شهرام صمدی

 شهرام صمدی استادیار بیهوشی دانشگاه علوم پزشکی تهران

شهرام صمدی

Shahram Samadi

استادیار بیهوشی دانشگاه علوم پزشکی تهران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.