دکتر حسن میش مست نهی

دکتر حسن میش مست نهی استاد دانشگاه سیستان و بلوچستان

دکتر حسن میش مست نهی

Dr. Hassan Mishmast Nehi

استاد دانشگاه سیستان و بلوچستان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارائه مدل نوین ارزیابی و رتبه بندی کارکنان، سازمان ها و حل مسائل تصمیم‎گیری چندشاخصه در محیط فازی مردد (دریافت مقاله) فصلنامه تصمیم گیری و تحقیق در عملیات دوره: 6، شماره: 2
2 BILEVEL LINEAR PROGRAMMING WITH FUZZY PARAMETERS (دریافت مقاله) مجله سیستم های فازی دوره: 10، شماره: 4
3 Optimal values range of interval polynomial programming problems (دریافت مقاله) مجله آنالیز غیر خطی و کاربردها دوره: 13، شماره: 1
4 چندجمله ای های فازی برای حل مسئله برنامه ریزی آرمانی چندانتخابه فازی (دریافت مقاله) دوفصلنامه سیستم های فازی و کاربردها دوره: 6، شماره: 2
5 دو الگوریتم تکراری برای تعیین جواب های موثر قوی و ضعیف مسئله برنامه ریزی کسری خطی چند هدفه بازه ای (دریافت مقاله) فصلنامه تصمیم گیری و تحقیق در عملیات دوره: 7، شماره: 1
6 مروری بر مجموعه های فازی نوع-۲ (دریافت مقاله) دوفصلنامه سیستم های فازی و کاربردها دوره: 2، شماره: 2
7 مسئله برنامه ریزی خطی فازی ۱، فرایند کلی حل و مسائل برنامه ریزی خطی انعطاف پذیر (دریافت مقاله) دوفصلنامه سیستم های فازی و کاربردها دوره: 5، شماره: 2
8 ناحیه جواب مدل برنامه ریزی خطی بازه ای با رویکرد جدید (دریافت مقاله) فصلنامه تصمیم گیری و تحقیق در عملیات دوره: 2، شماره: 3
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 An Approach to Multi-Attribute Group Decision Making Based on Choquet Integral and Fuzzy TOPSIS (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس بین المللی انجمن ایرانی تحقیق در عملیات
2 اعداد فازی شهودی و اعمال روی آنها (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس سراسری سیستم های هوشمند
3 الگوریتم ژنتیک برای پستچی چینی تحت شرایط نایقینی (دریافت مقاله) نهمین کنگره مشترک سیستم های فازی و هوشمند ایران
4 الگوریتمی برای حل مساله برنامه‌ریزی کسری قطعه قطعه خطی در شرایط فازی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی تحقیق در عملیات ایران
5 Bilevel Linear Programming with Fuzzy Parameters (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس سیستم های فازی ایران
6 New aspect of solving the Fuzzy Hierarchical decision-making problem in Bilevel (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
7 برنامه‌ریزی خطی بازه‌ای (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی تحقیق در عملیات ایران
8 تعیین کارایی در تحلیل پوش یش داده فازی با تقریب نزدیک ترین بازه (دریافت مقاله) نهمین کنگره مشترک سیستم های فازی و هوشمند ایران
9 تعیین کران های تابع هدف مسیله برنامه ریزی مرتبه دوم بازه ای با متغیرهای نامقید (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس بین المللی انجمن تحقیق در عملیات ایران
10 جواب بهینه فازی مساله برنامه ریزی خطی اعداد فازی (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس بین المللی انجمن ایرانی تحقیق در عملیات
11 حل مدل زنجیره تامین دوترازه با استفاده از ترکیب الگوریتم ژنتیک و بهینه سازی تراکم ذرات (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
12 حل مسائل برنامه ریزی آرمانی چند انتخابه فازی با استفاده از چندجمله ای باینری (دریافت مقاله) بیست و یکمین کنفرانس سیستم های فازی ایران
13 حل مسائل برنامه ریزی چند هدفه با بهره گیری از آلگوریتم ژنتیک (دریافت مقاله) سی و هشتمین کنفرانس ریاضی ایران
14 حل مسائل برنامه ریزی درجه دو و مکمل خطی با بهره گیری ازشبکه های عصبی بازگشتی زمان– پیوسته (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی تحقیق در عملیات ایران
15 حل مسائل برنامه ریزی دو ترازه خطی فازی (دریافت مقاله) دومین کنگره مشترک سیستمهای فازی و هوشمند ایران
16 حل مسائل بهینه‌سازی با ضرایب فازی بر مبنای استفاده از برش‌های آلفا (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی تحقیق در عملیات ایران
17 حل مسایل برنامه ریزی خطی چند هدفه به روش STEM (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی انجمن تحقیق در عملیات ایران
18 حل مسئله برنامه ریزی خطی چند انتخابه فازی با استفاده از درونیابی (دریافت مقاله) بیست و یکمین کنفرانس سیستم های فازی ایران
19 حل مسئله برنامه ریزی خطی چند هدفه بازه ای به کمک نقاط لزوما موثر (دریافت مقاله) سی و هشتمین کنفرانس ریاضی ایران
20 حل مسئله برنامه ریزی خطی کروی فازی (دریافت مقاله) نهمین کنگره مشترک سیستم های فازی و هوشمند ایران
21 حل مسئله پستچی بادی تحت شرایط نایقینی (دریافت مقاله) بیست و یکمین کنفرانس سیستم های فازی ایران
22 حل مسئله پستچی روستایی بادی با چند وسیله نقلیه تحت شرایط نایقینی (دریافت مقاله) بیست و یکمین کنفرانس سیستم های فازی ایران
23 حل مسئله تصمیم گیری چند شاخصه تحت مجموعه های شهودی فازی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی تحقیق در عملیات ایران
24 دوگان در برنامه ریزی خطی فازی با توابع عضویت نمایی (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس سیستم های فازی ایران
25 روشی برای تقریب عدد فازی تابع هدف یک مسئله برنامه‌ریزی خطی با پارامترهای فازی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی تحقیق در عملیات ایران
26 رویکردهای مختلف حل مساله برنامه خطی تماما فازی (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس سیستم های فازی ایران
27 ساختارهای دوری در مسئله برنامه‌ریزی خطی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی تحقیق در عملیات ایران
28 شرایط بهینگی برای مسائل برنامه ریزی خطی با ضرایب فازی (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس سیستم های فازی ایران
29 کاربرد محاسبات DNA در حل مسائل بهینه‌سازی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی تحقیق در عملیات ایران
30 کاربرد نگاشت فازی محدب و مشتق در بهینه‌سازی فازی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی تحقیق در عملیات ایران
31 مروری بر انواع اعداد فازی و دسته بندی آنها با رویکرد رتبه بندی (دریافت مقاله) نهمین کنگره مشترک سیستم های فازی و هوشمند ایران
32 مسأله حمل و نقل سه بعدی با داده های دقیق و فازی (دریافت مقاله) اولین کنگره مشترک سیستم های فازی و سیستم های هوشمند
33 مسئله برنامه ر یزی خطی فازی نوع- ۲ بازه ای با ابهام از نوع وگنس در بردار منابع (دریافت مقاله) نهمین کنگره مشترک سیستم های فازی و هوشمند ایران
34 مسئله برنامه ریزی خطی چند هدفه فازی کروی (دریافت مقاله) بیست و یکمین کنفرانس سیستم های فازی ایران
35 مسئله برنامه ریزی خطی نوتروسوفیک ، مدل وروش های حل (دریافت مقاله) بیست و یکمین کنفرانس سیستم های فازی ایران
36 مسئله برنامه ریزی دودویی با قیود فازی (دریافت مقاله) چهارمین کنگره مشترک سیستم های فازی و هوشمند ایران (پانزدهمین کنفرانس سیستم های فازی و سیزدهمین کنفرانس سیستم های هوشمند)
37 مسئله پستچی چینی چندگانه با حداکثر سود (دریافت مقاله) بیست و یکمین کنفرانس سیستم های فازی ایران
38 مسئله تخصیص اسکله با هدف کاهش کل زمان خدمات دهی به کشتی تحت شرایط عدم قطعیت(نایقینی) (دریافت مقاله) بیست و یکمین کنفرانس سیستم های فازی ایران
39 مسئله زمانبندی تخصیص جرثقیل ها در پایانه های کانتینری با منابع محدود تحت شرایط عدم قطعیت (نایقینی) (دریافت مقاله) بیست و یکمین کنفرانس سیستم های فازی ایران
40 ناحیه جواب مدل برنامه ریزی خطی بازهای با رویکرد جدید (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس بین المللی انجمن تحقیق در عملیات ایران
41 نظریه برنامه ریزی خطی چند معیاره و چند ترازه قیدی برای گسترش میدان نفتی در محیط فازی (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس سیستم های فازی ایران
42 نگاشت فازی محدب و مشتق پذیر و کاربرد آن در بهینه سازی فازی (دریافت مقاله) دومین کنگره مشترک سیستمهای فازی و هوشمند ایران
43 نوعی از الگوریتم ژنتیک برای حل مسئله تخصیصدرجه دو (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس سراسری سیستم های هوشمند
44 یک راه حل برای مسئله کوله پشتی صفر و یک با استفاده از الگوریتم ژنتیک در محاسبات DNA (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی تحقیق در عملیات ایران
45 یک روش الگوریتم ژنتیک برای حل مسائل برنامه ریزی خطی با پارامترهای فازی (دریافت مقاله) دومین کنگره مشترک سیستمهای فازی و هوشمند ایران
46 یک روش جدید برای تعیین حدود جواب بهینه مساله برنامه ریزی کسری خطی بازه ای (دریافت مقاله) کنگره مشترک سیستم های فازی و هوشمند ایران(نوزدهمین کنفرانس سیستم های فازی و هفدهمین کنفرانس سیستم های هوشمند)
47 یک روش جدید برای حل مسائل برنامه ریزی چندجمله ای بازه ای (دریافت مقاله) کنگره مشترک سیستم های فازی و هوشمند ایران(نوزدهمین کنفرانس سیستم های فازی و هفدهمین کنفرانس سیستم های هوشمند)