محمد حسین باقری افشردی

 محمد حسین باقری افشردی دانشیار - دانشگاه عالی دفاع ملّی

محمد حسین باقری افشردی

Mohamad Hossein Bahjeri Afshordi

دانشیار - دانشگاه عالی دفاع ملّی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.