سعید زین الدینی

 سعید زین الدینی

سعید زین الدینی

Saeed Zeynodini

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثر مکمل سازی محیط کشت با اسید فولیک بر بلوغ برون تنی تخمک های گاو (دریافت مقاله) فصلنامه تولیدات دامی دوره: 21، شماره: 3
2 اثر منابع اسیدهای چرب غیراشباع امگا- 6 و امگا- 3 جیره بر کیفیت و پروفایل اسید چرب ماهیچه راسته بزغالههای نر (دریافت مقاله) فصلنامه علوم دامی ایران دوره: 43، شماره: 4
3 اثرروغن ماهی کیلکا برترکیب اسیدهای چرب وطعم گوشت جوجه های گوشتی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم دامی ایران دوره: 42، شماره: 4
4 اثرسیدر، هورمون Ecg و روش تلقیح مصنوعی بر درصد آبستنی و نرخ بره زایی میش های نژاد زل (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات دامپزشکی دوره: 69، شماره: 2
5 اثرملاتونین و ویتامین E برویژگی های منی یخ زده خروسهای بومی استان فارس (دریافت مقاله) فصلنامه علوم دامی ایران دوره: 43، شماره: 3
6 بهبود ذخیره سازی اسپرم خروس با استفاده از اسانس الکلی رزماری (دریافت مقاله) فصلنامه تولیدات دامی دوره: 18، شماره: 3
7 تاثیر استفاده از منابع مختلف نانو منگنز در جیره بر عملکرد وزیست فراهمی منگنز در جوجه های گوشتی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم دامی ایران دوره: 46، شماره: 1
8 تاثیر جیره های گلوکوژنیک مکمل شده با اسیدهای چرب غیراشباع متفاوت برعملکرد تولیدمثلی در میش (دریافت مقاله) فصلنامه تولیدات دامی دوره: 18، شماره: 1
9 تاثیر رفتار کارگران بر عملکرد شیردهی گاوهای هلشتاین (دریافت مقاله) فصلنامه علوم دامی ایران دوره: 50، شماره: 2
10 تاثیر کورکومین بر پروفیل لیپیدهای پلاسما و برخی فراسنجه های کیفیت اسپرم خروس های مادرگوشتی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم دامی ایران دوره: 50، شماره: 1
11 تاثیر کورکومین بر فراسنجه های کیفی و باروری اسپرم خروس های مادرگوشتی پس از یخ گشایی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم دامی ایران دوره: 50، شماره: 4
12 تاثیر لتروزل بر کیفیت و باروری اسپرم منجمد- ذوب شده در خروس های مادر گوشتی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم دامی ایران دوره: 48، شماره: 1
13 تعیین سطح بهینه زرده تخم مرغ در رقیق کننده انجماد اسپرم بز با ارزیابی های برون تنی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم دامی ایران دوره: 49، شماره: 3
14 مطالعه تغییرات متابولیت های خونی و هورمون های تیروئیدی مرغ های مادر گوشتی پس از اوج تولید (دریافت مقاله) فصلنامه تولیدات دامی دوره: 21، شماره: 2
15 مقایسه تاثیر زیلماکس و سطوح متفاوتی از اسانس زنیان به عنوان داروهای بتاآگونیست بر عملکرد رشد و متابولیت های بیوشیمیایی سرم در جوجه های خط پدری رگه آرین (دریافت مقاله) فصلنامه علوم دامی ایران دوره: 48، شماره: 1
16 مقایسه فراسنجه های تولیدمثل و تولید در برنامه مدیریتی دو و سه بار زایش در مدت دو سال با استفاده از ملاتونین در میش (دریافت مقاله) فصلنامه تولیدات دامی دوره: 18، شماره: 2
17 مقایسه میزان الکترولیت های خون در شتران چهار منطقه جغرافیایی ایران (دریافت مقاله) مجله تحقیقات دام و طیور دوره: 4، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارائه روشی برای بهبود زمان دسترسی به تکرار ها در محاسبات ابری (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی علوم و مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات
2 ارتباط متابولیت های خونی با وزن بدن در مرغ های مادر گوشتی بعد اوج تولید (دریافت مقاله) اولین همایش ملی علوم کشاورزی و زیست محیطی ایران
3 ارزیابی مؤلفه های میزان شیرتولیدی و دوره شیردهی بر عملکرد تولید مثلی گاوهای هلشتاین ایران (دریافت مقاله) اولین کنگره علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران
4 بررسی سیستم زمین پستهای 230 کیلوولت از نظر برخورد صاعقه (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس بین المللی برق
5 تاثیر کاهش عملکرد غده تیرویید بر وزن بیضه و بیان ژن کانکسین 43 ماکیانها متعاقب تحریک نوری (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی یافته های نوین در بیوتکنولوژی
6 تعیین برخی عوامل مؤثر بر عملکرد تولید مثل درگله های گاو هلشتاین (دریافت مقاله) اولین کنگره علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران
7 رفتار مادرانه در گوسفند و نقش آن در مدریت آسان گله های دارای چندقلوزایی بالا (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست)