نادر جعفری راد

 نادر جعفری راد دانشیار، گروه ریاضی، دانشگاه صنعتی شاهرود شاهرود، ایران

نادر جعفری راد

Nader Jafari Rad

دانشیار، گروه ریاضی، دانشگاه صنعتی شاهرود شاهرود، ایران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.