دکتر عبدالرحیم نوه ابراهیم

دکتر عبدالرحیم نوه ابراهیم استاد دانشگاه خوارزمی

دکتر عبدالرحیم نوه ابراهیم

Dr. Abdolrahim Navehebrahim

استاد دانشگاه خوارزمی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 آسیب شناسی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی غیردولتی-غیرانتفاعی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت و برنامه ریزی در نظام های آموزشی دوره: 11، شماره: 2
2 آسیب شناسی آیین نامه واگذاری اختیارات برنامه ریزی درسی به دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی(1395) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در نظام های آموزشی دوره: 14، شماره: 49
3 آسیب شناسی و تدوین چارچوب داوری آثار علمی: یک رویکرد کیفی (دریافت مقاله) مجله دانش شناسی دوره: 6، شماره: 22
4 آموزش کارآفرینی در آموزش عالی: چالش ها و راهبردها (دریافت مقاله) فصلنامه مهارت آموزی دوره: 2، شماره: 5
5 ارائه الگوی بومی رهبری مثبت گرا برای مدیران مدارس ابتدایی (دریافت مقاله) مجله رهیافتی نو در مدیریت آموزشی دوره: 14، شماره: 5
6 ارائه الگوی دانشگاه دیجیتالی (دریافت مقاله) مجله آموزش عالی ایران دوره: 11، شماره: 4
7 ارائه الگوی سیاست گذاری دانشگاه دیجیتالی (رویکرد کیفی) (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت و برنامه ریزی در نظام های آموزشی دوره: 14، شماره: 2
8 ارائه الگوی شایستگی های حکمران خوب دانشگاهی: رویکردی کیفی (دریافت مقاله) پژوهشهای مدیریت عمومی دوره: 14، شماره: 54
9 ارائه الگوی مفهومی بهسازی اعضای هیئت علمی دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در نظام های آموزشی دوره: 2، شماره: 5
10 ارائه سرفصل برنامه درسی دوره کارشناسی پیوسته بهداشت مدارس (دریافت مقاله) دوماهنامه پایش دوره: 15، شماره: 4
11 ارایه مدلی برای رهبری بازگشت به مسیر اصلی نظام آموزش عالی ایران (دریافت مقاله) دوفصلنامه اندیشه مدیریت راهبردی دوره: 9، شماره: 2
12 ارزیابی علمی -کاربردی استان مرکزی با استفاده از الگوی تعالی سازمانی (دریافت مقاله) فصلنامه رهبری و مدیریت آموزشی دوره: 4، شماره: 3
13 ارزیابی عملکرد مدیران کتابخانههای مرکزی دانشگاههای دولتی شهر تهران (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات کتابداری و علم اطلاعات دوره: 4، شماره: 10
14 الگوی راهبردهای سه گانه بین المللی شدن دانشگاه های منتخب دولتی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در نظام های آموزشی دوره: 14، شماره: 50
15 الگوی مطلوب شایستگی های اعضای هیئت علمی در بستر دانشگاه کلاس جهانی (یک پژوهش کیفی) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای مدیریت منابع انسانی دوره: 14، شماره: 4
16 الگوی مطلوب شایستگی های اعضای هیئت علمی در بستر دانشگاه کلاس جهانی (یک پژوهش کیفی) (دریافت مقاله) پژوهش های مدیریت منابع انسانی دوره: 14، شماره: 4
17 اولویت بندی تفسیرگرایانه افول شایستگی منابع انسانی براساس وجود لایه های قدرت ساختاری هژمونیک: فرایند تحلیل (IRP) (دریافت مقاله) پژوهش های مدیریت منابع انسانی دوره: 13، شماره: 3
18 اولویت بندی تفسیرگرایانه افول شایستگی منابع انسانی براساس وجود لایه های قدرت ساختاری هژمونیک: فرایند تحلیل (IRP) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای مدیریت منابع انسانی دوره: 13، شماره: 3
19 Designing the Accreditation Model of Applied Science Higher Education Institutions in Tehran (دریافت مقاله) فصلنامه امداد و نجات دوره: 15، شماره: 4
20 Identification and Ranking of Factors to Improve the Quality of Education in Applied Science Higher Education Institutions (دریافت مقاله) فصلنامه امداد و نجات دوره: 16، شماره: 1
21 Presenting a Model for the Development of Applied Scientific Centers of the Red Crescent Society with the Structural Equation Modeling Approach (دریافت مقاله) فصلنامه امداد و نجات دوره: 8، شماره: 4
22 بازنگری برنامه درسی مبتنی بر نیاز های مهارتی بازار اشتغال مطالعه موردی: رشته حسابداری در مقطع کاردانی دانشگاه فنی و حرفه ای (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های تجربی حسابداری دوره: 12، شماره: 4
23 بازنمایی تولید دانش رهبری و مدیریت آموزشی در مجلات تخصصی بین المللی و پایگاه های داده جهانی (دریافت مقاله) مجله آموزش عالی ایران دوره: 13، شماره: 4
24 بازنمایی هویت رشته مدیریت آموزشی در ایران با تاکید بر مقالات منتشرشده در مجلات تخصصی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت و برنامه ریزی در نظام های آموزشی دوره: 13، شماره: 1
25 بررسی رابطه توسعه استعداد معلمان با اثربخشی مدارس متوسطه استان بوشهر (دریافت مقاله) فصلنامه رهبری و مدیریت آموزشی دوره: 15، شماره: 4
26 بررسی رابطه فرهنگ دانشگاهی با هویت دانشجویی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات (دریافت مقاله) فصلنامه علمی مهارت های روانشناسی تربیتی دوره: 3، شماره: 4
27 بررسی رابطه وجدان کاری با مولفه های تعهد سازمانی دبیران مدرسه های متوسطه پسرانه دولتی شهر تهران (دریافت مقاله) فصلنامه نوآوری های مدیریت آموزشی دوره: 12، شماره: 2
28 بررسی مقایسه ای میزان همگرایی دانشگاه های جامع ایرانی با الگوی شایستگی اعضای هیات علمی دانشگاه کلاس جهانی (دریافت مقاله) فصلنامه رهبری آموزشی کاربردی دوره: 4، شماره: 1
29 بررسی نقش فضیلت سازمانی مدارس در رفتار شهروندی سازمانی معلمان: یافته های یک پژوهش کمی در مدارس متوسطه شهر کرج (دریافت مقاله) مجله رهیافتی نو در مدیریت آموزشی دوره: 8، شماره: 29
30 بررسی نقش میانجی گر احساس کارآمدی در تاثیرگذاری سبک رهبری توزیع شده بر تعهد سازمانی و رضایت شغلی کارکنان مدارس دولتی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت دولتی دوره: 4، شماره: 12
31 بررسی و تبیین پیشایندهای رشد حرفه ای همکارانه در سازمان های آموزشی (دریافت مقاله) مجله رهیافتی نو در مدیریت آموزشی دوره: 9، شماره: 35
32 بررسی و شناسایی نشانگرهای حرفه ای و اخلاقی در آموزش و تدریس از نقطه نظر دانشجویان کارشناسی ارشد: یک مطالعه کیفی (دریافت مقاله) فصلنامه اخلاق در علوم و فناوری دوره: 6، شماره: 4
33 بررسی وضعیت اخلاق آموزشی اعضای هیئت علمی دانشگاه های دولتی شهر تهران (دریافت مقاله) فصلنامه راهبرد فرهنگ دوره: 3، شماره: 9
34 بررسی وضعیت توانمندسازی روانشناختی در بیمارستان های استان قم (دریافت مقاله) مجله دانشگاه علوم پزشکی قم دوره: 7، شماره: 4
35 تاملی بر «نظارت بر سلامت» به عنوان رشته ایی دانشگاهی در مقطع کارشناسی ارشد: یافته های یک مطالعه تطبیقی (دریافت مقاله) طب و تزکیه دوره: 32، شماره: 3
36 تاملی بر کارکرد آموزشی دانشگاه های نسل سوم در ایران: ارائه الگوی مفهومی (دریافت مقاله) دوماهنامه راهبردهای آموزش در علوم پزشکی دوره: 11، شماره: 4
37 تبیین الگوی ماندگاری اعضای هیئت علمی دانشگاه های علوم پزشکی کشور - مطالعه کیفی (دریافت مقاله) فصلنامه فرهنگ و ارتقای سلامت دوره: 5، شماره: 2
38 تحلیل استنادی پایان نامه های کارشناسی ارشد رشته مدیریت آموزشی دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه تربیت معلم در ده سال اخیر (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات کتابداری و علم اطلاعات دوره: 3، شماره: 8
39 تحلیل عاملی اکتشافی و تاییدی عوامل درون دانشگاهی ارتقاء دانشگاه ها در رتبه بندی های ملی و بین المللی (دریافت مقاله) دوفصلنامه علمی- پژوهشی نوآوری و ارزش آفرینی دوره: 6، شماره: 12
40 تحلیل و تبیین تاثیر مولفه های مدیریتی، ساختاری و نگرشی فرهنگ برتولید علوم انسانی در دانشگاه اسلامی: بررسی وضع موجود در دانشگاه پیام نور (دریافت مقاله) دوفصلنامه علوم تربیتی از دیدگاه اسلام دوره: 8، شماره: 14
41 تدوین و اعتباریابی مدل غنی سازی شغلی اعضای هیئت علمی: یافته های یک مطالعه کیفی (دریافت مقاله) فصلنامه فرآیند مدیریت و توسعه دوره: 33، شماره: 4
42 توسعه کیفی خصوصی سازی آموزش عالی در ایران: الزامات و پیش بایست های خرد (دریافت مقاله) دوفصلنامه علمی- پژوهشی نوآوری و ارزش آفرینی دوره: 2، شماره: 3
43 توسعه منابع انسانی با روش ارشادی (منتورینگ): مطالعه موردی شرکت مدیریت شبکه برق ایران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های سیاستگذاری و برنامه ریزی انرژی دوره: 6، شماره: 3
44 چالش های بودجه ریزی عملیاتی در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های کاربردی در مدیریت و حسابداری دوره: 5، شماره: 18
45 دانشگاه کلاس جهانی: کنکاشی بر مفاهیم، رویکردها و راهبردها (دریافت مقاله) دوفصلنامه صنعت و دانشگاه دوره: 10، شماره: 35
46 ذهنیت فلسفی مدیران مدارس متوسطه آمل در ارتباط با روحیه دبیران در پذیرش الگوی مدیریت آموزش علوم (دریافت مقاله) مجله رهیافتی نو در مدیریت آموزشی دوره: 5، شماره: 17
47 رویکرد سیستمی بر مدیریت استعداد در دانشگاهها و تاثیر آن بر روی اجتماع و سازمان (دریافت مقاله) پژوهشهای مدیریت عمومی دوره: 10، شماره: 36
48 شرح وظایف رئیس دانشکده، مبنایی برای ارائه الگوی ارزشیابی وظیفه مدار (دریافت مقاله) فصلنامه آموزش علوم دریایی دوره: 4، شماره: 3
49 شناسایی ابعاد و مولفه های حکمرانی خوب دانشگاهی با استفاده از رویکرد کیفی فراترکیب (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات بین رشته ای دانش راهبردی دوره: 11، شماره: 44
50 شناسایی ابعاد، مولفه ها و نشانگرهای شاگردپروری اعضای هیئت علمی در دانشگاه ها (دریافت مقاله) فصلنامه فرهنگ و ارتقای سلامت دوره: 7، شماره: 2
51 شناسایی شاخص های عملکرد مدیران کتابخانه های دانشگاهی و تاثیر آن بر فرسودگی شغلی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات کتابداری و علم اطلاعات دوره: 12، شماره: 2
52 شناسایی عوامل تاثیرگذار بر برنامه های توسعه آموزش کارآفرینی در نظام آموزش عالی ایران (چهارچوبی برای برنامه ریزی اجرا و ارزیابی) (دریافت مقاله) مجله رهیافتی نو در مدیریت آموزشی دوره: 6، شماره: 21
53 شناسایی عوامل موثر بر تضعیف کارآفرینی در دانش آموختگان دانشگاه های پیام نور استان تهران (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت و چشم انداز آموزش دوره: 5، شماره: 2
54 شناسایی عوامل موثر بر مدیریت توسعه علوم انسانی با رویکردی مبتنی بر نظریه داده بنیاد با نگاهی به آموزش عالی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در یادگیری آموزشگاهی و مجازی دوره: 2، شماره: 7
55 شناسایی مولفه های توسعه مدیران با استعداد مدارس غیردولتی با رویکردی مبتنی بر نظریه داده بنیاد، ارائه الگو (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در یادگیری آموزشگاهی و مجازی دوره: 5، شماره: 4
56 شناسایی و اعتبارسنجی پیشایندها، پیامدها و موانع رهبری آموزشی بینش مند در مدارس ابتدایی؛ پژوهشی آمیخته (دریافت مقاله) فصلنامه اندیشه های نوین تربیتی دوره: 18، شماره: 3
57 شناسایی و اعتبارسنجی نشانگان و ابعاد هشیاری سازمانی در آموزش عالی (دریافت مقاله) پژوهش نامه مدیریت تحول دوره: 7، شماره: 14
58 شناسایی و تحلیل نقش مولفه های آموزشی در توسعه آموزش کارآفرینی دانشگاهی از دیدگاه دانشجویان دانشگاه خوارزمی در سال تحصیلی ۹۲-۱۳۹۱ (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت بهره وری دوره: 8، شماره: 2
59 طراحی الگوی ارزیابی عملکرد اعضای هیئت علمی دانشگاه فرهنگیان (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات آموزشی و آموزشگاهی دوره: 9، شماره: 3
60 طراحی الگوی پذیرش معلمان فنی وحرفه ای در نظام آموزشی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه فناوری آموزش دوره: 15، شماره: 1
61 طراحی الگوی جامع نقش های پرورشی معلمان برای دوره ابتدایی و اعتباریابی آن از دیدگاه متخصصان (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات آموزشی و آموزشگاهی دوره: 11، شماره: 3
62 طراحی الگوی چابکی سازمانی دانشگاه های دولتی شهر تهران (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت و برنامه ریزی در نظام های آموزشی دوره: 12، شماره: 2
63 طراحی الگوی عوامل برون دانشگاهی ارتقاء دانشگاه ها در رتبه بندی های ملی و بین المللی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های برنامه و توسعه دوره: 1، شماره: 2
64 طراحی چهارچوب مفهومی برای رتبه‌بندی گروه‌های آموزشی دانشگاه‌های دولتی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات اندازه گیری و ارزشیابی آموزشی دوره: 8، شماره: 21
65 طراحی مدل ارتقاء برند آموزشی دانشگاه پیام نور (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در یادگیری آموزشگاهی و مجازی دوره: 6، شماره: 4
66 طراحی مدل برند سازی کارفرما در سازمان های عمومی غیر دولتی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای مدیریت منابع انسانی دوره: 9، شماره: 3
67 طراحی مدل برند سازی کارفرما در سازمان های عمومی غیر دولتی (دریافت مقاله) پژوهش های مدیریت منابع انسانی دوره: 9، شماره: 3
68 طراحی مدل رتبه بندی گروه های آموزشی و تعیین ضریب اهمیت عامل های مدل رتبه بندی به روش AHP؛ مورد مطالعه: دانشگاه های دولتی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه راهبرد فرهنگ دوره: 14، شماره: 53
69 طراحی مدل رهبری مدرسه اجتماعی در مدارس مقطع ابتدایی: یک مطالعه کیفی (دریافت مقاله) مجله رویکردهای نوین آموزشی دوره: 16، شماره: 2
70 طراحی نوآورانه برنامه درسی دوره کارشناسی پیوسته بهداشت مدارس (دریافت مقاله) مجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی دوره: 8، شماره: 2
71 طراحی و اعتبار یابی مدل ارزشیابی عملکرد وظیفه مدار مدیرگروه آموزشی (دریافت مقاله) مجله رهیافتی نو در مدیریت آموزشی دوره: 9، شماره: 33
72 طراحی و اعتبارسنجی ابزار سنجش ارزش آموزش عالی در کارکنان پلیس (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های مدیریت انتظامی دوره: 17، شماره: 4
73 طراحی و اعتباریابی الگوی مطلوب پاسخگویی اجتماعی در آموزش پزشکی عمومی، بر اساس درک صاحبنظران (دریافت مقاله) مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران دوره: 33، شماره: 220
74 طراحی و تببین وضع موجود الگوی مدیریت استعداد کارکنان سازمان تامین اجتماعی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت بهره وری دوره: 16، شماره: 2
75 طراحی و تبیین الگوی پیامدهای دانشگاه به عنوان سازمان فضیلتی؛ مورد مطالعه: دانشگاه های دولتی وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری استان یزد (دریافت مقاله) مجله رهیافتی نو در مدیریت آموزشی دوره: 12، شماره: 2
76 طراحی و تبیین الگوی پیشایندهای فضیلت سازمانی در دانشگاه های دولتی استان یزد (دریافت مقاله) مجله مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی شهید صدوقی یزد دوره: 13، شماره: 4
77 طراحی و تبیین الگوی جامعه یادگیرنده حرفه ای در نظام آموزش عالی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در یادگیری آموزشگاهی و مجازی دوره: 3، شماره: 10
78 عجین شدن نقشی؛ مدلی از عجین شدن افراد درسازمان اسلامی با رویکرد قرآنی (دریافت مقاله) دوفصلنامه علوم تربیتی از دیدگاه اسلام دوره: 9، شماره: 16
79 عجین شدن نقشی؛ مدلی از عجین شدن افراد درسازمان اسلامی با رویکرد قرآنی (دریافت مقاله) دوفصلنامه علوم تربیتی از دیدگاه اسلام دوره: 8، شماره: 15
80 عوامل موثر بر سکوت سازمانی، مانع ایجاد کارآفرینی سازمانی (دریافت مقاله) مجله رهیافتی نو در مدیریت آموزشی دوره: 7، شماره: 26
81 فراترکیب الگوهای تدوین راهبردهای مدیریت آموزش و منابع انسانی (دریافت مقاله) فصلنامه آموزش علوم دریایی دوره: 6، شماره: 4
82 گذر از شبه نیازسنجی به نیازسنجی آموزشی واقعی(مطالعه موردی) (دریافت مقاله) مجله رهیافتی نو در مدیریت آموزشی دوره: 2، شماره: 8
83 مدیریت تربیتی مبتنی بر سیره پیامبر اکرم (ص) با تاکید بر آیات قرآن (دریافت مقاله) دوفصلنامه علوم تربیتی از دیدگاه اسلام دوره: 10، شماره: 18
84 مسئولیت های فرادانشگاهی اعضای هیات علمی در بستر دانشگاه کلاس جهانی: معرفی مفهوم برونگرایی علمی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت و برنامه ریزی در نظام های آموزشی دوره: 16، شماره: 1
85 نشانگرهای اخلاقی مدیران آموزش عالی با رویکرد کیفی مبتنی برتحلیل محتوا (دریافت مقاله) فصلنامه رهبری و مدیریت آموزشی دوره: 6، شماره: 2
86 نقد روشمند مطالعات «دین و مدیریت» در غرب و ارائه یک طرح تحقیقاتی برای بررسی پیشینه تحقیق در این حوزه (دریافت مقاله) فصلنامه روش شناسی علوم انسانی دوره: 23، شماره: 92
87 نقش ادراک کیفیت زندگی کاری در کارآفرینی سازمانی (دریافت مقاله) فصلنامه ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی دوره: 3، شماره: 3
88 نقش تعامل بهینه نیروی انتظامی با آموزش و پرورش در ارتقای فرهنگ نظم و ایمنی ترافیکی کشور (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های دانش انتظامی دوره: 13، شماره: 2
89 واکاوی پیامدهای درون و برون دانشگاهی بین المللی شدن دانشگاه های دولتی منتخب کشور (دریافت مقاله) دوفصلنامه علمی- پژوهشی نوآوری و ارزش آفرینی دوره: 9، شماره: 17
90 واکاوی راهکارهای بهبود ارتباط صنایع و موسسات آموزش عالی: نظریه ای داده بنیاد (دریافت مقاله) فصلنامه آموزش علوم دریایی دوره: 7، شماره: 1
91 واکاوی عوامل موثر بر شکل گیری و توسعه کژکارکردی های آموزشی عالی در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت و برنامه ریزی در نظام های آموزشی دوره: 9، شماره: 2
92 واکاوی نقش مدیران مدارس در تشکیل و استمرار اجتماع یادگیری حرفه ای معلمان (دریافت مقاله) فصلنامه مشاوره شغلی و سازمانی دوره: 15، شماره: 3
93 واکاوی، رتبه بندی و ارائه الگوی مولفه های شناسایی مدیران مستعد مدارس غیردولتی شهر تهران (با روش آمیخته) (دریافت مقاله) مجله رهیافتی نو در مدیریت آموزشی دوره: 8، شماره: 31
94 وضعیت موجود دانشگاه های دولتی شهر تهران بر اساس مولفه های تاثیرگذار بر توسعه دانشگاهی پایدار (دریافت مقاله) مجله آموزش عالی ایران دوره: 10، شماره: 3
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آسیب شناسی فرهنگ دوره متوسطه و ایجاد فرهنگ مطلوب یادگیری مبتنی بر چارچوب ارزش های رقابتی (دریافت مقاله) اولین همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی و روانشناسی آسیب های اجتماعی و فرهنگی ایران
2 آسیب شناسی مصنوعات حاکم برفرهنگ دوره متوسطه و ایجادفرهنگ مطلوب یادگیری براساس ارزشهای رقابتی؛مطالعه موردی (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی علوم انسانی، مطالعات فرهنگی
3 ارزیابی شرکت خودروسازی بر اساس ویژگی های سازمان یادگیرنده (مدل پیترسنگه) (دریافت مقاله) نخستین همایش آسیب شناسی آموزش سازمانی
4 ارزیابی و تحلیل وضعیت کارآفرینی اجتماعی؛ مورد مطالعه شهرداری منطقه 14 شهری شهر تهران (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی نوآوری و تحقیق در اخلاق وتربیت،مناسبات دین و روانشناسی
5 بازگشت سرمایه درسازمان باتاکید برتوسعه سرمایه انسانی (دریافت مقاله) همایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم و مهندسی
6 بررسی تاثیر آموزش حضوری در مقایسه با آموزش غیرحضوری بر یادگیری درس ریاضیدانش آموزان پسر کلاس ششم ابتدایی (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی آسیب شناسی روانی
7 بررسی رابطه کیفیت زندگی کاری با بیگانگی از کار دبیران دبیرستانهای شهر کرج در سال تحصیلی 93-1392 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی
8 بررسی نگرش دانش آموزان نسبت به هوشمندسازی مدارس متوسطه اول و دوم شهرستان بوشهر (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین درحوزه مشاوره، علوم تربیتی و روانشناسی ایران
9 تاثیر آموزش خلاقیت درمانی بر میزان خودکارآمدی در دانش آموزان پسر (دریافت مقاله) ششمین همایش بین‌المللی روان‌شناسی مدرسه
10 تاثیرجهانی شدن بربرنامه ی درسی دانش آموزان بانیازهای ویژه ی بینایی (دریافت مقاله) هشتمین همایش انجمن مطالعات برنامه درسی
11 تفویض اختیارات برنامه ریزی درسی به دانشگاه ها، گامی در جهت تمرکززدایی برنامه ریزی درسی در نظام آموزش عالی کشور (دریافت مقاله) همایش تمرکز و عدم تمرکز در فرایند برنامه ریزی درسی
12 جهتگیری مالی دولتها در آموزش وپرورش (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدرسه آینده
13 چالش های موجوددر مسیر کارآفرینی زنان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس سالانه مدیریت، نوآوری و کارآفرینی
14 رابطه بین روحیه معلمان و فرهنگ اعتماد در مدارس ابتدایی منطقه پنج تهران (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی علوم تربیتی، روانشناسی، مشاوره، آموزش و پژوهش
15 رابطه ذهنیت فلسفی مدیران گروه های آموزشی با اخلاق حرفه ای و سبک رهبری علمی اساتید هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران (دریافت مقاله) نهمین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم انسانی ، مدیریت و کارافرینی ایران
16 رابطه رهبری خدمتگزار مدیران با رفتار سازمانی و بهداشت روان معلمان در مدارس دخترانه دولتی و غیردولتی مقطع ابتدایی منطقه ۵تهران (دریافت مقاله) نهمین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم انسانی ، مدیریت و کارافرینی ایران
17 شکاف دانشی نخهبه و نابغه در بزرگراه استعداد (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی خلاقیت شناسی،TRIZ ومهندسی ومدیریت نوآوری ایران
18 شناسایی و تحلیل نقش عوامل آموزشی و نگرش کارآفرینانه هنرجویان مطالعه موردی هنرستان آیه ناحیه دو آموزش وپرورش شهر کرج (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت
19 طراحی الگو بهره وری منابع انسانی در سازمان های تحت پوشش اصل 44 قانون اساسی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی تحقیق و توسعه در مدیریت و اقتصاد مقاومتی
20 طراحی الگوی بهره وری منابع انسانی در سازمان خصوصی سازی (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم انسانی، مدیریت و کارآفرینی ایران
21 فناوری اطلاعات و ارتباطات( ICT) و رشد اقتصادی: مقاله مروری (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی ایده های نوین در مدیریت، حسابداری، اقتصاد و بانکداری
22 کاربست های سرمایه اجتماعی سازمانی در مدریت (دریافت مقاله) دومین همایش ملی علوم مدیریت نوین
23 نقش سرمایه انسانی در کسب مزیت رقابتی در سازمان ها (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت ، اقتصاد ، توانمندی صنعت جهانگردی در توسعه