حمیدرضا حضوری

 حمیدرضا حضوری دکتری تولید و مجتمع پژوهشی،  انستیتو پاستور ایران، کرج، ایران

حمیدرضا حضوری

Hamid Reza Hozori

دکتری تولید و مجتمع پژوهشی، انستیتو پاستور ایران، کرج، ایران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.