امیر دانا

 امیر دانا گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران

امیر دانا

Amir Dana

گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثربخشی آموزش مهارت های ارتباطی بر تاب آوری و خودکار آمدی تمرینی ورزشکاران نوجوان (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات روانشناسی ورزشی دوره: 7، شماره: 26
2 اثربخشی درمان شناختی- رفتاری مبتنی بر ذهن آگاهی بر توانایی های شناختی و تاب آوری ورزشکاران نابینا (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات روانشناسی ورزشی دوره: 8، شماره: 27
3 Comparing the Effects of Physical, Cognitive and Combined Rehabilitation on the Improvement of Working Memory and Cognitive Flexibility of the Elderlyy (دریافت مقاله) فصلنامه یادگیری و حافظه دوره: 2، شماره: 5
4 Investigating the Effects of Educational and Motivational Education at Different Levels on the Performance and Application of dart throwing (دریافت مقاله) مجله بینش علوم انسانی دوره: 3، شماره: 2
5 The Effect of Virtual Reality Exercises on Dynamic Balance of Children with Developmental Coordination Disorder (دریافت مقاله) مجله بینش علوم انسانی دوره: 3، شماره: 3
6 The Role of Task Constraints in Learning Football Chip Shot though Observation (دریافت مقاله) فصلنامه یادگیری و حافظه دوره: 1، شماره: 3
7 تاثیر تواتر خودگویی آموزشی و انگیزشی بر اجرای مهارت پرتاب دارت (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات روانشناسی ورزشی دوره: 5، شماره: 17
8 تاثیر خستگی محیطی بر ویژگی های زمانی تصویرسازی ذهنی در شناگران غیرماهر و ماهر (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات روانشناسی ورزشی دوره: 7، شماره: 23
9 تاثیر دست کاری کانون توجه بر اجرای ضربه فورهند تاپ اسپین بازیکنان ماهر و مبتدی تنیس روی میز در شرایط فشار روانی بالا (دریافت مقاله) فصلنامه رفتار حرکتی دوره: 11، شماره: 36
10 تاثیر نوع برنامه ریزی ورزشی بر عملکرد اجتماعی و انطباقی دختران دبیرستانی (دریافت مقاله) دوماهنامه مطالعات مدیریت ورزشی دوره: 9، شماره: 42
11 تاثیرآموزش براساس تربیت بدنی رشدی بر اختلال کمبود توجه/بیش فعالی دانش آموزان (دریافت مقاله) فصلنامه رفتار حرکتی دوره: 10، شماره: 32
12 تبیین الگوی ارتباطی سلامت معنوی با اخلاق حرفه ای در مربیان ورزشی (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش در ورزش تربیتی دوره: 6، شماره: 14
13 روابط ساختاری کارآمدی مربیگری، خودکارآمدی بازیکنان و کارآمدی جمعی در تیم های حرفه ای بسکتبال بانوان (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات روانشناسی ورزشی دوره: 5، شماره: 18
14 زمان سنجی تصویرسازی ذهنی در شناگران ماهر و غیرماهر (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات روانشناسی ورزشی دوره: 6، شماره: 22
15 مدل ساختاری سبک های هویت، تعهد هویت و تقید به نماز در ورزشکاران جوان (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش در ورزش تربیتی دوره: 7، شماره: 16
16 مقایسه تاثیر تمرینات ادراکی-حرکتی و تمرینات مقاومتی-تعادلی بر اختلالات رفتاری کودکان دچار نقص توجه-بیش فعالی (دریافت مقاله) فصلنامه رفتار حرکتی دوره: 12، شماره: 40
17 نقش خودپذیری نامشروط در ارتباط کمال گرایی و تحلیل رفتگی در بازیکنان بسکتبال دانشگاهی (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش در ورزش تربیتی دوره: 5، شماره: 12
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارتباط بین رشد مهارتهای درشت با خودپنداره بدنی در کودکان (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی دستاوردهای جدید در علوم ورزشی
2 تاثیر بازخورد متواتر، دامنه ای و خودکنترلی بر یادگیری مهارت پرتاب کودکان (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی دستاوردهای جدید در علوم ورزشی
3 تاثیر برنامه ریزی بازخورد مربی مدار و آزمودنی مدار بر اکتساب مهارت در کودکان (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی دستاوردهای جدید در علوم ورزشی