پرویز شایان

 پرویز شایان استاد دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران

پرویز شایان

Parviz Shayan

استاد دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 آنالیز ماده وراثتی استخراج شده از منابع مختلف روغن: مشکلات و راه حل (دریافت مقاله) فصلنامه طب دامی ایران دوره: 11، شماره: 4
2 برچسب نادرست بر روی بسته بندی های سوسیس یکی از مشکلات روز افزون و مهم در تقلب در فراوردههای غذایی (دریافت مقاله) فصلنامه طب دامی ایران دوره: 13، شماره: 1
3 بررسی مورفومتریک و مولکولی انگل ژیروداکتیلوس کوبایاشی در ماهی طلایی Linnaeus, 1758 Carassius auratus (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات دامپزشکی دوره: 70، شماره: 4
4 بررسی مولکولی و سرولوژی تک یاخته نئوسپورا کنینوم در بافت های مختلف و مایع مغزی-نخاعی در سگ های ولگرد آلوده به شکل تحت بالینی نئوسپروز (دریافت مقاله) فصلنامه طب دامی ایران دوره: 11، شماره: 2
5 تشخیص تفریقی تیلریا لستوکاردی، تیلریا اویس و تیلریا آنولاتا در گوسفند با روش مولکولی PCR (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات دامپزشکی دوره: 75، شماره: 1
6 تشخیص سرولوژیکی سروتایپهای تب برفکی بااستفاده از پلی پپتید هپتااپی توپیک نوترکیب تازه طراحی شده (دریافت مقاله) فصلنامه طب دامی ایران دوره: 12، شماره: 3
7 تعیین گونه های کنه در ماسنتور در برخی از مناطق ایران (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات دامپزشکی دوره: 63، شماره: 3
8 خصوصیات ژنتیکی کنه آرگاس پرسیکوس ایران بر مبنای توالی ژن میتوکندریایی COX1 و16SrRNA (دریافت مقاله) فصلنامه طب دامی ایران دوره: 13، شماره: 1
9 ردیابی انگل نئوسپورا کانینوم در جنینهای سقط شده در گاوداریهای شهرستان اراک به روش واکنش زنجیرهای پلیمراز (PCR) (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات دامپزشکی دوره: 73، شماره: 4
10 شناسایی کریپتوسپوریدیوم پارووم با روش PCR و تعیین الگوی پروتئینی و آنتی زن های ایمونوژنیک آن (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات دامپزشکی دوره: 64، شماره: 1
11 شناسایی گونه های مختلف ری پی سفالوس در برخی از مناطق ایران (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات دامپزشکی دوره: 63، شماره: 4
12 کلونینگ و بررسی بیان ژن کد کننده کاتپسین L کنه ریپی سفالوس آنولاتوس (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات دامپزشکی دوره: 75، شماره: 2
13 مطالعه الگوی دفع اووسیست و تغییرات وزن ناشی از آلودهسازی تجربی گوسالههای نوزاد با کریپتوسپوریدیوم پارووم (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات دامپزشکی دوره: 70، شماره: 3
14 مطالعه فیلوژنی جدایههای Theileria annulata از استان البرز با استفاده از توالی ژنهای 18S rRNA و 2- IT (دریافت مقاله) فصلنامه دامپزشکی دوره: 27، شماره: 4
15 مطالعه مولکولی الودگی به Ehrlichia canis در سگ های ترومبوسیتوپنیک (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات دامپزشکی دوره: 68، شماره: 2
16 مطالعه وقوع آلودگی به گونه های مختلف ک یاخته تیلر یا با روش Semi-Nested PCR در دامداری های سنتی دو منطقه اکولوژیکی استان گلستان (دریافت مقاله) نشریه میکروبیولوژی دامپزشکی دوره: 7، شماره: 1
17 معرفی روشی مناسب جهت جداسازی اووسیست های کریپتوسپوریدیوم پارووم فاقد باکتری از مدفوع حیوانات آلوده (دریافت مقاله) نشریه میکروبیولوژی دامپزشکی دوره: 8، شماره: 2
18 مقایسه روش میکروسکوپی و PCR در تشخیص آلودگی گوسفندان حامل تیلریا و بابزیا در پنج منطقه شهرستان خرم آباد (دریافت مقاله) فصلنامه هیستوبیولوژی دامپزشکی دوره: 2، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 Possible role of genetic variant inTLR4 (rs4986790 ) in protection against toxoplasmosis (دریافت مقاله) اولین کنگره پزشکی شخصی
2 بیولوژی مولکولی وانگل شناسی (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران