دکتر مجید جامی الاحمدی

دکتر مجید جامی الاحمدی دانشیار گروه دانشکده کشاورزی دانشگاه بیرجند

دکتر مجید جامی الاحمدی

Dr. majid Jamialahmadi

دانشیار گروه دانشکده کشاورزی دانشگاه بیرجند

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثر آبیاری محدود بر برخی صفات مورفولوژیک و عملکرد بیولوژیکی ارقام گلرنگ بهاره (دریافت مقاله) فصلنامه تنش های محیطی در علوم زراعی دوره: 3، شماره: 2
2 اثر آبیاری محدود بر رشد و عملکرد ژنوتیپ های گلرنگ بهاره (Carthamus tinctorius L.) در شرایط بیرجند (دریافت مقاله) فصلنامه بوم شناسی کشاورزی دوره: 2، شماره: 4
3 اثر استعمال خارجی گلایسین بتائین بر تخفیف اثرات تنش خشکی در مرحله جوانه زنی و رشد اولیه گیاهچه ذرت (Zea mays L.) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 8، شماره: 5
4 اثر استعمال خارجی گلایسین بتائین بر تخفیف اثرات تنش شوری در مرحله جوانه زنی و رشد اولیه گیاهچه ذرت (Zea mays L.) (دریافت مقاله) فصلنامه تنش های محیطی در علوم زراعی دوره: 2، شماره: 1
5 اثر پلیمر سوپرجاذب و سولفات پتاسیم بر رشد، عملکرد و اجزای عملکرد کنجد (.Sesamum indicum L) تحت شرایط کم آبیاری (دریافت مقاله) فصلنامه تنش های محیطی در علوم زراعی دوره: 15، شماره: 1
6 اثر تراکم بوته و تاریخ کاشت بر عملکرد و اجزای عملکرد خلر (Lathyrus sativus L.) در منطقه بیرجند (دریافت مقاله) دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی دوره: 2، شماره: 3
7 اثر حاصلخیزکننده‌های آلی و شیمیایی بر صفات مؤثر بر درصد جذب نور و عصاره‌ی گیاه دارویی شاهدانه (Cannabis sativa L.) در بیرجند (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 16، شماره: 4
8 اثر رژیم کم آبیاری بر شاخص های زیستی دوتوده بومی گیاه دارویی زنیان (Trachyspermum ammi ) (دریافت مقاله) زیست فناوری گیاهان دارویی دوره: 6، شماره: 1
9 اثر سایه اندازی و نیتروژن بر فنولوژی و عملکرد ارزن دم روباهی (.Setaria italica) در رقابت با تاج خروس سفید (.Amaranthus albus L) (دریافت مقاله) فصلنامه تنش های محیطی در علوم زراعی دوره: 12، شماره: 3
10 اثر سطوح مختلف رطوبتی و سولفات آهن بر رشد و محتوی برخی از عناصر در گندم (.Triticum aestivum L) رقم روشن (دریافت مقاله) فصلنامه تنش های محیطی در علوم زراعی دوره: 14، شماره: 1
11 اثر سویه های متفاوت باکتری سودوموناس فلورسنت بر خصوصیات کمی و کیفی گیاه روغنی گلرنگ (دریافت مقاله) فصلنامه اکو فیزیولوژی گیاهی دوره: 5، شماره: 14
12 اثر قطع آبیاری در مراحل مختلف رشد زایشی بر عملکرد، اجزای عملکرد و روغن سه رقم گلرنگ بهاره (دریافت مقاله) فصلنامه بوم شناسی کشاورزی دوره: 1، شماره: 1
13 اثر مالچ بقایای گیاهی مختلف روی سبز شدن و رشد اولیه گلرنگ و گندم در شرایط رطوبتی متفاوت (دریافت مقاله) فصلنامه تنش های محیطی در علوم زراعی دوره: 11، شماره: 3
14 اثر محلول پاشی و کود سرک اوره در مراحل مختلف نمو بر عملکرد و اجزای آن در چهار رقم گندم نان در شرایط دیم و آبیاری تکمیلی در منطقه کرمانشاه (دریافت مقاله) نشریه زراعت دیم ایران دوره: 9، شماره: 1
15 اثرات بازدارندگی بذور سلمه (Chenopodium album) بر جوانه زنی و رشد گیاهچه های ذرت (Zea mays) و سورگوم (Sorghum bicolor) (دریافت مقاله) فصلنامه حفاظت گیاهان دوره: 25، شماره: 1
16 اثرات تنش خشکی و کود دامی بر برخی ویژگی های فیزیولوژیک و عملکرد .Thymus vulgaris L و Thymus daenensis Celak (دریافت مقاله) مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران دوره: 33، شماره: 5
17 اثرات تنش رطوبتی و کاربرد کود دامی بر شاخص‌های رشدی و تجمع وزن خشک دو گونه آویشن باغی( Thymus vulgaris L.) و دنایی (Thymus daenensis celak.) (دریافت مقاله) فصلنامه بوم شناسی کشاورزی دوره: 11، شماره: 2
18 ارزیابی اثر تلفیقی کاربرد گوگرد باتیوباسیلوس بر عملکرد کیفی و خصوصیات مورفولوژیک گلرنگ (Carthamus tinctorius L.) (دریافت مقاله) فصلنامه بوم شناسی کشاورزی دوره: 6، شماره: 1
19 ارزیابی اثر گوگرد گرانوله و تاریخ کاشت بر عملکرد و اجزای عملکرد کدوی پوست کاغذی (Cucurbita pepo L.) (دریافت مقاله) مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران دوره: 34، شماره: 5
20 ارزیابی رشد و عملکرد ارقام گلرنگ در تاریخ های مختلف کاشت (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 6، شماره: 2
21 ارزیابی کاربرد زئولیت بر عملکرد و کارآیی مصرف آب ذرت (.Zea mays L) تحت شرایط کم آبیاری (دریافت مقاله) فصلنامه تنش های محیطی در علوم زراعی دوره: 15، شماره: 3
22 اصول استانداردسازی تولید زعفران ارگانیک در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه زراعت و فناوری زعفران دوره: 9، شماره: 1
23 اولین گزارش گونه (Bedellia somnulentella (Lep.: Bedelliidae از ایران (دریافت مقاله) نامه انجمن حشره شناسی ایران دوره: 34، شماره: 2
24 Evaluation of Quantitative Yield of Two Thyme Species Affected as Different Levels of Drought Stress and the Manure Application (دریافت مقاله) مجله گیاهان دارویی و محصولات فرعی دوره: 12، شماره: 1
25 بررسی اثر روش های مختلف کشت بر شاخص های رشد سیب زمینی تحت سطوح مختلف آبیاری و کود سولفات پتاسیم (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های کاربردی زراعی (زراعت سابق) دوره: 32، شماره: 2
26 بررسی اثرات کیفیت آب و ماده افزودنی (سولفات آمونیوم) بر کارایی علف کش گلیفوسیت در کنترل علف های هرز (دریافت مقاله) فصلنامه حفاظت گیاهان دوره: 26، شماره: 2
27 بررسی برخی عوامل موثر بر محتوی نیتروژن کلاله زعفران (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های زعفران دوره: 5، شماره: 1
28 بررسی پاسخ آویشن باغی (.Thymus vulgaris L) به الیسیتورهای کروناتین، متیل جاسمونات و سیکلودکسترین در سطوح مختلف تامین رطوبت در شرایط مزرعه (دریافت مقاله) فصلنامه تنش های محیطی در علوم زراعی دوره: 16، شماره: 2
29 بررسی تاثیر اسموپرایمینگ بر جوانه زنی و استقرار دانه رست های بنگ دانه (Hyoscyamus niger L.) (دریافت مقاله) مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران دوره: 28، شماره: 4
30 بررسی تاثیرالگوی کشت و سطوح کود پتاسیم بر برخی خصوصیات فیزیولوژیکی و عملکرد سیب زمینی (.Solanum tubersum L) در سطوح مختلف آبیاری (دریافت مقاله) فصلنامه تنش های محیطی در علوم زراعی دوره: 11، شماره: 3
31 بررسی تاثیرکاربرد همزمان Trichoderma harzianum و مالچ گیاهی بر عملکرد و خصوصیات فیزیولوژیکی گندم رقم نارین (دریافت مقاله) فصلنامه حفاظت گیاهان دوره: 35، شماره: 4
32 بررسی خصوصیات فیزیولوژیکی و عملکردی گیاه کینوا تحت تاثیر سطوح مختلف آبیاری و تراکم بوته (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 21، شماره: 1
33 بررسی عملکرد و اجزاء عملکرد زیست توده و برخی صفات فیزیولوژیکی دو گونه آویشن Thymus vulgaris و Thymus danensis در شرایط تنش خشکی و کاربرد کود دامی (دریافت مقاله) فصلنامه تنش های محیطی در علوم زراعی دوره: 11، شماره: 1
34 بررسی کارآمدی مصرف نیتروژن گیاه در تناوب های مختلف زراعی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 20، شماره: 4
35 بررسی کارآیی انرژی زراعت زعفران (Crocus sativus L.)در خراسان جنوبی (دریافت مقاله) فصلنامه بوم شناسی کشاورزی دوره: 2، شماره: 1
36 بررسی ویژگی های جوانه زنی بذر گیاه جارو ((Kochia scoparia در واکنش به سطوح مختلف شوری در محیط کنترل شده (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 2، شماره: 2
37 برهم کنش محدودیت تشعشع و نیتروژن بر رقابت دو گیاه چهارکربنه ارزن دم روباهی Setaria italica L و تاج خروس سفید Amaranthus albus L (دریافت مقاله) فصلنامه حفاظت گیاهان دوره: 31، شماره: 4
38 پاسخ آویشن باغی (Thymus vulgaris L.) به کروناتین، متیل جاسمونات و سیکلودکسترین در سطوح مختلف تامین رطوبت در شرایط گلخانه (دریافت مقاله) مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران دوره: 37، شماره: 6
39 تاثیر آفتابدهی خاک در کنترل اکوتیپ های مختلف اویارسلام ارغوانی (Cyperus rotundus L.) (دریافت مقاله) فصلنامه حفاظت گیاهان دوره: 28، شماره: 4
40 تاثیر پوترسین و نیترات کلسیم بر خصوصیات فیزیولوژیک و عملکرد کنجد (.Sesamum indicum L) تحت تاثیر تنش رطوبتی (دریافت مقاله) فصلنامه تنش های محیطی در علوم زراعی دوره: 15، شماره: 2
41 تاثیر پوترسین و نیترات کلسیم بر فعالیت برخی آنزیم های آنتی اکسیدانی و پایداری غشاء سلول در کنجد (Seasamum indicum L.) تحت تنش رطوبتی (دریافت مقاله) مجله فرآیند و کارکرد گیاهی دوره: 9، شماره: 36
42 تاثیر تغییر اقلیم بر طول مراحل رشد و نیاز آبی گندم (Triticum aestivum L.) و جو (Hordeum vulgare L.) (مطالعه موردی: دشت بیرجند) (دریافت مقاله) فصلنامه بوم شناسی کشاورزی دوره: 7، شماره: 4
43 تاثیر تنش رطوبتی بر عملکرد و اجزای عملکرد دو رقم گندم (دریافت مقاله) فصلنامه تنش های محیطی در علوم زراعی دوره: 1، شماره: 1
44 تاثیر تنش شوری کلرید سدیم با سه روش آزمایشگاهی بر جوانه زنی و رشد گیاهچه ی گلرنگ (Carthamus tinctorius L.) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 9، شماره: 1
45 تاثیر رقابت خلر (Lathyrus sativus L.) و تاج خروس وحشی (Amaranthus retroflexus L.) تحت شرایط تنش کم آبی (دریافت مقاله) فصلنامه تنش های محیطی در علوم زراعی دوره: 8، شماره: 2
46 تاثیر روش های مصرف نیتروژن بر برخی ویژگی های کمی و کیفی دانه ارقام تجاری گندم نان در شرایط دیم و آبیاری تکمیلی (دریافت مقاله) فصلنامه بیوتکنولوژی و بیوشیمی غلات دوره: 1، شماره: 2
47 تاثیر زمان و نحوه مصرف کود اوره بر میزان پروتئین دانه و انتقال مجدد نیتروژن تحت تاثیر آبیاری تکمیلی در گندم دیم (دریافت مقاله) دوفصلنامه تولید و ژنتیک گیاهی دوره: 3، شماره: 2
48 تاثیر شوری آب آبیاری و تراکم گیاهی بر کیفیت علوفه دو اکوتیپ خارشتر (.Alhagi camelorum Fisch) (دریافت مقاله) فصلنامه تنش های محیطی در علوم زراعی دوره: 16، شماره: 4
49 تاثیر شوری آب آبیاری، اکوتیپ و تراکم گیاهی بر عملکرد و غلظت عناصر معدنی اندام هوایی و ریشه خارشتر (.Alhagi camelorum Fisch) (دریافت مقاله) فصلنامه تنش های محیطی در علوم زراعی دوره: 17، شماره: 1
50 تاثیر فعالیت ریشه زعفران و سطوح کود حیوانی بر فراهمی عناصر غذایی در خاک (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های زعفران دوره: 6، شماره: 2
51 تاثیر کاربرد خارجی گلایسین بتائین در افزایش تحمل به سرما در گیاهچه های ذرت ( L. mays Zea) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 8، شماره: 6
52 تاثیر کاشت گیاهان پوششی و مدیریت خاکپوش بر اجزای عملکرد و عملکرد گیاه گلرنگ (Carthamus tinctorius L.) (دریافت مقاله) فصلنامه بوم شناسی کشاورزی دوره: 3، شماره: 2
53 تاثیر محلول پاشی پوترسین و نیترات کلسیم بر برخی صفات فیزیولوژی کنجد (Sesamum indicum L.) در سطوح مختلف رطوبتی (دریافت مقاله) مجله فرآیند و کارکرد گیاهی دوره: 9، شماره: 39
54 تاثیر مدیریت تلفیقی (مکانیکی + شیمیایی) بر تراکم و وزن خشک علفهای هرز، همراه با معرفی علف کش جدید انووک در مزارع پنبه بیرجند (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 9، شماره: 2
55 تاثیر مصرف کودهای گاوی، کمپوست محلی و فسفره روی برخی خصوصیات رشدی و عملکردی گندم (دریافت مقاله) مجله تولید گیاهان زراعی دوره: 16، شماره: 1
56 تاثیر هورمون های اسید سالیسیلیک و اسید جیبرلیک بر فرایندهای پیشگیری وبهبود زوال بذر دو رقم کنجد (Sesamum indicum) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره: 45، شماره: 4
57 تأثیر انواع شخم و گیاهان پوششی بر عملکرد و اجزای عملکرد گندم (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 16، شماره: 1
58 تأثیر سطوح مختلف حاصلخیزکننده‌های آلی و شیمیایی بر عملکرد، شاخص برداشت و درصد عصاره گیاه دارویی شاهدانه (Cannabis sativa L.) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 15، شماره: 4
59 تأثیر مدیریت بقایای گیاهی و نیتروژن بر تغییرات وزن خشک و عملکرد گیاه پنبه (Gossypium hirsutum L.) در دو سامانه خاک‌ورزی (دریافت مقاله) فصلنامه بوم شناسی کشاورزی دوره: 12، شماره: 1
60 تحلیل اقتصادسنجی الگوی مصرف انرژی در تولید غلات ایران (مطالعه موردی: گندم، جو، برنج و ذرت) (دریافت مقاله) مجله تحقیقات اقتصاد کشاورزی دوره: 10، شماره: 37
61 تعیین درجه حرارت های کاردینال جوانه زنی بذر آنغوزه (Ferula assafoetida) (دریافت مقاله) مجله پژوهش های تولید گیاهی دوره: 19، شماره: 3
62 تغییرات شاخص کلروفیل(SPAD)، محتوای نسبی آب، نشت الکترولیت و عملکرد دانه در سه ژنوتیپ گلرنگ بهاره تحت تاثیر قطع آبیاری (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 9، شماره: 3
63 تغییرات نسبت کربن به نیتروژن خاک و پاسخ رشدی گیاه دارویی شاهدانه (Cannabis sativa L.) در واکنش به سطوح مختلف کودهای دامی و شیمیایی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 16، شماره: 1
64 عکس العمل ژنوتیپ های گلرنگ بهاره به سایه اندازی طبق و برگ های مجاور آن در شرایط بیرجند (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 9، شماره: 2
65 گزارش علمی کوتاه: تاثیر تنش های شوری و خشکی بر قابلیت جوانه زنی ریزوم های علف هرز سمج حلفه ((Imperata cylindrica (L.) Beauv (دریافت مقاله) فصلنامه تنش های محیطی در علوم زراعی دوره: 8، شماره: 2
66 مطالعه پایداری در کشت بوم های زعفران (Crocus sativus L.) شهرستان های بیرجند و قاین (دریافت مقاله) فصلنامه بوم شناسی کشاورزی دوره: 3، شماره: 3
67 مقایسه شاخص های زیست محیطی موازنه و کارایی نیتروژن در تولید زعفران و گندم در شهرستان قائنات (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های زعفران دوره: 2، شماره: 2
68 مقایسه شاخص های کارایی فنی و اقتصادی مصرف آب در تولید گندم و زعفران در شهرستان قاینات (دریافت مقاله) فصلنامه زراعت و فناوری زعفران دوره: 3، شماره: 4
69 مقایسه غلظت عناصر غذایی پرمصرف در بنه زعفران در مزارع چندساله در خراسان جنوبی (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های زعفران دوره: 7، شماره: 1
70 مقایسه میزان مصرف نهاده های کود و سم در سیستم های تولید زعفران و گندم در شهرستان قاینات (دریافت مقاله) فصلنامه زراعت و فناوری زعفران دوره: 2، شماره: 2
71 واکنش برخی خصوصیات کیفی خلر (Lathyrus sativus L.)به تراکم و تاریخ کاشت در شرایط بیرجند (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 9، شماره: 4
72 واکنش رشد و عملکرد ارزن (Panicum miliaceum L.) معمولی به مصرف سطوح مختلف کود دامی و سولفات روی (دریافت مقاله) فصلنامه بوم شناسی کشاورزی دوره: 14، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر پیش تیمار سالیسیلیک اسید بر تغییرات الگوی پروتیینی بذور جو (.Hordeum vulgaris L) تحت شرایط تنش خشکی (دریافت مقاله) همایش ملی دانش و فناوری علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران
2 اثر تراکم بوته بر عملکرد و اجزای عملکرد دانه و گلبرگ 4 رقم گلرنگ پاییزه (دریافت مقاله) اولین همایش منطقه ای گیاهان دارویی شمال کشور
3 اثر رقم و کم آبیاری بر عملکرد گندم در منطقه سربیشه (دریافت مقاله) هفدهمین کنگره ملی و سومین کنگره بین المللی علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
4 اثر سطوح مختلف آبیاری و تراکم بر خصوصیات عملکردی گیاه کینوا (دریافت مقاله) اولین همایش ملی فرصت های نوین تولید و اشتغال بخش کشاورزی در شرق کشور (در راستای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی)
5 اثر سطوح مختلف رطوبتی و دیاتومیت بر وزن خشک برگ و عملکرد بیولوژیک ارزن معمولی (.panicum miliaceum L) در منطقه بیرجند (دریافت مقاله) اولین همایش ملی فرصت های نوین تولید و اشتغال بخش کشاورزی در شرق کشور (در راستای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی)
6 اثر کیفیت آب سمپاشی بر کارایی و جذب علف کش های کوییزالوفوپ-پی -اتیل و هالوکسی فوپ-ار- متیل در کنترل علف های هرز باریک برگ (دریافت مقاله) چهارمین همایش علوم علف های هرز ایران
7 اثرات دمای بالا و مدت زمان در معرض بودن بر زنده مانی غده توده های مختلف اویارسلام ارغوانی (Cyperus rotundus L.) (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
8 ارزیابی اثر استعمال خارجی گلایسین بتائین بر تخفیف تنش خشکی در مرحله جوانه زنی و رشد اولیه گیاهچه کلزا (دریافت مقاله) اولین همایش ملی دانه های روغنی
9 ارزیابی پایداری کشاورزی با استفاده از شاخص های پایداری (دریافت مقاله) اولین همایش ملی بیابان (علوم، فنون و توسعه پایدار)
10 ارزیابی تاثیر بقایای گیاهی برکنترل علف هرز سوروف درمزارع گلرنگ (دریافت مقاله) سومین سمینار بین المللی دانه های روغنی و روغنهای خوراکی
11 ارزیابی تاثیر سیستم های خاک و رزی برروی عملکردوبرخی ازخصوصیات گیاه گلرنگ (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
12 ارزیابی تحمل به خشکی سه ژنوتیپ گلرنگ بهاره در شرایط بیرجند (دریافت مقاله) همایش منطقه ای بحران آب و خشکسالی
13 ارزیابی شاخصهای انتخاب برای تحمل به خشکی ژنوتیپ های گلرنگ بهاره (دریافت مقاله) اولین همایش ملی دانه های روغنی
14 انقلاب آبی: 1- مفاهیم، ضرورت‏ها و اهداف (دریافت مقاله) دومین همایش ملی کشاورزی بوم شناختی ایران
15 انقلاب آبی: 2- راهکارها، ابزار و چشم‏انداز (دریافت مقاله) دومین همایش ملی کشاورزی بوم شناختی ایران
16 بررسی اثر بنزیل آمینو پورین قبل و بعد از سرمادهی بر شکست خواب بذر در گیاه دارویی گلپر ایرانی (Heracleum persicum) (دریافت مقاله) هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران
17 بررسی اثر تاریخ کاشت و زمان قطع آبیاری بر روی خصوصیات مرفولوژیک و شاخص های زودرسی پنبه (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
18 بررسی اثر تنش خشکی بر خصوصیات کمی و کیفی بذور تولیدی ارقام گلرنگ بهاره (دریافت مقاله) همایش منطقه ای بحران آب و خشکسالی
19 بررسی اثر سالیسیلیک اسید و تنش اسمزی برخصوصیات جوانه زنی ارقام جو (.Hordeum vulgare L) (دریافت مقاله) همایش ملی دانش و فناوری علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران
20 بررسی اثر سطوح مختلف شوری بر جوانه زنی بذور در گیاه سیاه تاغ Haloxylon aphyllum (دریافت مقاله) اولین همایش ملی تنش شوری در گیاهان و راهکارهای توسعه کشاورزی در شرایط شور
21 بررسی اثر سطوح مختلف شوری بر جوانه زنی بذور و رشد اولیه گیاهچه جودره(Hodeum spontaneum) (دریافت مقاله) همایش منطقه ای بحران آب و خشکسالی
22 بررسی اثر سطوح مختلف شوری خاک بر بعضی خصوصیات رویشی گیاه سیاه تاغ Haloxylon aphyllum (دریافت مقاله) اولین همایش ملی تنش شوری در گیاهان و راهکارهای توسعه کشاورزی در شرایط شور
23 بررسی اثر شوری بر شاخص جوانه زنی ریزوم حلفه (Imperata cylindrica (L.) Beauv) (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
24 بررسی اثر عمق های مختلف دفن بر خصوصیات رشدی ریزوم حلفه (Imperata cylindrica L. Beauv) (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
25 بررسی اثرات عصاره آبی اندام های هوایی و زیرزمینی گل داودی (Cherysanthemum indicum) بر خصوصیات جوانه زنی و رشد گیاهچه علف هرز ازمک Cardaria drab (دریافت مقاله) اولین همایش ملی راهبردهای دستیابی به کشاورزی پایدار
26 بررسی اثرات عصاره آبی اندام های هوایی و زیرزمینی گل داودی (Cherysanthemum indicum) بر خصوصیات جوانه زنی و رشد گیاهچه علف هرز سلمه تره (Chenopodium album L.) (دریافت مقاله) ششمین همایش علوم علف های هرز ایران
27 بررسی اثرسویه های متفاوت باکتری سودوموناس فلورسنت برخصوصیات کمی و کیفی گیاه روغنی گلرنگ Carthamus tinctorious L. (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
28 بررسی ارتباط غلظت فسفر بنه زعفران با عملکرد ماده خشک در دو منطقه قاین و نهبندان در خراسان جنوبی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی دانش و فناوری علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران
29 بررسی پاشش برگی گلایسین بتائین بر محتوای نسبی آب برگ، نشت الکترولیت و هدایت روزنه ای گیاهان کلزا تحت شرایط آبیاری با آب شور در مرحله رشد رویشی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی دانه های روغنی
30 بررسی پیشبرد تکثیر جنسی و رویشی کور(Capparis spinosa L.) به منظور معرفی گیاه جدید برای احیاء مراتع تخریب شده و ایجاد مراتع دست کاشت (دریافت مقاله) دومین همایش ملی کشاورزی بوم شناختی ایران
31 بررسی تاثیر بقایای گیاهی جو بر سبز شدن و صفات رشدی پنبه رقم خرداد در مرحله اولیه رشد (دریافت مقاله) دومین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار
32 بررسی تاثیر مدیریت بقایای گیاهی بر تراکم علف های هرز پنبه (دریافت مقاله) ششمین همایش علوم علف های هرز ایران
33 بررسی تأثیر سطوح مختلف شوری و رژیم های آبیاری روی عملکرد و اجزای عملکردخلر(Lathyrus sativus L.) (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی
34 بررسی تأثیر غلظتهای مختلف اسید سالیسیلیک و اسید جیبرلیک بر جوانه زنی پنبه رقم ورامین (دریافت مقاله) دومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
35 بررسی تنوع زیستی محصولات زراعی شهرستان بیرجند طی سال های زراعی 1391-1384 (دریافت مقاله) دومین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار
36 بررسی توانایی تجزیه برخی از کربوهیدرات ها توسط باسیلوس های جداشده از خاک مزارع زعفران (دریافت مقاله) چهارمین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
37 بررسی توانایی تجزیه کربوهیدرات ها در باسیلوس های جدا شده از خاک زعفران (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی زعفران
38 بررسی روند مصرف انرژی شیمیایی در تولید غلات ایران در طی سالهای 87 - 1376 (دریافت مقاله) همایش ملی دستاوردهای نوین در زراعت
39 بررسی فرایند جوانه زنی بذر کینوا Chenopodium quinoa Willd)) حاصل از سطوح آبیاری، در اثر زوال (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و پنجمین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر ایران
40 بررسی کارایی سویه های مختلف باکتری سودوموناس فلورسنت به عنوان یک کود زیستی بر عملکرد واجزای عملکرد گلرنگ به صورت تلقیح روی بذر (دریافت مقاله) دومین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر
41 بررسی میزان بیان ژنLHCB طی مراحل جوانه زنی گیاه خلر Lathyrus sativus (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی علوم و مهندسی
42 بررسی میزان غلظت پتاسیم و آهن در بنه گیاه زعفران مزارع چندساله شهرستان های قاین و نهبندان در خراسان جنوبی (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
43 بررسی میزان غلظت فسفر در بنه گیاه زعفران مزارع چندساله شهرستان های قائن و نهبندان در خراسان جنوبی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کشاورزی، منابع طبیعی و دامپزشکی
44 بررسی میزان غلظت فسفر در بنه گیاه زعفران مزارع چندساله شهرستان های قائن و نهبندان در خراسان جنوبی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کشاورزی، منابع طبیعی و دامپزشکی
45 بررسی میزان غلظت نیتروژن در بنه گیاه زعفران مزارع چندساله شهرستانهای قائن و نهبندان در خراسان جنوبی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کشاورزی، منابع طبیعی و دامپزشکی
46 بررسی میزان کادمیوم در خاک و گیاه خربزه و ارتباط آن با کود شیمیایی در شهرستان تربت جام سال زراعی 90-91 (دریافت مقاله) اولین همایش ملی و تخصصی پژوهش های محیط زیست ایران
47 بررسی میزان نیکل و سرب در خاک و گیاه خربزه و ارتباط آن با کود شیمیایی در شهرستان تربت جام سال زراعی 90-91 (دریافت مقاله) اولین همایش ملی و تخصصی پژوهش های محیط زیست ایران
48 بهبود خصوصیات جوانه زنی بذر گیاه دارویی مریم گلی یکساله (Salvia viridis) تحت شرایط تنش خشکی با بکارگیری نیترات پتاسیم و کلرید کلسیم (دریافت مقاله) هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران
49 بهبود عملکرد و کارایی مصرف آب ذرت Zea mays L با استفاده از زئولیت در شرایط کم آبیاری (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی کم آبیاری و استفاده از آب های نامتعارف در کشاورزی مناطق خشک
50 پاسخ ارقام گلرنگ بهاره به فواصل مختلف آبیاری در شرایط بیرجند (دریافت مقاله) همایش منطقه ای بحران آب و خشکسالی
51 تاثیر اسموپرایمنیگ بر بهبود مولفه های جوانه زنی بذور گیاه دارویی بنگ دانه ( Hyoscyamus niger ) (دریافت مقاله) همایش ملی گیاهان دارویی
52 تاثیر اسموپرایمینگ و تنش شوری بر شاخص های جوانه زنی بذر کینوا (دریافت مقاله) دهمین همایش سراسری محیط زیست انرژی و منابع طبیعی پایدار
53 تاثیر باکتریهای محرک رشد گیاه بر خصوصیات رشدی زعفران (Crocus sativa L.) در مزارع چندساله (دریافت مقاله) سومین همایش ملی پژوهش های محیط زیست و کشاورزی ایران
54 تاثیر برهمکنش کیفیت آب و علفکش گلیفوسیت بر کنترل علف های هرز (دریافت مقاله) اولین همایش ملی راهبردهای دستیابی به کشاورزی پایدار
55 تاثیر بقایای گیاهی و سطوح مختلف کود نیتروژن بر زیست توده علف های هرز پنبه در دو سامانه خاک ورزی (دریافت مقاله) ششمین همایش علوم علف های هرز ایران
56 تاثیر تراکم و روش های متفاوت کنترل علفهرزذرت برعملکرد واجزای عملکرد ذرت در شرایط اقلیمی خرم آباد (دریافت مقاله) اولین همایش الکترونیکی یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
57 تاثیر تلقیح خاک با باکتریهای افزاینده رشد بر خصوصیات رشدی زعفران (دریافت مقاله) سومین همایش ملی پژوهش های محیط زیست و کشاورزی ایران
58 تاثیر تیمارهای اسموپرایمینگ بر بهبود مقاومت گیاه دارویی شابیزک (Atropa Bella-Donna L) در مقابل تنش شوری در مرحله جوانه زنی و رشد گیاهچه (دریافت مقاله) همایش ملی گیاهان دارویی
59 تاثیر تیمارهای اسموپرایمینگ بر خصوصیات جوانه زنی گیاه دارویی گلپر ایرانی (Heracleum persicum) (دریافت مقاله) همایش ملی گیاهان دارویی
60 تاثیر دماهای بالا و زمانهای متفاوت بر زنده مانی اکوتیپ های مختلف غده اویار سلام ارغوانی (.Cyperus rotundus L) (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و دومین همایش ملی کشاورزی،محیط زیست و امنیت غذایی
61 تاثیر زمانهای مختلف هیدروپرایمینگ و پیش تیمار با اسید سالیسیلیکبر روی جوانه زنی بذر پنبه (دریافت مقاله) دومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
62 تاثیر زوال بذر بر میزان هدایت الکتریکی و نشت مالون دی آلدئید بذر خلر (Larthyus sativis) (دریافت مقاله) اولین کنگره علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران
63 تاثیر کاربرد انواع مالچ بر کنترل علف هرز و عملکرد گوجه فرنگی (دریافت مقاله) ششمین همایش علوم علف های هرز ایران
64 تاثیر کاشت گیاهان پوششی و سیستمهای خاک ورزی برروی برخی از خصوصیات رشد وعملکرد گیاه گلرنگ (دریافت مقاله) سومین سمینار بین المللی دانه های روغنی و روغنهای خوراکی
65 تاثیر کاشت گیاهان پوششی و مدیریت خاکپوش برروی برخی از خصوصیات رشد گیاه گلرنگ (دریافت مقاله) سومین سمینار بین المللی دانه های روغنی و روغنهای خوراکی
66 تاثیر کاشت گیاهان پوششی و مدیریت خاکپوش برروی عملکرد و خصوصیات کیفی گیاه گلرنگ (دریافت مقاله) سومین سمینار بین المللی دانه های روغنی و روغنهای خوراکی
67 تاثیر کاشت گیاهان پوششی و مدیریت خاکپوش برکنترل علفهای هرز گیاه گلرنگ (دریافت مقاله) سومین سمینار بین المللی دانه های روغنی و روغنهای خوراکی
68 تاثیر کودهای فسفره بر بیان پرولین 5- کربوکسیلات ردوکتازدر زعفران (.Crocua sativus L.) (دریافت مقاله) چهارمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
69 تاثیر مالچ پلی اتیلن بر خصوصیات مرتبط با تولید غده در توده های اویارسلام ارغوانی (Cyperus rotundus L) (دریافت مقاله) پنجمین همایش علوم علف های هرز ایران
70 تاثیر هورمون های جیبرلیک و سالیسیلیک اسید بر خصوصیات جوانه زنی بذور زوال یافته خلر (Lathyrus sativus L) (دریافت مقاله) اولین کنگره علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران
71 تأثیر آبیاری محدود بر رشد و عملکرد ارقام گلرنگ بهاره در شرایط بیرجند (دریافت مقاله) اولین همایش ملی دانه های روغنی
72 تأثیر اسیدسالسیلیک و اسیدجیبرلیک بر روی جوانه زنی بذر پنبه (دریافت مقاله) دومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
73 تأثیر اندازه و خواب غده بذری بر جوانه زنی و عملکرد مینی تیوبر سیب زمینی (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
74 تأثیر باکتری های دارای فعالیت ACCدی آمیناز بر ارتفاع بوته ی سه رقم گندم تحت تش شوری (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
75 تأثیر بیوپرایم با ریزوباکتری های محرک رشد گیاه بر سرعت جوانه زنی سه رقم گندم تحت تنش شوری (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
76 تأثیر پرایمینگ بذر با استفاده از اسید سالسیلیک و آب مقطر برروی شاخص های جوانه زنی Salvia viridis (دریافت مقاله) هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران
77 تأثیر پرایمینگ بذر با اسید سالسیلیک و پلی اتیلن گلایکول به همراه محلول پاشی گیاه با اسید سالسیلیک بر خصوصیات فیزیولوژیکی ذرت تحت شرایط خشکی ذرت(Zea mays L) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی راهبردهای دستیابی به کشاورزی پایدار
78 تأثیر ترکیب تیمار های هورمونی و سرمادهی مرطوب بر بهبود جوانه زنی گیاه دارویی گلپر ایرانی(Heracleum persicum) (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی
79 تأثیر تکنیک های مختلف پرایمینگ بر خصوصیات سبز شدن گیاه دارویی گلپر ایرانی(Heracleum persicum) (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی
80 تأثیر عمق دفن غده بر پتانسیل تولید غده توده های اویارسلام ارغوانی (. Cyperus rotundus L ) (دریافت مقاله) پنجمین همایش علوم علف های هرز ایران
81 تعیین شاخص های انرژی در باغات بادام (مطالعه موردی: شهرستان بروجرد) (دریافت مقاله) پنجمین همایش بین المللی افق های نوین در علوم کشاورزی ،منابع طبیعی و محیط زیست
82 جداسازی بخشی از ژن CTS خلرLathyrus sativus با کمک آغازگرهای اختصاصی سویا و بررسی نقش آن در جوانه زنی بذر گیاه خلر (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی علوم و مهندسی
83 جداسازی بخشی از ژن LHCB خلرLathyrus sativus با کمک آغازگرهای اختصاصی نخودفرنگی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی علوم و مهندسی
84 جداسازی بخشی از ژنLHCB خلر (Lathyrus sativus ) با کمک آغازگرهای اختصاصی نخودفرنگی (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران
85 چالش های بخش کشاورزی در مواجهه با خشکسالی و کمبود آ و راهکارهای احتمالی (دریافت مقاله) شانزدهمین کنگره ملی علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
86 کارایی سویه های مختلف باکتری سودوموناس فلورسنت به عنوان یک کود زیستی بر عملکرد واجزای عملکرد گلرنگ (دریافت مقاله) سومین سمینار بین المللی دانه های روغنی و روغنهای خوراکی
87 گزینش تحمل به خشکی سه رقم گلرنگ بهاره در شرایط بیرجند (دریافت مقاله) دومین همایش ملی اثرات خشکسالی و راهکارهای مدیریت آن
88 مروری بر خصوصیات زراعی و ارزش تغذیه ای گیاه کینوا (Chenepodium quinoa Willd) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی فرصت های نوین تولید و اشتغال بخش کشاورزی در شرق کشور (در راستای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی)
89 معرفی کور (Capparis spinosa L.) به عنوان یک گیاه جدید امید بخش برای سامانه های کشاورزی کم نهاده (دریافت مقاله) دومین همایش ملی کشاورزی بوم شناختی ایران
90 مقاومت باسیلوس های خاک زعفران نسبت به آنتی بیوتیک ها (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی زعفران
91 مقایسه روش کنترل شیمیائی و تلفیقی علف های هرز و نقش آن ها بر عملکردواجزاءعملکرد ذرت درخرم آباد (دریافت مقاله) اولین همایش الکترونیکی یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
92 مقایسه میزان ترسیب کربن بین دو منطقه دشت سیلابی و دشت دامنه و ارتباط سن درخت بادام با ترسیب کربن (مطالعه موردی: شهرستان بروجرد) (دریافت مقاله) پنجمین همایش بین المللی افق های نوین در علوم کشاورزی ،منابع طبیعی و محیط زیست
93 مقایسه میزان مصرف نهاده های کود و سم در زراعت زعفران و گندم در شهرستان قائنات (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
94 نقش کم آبیاری در کشاورزی پایدار مناطق خشک و نیمه خشک ایران (دریافت مقاله) اولین همایش ملی بیابان (علوم، فنون و توسعه پایدار)
95 نقش کیفیت آب و ماده افزودنی (سولفات آمونیوم) بر کارایی علف کش گلیفوزیت در کنترلعلف های هرز (دریافت مقاله) چهارمین همایش علوم علف های هرز ایران
96 واکنش گیاهچه های حاصل از کشت بافت سیب زمینی به اسید جاسمونیک در شرایط کشت هیدروپونیک (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
97 هورمون پرایمینگ و بهبود مولفههای جوانهزنی بنگدانه جهت استقرار در مزرعه (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی