دکتر محمد اصغری

دکتر محمد اصغری دانشیار گروه فلسفه، دانشگاه تبریز

دکتر محمد اصغری

Dr. Mohammad Asghari

دانشیار گروه فلسفه، دانشگاه تبریز

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 آیا اخلاق لویناس یک اخلاق پست مدرن است (دریافت مقاله) دو فصلنامه تأملات فلسفی دوره: 2، شماره: 6
2 ادغام تاریخ گرایی هگلی با طبیعت گرایی داروینی در برداشت جان دیویی از تجربه (دریافت مقاله) دوفصلنامه شناخت دوره: 10، شماره: 1
3 از رویکرد انتقادی تا خودپروری: نقد و بررسی کتاب «نقد چیست؟» و «پرورش خود» (دریافت مقاله) پژوهشنامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی دوره: 20، شماره: 12
4 اندیشه سیاسی ماکیاولی و تاثیر آن در تکوین پدیدارشناسی روح هگل (دریافت مقاله) دوفصلنامه شناخت دوره: 15، شماره: 1
5 اهمیت میانجی گری اخلاق کانتی بین حق انتزاعی و حیات اخلاقی و ضرورت گذار از اخلاق به حیات اخلاقی درکتاب مبانی فلسفه حق هگل (دریافت مقاله) دو فصلنامه تأملات فلسفی دوره: 10، شماره: 25
6 From Analytic Philosophy to an Ampler and More Flexible Pragmatism: Muhammad Asghari talks with Susan Haack (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های فلسفی دوره: 14، شماره: 32
7 Has Richard Rorty a moral philosophy (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های فلسفی دوره: 9، شماره: 17
8 The Priority of literature to Philosophy in Richard Rorty (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های فلسفی دوره: 13، شماره: 28
9 The Rise of the "Other" and the Fall of the "Self" (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های فلسفی دوره: 15، شماره: 36
10 بازتفسیر مفهوم رخداد از آن خودکننده نزد هایدگر با تکیه بر مفهوم تفکر (دریافت مقاله) دو فصلنامه تأملات فلسفی دوره: 7، شماره: 19
11 بررسی مفهوم عدم در فلسفه هایدگر و نیشیدا (دریافت مقاله) دو فصلنامه تأملات فلسفی دوره: 3، شماره: 11
12 بررسی نسبت عقل و دین در اندیشه ی دکارت (دریافت مقاله) دوفصلنامه جستارهای فلسفه دین دوره: 10، شماره: 1
13 بررسی و نقد کتاب پایان تاریخ از نظر فلاسفه مدرن و پست مدرن (دریافت مقاله) پژوهشنامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی دوره: 17، شماره: 5
14 بررسی و نقد کتاب فلسفه آلمانی (دریافت مقاله) پژوهشنامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی دوره: 22، شماره: 7
15 پدیدارشناسی زیبایی شناختی تن محور مرلوپونتی (دریافت مقاله) دوفصلنامه متافیزیک دوره: 14، شماره: 33
16 پیام اخلاقی فلسفه ریچارد رورتی (دریافت مقاله) دوفصلنامه غرب شناسی بنیادی دوره: 1، شماره: 2
17 پیوند علم و دین از نگاه چارلز سندرس پیرس (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های علم و دین دوره: 6، شماره: 11
18 تاثیر هگل در توضیح هنجاری نسبت سوژه و ابژه براساس نسبت باید و هست در اندیشه ماکیاولی (دریافت مقاله) دوفصلنامه غرب شناسی بنیادی دوره: 12، شماره: 2
19 تفسیر حکومت ترور براساس پدیدارشناسی روح و جایگاه آن در فلسفه سیاسی هگل (دریافت مقاله) فصلنامه حکمت و فلسفه دوره: 16، شماره: 63
20 تفسیری انتقادی بر دیدگاه هایدگر در باب حقیقت افلاطونی با تکیه بر مفهوم مثال خیر (دریافت مقاله) دو فصلنامه تأملات فلسفی دوره: 5، شماره: 14
21 تقدم اخلاق بر فلسفه در اندیشه ایمانوئل لویناس (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های فلسفی دوره: 6، شماره: 10
22 تلقی ریچارد رورتی از حقیقت به مثابه هدف پژوهش (دریافت مقاله) دو فصلنامه تأملات فلسفی دوره: 1، شماره: 1
23 جایگاه خدا در فلسفه نیشیدا کیتارو (دریافت مقاله) پژوهشنامه فلسفه دین دوره: 11، شماره: 1
24 جایگاه دیگری در ساخت گشایی سوبژکتیویته و اخلاق: لکان و لویناس (دریافت مقاله) دو فصلنامه تأملات فلسفی دوره: 11، شماره: 26
25 جایگاه سوبژکتیویسم اخلاقی در اندیشۀ نیچه و لویناس (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای فلسفی کلامی دوره: 22، شماره: 4
26 جایگاه هایدگر در اندیشه نئوپراگماتیستی ریچارد رورتی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای فلسفی کلامی دوره: 11، شماره: 2
27 دفاع لویناس از سوبژکتیویته دکارتی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های فلسفی دوره: 3، شماره: 2
28 دین در کانون اندیشه فلسفی مکتب کیوتو (دریافت مقاله) پژوهشنامه فلسفه دین دوره: 17، شماره: 1
29 رابطه آشتیناپذیر«عقل» و «ایمان» در اندیشه سورن کییرکگور (دریافت مقاله) فصلنامه حکمت و فلسفه دوره: 5، شماره: 19
30 رابطه اخلاق و الهیات در فلسفه ایمانویل لویناس (دریافت مقاله) دو فصلنامه تأملات فلسفی دوره: 1، شماره: 4
31 رابطه علم و دین از دیدگاه نیشیتانی کیجی (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های علم و دین دوره: 10، شماره: 1
32 رابطه هستی شناختی سوژه بدنمند با جهان در پدیدارشناسی مرلوپونتی (دریافت مقاله) دو فصلنامه پژوهش های هستی شناختی دوره: 10، شماره: 20
33 رویکرد انتقادی مرلوپونتی به قصدیت هوسرل (دریافت مقاله) فصلنامه حکمت و فلسفه دوره: 14، شماره: 55
34 رویکرد نئوپراگماتیستی ریچارد رورتی به مفهوم «حقیقت» (دریافت مقاله) دوفصلنامه شناخت دوره: 2، شماره: 1
35 ریشه های غربی مکتب کیوتو (دریافت مقاله) دو فصلنامه تأملات فلسفی دوره: 3، شماره: 10
36 ساختار زبانی واقعیت در اندیشه ریچارد رورتی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای فلسفی کلامی دوره: 23، شماره: 4
37 ساخت‌گشایی‌ و هستی‌زدایی‌ از سوژه و هویت جنسیتی: دوبوار و باتلر (دریافت مقاله) دوفصلنامه متافیزیک دوره: 12، شماره: 29
38 سایه هگل بر سر معاصرین: نقد و بررسی کتاب شناخت هگل گرایی (دریافت مقاله) پژوهشنامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی دوره: 21، شماره: 11
39 سلامتی و بیماری از منظر پدیدارشناسی (دریافت مقاله) دوفصلنامه فلسفه دوره: 48، شماره: 1
40 فلسفه سنتی ازنگاه ریچارد رورتی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های فلسفی دوره: 1، شماره: 2
41 فهم دینی کرکگور از سوبژکتیویته (دریافت مقاله) پژوهشنامه فلسفه دین دوره: 14، شماره: 1
42 کشف مضمون آگاهی؛ راه گذار دکارت از آزادی به خودآیینی (دریافت مقاله) فصلنامه حکمت و فلسفه دوره: 16، شماره: 61
43 متافیزیک ینای هگل (دریافت مقاله) دوفصلنامه هستی و شناخت دوره: 2، شماره: 1
44 معرفی، بررسی و نقد ترجمة انگلیسی پدیدارشناسی ادراک حسی (دریافت مقاله) پژوهشنامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی دوره: 19، شماره: 1
45 معرفی، نقد و ارزیابی کتاب «انسان شناسی پراگماتیکی کانت» (Kant’s Pragmatic Anthropology) (دریافت مقاله) پژوهشنامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی دوره: 20، شماره: 3
46 مفهوم زبان در اندیشه ریچارد رورتی (دریافت مقاله) فصلنامه حکمت و فلسفه دوره: 7، شماره: 25
47 نقش بدن زیسته در عینیت بخشی به اعیان از منظر مرلوپونتی (دریافت مقاله) دوفصلنامه شناخت دوره: 12، شماره: 2
48 نقش پدیدارشناسی مرلوپونتی در پزشکی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های فلسفی دوره: 11، شماره: 20
49 نیچه؛ روح القدس فلسفه ژیل دلوز نقدی بر کتاب Nietzsche and Philosophy (دریافت مقاله) پژوهشنامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی دوره: 18، شماره: 7
50 ویژگی های اگزیستانسیال بدن در پدیدارشناسی مرلوپونتی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های فلسفی دوره: 15، شماره: 35
51 هستی شناسی در کانون پدیدارشناسی رومن اینگاردن (دریافت مقاله) دو فصلنامه پژوهش های هستی شناختی دوره: 6، شماره: 12
52 هگل گرایی در فلسفه ریچارد رورتی (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های عقلی نوین دوره: 2، شماره: 4
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اخلاق در مزرعه: تاملی بر اخلاق کشاورزی (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی اخلاق و آداب زندگی
2 اخلاق در مزرعه: تأملی بر اخلاق کشاورزی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی بزرگداشت سهروردی با موضوع اخلاق کاربردی
3 امکان تحقق حیات اخلاقی؛ از امتناع اخلاق کانتی به گشایش حیابت اخلاقیاتی هگلی (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی اخلاق و آداب زندگی