دکتر ندا سلطانی

دکتر ندا سلطانی دانشیار زیست شناسی  موسسه تحقیقات علوم،  جهاد، دانشگاه شهید بهشتی،  تهران، ایران

دکتر ندا سلطانی

Dr. Neda Soltani

دانشیار زیست شناسی موسسه تحقیقات علوم، جهاد، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 A taxonomic study of blue-green algae based on morphological, physiological and molecular characterization in Yazd province terrestrial ecosystems (Iran) (دریافت مقاله) دوفصلنامه رستنیها دوره: 16، شماره: 2
2 Adsorptive Removal of Heavy Metals by Microalgae (دریافت مقاله) مجله تحقیقات زیست شناسی دوره: 3، شماره: 1
3 Biochemical and Physiological Characterization of Tree Microalgae spp. as Candidates for Food Supplement (دریافت مقاله) فصلنامه گزارش های زیست فناوری کاربردی دوره: 3، شماره: 1
4 Design and Production of an Algal Biofilter for Industrial Wastewater Treatment (دریافت مقاله) مجله تحقیقات زیست شناسی دوره: 6، شماره: 2
5 Growth, Pigmentation, Photosynthesis and Morphological Characterization of Crude Oil degrading Cyanobacterium Phormidium sp. ISC۱۰۴ (دریافت مقاله) مجله تحقیقات زیست شناسی دوره: 1، شماره: 2
6 Molecular Identification and Morphological Characterization of Indigenous Soil cyanobacterium Anabaena sp. ISC ۵۵ (دریافت مقاله) مجله تحقیقات زیست شناسی دوره: 1، شماره: 1
7 Phormidium Improves Seed Germination and Growth Parameters of Trifolium alexandrinum in Hexadecane-contaminated Soil (دریافت مقاله) مجله تحقیقات زیست شناسی دوره: 3، شماره: 1
8 Plant Growth Promoting Potential of Phormidium sp. ISC۱۰۸ on Seed Germination, Growth Indices and Photosynthetic Efficiency of Maize (Zea mays L.) (دریافت مقاله) مجله تحقیقات زیست شناسی دوره: 3، شماره: 2
9 Study of Wastewater Treatment by Microalga from the Caspian Sea (دریافت مقاله) مجله تحقیقات زیست شناسی دوره: 5، شماره: 2
10 Taxonomic survey of cyanobacteria of Urmia Lake (NW Iran) and their adjacent ecosystems based on morphological and molecular methods (دریافت مقاله) دوفصلنامه رستنیها دوره: 12، شماره: 2
11 بررسی اثر دماهای مختلف بر خصوصیات فیزیولوژیکی سیانوباکتری Synechococcus elongatus به عنوان کاندید تولید بیودیزل (دریافت مقاله) مجله فیزیولوژی محیطی گیاهی دوره: 9، شماره: 0
12 بررسی امکان خوگیری سیانوباکتریوم Lyngbya obscura به شرایط دمایی مداوم و شوک های دمایی افراطی پایین (دریافت مقاله) مجله فیزیولوژی محیطی گیاهی دوره: 8، شماره: 32
13 بررسی برخی واکنش های فیزیولوژیک سیانوباکتریوم Nostoc sp. JAH ۱۰۹ به شرایط توام نور محدود، تغییر pH و DIC (دریافت مقاله) مجله فیزیولوژی محیطی گیاهی دوره: 1، شماره: 3
14 بررسی پاسخ‌های فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی لاین‌های جهش یافته برنج حاصل از پرتوتابی با پرتو گاما و ارقام محلی در شرایط شور مزرعه (دریافت مقاله) مجله فیزیولوژی محیطی گیاهی دوره: 15، شماره: 59
15 بررسی پتانسیل القای آپوپتوزیس ترکیبات سنتزی مشتق از سورافنیب در سلول های سرطانی پستان (دریافت مقاله) فصلنامه سلول و بافت دوره: 13، شماره: 4
16 بررسی پروتئوم پیام رسانی خشکی در ریشه برنج (دریافت مقاله) فصلنامه بیوتکنولوژی کشاورزی دوره: 5، شماره: 2
17 بررسی تاثیر شوری در شرایط محدودیت و عدم محدودیت دی اکسید کربن بر بقاء، رشد و برون ریزش آمونیوم در سیانوباکتریوم خاکزی Nostoc sp. جمع آوری شده از شالیزارهای استان گلستان (دریافت مقاله) مجله فیزیولوژی محیطی گیاهی دوره: 1، شماره: 4
18 بررسی تاثیرات ضدویروسی نانوذرات ساخته شده از پلی ساکارید سیانوباکتری ها (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و فناوری دریا دوره: 17، شماره: 68
19 بررسی تجزیه زیستی هگزادکان توسط سیانوباکتری Schizothrix vaginata ISC۱۰۸ و اثر آن بر میزان رشد، رنگیزه ها و فتوسنتز (دریافت مقاله) مجله فیزیولوژی محیطی گیاهی دوره: 9، شماره: 0
20 بررسی توانایی سیانوباکتری Schizothrix vaginata ISC۱۰۸ جهت تجزیه زیستی نفت خام (دریافت مقاله) فصلنامه سلامت و محیط زیست دوره: 7، شماره: 3
21 بررسی توانایی سیانوباکتریISC۶۲ Nostoc sp. در حذف فلز سنگین نیکل (دریافت مقاله) مجله فیزیولوژی محیطی گیاهی دوره: 8، شماره: 32
22 بررسی خصوصیات فیزیولوژیک جلبک های سبز به منظور استفاده از آن ها به عنوان سوخت بیو دیزل (دریافت مقاله) مجله فیزیولوژی محیطی گیاهی دوره: 14، شماره: 53
23 بررسی رفتارفیزیولوژیک سیانوباکتری کلوتریکس (Calothrix sp.) در معرض فلز سنگین نیکل (دریافت مقاله) مجله فیزیولوژی محیطی گیاهی دوره: 14، شماره: 55
24 بررسی رنگیزه های فیکوبیلین در سویه های سیانوباکتری هتروسیست دار جدا شده از شالیزارهای شرق استان مازندران (دریافت مقاله) مجله فیزیولوژی محیطی گیاهی دوره: 10، شماره: 38
25 بررسی رنگیزه های فیکوبیلین در سویه های سیانوباکتری هتروسیست دار جدا شده از شالیزارهای غرب استان مازندران (دریافت مقاله) مجله فیزیولوژی محیطی گیاهی دوره: 13، شماره: 49
26 بررسی فعالیت ضدمیکروبی عصاره آبی و متانولی برخی از گونه‏ های ‏سیانوباکتری‏ در شرایط آزمایشگاهی (دریافت مقاله) فصلنامه زیست شناسی میکروارگانیسمها دوره: 4، شماره: 14
27 بررسی فیزیولوژیک سیانوباکترهای خاکزی شالیزارهای استان گیلان و به کارگیری سویه های برتر در بهبود رشد و عملکرد گیاه برنج (دریافت مقاله) فصلنامه دانش آب و خاک دوره: 26، شماره: 2
28 بررسی میزان تولید اکسین و برخی رنگدانه های فتوسنتزی در سویه های سیانوباکتری هتروسیست دار جدا شده از شالیزارهای غرب استان مازندران (دریافت مقاله) مجله فیزیولوژی محیطی گیاهی دوره: 10، شماره: 37
29 بررسی میزان تولید اکسین و برخی رنگیزه های فتوسنتزی در سویه های سیانوباکتری هتروسیست دار جدا شده از شالیزارهای شرق استان مازندران (دریافت مقاله) مجله فیزیولوژی محیطی گیاهی دوره: 12، شماره: 46
30 بهینه‏ سازی تولید نشاسته توسط جلبک کلامیدوموناس رینهاردتی با روش سطح پاسخ (دریافت مقاله) فصلنامه زیست شناسی میکروارگانیسمها دوره: 5، شماره: 19
31 پتانسیل سیانوباکتری دریایی Oscillatoria sp. ISC104 در تجزیه زیستی نفت خام (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و فناوری دریا دوره: 17، شماره: 67
32 تاثیر ۱۲ هفته تمرین مقاومتی با باند کشی بر کیفیت عضلانی و غلظت سرمی CAF در زنان سالمند مبتلا چاقی استئوسارکوپنیک: یک کارآزمایی بالینی تصادفی شده (دریافت مقاله) مجله سالمندشناسی دوره: 4، شماره: 1
33 تاثیر هیدروکربن های نفتی بر میزان بقاء و رنگیزه های سیانوباکتری های جدا شده از مناطق آلوده به نفت آبادان (دریافت مقاله) مجله فیزیولوژی محیطی گیاهی دوره: 3، شماره: 9
34 شناسایی مولکولی و مطالعه اثر کلرید سدیم بر پاسخ های فیزیولوژیک و مورفولوژیک سیانوباکتری Leptolyngbya sp. ISC۲۵ (دریافت مقاله) مجله فیزیولوژی محیطی گیاهی دوره: 9، شماره: 0
35 شناسایی مولکولی و مطالعه فیزیولوژیک و مورفولوژیک سیانوباکتری Nostoc sp. ISC۱۰۱ تحت تیمارهای مختلف نفت خام (دریافت مقاله) مجله فیزیولوژی محیطی گیاهی دوره: 8، شماره: 31
36 شناسایی و گزارش چهار گونه جدید از ریزجلبک های استان تهران (دریافت مقاله) مجله فیزیولوژی محیطی گیاهی دوره: 4، شماره: 14
37 فاکتورهای پیشرفته موثر بر کشت بزرگ مقیاس انواع ریزجلبک و اثرات آن در افزایش بهره وری (دریافت مقاله) مجله فیزیولوژی محیطی گیاهی دوره: 16، شماره: 64
38 کارایی حل‌کنندگی فسفات سیانوباکتری‌های جداسازی‌شده از خاک‌های شالیزاری و تأثیر آن بر جذب فسفر و عملکرد برنج (دریافت مقاله) دوفصلنامه زیست شناسی خاک دوره: 7، شماره: 2
39 مقایسه فعالیت ضد ویروسی عصاره های ابی و الکلی سیانو باکتری های جمع اوری شده از مناطق نفت خیز جنوب ایران (دریافت مقاله) فصلنامه دانش و تندرستی دوره: 10، شماره: 2
40 نشان ویژه سازی تاکسونومیک Fischerella sp. FS ۱۸ جمع آوری شده از شالیزارهای استان گلستان (ایران) (دریافت مقاله) مجله فیزیولوژی محیطی گیاهی دوره: 3، شماره: 9
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارزیابی شاخص های رشدی و فیزیولوژیکی شبدر و یونجه در خاک آلوده به هگزادکان (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی فیزیولوژی گیاهی ایران
2 The investigation effect of light spectrum on protein and protein pigments on Spirulina Platensis (دریافت مقاله) هفدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
3 بررسی اثر هگزادکان بر رشد و شاخص های فیزیولوژیکی گیاه ذرت (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی فیزیولوژی گیاهی ایران
4 بررسی پتانسیل سیانوباکتری ‏Fischerella Sp. ISC67‎‏ در تجزیه زیستی نفت ‏خام (دریافت مقاله) اولین همایش تخصصی زیست پالایی
5 بررسی توان تولید مواد محرک رشد گیاه و متابولیت ثانویه توسط سیانوباکتری ها (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی یافته های نوین میکروبیولوژی
6 تاثیر سطوح مختلف جلبک اسپیرولینا پلاتنسیس بر عملکرد رشد جوجه های گوشتی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی فناوری های نوین در علوم
7 تاثیر نیتروژن معدنی و آلی بر بقا،رشد،وضعیت رنگیزه‌ای و مکانیسم تراکمی دی‌اکسید‌کربن سیانوباکتریوم ناشناخته Anabaena sp. FS 76 به عنوان کاندیدای توانمند کود زیستی در شالیزارها (دریافت مقاله) اولین همایش ملی دانشجویی بیوتکنولوژی
8 تفکیک سویه های سیائوباکتری دارای هتروسیست از سویه های فاقد هتروسیست در بررسی فیلوژنتیکی با استفاده از تکنیک PCR از ناحیه ژنی 16S Rrna (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران
9 دمیدن روح زمان در کالبد بافت تاریخی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی عمران ، معماری و طراحی شهری
10 دوگانگی در معماری و مرمت (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران،معماری و شهرسازی ایران معاصر
11 سابقه پیاده راه در ایران (با تکیه بر نقاط ضعف و مثبت) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی عمران ، معماری و طراحی شهری
12 سیانوباکتری های هتروسیست دار و غیرهتروسیست دار شناسایی شده از شالیزارهای گیلان (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی یافته های نوین میکروبیولوژی
13 شناسایی مولکولی گونههای سیانوباکتری جدا شده از مناطق آلوده و غیر آلوده به نفت استانخوزستان (دریافت مقاله) هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران
14 مطالعه رشد و فیزیولوژی سیانوباکتری Schizothrix mexicana جدا شده از شالیزارهای ایران در برابر تنش امواج مایکروویو (دریافت مقاله) اولین همایش ملی تنش های گیاهی غیر زیستی
15 معرفی سیانوباکتریوم Anabaena sp. FS 76 به عنوان کاندیدای توانمند، جهت استفاده در بیوتکنولوژی کشاورزی در استان گلستان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی دانشجویی بیوتکنولوژی
16 میکسوتروفی، رویکردی برای بهبود کمیت و کیفیت لیپید حاصل از جلبک سبز تتراسلمیس به عنوان منبع تولید بیودیزل (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در نگهداشت انرژی