دکتر مهدی محقق

دکتر مهدی محقق استاد گروه زبان وادبیات فارسی دانشگاه تهران

دکتر مهدی محقق

Dr. Mahdi Mohaghegh

استاد گروه زبان وادبیات فارسی دانشگاه تهران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 بررسی تاثیر حکومت های مغول و تیموری برگسترده شدن اندیشه های عرفانی (دریافت مقاله) مجله تحقیقات تمثیلی در زبان و ادب فارسی دوره: 3، شماره: 7
2 بررسی گفتمان در تصاویر مستقل شعر خواجوی کرمانی (دریافت مقاله) مجله تفسیر و تحلیل متون زبان و ادبیات فارسی (دهخدا) دوره: 13، شماره: 48
3 بررسی ویژگی های دبیری اسکندربیک منشی و تحلیل محتوایی کتاب تاریخ عالم آرای عباسی (دریافت مقاله) مجله تفسیر و تحلیل متون زبان و ادبیات فارسی (دهخدا) دوره: 14، شماره: 53
4 تحقیق و بررسی صحت انتساب فرقه مفضلیه خطابیه به مفضل بن عمر (دریافت مقاله) فصلنامه علوم حدیث دوره: 27، شماره: 4
5 تصحیح متن، تفسیر فکر(بررسی شیوۀ تصحیح و تحلیل دیوان ناصر خسرو) (دریافت مقاله) مجله تفسیر و تحلیل متون زبان و ادبیات فارسی (دهخدا) دوره: 11، شماره: 42
6 خرد ستیزی در صوفیه (دریافت مقاله) مجله تفسیر و تحلیل متون زبان و ادبیات فارسی (دهخدا) دوره: 4، شماره: 12
7 شاخص های محتوایی و بیانی شعر هلالی جغتایی در آینه صور خیال (دریافت مقاله) مجله تفسیر و تحلیل متون زبان و ادبیات فارسی (دهخدا) دوره: 9، شماره: 33
8 شرح احوال و اصول فکری ابوعلی دقاق (دریافت مقاله) مجله تفسیر و تحلیل متون زبان و ادبیات فارسی (دهخدا) دوره: 4، شماره: 14
9 قصیده ای از ابوالعلای معری در مرثیه یکی از فقهای حنفی (دریافت مقاله) مجله تفسیر و تحلیل متون زبان و ادبیات فارسی (دهخدا) دوره: 3، شماره: 7
10 کتابشناسی: (قطب الدین شیرازی و شرح حال خودنگاشت او) (دریافت مقاله) دوفصلنامه حکمت اسرا دوره: 5، شماره: 1
11 کمبود های حاکم بر نظام آموزش و پژوهش (دریافت مقاله) مجله ی مهندسی عمران شریف دوره: 8، شماره: 1
12 مقدمه ای بر طرح و تدوین دائره المعارف شیعه (دریافت مقاله) فصلنامه حوزه دوره: 1، شماره: 1
13 منزلت دانش در جهان اسلام و انعکاس آن در ادب فارسی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش زبان و ادبیات فارسی دوره: 3، شماره: 4
14 مینوی: معنا و متن صوفیه (دریافت مقاله) مجله ادبیات پارسی معاصر دوره: 9، شماره: 2
15 همسویی طب و فلسفه و رد پای آن در علاجات داراشکوهی (دریافت مقاله) مجله تفسیر و تحلیل متون زبان و ادبیات فارسی (دهخدا) دوره: 15، شماره: 55
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 تبیین هویتبخشی و تحلیل فضیلت گرایی با شناخت آرمانشهر از دیدگاه خواجه نصیرالدین توسی (دانشمند بزرگ قرن هفتم) (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی معماری و شهرسازی ایران در گذار آثار و اندیشه ها