دکتر پیام نجفی

دکتر پیام نجفی معاون پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان

دکتر پیام نجفی

Dr. Payam Najafi

معاون پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثر سیستم های آبیاری سطحی و قطره ای بر انتقال آلاینده در یک خاک درز و ترک دار (دریافت مقاله) پژوهش های حفاظت آب و خاک دوره: 28، شماره: 1
2 اثر فاضلاب تصفیه شده شهری بر شاخص عملکرد دانه و اجزای آن در گیاه آفتابگردانتحت تیمارهای مختلف آبیاری (دریافت مقاله) مجله پژوهش آب ایران دوره: 2، شماره: 1
3 اثر کاربرد فاضلاب تصفیه شده شهری بر عملکرد و کیفیت گندم (دریافت مقاله) نشریه پژوهش های خاک دوره: 21، شماره: 2
4 ارزیابی ابعاد برنامه توسعه حرفهای دبیران در زمینه نانو فناوری از دیدگاه دبیران شهر اصفهان (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در برنامه ریزی درسی دوره: 2، شماره: 14
5 ارزیابی شاخص ریسک آلودگی محصول و خاک در کشت خطی گندم تحت سیستم آبیاری قطرهای سطحی و زیرسطحی با پساب شهری در منطقه نیمهخشک (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 20، شماره: 78
6 ارزیابی مدل ET-HS در تعیین نیاز آبی محصول چغندرقند و کارایی مصرف آب در شرایط نیمه‪خشک اصفهان (دریافت مقاله) دوفصلنامه چغندرقند دوره: 27، شماره: 2
7 Comparison of traditional and modern deficit irrigation techniques in corn cultivation using treated municipal wastewater (دریافت مقاله) مجله بین المللی بازیافت مواد آلی در کشاورزی دوره: 6، شماره: 1
8 Compost' leachate recycling through land treatment and application of natural Zeolite (دریافت مقاله) مجله بین المللی بازیافت مواد آلی در کشاورزی دوره: 1، شماره: 1
9 Effect of hydrocarbonic pollutants on the stability and soil water repellency intensity: A case study in Bandar Abbas Oil Refinery, Hormozgan province, Iran (دریافت مقاله) مجله مدیریت و مهندسی بهداشت محیط دوره: 9، شماره: 2
10 Heavy metal elimination from industrial wastewater using natural substrate on pitcher irrigation (دریافت مقاله) مجله بین المللی بازیافت مواد آلی در کشاورزی دوره: 5، شماره: 4
11 Immobilization of leachate's heavy metals using soil-zeolite column (دریافت مقاله) مجله بین المللی بازیافت مواد آلی در کشاورزی دوره: 2، شماره: 1
12 Miring’s Inductive Content Analysis for Providing Technological Literacy Standards for University (دریافت مقاله) مجله مطالعات اکتشافی در حقوق و مدیریت دوره: 7، شماره: 1
13 The effects of irrigation methods on some of soil and plant microbial indices using treated municipal wastewater (دریافت مقاله) مجله بین المللی بازیافت مواد آلی در کشاورزی دوره: 4، شماره: 1
14 بررسی آلودگی میکروبی ناشی از آبیاری چمن با فاضلاب تصفیه شده شهری (دریافت مقاله) فصلنامه محیط شناسی دوره: 33، شماره: 44
15 بررسی آلودگی نیتراتی آب زیرزمینی ناحیه جنوب شرق شهر اصفهان (دریافت مقاله) فصلنامه محیط شناسی دوره: 33، شماره: 42
16 بررسی اثر سه نوع سیستم آبیاری با پساب بر میزان آبشویی آنیون های حاصله (دریافت مقاله) مجله پژوهش آب ایران دوره: 5، شماره: 2
17 بررسی اثر شیرابه کمپوست زباله شهری بر غلظت برخی از کاتیون ها و آنیون های محلول خاک در مدیریت های مختلف آبیاری (دریافت مقاله) فصلنامه گیاه و زیست فناوری ایران دوره: 9، شماره: 3
18 بررسی راندمان کانی گارنت در صافی سه لایه ای در حذف کدورت و موجودات بیولوژیکی در تصفیه خانه آب اصفهان (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 21، شماره: 73
19 بررسی گسترش فعالیت های فناورانه و دانش بنیان بر ارتقای امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران ( با تاکید بر بخش آب و نهاده های کشاورزی) (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات سیاسی و بین المللی دوره: 13، شماره: 47
20 برنامه ریزی آبیاری ذرت علوفه ای (SC-701) با استفاده از شاخص تنش آبی گیاه در شمال اصفهان (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و مهندسی آبیاری دوره: 42، شماره: 2
21 تاثیر تنش رطوبتی بر شاخص های رشد و عملکرد خیار گلخانه ای (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 25، شماره: 4
22 تاثیر دراز مدت روش های مختلف آبیاری درختان با پساب بر تجمع فلزات سنگین در خاک (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت خاک و تولید پایدار دوره: 4، شماره: 3
23 تاثیر درازمدت روش های مختلف آبیاری با پساب بر برخی خصوصیات شیمیایی خاک (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 29، شماره: 1
24 تاثیر شیرابه زباله بر خصوصیات فیزیکی و هیدرولیکی خاک غنی شده با زئولیت (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 17، شماره: 66
25 تاثیر کاربرد آبیاری قطره ای زیرسطحی با فیلتر سیلیس بر خصوصیات شیمیایی خاک در شرایط استفاده از پساب (دریافت مقاله) مجله پژوهش آب ایران دوره: 13، شماره: 1
26 تحلیل و ارزیابی قابلیت اطمینان دروگرهای نیشکر استافت سری 7000 در برداشت نیشکر (دریافت مقاله) دوفصلنامه ماشین های کشاورزی دوره: 5، شماره: 2
27 زیست ردیابی فلزات سنگین به وسیله گیاهان رویش یافته در منطقه صنعتی فولاد مبارکه اصفهان (دریافت مقاله) فصلنامه محیط شناسی دوره: 35، شماره: 52
28 شبیه سازی رطوبت خاک توسط HYDRUS-۱D در سامانه های آبیاری قطره ای زیر سطحی و سطحی در کشت گندم با استفاده از نتایج مدل ET-HS (دریافت مقاله) نشریه آبیاری و زهکشی ایران دوره: 15، شماره: 4
29 مدلی برای برنامه ریزی آبیاری با استفاده از اختلاف دمای هوا و سطح برگ گیاه ذرت (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش آب در کشاورزی دوره: 32، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر اعمال تیمارهای مختلف آبیاری، بوسیله پساب فاضلاب صنعتی ذوب آهن اصفهان بر روند تغییرات سرب در خاک (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم خاک ایران
2 اثر خشکسالی بر روی آلودگی ایستگاه لنج رودخانه زینده رود با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی (دریافت مقاله) هشتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
3 اثر سطوح مختلف زئولیت در تصفیه زمینی شیرابه کارخانه کود آلی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس مهندسی برنامه ریزی و مدیریت سیستم های محیط زیست
4 اثر فاضلاب تصفیه شده شهری بر شاخص عملکرد دانه و اجزای آن در گیاه آفتابگردان تحت شرایط تیمارهای آبیاری زیرسطحی (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی بازیافت و استفاده از منابع آلی تجدید شونده در کشاورزی
5 اثر کیفیت آب آبیاری و نوع بستر کشت بر خصوصیات رشد رویشی سه رقم گل جعفری (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی
6 اثر محلول الکترولیت NaCl بر حذف COD پساب پتروشیمی اصفهان به روش انعقاد الکتریکی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
7 اثرات کاربرد همزمان روش آبیاری قطره ای زیر سطحی و مدول ET-HS در افزایش WUE در آبیاری برخی محصولات کشاورزی (دریافت مقاله) یازدهمین سمینار کمیته ملی آبیاری و زهکشی
8 اثرکاربرد لجن فاضلاب بر کیفیت خاک درشرایط استفاده از پساب فاضلاب صنعتی واماکن ذوب آهن اصفهان (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی بازیافت و استفاده از منابع آلی تجدید شونده در کشاورزی
9 ارزیابی آلودگی آهن و نیکل به وسیله گیاهان رشد یافته در مناطق صنعتی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی جایگاه ایمنی، بهداشت و محیط زیست در سازمانها
10 ارزیابی پارامترهای کیفی آب رودخانه زاینده رود دراستان اصفهان (دریافت مقاله) یازدهمین همایش ملی بهداشت محیط ایران
11 ارزیابی تاثیرگذاری کمپوست حاصله از تولید زباله بر برخی از خصوصیات فیزیکوشیمیایی و بیولوژیکی خاک (دریافت مقاله) دومین همایش ملی کشاورزی و توسعه پایدار (فرصتها و چالشهای پیش رو)
12 ارزیابی شوری آبهای زیرزمینی جزیره کیش با روش سیستم استنتاج فازی عصبی (دریافت مقاله) کنفرانس ملی ایده های نوین در کشاورزی محیط زیست گردشگری
13 استفاده از پساب شهری در آبیاری مزارع (تجربیات کشور ایران) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی بحران آب
14 استفاده از لمنا مینور و سیانوباکتری در کاهش کلیفرم و کلیفرم مدفوعی در دو نوع پساب فاضلاب (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم کشاورزی و منابع طبیعی با محوریت فرهنگ زیست محیطی
15 اصلاح و مذیریت خاک ضور با آب های نا متعارف در منطقه اراضی کطت و دامذاری فکا (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی کشاورزی و توسعه
16 اندازه گیری کلروفیل a,b درسه نوع اطلسی (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی
17 CropWat Model Improving for Estimating Evapotranspiration in Arid and Semi-arid Region of Iran (دریافت مقاله) اولین کارگاه مشترک ایران و کره در مدلسازی اقلیم
18 EFFECTS OF DIFFERENT LEVELS OF SUPER ABSORBENT ON DROUGHT STRESS AND QUALITATIVE AND QUANTITATIVE PROPERTIES OF SPORT GRASS (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی ایده های نو در کشاورزی
19 EVALUATION OF USING NANOCLAY FOR STABILIZING SANDY SOILS (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی ایده های نو در کشاورزی
20 FLOWER NUMBER AND PROLINE AMOUNT OF PETUNIA HYBRIDA CARNIVAL AS AFFECTED BY IRRIGATION LEVELS IN LANDSCAPING (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی ایده های نو در کشاورزی
21 Leachate wastewater treatn1ent via application of natural Zeolite (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی و چهارمین کنفرانس ملی بازیافت مواد آلی در کشاورزی
22 MODELING SUBSARFACE TRANSPORT OF PETROLEUM HYDROCARBONS AND PREDICTING GROUNDWATER CONTAMINATION (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی ایده های نو در کشاورزی
23 بررسی آلودگی فلزات سنگین اتمسفر با استفاده از اقاقیا (دریافت مقاله) سومین همایش زمین شناسی کاربردی و محیط زیست
24 بررسی اثر تنش خشکی بر برخی خصوصیات زایشی سه رقم گل شاهپسند (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی
25 بررسی اثر تنش خشکی بر برخی خصوصیات ظاهری گیاه اطلسی رقم اکسپلورر (دریافت مقاله) هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران
26 بررسی اثر تنش خشکی بر برخی خصوصیات مورفولوژیکی دو رقم گل سلوی (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی
27 بررسی اثر تنش خشکی بر خصوصیات فیزیولوژیک سه رقم گل اطلسی (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی
28 بررسی اثر تنش خشکی بر خصوصیات مورفولوژیک سه رقم گل اطلسی (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی
29 بررسی اثر شیرابه کمپوست روی EC ،Ph و مواد آلی خاک در منطقه گورت اصفهان (دریافت مقاله) دومین همایش ملی کشاورزی و توسعه پایدار (فرصتها و چالشهای پیش رو)
30 بررسی اثر کیفیت آب آبیاری و بستر کشت بر تولید گل سه رقم گل جعفری (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی
31 بررسی اثرات مناطق اطراف در برآورد تبخیر و تعرق پتاسیل در مناطق خشک و نیمه خشک (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
32 بررسی انطباق روش استاندارد شدهASCE  با داده های لایسیمتری برای تخمین تبخیر و تعرق مرجع در شهرستان شهرکرد (دریافت مقاله) اولین همایش منطقه ای بهره برداری از منابع آب حوضه های کارون و زاینده رود (فرصتها و چالشها)
33 بررسی انواع مدل‌های آبشویی در اراضی جنوب شرق استان خوزستان (دریافت مقاله) اولین همایش منطقه ای بهره برداری از منابع آب حوضه های کارون و زاینده رود (فرصتها و چالشها)
34 بررسی تاثیر آبیاری با فاضلاب کارخانه قند اصفهان بر نقاط مهم رطوبتی خاک (دریافت مقاله) دومین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک
35 بررسی تفاوت شاخه دهی سه نوع اطلسی درفضای سبز (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی
36 بررسی خصوصیات پساب شهری و صنعتی ذوب آهن و مقایسه آن با خصوصیات آب های زیرزمینی منطقه به منظور آبیاری فضای سبز (دریافت مقاله) اولین همایش ملی چالش های منابع آب و کشاورزی
37 بررسی خصوصیات فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی خاک های شهری (دریافت مقاله) چهارمین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
38 بررسی راندمان استفاده از کانی گارنتدرصافی سه لایه ای در تصفیه خانه آب اصفهان (دریافت مقاله) سومین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
39 بررسی شاخص تحمل آلودگی هوا در دو گونه کاج و خرزهره در فضای سبز شهر اصفهان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس مدیریت آلودگی هوا و صدا
40 بررسی شاخص تحمل آلودگی هوا در دو گونه کاج وخرزهره در فضای سبز شهر اصفهان (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی مدیریت آلودگی هوا و صدا
41 بررسی غلظت سرب،روی و کادمیوم در برگ خرزهره در فضای سبز شهر اصفهان (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدیریت آلودگی هوا و صدا
42 بررسی غلظت عناصر سنگین شیرابه زباله شهری بر اساس کیفیت آب آبیاری (دریافت مقاله) نهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر
43 بررسی فرایند کاتیونهای اصلی موجود در شیرابه زباله توسط زئولیت طبیعی (دریافت مقاله) همایش بین المللی ژئولیت ایران
44 بررسی کاربرد زئولیت در افزایش آب خاک در شرایط استفاده از شیرابه کارخانه کود آلی کمپوست اصفهان (دریافت مقاله) نهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر
45 بررسی کاربرد زئولیت در افزایش آب خاک در شرایط استفاده از شیرابه کارخانه کود آلی کمپوست اصفهان (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی بازیافت و استفاده از منابع آلی تجدید شونده در کشاورزی
46 بررسی کاربرد زئولیت در شرایط استفاده شیرابه کارخانه کمپوست اصفهان بر روی برخی خصوصیات کیفی خاک (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی بازیافت و استفاده از منابع آلی تجدید شونده در کشاورزی
47 بررسی کاهش کل مواد جامد محلول و معلق در فرآیند تصفیه زمینی شیرابه کارخانه کود آلی (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی بازیافت و استفاده از منابع آلی تجدید شونده در کشاورزی
48 بررسی کیفیت پساب خروجی تصفیه خانه فاضلاب جنوب اصفهان جهت استفاده در آبیاری (دریافت مقاله) دومین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک
49 بررسی میزان تجمع عناصر سنگین در گیاه ذرت در شرایط استفاده از فاضلاب تصفیه شده شهری اصفهان (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم خاک ایران
50 بیوفیلتراسیون فاضلاب تصفیه شده شهری در خاک آغشته به کمپوست در آبیاری گیاه برگ بو (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم خاک ایران
51 پالایش لجن فاضلاب آلوده به کروم با گیاهان آبزی نی، لوئی و بوریا (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی
52 پهنه بندی میزان شوری آبهای زیرزمینی جزیره کیش با سیستم اطلاعات جغرافیایی (دریافت مقاله) کنفرانس ملی ایده های نوین در کشاورزی محیط زیست گردشگری
53 پیش بینی میزان شوری آب های زیرزمینی جزیره کیش با استفاده از روش های شبکه عصبی مصنوعی (دریافت مقاله) کنفرانس ملی مهندسی و مدیریت محیط زیست
54 تاثیر آبیاری با پساب شهری و صنعتی بر عملکرد و رشد درخت انگور در رژیم های مختلف کوددهی (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران
55 تاثیر بافت خاک و درصد زئولیت بر میزان املاح و اسیدیته موجود در شیرابه کارخانه کود آلی اصفهان در روش تصفیه ی زمینی (دریافت مقاله) نهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر
56 تاثیر تنش خشکی بر عملکرد و اجزای عملکرد گندم با استفاده از مدل ET-HS در شرایط آب و هوایی اصفهان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدلسازی گیاه، آب، خاک و هوا
57 تاثیر حضور لمنا مینور و سیانوباکتری در کاهش برخی از پارامترهای شمیایی در دو نوع فاضلاب (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی
58 تاثیر کاربرد پلیمر سوپر جاذب بر توده زیستی گیاه آفتابگردان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کشاورزی در شرایط محیطی دشوار
59 تاثیر کاربرد سیستم‌ها و روش‌های مختلف آبیاری با شیرابه زباله بر آلودگی خاک فضای سبز شرق اصفهان (دریافت مقاله) دومین همایش ملی اثرات خشکسالی و راهکارهای مدیریت آن
60 تاثیر کاربرد فاضلاب بر روی شوری اراضی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی بازیافت و استفاده از منابع آلی تجدید شونده در کشاورزی
61 تاثیر مدیریت رطوبت خاک بر روی برخی از شاخصهای رشد محصول خیار گلخانه ای (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
62 تأثیر انواع مختلف جاذب رطوب و سطوح مختلف آن بر سرعت جوانه زنی و پارامترهای رشد فلفل رنگی (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی
63 تحلیل و ارزیابی قابلیت اطمینان دروگرهای نیشکر استافت سری 7000 در برداشت نیشکر (دریافت مقاله) هشتمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی (بیوسیستم) و مکانیزاسیون ایران
64 تخمین نیاز آبی و تجمع ماده خشک در مراحل مهم رشد و اندامهای مختلف گیاهی گندم با استفاده از مدل ET-HSدر اصفهان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدلسازی گیاه، آب، خاک و هوا
65 تصفیه بی هوازی فاضلاب شهری در یک سیستم چرخشی (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی
66 تصفیه پساب صنعتی با استفاده از تکنیک لایه نازک غذایی و بستر خرده آجر (دریافت مقاله) اولین همایش ملی تصفیه آب و پسابهای صنعتی
67 تصفیه شیرابه کمپوست دریک سیستم گردشی بی هوازی (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی
68 تعیین تبخیر از تشتک داخل گلخانه با استفاده از شبکه عصبی (دریافت مقاله) دهمین سمینار آبیاری و کاهش تبخیر
69 حذف COD پساب پتروشیمی اصفهان با استفاده از فرایند انعقاد الکتریکی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی کشاورزی و توسعه پایدار
70 عکس العمل اطلسی بومی به سطوح مختلف آبیاری بر اساس مدل نیاز آبی ET-HS (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی
71 کارایی یک سیستم چرخشی بی هوازی در کاهش بار میکروبی فاضلاب شهری (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی
72 کاربرد تکنیک زیست ردیابی در گیاهان برای ارزیابی آلودگی آهن و نیکل در مجاورت مناطق صنعتی (دریافت مقاله) چهارمین همایش زمین شناسی و محیط زیست
73 گیاه پالایی لجن آلوده به کروم با گیاهان آبزی در دزفول (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کشاورزی در شرایط محیطی دشوار
74 مدیریت آب در مزرعه با استفاده از شاخص تنش آبی گیاه (CWSI) ذرت علوفه ای (SC-701) (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت آب در مزرعه (تقاضا محوری آب)
75 معادلات جذب کادمیوم از محیط شیبه سازی شده توسط گیاهان آبزی خوزستان (دریافت مقاله) همایش ملی بهره برداری بهینه از منابع آب
76 مقایسه کیفیت رودخانه زاینده‌رود در حد فاصل ایستگاه‌های پل‌کله و لنج (دریافت مقاله) اولین همایش منطقه ای بهره برداری از منابع آب حوضه های کارون و زاینده رود (فرصتها و چالشها)