت پیش هوادهی شده با استفاده از هوش مصنوعی (دریافت مقاله) هفتمین کنگره‌ ملی مهندسی عمران
37 تدوین استراتژی شرکت شیر پاستوریزه پگاه گیلان با استفاده از رویکرد تحلیل عوامل استراتژیک SWOT و ماتریس برنامه ریزی استراتژیک کمی QSPM (دریافت مقاله) همایش پژوهش های نوین در حوزه R&D و شرکت های برتر صنایع غذایی با محوریت فرآورده های لبنی
38 تدوین شاخص های ارزیابی امورهای برق در بهره برداری از شبکه های توزیع (دریافت مقاله) بیست و هفتمین کنفرانس بین المللی برق
39 تعیین تعداد بهینه ترانسفورماتورهای یدکی پستهای توزیع با استفاده از مدل مارکوف و محاسبات هزینه-فایده (دریافت مقاله) دوازهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران
40 تعیین فون انگل های کرمی دستگاه گوارش نشخوارکنندگان کوچک در استان آذربایجان غربی (دریافت مقاله) شانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران
41 تولید آزمایشگاهی عصاره از ضایعات چای به همراه 8- هیدروکسی کینولین سولفات و ریفامپسین بر عمر پس از برداشت گل شاخه بریده داودی (Denderanthem grandiflorum L. cv. Purple) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی الکترونیکی مباحث نوین در علوم باغبانی
42 جایگاه بهینه سازی در معماری معاصر (دریافت مقاله) کنفرانس ملی معماری و شهرسازی
43 شبکه های اجتماعی مجازی،آسیب شناسی روانی و فرهنگی در خانواده (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی فرهنگ، آسیب شناسی روانی و تربیت
44 طرح جدید کنترل مستقیم گشتاور در موتورهای القایی سه فاز به منظور کاهش ریپل گشتاور (دریافت مقاله) پانزدهیمن کنفرانس مهندسی برق ایران
45 مدل دقیق حالت ماندگار STATCOM با در نظر گرفتن تلفات داخلی (دریافت مقاله) دوازهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران
46 مراحل پیاده سازی سیستم تجزیه و تحلیل خطر و نقاط کنترل بحرانی (HACCP) تولید پنیر رسیده در آب نمک در شرکت شیر پاستوریزه پگاه گیلان (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی و بیست و ششمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
47 مراحل پیاده سازی سیستم تجزیه و تحلیل خطر و نقاط کنترل بحرانی HACCP تولید نوشیدنی عرقیات گیاهی گازدار در شرکت شیر پاستوریزه پگاه گیلان (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی مهندسی مواد، مهندسی شیمی و ایمنی صنعتی
48 مروری بر مقاومت داروئی در نماتودهای گوارشی نشخوارکنندگان در ایران (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران
49 مقایسه پروفایل های بیوشیمیایی مایع کیست هیداتید اکینوکوکوس گرانولوزوس اخذ شده از میزبان های مختلف در ایران (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران
50 مقایسه مدیریت تلفیقی و شیمیایی آفات خربزه به منظور کاهش مصرف سموم و تولید محصول سالم (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی تولید و فرآوری خربزه
51 موانع سیاسی- حقوقی الحاق ایران به کنوانسیون منع شکنجه سازمان ملل متحد (دریافت مقاله) کنگره بین المللی حقوق شهروندی
52 موانع سیاسی- حقوقی الحاق ایران به کنوانسیون منع شکنجه سازمان ملل متحد (دریافت مقاله) نخستین کنگره بین المللی حقوق ایران با رویکرد حقوق شهروند
53 نقش و اهمیت آزمایشگاه در تشخیص آلودگی های کرمی حیوانات زنده (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
54 نقش و عملکرد محاکم کیفری بین المللی در برقراری سازش سیاسی در کشورهای درحال گذار و برقراری صلح و امنیت بین المللی (دریافت مقاله) کنفرانس ملی پژوهش های نوین در مدیریت،اقتصاد و علوم انسانی