دکتر جمال فیاضی

دکتر جمال فیاضی دانشیار دانشکده علوم دامی و صنایع غذایی- گروه علوم دامی

دکتر جمال فیاضی

Dr. Jamal Fayazi

دانشیار دانشکده علوم دامی و صنایع غذایی- گروه علوم دامی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 آنالیز ژنتیکی چند صفته پارامترهای منحنی شیردهی گاومیش های خوزستان (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های علوم دامی دوره: 33، شماره: 2
2 اثر آنتی اکسیدانی ملاتونین بر فراسنجه های کیفی منی قوچ عربی بعد از فرآیند انجماد- یخ گشایی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای علوم دامی ایران دوره: 10، شماره: 2
3 اثر برخی عوامل غیر ژنتیکی بر صفات رشد گوسفند لری بختیاری (دریافت مقاله) مجله تحقیقات دام و طیور دوره: 1، شماره: 4
4 اثر سطوح مختلف ملاس و ویناس نیشکر در جیره غذایی بر فراسنجه های تولید گاز در شرایط آزمایشگاهی (دریافت مقاله) مجله تحقیقات تولیدات دامی دوره: 6، شماره: 3
5 اثر سطوح مختلف ویتامین C و عنصر روی بر خصوصیات کیفی اسپرم قوچ عربی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای تولیدات دامی دوره: 10، شماره: 23
6 اثر هم خونی بر کاهش وزن پشم در بره های لری بختیاری (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای تولیدات دامی دوره: 8، شماره: 15
7 ارزیابی کارایی تکنیک نمونه گیری تجمعی بوت استرپ بر صحت روش بهترین پیش بینی نااریب خطی ژنومی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم دامی ایران دوره: 48، شماره: 4
8 استفاده از نمونه گیری گیبس برای تخمین پارامترهای ژنتیکی صفات رشد در گاو نجدی (دریافت مقاله) مجله تحقیقات دام و طیور دوره: 3، شماره: 2
9 Clustering Some MicroRNAs Expressed in the Breast Tissue Using Shannon Information Theory and Comparing the Results With UPGMA, Neighbor-Joining, and Maximum-Likelihood Methods (دریافت مقاله) مجله تحقیق در پزشکی مولکولی دوره: 8، شماره: 4
10 Functional Annotation of Some Hypothetical Genes in the Schistosoma Parasite Based on Reciprocal Best -Structural-Hit Relationship (دریافت مقاله) مجله تحقیق در پزشکی مولکولی دوره: 10، شماره: 4
11 Investigation of rumen fermentation parameters and some blood metabolites of dromedary camels fed with C۳ and C۴ forages (دریافت مقاله) گفتمان پژوهش دامپزشکی دوره: 10، شماره: 3
12 Parentage Tests in Khuzestan Buffaloes Populations Using Three Microsatellite Mar kers (دریافت مقاله) مجله بین المللی تحقیقات پیشرفته زیست شناختی و زیست پزشکی دوره: 1، شماره: 11
13 Polymorphism of 5′ flanking region of lactoferrin gene in khuzestan buffaloes (دریافت مقاله) مجله بین المللی تحقیقات پیشرفته زیست شناختی و زیست پزشکی دوره: 1، شماره: 7
14 Prediction of MicroRNAs bind to Toll-like Receptors Pathway in Chicken based on Bioinformatics Method (دریافت مقاله) مجله تحقیق در پزشکی مولکولی دوره: 7، شماره: 4
15 The comparison of standard multiple-trait and structural equation modeling approaches for the estimation of genetic and phenotypic parameters of growth traits in Arman sheep (دریافت مقاله) دوفصلنامه علوم و فناوری دامداری دوره: 11، شماره: 2
16 The effect of different levels of Fenugreek (Trigonella foenum-graecum L.) powder and extract on performance, egg quality, blood parameters and immune responses of laying hens in second production cycle (دریافت مقاله) گفتمان پژوهش دامپزشکی دوره: 11، شماره: 1
17 The Investigation of Mutations and Comparison of Leptin Gene Pro-Motor in Najdi Cattle with the Database NCBI Sequences (دریافت مقاله) مجله بین المللی تحقیقات پیشرفته زیست شناختی و زیست پزشکی دوره: 2، شماره: 7
18 Using the Protein-protein Interaction Network to Identifying the Biomarkers in Evolution of the Oocyte (دریافت مقاله) مجله تحقیق در پزشکی مولکولی دوره: 6، شماره: 3
19 بازسازی، تجزیه و تحلیل توپولوژیکی شبکه متابولیکی بافت شکمبه گاو (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات دامپزشکی و فرآورده های بیولوژیک دوره: 32، شماره: 4
20 برآورد اجزاء (کو)واریانس و فراسنجه های ژنتیکی صفات رشد در بره های لری بختیاری با استفاده از روش نمونه گیری گیبس (دریافت مقاله) مجله پژوهش در نشخوارکنندگان دوره: 1، شماره: 2
21 برآورد اجزای واریانس ژنومی بر اساس فراوانی آللی کمیاب برای صفات کمی در گوسفند (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای تولیدات دامی دوره: 13، شماره: 35
22 برآورد اجزای واریانس وزن بدن گوسفند مرینوس در تولد و شیرگیری با استفاده از نشانگرهای تک نوکلئوتیدی و دو رویکرد حداکثر درست نمایی محدود شده و بیزی (دریافت مقاله) مجله پژوهش در نشخوارکنندگان دوره: 5، شماره: 2
23 برآورد پارامتر های ژنتیکی و فنوتیپی منحنی رشد لجستیک و همبستگی مولفه ها در گوسفند زندی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای علوم دامی ایران دوره: 13، شماره: 3
24 برآورد پارامترهای ژنتیکی صفات رشد تحت شرایط استاندارد و تنش آسیب زا در یک لاین تجاری جوجه گوشتی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای تولیدات دامی دوره: 11، شماره: 27
25 برآورد پارامترهای ژنتیکی صفات رشد و روند ژنتیکی و فنوتیپی صفات تولیدمثلی در گله های عشایری گوسفند لری (دریافت مقاله) مجله تحقیقات تولیدات دامی دوره: 2، شماره: 3
26 برآورد پارامترهای ژنتیکی مرغ های بومی استان فارس با روش آماری بیزی (دریافت مقاله) فصلنامه تولیدات دامی دوره: 17، شماره: 2
27 برآورد روند ژنتیکی، فنوتیپی و محیطی صفات وزن بدن در سنین مختلف در گوسفند لری (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای علوم دامی ایران دوره: 7، شماره: 3
28 برآورد ضرایب اقتصادی برای صفات مهم تولیدی در بز لری استان لرستان، پرورش یافته تحت سامانه روستایی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های علوم دامی دوره: 23، شماره: 4
29 برآورد ضرایب اقتصادی صفات مهم تولیدی در گاو بومی استان ایلام (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای علوم دامی ایران دوره: 10، شماره: 1
30 برآورد همخونی در جمعیت گاومیش ایران (دریافت مقاله) فصلنامه هیستوبیولوژی دامپزشکی دوره: 4، شماره: 1
31 بررسی اثر جایگزینی تفاله چغندر قند بجای جو بر عملکرد و خصوصیات لاشه بره های نر مغانی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای علوم دامی ایران دوره: 2، شماره: 2
32 بررسی برون تنی گوارش پذیری، تخمیر و فعالیت آنزیمی قارچهای بی هوازی شکمبه شترهای تک کوهانه تغذیه شده با علوفههای زراعی و مرتعی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم دامی ایران دوره: 47، شماره: 1
33 بررسی تاثیر تزریق هورمون های PMSG و GnRH‎ در برنامه همزمان سازی فحلی با اسفنج پروژسترونی بر عملکرد تولیدمثلی در میش عربی (دریافت مقاله) مجله زیست شناسی جانوری تجربی دوره: 12، شماره: 1
34 بررسی تاثیر مصرف لسیتین سویا در رقیق کننده تریس بر کیفیت وماندگاری اسپرم قوچ (دریافت مقاله) فصلنامه تولیدات دامی دوره: 18، شماره: 2
35 بررسی جهش در اینترون یک ژن میوستاتین گوسفند لری با استفاده ازروش PCR-SSCP (دریافت مقاله) مجله تحقیقات دام و طیور دوره: 2، شماره: 4
36 بررسی چندشکلی اگزون دو ژن BoLA-DRB3در جمعیت گاومیشاستان خوزستان با استفاده از روش PCR-RFLP (دریافت مقاله) دوفصلنامه مهندسی ژنتیک و ایمنی زیستی دوره: 1، شماره: 2
37 بررسی روند ژنتیکی و فنوتیپی صفات رشد در گله های عشایری گوسفند لری (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های علوم دامی دوره: 26، شماره: 3
38 بررسی روند همخونی و اثر آن بر عملکرد صفات رشد در گوسفند نژاد لری بختیاری (دریافت مقاله) مجله پژوهش در نشخوارکنندگان دوره: 1، شماره: 3
39 بررسی ژنومی ساختار جمعیتی و ارتباط فیلوژنتیکی گاومیش نژاد خوزستانی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های علوم دامی دوره: 28، شماره: 1
40 بررسی ناحیه تنظیمی ژن لپتین در گاوهای نجدی خوزستان (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای علوم دامی ایران دوره: 6، شماره: 1
41 پیش بینی آثارSNPهای غیرمترادف ژن استروژن رسپتور بر ساختار و عملکرد پروتئین آن در گاومیش خوزستانی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات دامپزشکی و فرآورده های بیولوژیک دوره: 31، شماره: 1
42 تاثیر استفاده از پودر خرفه بر سیستم ایمنی و جمعیت میکروبی سکوم جوجه های گوشتی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای علوم دامی ایران دوره: 6، شماره: 2
43 تاثیر انتخاب فنوتیپی موفق علیه سندرم آسیت بر صفات مختلف در یک لاین تجاری مرغ گوشتی (دریافت مقاله) فصلنامه تولیدات دامی دوره: 23، شماره: 4
44 تاثیر سطوح مختلف عنصر روی بر عملکرد، صفات کیفی تخم مرغ و برخی فراسنجه های خونی مرغ های تخمگذار (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای تولیدات دامی دوره: 6، شماره: 11
45 تاثیر سطوح مختلف ویتامین C در رقیق کننده منی بر فراسنجه های کیفی اسپرم بز نجدی بعد از انجماد و یخ گشایی (دریافت مقاله) فصلنامه سلول و بافت دوره: 12، شماره: 3
46 تاثیر ویتامین E و نانولیپوزوم ویتامین E بر بیان ژن STAR در بیضه و ژن TSPO در تخمدان بلدرچین مولد ژاپنی (دریافت مقاله) فصلنامه تولیدات دامی دوره: 24، شماره: 3
47 تجزیه و تحلیل ژنتیکی پارامترهای الگوی رشد حاصل از مقایسه توابع غیرخطی در گوسفند مغانی با استفاده از راهبرد بیزی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های علوم دامی دوره: 28، شماره: 3
48 تجزیه وتحلیل ژنتیکی تولید موهر در بز مرخز با مدل سیتوپلاسمی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم دامی ایران دوره: 49، شماره: 1
49 تحلیل ژنتیکی و فنوتیپی صفات وزن بدن در سنین مختلف بره های لری بختیاری (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای تولیدات دامی دوره: 7، شماره: 14
50 تعیین پلی مورفیسم رسپتور ژن دوپامین به کمک آنزیم محدودالاثر BseNI (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای علوم دامی ایران دوره: 10، شماره: 1
51 چندشکلی اگزون شماره 2 ژن پروتیین موثر بر تمایز استخوانی 15 BMP15 و ارتباط آن با صفت چندقلوزایی در بز نژاد نجدی (دریافت مقاله) فصلنامه تولیدات دامی دوره: 15، شماره: 2
52 ررسی تاثیر غلظت های مختلف ویتامین E و سلنیوم در رقیق کننده تریس بر کیفیت اسپرم قوچ عربی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای تولیدات دامی دوره: 7، شماره: 13
53 شناسایی چندشکلی گیرندهی یک ژن دوپامین در مرغ بومی خوزستان با استفاده از روش PCR-RFLP (دریافت مقاله) فصلنامه تولیدات دامی دوره: 19، شماره: 1
54 شناسایی ژن های میتوکندریایی تاثیر گذار بر تکامل سلول تخم تحت هورمون FSH با استفاده از داده های ریز آرایه در گاو (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای علوم دامی ایران دوره: 12، شماره: 2
55 مسیرهای بیولوژیکی مرتبط با lncRNAهای شناخته شده بین ژنی در بافت شکمبه گوسالههای مبتلا به اسیدوز (دریافت مقاله) فصلنامه تولیدات دامی دوره: 22، شماره: 3
56 مطالعه ترانسکریپتومی lncRNAها در مرغ بومی اصفهان و تجاری راس (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات دامپزشکی و فرآورده های بیولوژیک دوره: 36، شماره: 2
57 مطالعه چندشکلی در ژن دی آسیل گلیسرول آسیل ترانسفراز (DGAT۱) شترهای تک کوهانه خوزستان (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات دامپزشکی و فرآورده های بیولوژیک دوره: 34، شماره: 4
58 مطالعه ساختار شجره و اثرات ناشی از افت همخونی بر صفات رشد در گوسفندان بومی استان لرستان (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای علوم دامی ایران دوره: 7، شماره: 2
59 مقایسه بیان ژن میوستاتین در گوسفند عربی و آمیخته های عربی×رومانوف (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های علوم دامی دوره: 30، شماره: 2
60 مقایسه روند ژنتیکی صفات تولیدی در گاوهای شیری حاصل از اسپرم های ایرانی و وارداتی (مطالعه موردی: استان مرکزی) (دریافت مقاله) مجله تحقیقات دام و طیور دوره: 4، شماره: 3
61 مقدمه ای بر کاربرد زیست شناسی سامانه ها در علوم دامی (دریافت مقاله) مجله تحقیقات دام و طیور دوره: 5، شماره: 1
62 همسانهسازی و تعیین توالی ژن گلیکوپروتئین G ویروس تب بیدوام گاوی در اشرشیاکلی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای علوم دامی ایران دوره: 8، شماره: 3
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آلودگی شیر به کادمیوم و سرب (دریافت مقاله) اولین همایش ملی آلاینده های کشاورزی و سلامت غذایی، چالشها و راهکارها
2 آنالیز بیوانفورماتیکی hsp70 در نشخوارکنندگان (دریافت مقاله) سومین همایش ملی گاومیش
3 آنالیز فنوتیپی و ژنتیکی شیر تولیدی، مقدار چربی و درصد چربی شیر در گاومیش های خوزستان با استفاده از روش آماری بیزی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی گاومیش
4 اثر آنتی اکسیدانی ملاتونین بر فراسنجه های منی قوچ عربی بعد از فرایند انجماد-یخ گشایی (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی و پنجمین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار
5 اثر تزریق هورمون هایPMSG و GnRH بر نرخ چندقلوزایی در میش عربی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی علوم کشاورزی و زیست محیطی ایران
6 اثر چند شکلی ژن STAT5A بر صفات تولید شیر در گاوهای نژاد نجدی با استفاده از روش PCR-RFLP (دریافت مقاله) هشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی امنیت زیستی
7 ارزیابی بازده تولیدمثلی در گله های گاو هلشتاین ایران همگام با توسعه صنعت شیر از دیدگاه اصلاح نژاد دام (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی و پانزدهمین کنگره ملی ژنتیک ایران
8 ارزیابی تنوع و روابط ژنتیکی ارقام پنبه هیرسوتوم و هرباسئوم (Gossypium spp کشت شده درایران با استفاده ازنشانگرهای مولکولی ریزماهواره (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
9 ارزیابی و انتخاب بهترین مدل توصیف کننده منحنی های رشد گوسفند زندی (دریافت مقاله) ششمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
10 استفاده از نمونه گیری گیبس در براورد پارامترهای ژنتیکی صفات قبل از شیرگیریدر بزمرخز (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی
11 اندازه گیری خاصیت آنتی اکسیدانی آب انگور های مختلف با استفاده ازروش ولتامتری و ارتباط آن با مقدار ترکیبات پلی فنلی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی
12 اهمیت حفظ ژنتیکی گاومیش (تولید شیر و ایمنی زایی بالای) تحت عنوان دام بومی آینده (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران
13 Crossbreeding effect on GDF۹ and FecB gene SNPs and their protein structure (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی و شانزدهمین کنگره ملی ژنتیک
14 Genetic improvement in growth traits of first generation hybrid lambs due to crossbreeding of Romanov ram with native sheep of Lori breed (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی و شانزدهمین کنگره ملی ژنتیک
15 Study of genetic association for growth traits in a commercial broiler line and indigenous chicken population (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی و شانزدهمین کنگره ملی ژنتیک
16 Study of relationship between alpha- S1 gene polymorphism of casein and casein milk production in Najdi goat population in Khouzestan province (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی ایده های نو در کشاورزی
17 برآورد اجزاء (کو) واریانس و پارامترهای ژنتیکی و محیطی صفا رشد در بره های لری بختیاری (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران
18 برآورد پارامتر های ژنتیکی صفات تولید شیر و چربی شیر گاومیش های استان خوزستان با استفاده از روش آماری بیزی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی گاومیش
19 برآورد پارامترها روند ژنتیکی و فنوتیپی وزن پشم در اولین پشم چینی گوسفندان لری بختیاری (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران
20 برآورد پارامترهای ژنتیکی صفات رشد گوسفند زندی با استفاده از توابع غیرخطی (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی و پنجمین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار
21 برآورد پارامترهای ژنتیکی و فنوتیپی صفات تولید تخم مرغ در مرغان بومی اصفهان (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی
22 برآورد ضرایب اقتصادی صفات تولید شیر، چربی و درصد چربی شیر در گاو نجدی (دریافت مقاله) اولین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
23 برآورد همخونی در جمعیت گاومیش ایران (دریافت مقاله) سومین همایش ملی گاومیش
24 بررسی اثر تنوع ژنتیکی در حفظ منابع ژنتیکی جمعیت های زنبور عسل (دریافت مقاله) اولین همایش ملی پرورش زنبور عسل و اولین جایزه ملی کیفیت عسل ایران
25 بررسی اثر متقابل ژنوتیپ و محیط روی تولید شیر گاوهای هلشناین استان فارس (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران
26 بررسی بیان ژن کالپاستاتین در جمعیت بره های عربی و آمیخته های آن با رومانوف (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی علوم و فناوری های نوین ایران
27 بررسی بیان ژن میوستاتین در برنامه آمیخته گری گوسفند بومی خوزستان (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی علوم و فناوری های نوین ایران
28 بررسی تاثیر تعادل الکترولیتی بر عملکرد مرغان لگهورن سفید تحت تنش گرمایی (دریافت مقاله) سومین همایش منطقه ای یافته های پژوهشی کشاورزی و منابع طبیعی (غرب ایران)
29 بررسی تاثیر سطوح مختلف ژله رویال بر میزان تحرک و زنده مانی اسپرم قوچ عربی در رقیق کننده تریس (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی
30 بررسی تراکم چندشکلی های تک نوکلئوتیدی (اسنیپ) موثر بر دنبه گوسفند (دریافت مقاله) یازدهمین همایش سراسری محیط زیست، انرژی و منابع طبیعی پایدار
31 بررسی تغییرات همخونی در جمعیت گاومیشهای استان خوزستان طی 30 سال گذشته (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران
32 بررسی تنوع آللی ژن BoLA-DRB3 با استفاده از آنزیم برشی RsaI در گاومیش های بومی خوزستان (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران
33 بررسی تنوع ژنتیکی اگزون 2 ژن BMP15 در بزهای نجدی (دریافت مقاله) هشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی امنیت زیستی
34 بررسی تنوع ژنتیکی برخی ارقام پنبه ایرانی با استفاده از نشانگرهای مولکولی ریزماهواره (دریافت مقاله) همایش منطقه ای غذا و بیوتکنولوژی
35 بررسی تنوع ژنتیکی جمعیت شتر خوزستان با استفاده از نشانگرهای ریز ماهواره ای (دریافت مقاله) هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران
36 بررسی تنوع ژنتیکی ژن BMP15 و ارتباط آن با دوقلوزایی در بز لری- بختیاری (دریافت مقاله) هشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی امنیت زیستی
37 بررسی جایگاه های ژنومی موثر بر طول سرپستانک های جلویی و عقبی گاومیش های استان خوزستان با روش پویش ژنومی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی گاومیش
38 بررسی جهش در اگزون2 ژن BMP15 گوسفند نژاد لری با استفاده از روش PCR-SSCP (دریافت مقاله) هشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی امنیت زیستی
39 بررسی جهش ژن BMP15 درگوسفند نژاد عربی با استفاده از روش PCR - SSCP (دریافت مقاله) هشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی امنیت زیستی
40 بررسی جهش های ناحیه پروموتور ژن لپتین در گاوهای نجدی (دریافت مقاله) هشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی امنیت زیستی
41 بررسی چند شکلی اگزون 6 ژن PIT-1 در جمعیت گوسفندان عربی، لری- بختیاری، مغانی و بلوچی با استفاده از تکنیک PCR-PFLP (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران
42 بررسی چند شکلی ژن پرولاکتین در بز (دریافت مقاله) اولین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
43 بررسی چند شکلی گیرندهی 1 ژن دوپامین در جمعیت مرغ بومی خوزستان با روش PCR-- RFLP (دریافت مقاله) سومین همایش ملی انجمن های علمی دانشجویی رشته های کشاورزی و منابع طبیعی
44 بررسی چندشکلی ژن MHCدر جمعیت گاوهای نجدی استان خوزستان بااستفاده از تکنیکPCR-RELP (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری
45 بررسی چندشکلی ژن SCDI (Stearoyl-CoA Desaturase Gene) در جمعیت گاومیش استان خوزستان با استفاده از تکنیک RFLP- PCR (دریافت مقاله) هشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی امنیت زیستی
46 بررسی چىدشکلی ژن کاپا کازئین در جمعیت گاوهای نجدی استان خوزستان با استفاده از تکنیک PCR -RFLP (دریافت مقاله) هشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی امنیت زیستی
47 بررسی روابط فایلوژنی جمعیتهای دو گونه مهم باربوس ماهیان استان خوزستان باmtDNAبه روش PCR- Sequencing (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران
48 بررسی روابط فایلوژنی جمعیتهایBarbus barbulusجنوب غرب ایران بر اساس توالی یابیCOI (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران
49 بررسی روند همخونی در گاوهای نجدی خوزستان (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران
50 بررسی روند همخونی و تأثیر آن بر صفات تولیدی در بز نجدی (دریافت مقاله) اولین کنگره سراسری فناوریهای نوین ایران با هدف دستیابی به توسعه پایدار
51 بررسی ژنتیکی و فنوتیپی تولید شیر و پروتئین گاوهای هلشتاین استان مرکزی (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران
52 بررسی شکل گیری کشاورزی و دامپروری اولیه در رشته کوه های زاگرس همگام با پیدایش انسان در فلات ایران: از اسطوره تا آگهی های نوین ژنتیکی (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی توسعه کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری ایران
53 بررسی صفات رشد بعد از شیرگیری در گوسفند لری متعلق به عشایر کوچنشین استان لرستان (دریافت مقاله) همایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی
54 بررسی فاصله ژنتیکی زیرجمعیت های گاومیش خوزستان به کمک مارکرهای متراکم (دریافت مقاله) سومین همایش ملی گاومیش
55 بررسی فراسنجه های ژنتیکی صفات دوقلوزایی و بازده تولیدمثل در میش های عربی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش های نوین در علوم دامی
56 بررسی فراسنجه های فنوتیپی و ژنوتیپی صفت بازده بیولوژیکی در گوسفند زندی (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی سالانه یافته های نوین در علوم کشاورزی و منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری
57 بررسی کاریولوژیکی ماهی شانک باله زرد خلیج فارس (دریافت مقاله) کنفرانس ملی صنعت،تجارت و علوم دریایی
58 بررسی مقدار هم تباری در جمعیت همخون گاومیشهای ایران (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران
59 بررسی میزان اثر کروموزوم ها بر صحت درخت فیلوژنتیک (دریافت مقاله) اولین همایش ملی علوم کشاورزی و زیست محیطی ایران
60 تاثیر استفاده از آنزیمهای فیتاز وگریندازیم در جیرههای جوجه های گوشتی بر کاهش تجمع برخی عناصر معدنی در فضولات (دریافت مقاله) اولین همایش ملی آلاینده های کشاورزی و سلامت غذایی، چالشها و راهکارها
61 تجزیه و تحلیل ساختار جمعیت گاومیش ایران (دریافت مقاله) سومین همایش ملی گاومیش
62 تجزیه و تحلیل ساختار جمعیت گاومیش های استان گلستان (دریافت مقاله) سومین همایش ملی گاومیش
63 تجزیه و تحلیل ساختار جمعیت و روند همخونی درجامعه گاومیش های استان گلستان (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی
64 تخمین ضرایب تصحیح وزن بره های نژاد عربی برای عوامل محیطی ثابت (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش های نوین در علوم دامی
65 تعیین الگوی بهینه فعالیتهای تلفیقی زراعی و دامی در تعاونیهای تولید روستایی غرب استان گیلان (دریافت مقاله) سومین کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی
66 تعیین بهترین تابع توصیف کننده ی منحنی شیردهی گاوهای شکم اول نژاد نجدی خوزستان (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی
67 تنوع آللی ژن لاکتوفرین در گاومیش های استان خوزستان (دریافت مقاله) هشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی امنیت زیستی
68 جداسازی، شناسایی و توالی یابی ژن ووراکسین آلفا (Voraxin )از کنه هیالوما آناتولیکوم ایران (دریافت مقاله) هفتمین همایش علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم کشاورزی و منابع طبیعی ایران
69 چندشکلی اگزون 2 ژن GDF9 در بزهای نجدی (دریافت مقاله) هشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی امنیت زیستی
70 در گوسفند عربی استان خوزستان با Ovar-DRB بررسی چندشکلی اگزون دوم جایگاه ژنی 1 PCR- استفاده از تکنیک واکنش زنجیره ای پلیمراز به همراه بررسی تنوع قطعات محدود شده(RFLP) (دریافت مقاله) هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران
71 شناسایی چند شکلی ژن میوستاتین در گوسفند نژاد لری با استفاده از روش PCR-SSCP (دریافت مقاله) هشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی امنیت زیستی
72 مروری بر وضعیت آلایندههای همچون سرب، کادمیم و جیوه در برخی ماهیان ایران (دریافت مقاله) اولین همایش ملی آلاینده های کشاورزی و سلامت غذایی، چالشها و راهکارها
73 مطالعه ژنتیکی صفات تولید و تولیدمثل گاومیش خوزستان (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی
74 معرفی و تعیین کاریوتیپ ماهی شانک باله زرد خلیج فارس جهت تجاری سازی (دریافت مقاله) همایش ملی صنعت و تجاری سازی کشاورزی
75 مقایسه توالی پروموتور ژن در گاو نجدی با سایر توالینهای ثبت شده (دریافت مقاله) هشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی امنیت زیستی
76 مقایسه توان پیش بینی شبکه عصبی مصنوعی ورگرسیون خطی چندگانه جهت پیش بینی وزن یک سالگی بزهای نژاد رائینی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی
77 مقایسه صحت پیش بینی ارزش های اصلاحی GBLUP و RRBLUP براساس داده های ژنومی (دریافت مقاله) سومین همایش سراسری محیط زیست، انرژی و پدافند زیستی
78 مولفه واریانس ژنتیکی و وراثت پذیری خاص صفات رشد در گوسفند عربی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش های نوین در علوم دامی
79 واکاوی اثر ژن LCE۳B در شکل گیری دنبه گوسفند (دریافت مقاله) سومین همایش ملی صنعت و تجاری سازی کشاورزی