فرانک روکس بورگ

 فرانک روکس بورگ استاد بازنشسته مهندسی معدن، UNSW، استرالیا

فرانک روکس بورگ

Frank Roxbourough

استاد بازنشسته مهندسی معدن، UNSW، استرالیا

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.