حسن دانایی فرد

 حسن دانایی فرد هیأت علمی دانشگاه تربیت مدرس

حسن دانایی فرد

Hasan Danaiifar

هیأت علمی دانشگاه تربیت مدرس

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارائه الگویی از پیشایندهای رفتارهای انحرافی کارکنان با استفاده از روش فراترکیب (دریافت مقاله) پژوهشهای مدیریت عمومی دوره: 12، شماره: 44
2 ارتقای آمادگی استراتژیک برای مدیریت بحران در بیمارستان های دولتی و خصوصی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت راهبردی دوره: 2، شماره: 8
3 ارتقای پژوهش های تفسیری در سازمان: مروری بر مبانی فلسفی و فرایند اجرای روش پدیدارنگاری (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت بهبود و تحول دوره: 17، شماره: 61
4 ارتقای ظرفیت گردشگری جمهوری اسلامی ایران: تحلیلی برابزارهای خط مشیگذاری ملی گردشگری (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت گردشگری دوره: 7، شماره: 19
5 ارتقای کارآفرینی در بخش دولتی؛ بررسی عوامل ساختاری (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت توسعه و تحول دوره: 4، شماره: 10
6 استراتژی های پژوهش کیفی تاملی بر نظریه پردازی داده بنیاد (دریافت مقاله) دوفصلنامه اندیشه مدیریت راهبردی دوره: 1، شماره: 2
7 بدبینی سازمانی و انگیزه خدمت عمومی: تبیین نقش تعدیل گر برداشت کارکنان از سیاست سازمان و ابهام هدف سازمانی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت سازمان های دولتی دوره: 7، شماره: 1
8 بدبینی سازمانی و انگیزه خدمت عمومی: تبیین نقش تعدیل گر برداشت کارکنان از سیاست سازمان و ابهام هدف سازمانی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت سازمان های دولتی دوره: 6، شماره: 4
9 بررسی تطبیقی خردمایه وجود دولت از نگاه نظریه های غربی و منابع اسلامی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت اسلامی دوره: 22، شماره: 1
10 بررسی دلالت های واقع گرایی انتقادی در تدوین دستور کار خط مشی گذاری علم، فناوری و نوآوری؛ موردکاوی اسناد افق 2020 و اقتصاد زیستی 2030 اروپا (دریافت مقاله) فصلنامه روش شناسی علوم انسانی دوره: 24، شماره: 95
11 بررسی راهکارهای ارتقای قابلیت پذیری سیاسی، اجتماعی، اداری و فنی خط مشی های عمومی کشور با استفاده از رویکرد خط مشی گذاری مبتنی بر شواهد (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت سازمان های دولتی دوره: 1، شماره: 3
12 بررسی و تبیین نقش سرمایه روان شناختی در پیامدهای سازمانی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت سازمان های دولتی دوره: 1، شماره: 2
13 بنیان های فکری نهضت های مدیریت دولتی در ساخت نسبت مردم و حکومت (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت فراگیر دوره: 4، شماره: 2
14 بوروکراسی هراسی و ادراک از تاب آوری ملی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت سازمان های دولتی دوره: 7، شماره: 2
15 به سوی چارچوبی برای مطالعه مدیریت دولتی اسلامی بخش 2: مضامین کلیدی و چارچوب پیشنهادی (دریافت مقاله) دوفصلنامه اسلام و مدیریت دوره: 5، شماره: 10
16 به سوی فهم نظریه جهیزیه سیاسی در مدیریت بخش دولتی: شالوده های نظری، روایت مفهومی و پیامدهای سازمانی و ملی (دریافت مقاله) دوفصلنامه اندیشه مدیریت راهبردی دوره: 7، شماره: 1
17 پارادایم جدید: از مدیریت توسعه تا مدیریت توسعه پایدار (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت بهبود و تحول دوره: 7، شماره: 27
18 پیوند هرمنوتیک انتقادی با مطالعات سازمان و مدیریت تحلیلی بر مبانی فلسفی و اسلوب اجرای آن در سازمان ها (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات میان‌رشته‌ای در علوم انسانی دوره: 8، شماره: 2
19 تبیین اجرای جهاد اقتصادی با محوریت یکپارچگی سیاست های ملی:طراحی مدل مفهومی و چالش های فرارو (دریافت مقاله) دوفصلنامه اندیشه مدیریت راهبردی دوره: 5، شماره: 2
20 تبیین اولویت های تشویقی کارکنان: آیا تفاوتی بین بخش خصوصی و دولتی وجود دارد (دریافت مقاله) دوفصلنامه اندیشه مدیریت راهبردی دوره: 12، شماره: 2
21 تبیین بایسته های ایجاد تحول در مجامع علمی؛ بررسی موردی سیره علامه طباطبایی(ره) در ایجاد تحول در حوزه علمیه قم (دریافت مقاله) دوفصلنامه اندیشه مدیریت راهبردی دوره: 10، شماره: 1
22 تبیین پیش آیندهای تعلق خاطر کاری با استفاده از طرح پژوهش ترکیبی (دریافت مقاله) پژوهش نامه مدیریت تحول دوره: 5، شماره: 10
23 تبیین ثبات و تغییر خط مشی یارانه ای ایران: چهارچوب ایتلاف مدافع (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت سازمان های دولتی دوره: 5، شماره: 1
24 تبیین ثبات و تغییر خط مشی یارانه ای ایران: چهارچوب ایتلاف مدافع (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت سازمان های دولتی دوره: 5، شماره: 1
25 تحلیلی بر انسجام نظریه عدالت در خط مشی های آموزشی جمهوری اسلامی ایران؛رویکرد ارزیابی نظریه برنامه (دریافت مقاله) دوفصلنامه اندیشه مدیریت راهبردی دوره: 11، شماره: 1
26 تحلیلی بر روش شناسی فن وقایع حساس: نگاهی فلسفی، اجرایی و انتقادی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت سازمان های دولتی دوره: 2، شماره: 1
27 تحلیلی بر روششناسی فن وقایع حساس: نگاهی فلسفی، اجرایی و انتقادی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت سازمان های دولتی دوره: 2، شماره: 4
28 تسهیم دانش بین اعضای هیئت علمی در محیط های دانشگاهی نگاهی میان رشته ای (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات میان‌رشته‌ای در علوم انسانی دوره: 3، شماره: 2
29 تیوری عامه در مدیریت دولتی : پیش شرط های تدوین تیوری عامه (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت بهبود و تحول دوره: 10، شماره: 37
30 چارچوب موفقیت چندسطحی در پروژه های مشارکت بخش عمومی - خصوصی (دریافت مقاله) مجله ی مهندسی صنایع و مدیریت شریف دوره: 32، شماره: 1
31 چارچوب های نهادی در نظام نوآوری: رویکردی تطبیقی به نقش دولت و مدیریت دولتی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت بهبود و تحول دوره: 11، شماره: 44
32 چالش های فرهنگی مدیریت توسعه در ایران: پژوهش ترکیبی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت توسعه و تحول دوره: 9، شماره: 29
33 چالش های فرهنگی مدیریت توسعه در ایران: پژوهش ترکیبی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت توسعه و تحول دوره: 1396، شماره: 29
34 چگونگی ارزشیابی کیفیت خط مشی های عمومی در ایران:پژوهشی اکتشافی مبتنی بر روش شناسی ترکیبی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت سازمان های دولتی دوره: 6، شماره: 2
35 دلالت های نظریه اعتباریات برای تحول در علوم انسانی (دریافت مقاله) فصلنامه اسلام و مطالعات اجتماعی دوره: 2، شماره: 1
36 ساخت و اعتبار سنجی مدل مدیریت عملکرد منابع انسانی همراستا با اهداف سازمانی (دریافت مقاله) پژوهشهای مدیریت عمومی دوره: 11، شماره: 39
37 سازوکارهای آموزش مردم و مدیران در ارتقای تعامل مردم حکومت: دلالت هایی برآمده از تفسیر شریف المیزان (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت اسلامی دوره: 26، شماره: 4
38 سازوکارهای ارتقای بهره وری بخش عمومی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت سازمان های دولتی دوره: 2، شماره: 3
39 سازوکارهای ارتقای قابلیت های سازمانی در بخش دولتی (دریافت مقاله) دوره: ، شماره:
40 سازوکارهای ارتقای کیفیت سیاست گذاری عمومی در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه دولت پژوهی دوره: 4، شماره: 16
41 شناسایی مولفه های سازمانهای فضیلت و جهادی (مورد پژوهش: کمیته انقلاب اسلامی و جهاد سازندگی) (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت اسلامی دوره: 23، شماره: 4
42 شناسایی و تبیین عناصر تفکر استراتژیک (دریافت مقاله) دوفصلنامه اندیشه مدیریت راهبردی دوره: 13، شماره: 2
43 شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر عملکرد ارزش محور منابع انسانی در بخش دولتیبا رویکرد تحلیل سلسله مراتبی فازی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت سازمان های دولتی دوره: 5، شماره: 3
44 طراحی سنجه اندازه گیری بی تفاوتی سازمانی: پژوهش ترکیبی (دریافت مقاله) دوفصلنامه اندیشه مدیریت راهبردی دوره: 4، شماره: 2
45 طراحی شاخص اندازه گیری کیفیت مدیریت منابع انسانی بر اساس رویکرد حکمرانی خوب در بخش دولتی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت سازمان های دولتی دوره: 8، شماره: 2
46 طراحی نظام انگیزه ی خدمت رسانی عمومی در بخش دولتی ایران با رویکرد خبره محور تفسیری (دریافت مقاله) پژوهشهای مدیریت عمومی دوره: 9، شماره: 32
47 فهم اولویتهای راهبردی تحول نظام آموزش و پرورش از دیدگاه امام خامنه ای (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت اسلامی دوره: 23، شماره: 1
48 فهم جوهره تجربه بازنشستگی کارکنان در بخش دولتی؛ پژوهشی پدیدارشناسانه (دریافت مقاله) دوفصلنامه اندیشه مدیریت راهبردی دوره: 6، شماره: 2
49 فهم جوهره خط مشی های عمومی واکاوی نظری ماهیت تقلید پذیری خط مشی گذاران ملی (دریافت مقاله) دوفصلنامه اندیشه مدیریت راهبردی دوره: 5، شماره: 1
50 فهم خاتمه خط مشی های عمومی در ایران؛ پژوهشی بر مبنای نظریه پردازی داده بنیاد (دریافت مقاله) دوفصلنامه اندیشه مدیریت راهبردی دوره: 9، شماره: 1
51 فهم سیاست زدگی بوروکراسی: مطالعه تطبیقی کیفیت، فرایندها و پیامدهای آن در مدیریت دولتی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های راهبردی سیاست دوره: 6، شماره: 22
52 فهم و تبیین نفوذ بر مدیران در بخش دولتی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت سازمان های دولتی دوره: 1، شماره: 1
53 کاوش فرایند رفتارهای منافقانه در ارتباطات بین فردی در سازمان با استفاده از نظریه داده بنیاد (دریافت مقاله) دوفصلنامه اندیشه مدیریت راهبردی دوره: 4، شماره: 1
54 کنکاشی در خاستگاه دانش مدیریت بر اساس نظریه اعتباریات علامه طباطبایی(ره) (دریافت مقاله) دوفصلنامه اندیشه مدیریت راهبردی دوره: 13، شماره: 1
55 مبانی تعامل مردم و حکومت از منظر تفسیر المیزان (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات قرآن و حدیث دوره: 13، شماره: 1
56 مدیریت دولتی از نگاه نظریه انتقادی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت بهبود و تحول دوره: 4، شماره: 13
57 مدیریت دولتی از نگاه نظریه انتقادی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت بهبود و تحول دوره: 7، شماره: 25
58 مدیریت دولتی در بستر جهانی: پرکردن شکاف های تیوری و عمل بین کشورهای غربی و غیر غربی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت بهبود و تحول دوره: 8، شماره: 31
59 مفهوم پردازی ظرفیت خط‎ مشی عمومی انقلاب اسلامی ایران در اندیشه مقام معظم رهبری(مدظله) (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت اسلامی دوره: 25، شماره: 1
60 نظریه مسیولیت اجتماعی؛ حلقه مفقوده استعاره سازمان به مثابه رسانه (دریافت مقاله) دو فصلنامه دین و ارتباطات دوره: 18، شماره: 39
61 نقدی بر رویکرد رهبری در غرب بر اساس مبانی فکری علامه طباطبایی (ره) (دریافت مقاله) دوفصلنامه اندیشه مدیریت راهبردی دوره: 5، شماره: 2
62 واکاوی افتخار سازمانی: طراحی سنجه ای پژوهشی و اعتبارسنجی آن (دریافت مقاله) پژوهشهای مدیریت عمومی دوره: 10، شماره: 35
63 واکاوی تطورسازه توانمندسازی در ایران با رویکرد میان رشته ای (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات میان‌رشته‌ای در علوم انسانی دوره: 10، شماره: 1
64 واکاوی دلایل بنیادین خط مشی گذاری عمومی در جامعه اسلامی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت اسلامی دوره: 21، شماره: 2
65 واکاوی سازوکارهای کلیدی تقویت اعتماد عمومی به دولت:پژوهشی – ترکیبی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های راهبردی سیاست دوره: 2، شماره: 8
66 واکاوی علل ناکامی یکپارچه سازی خط مشی های فرهنگی در ایران؛مطالعه مبتنی بر روش نظریه پردازی دادوبنیاد (دریافت مقاله) دوفصلنامه اندیشه مدیریت راهبردی دوره: 10، شماره: 2
67 واکاوی موانع هماهنگی بین سازمانهای بخش عمومی ایران: پژوهش کیفی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت سازمان های دولتی دوره: 5، شماره: 4
68 واکاوی و تحلیل تبعات سیاست زدگی بوروکراسی در نظام های سیاسی (دریافت مقاله) دوفصلنامه اندیشه مدیریت راهبردی دوره: 9، شماره: 2
69 واکاوی و فهم اصول اسلامی خط مشی گذاری فرهنگی مبتنی بر سیره حکومتی پیامبر اکرم(ص) (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت اسلامی دوره: 26، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آنالیز طیفی تصاویر ماهواره ای استر جهت بارزسازی مناطق دگرسان شده اندیس معدنی حسین آباد استان کرمان (دریافت مقاله) ششمین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران
2 اقتصاد دانش محور، آموزش عالی و اشتغال: تاملی بر نقش دولت و مدیریت دولتی (دریافت مقاله) دومین همایش اشتغال و نظام آموزش عالی کشور
3 تحلیل عوامل موثر بر شکلگیری انتظارات شهروندان از خدمات عمومی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس سالانه اقتصاد،مدیریت و حسابداری
4 جایگاه انتظارات در مدلهای رضایت حوزه مشتریان و شهروندان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس سالانه اقتصاد،مدیریت و حسابداری
5 چارچوبی برای شناسایی شایستگی های خط مشی گذاران ملی (نمایندگان مجلس قانونگذاری) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی نقش پژوهش در قانونگذاری
6 رابطه نوآوری و کارآفرینی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس سالانه مدیریت، نوآوری و کارآفرینی
7 راهبردهای توسعه منابع انسانی وخلاقیت سازمانی معاونت توسعه منابع انسانی وتحول اداری وزارت جهاکشاورزی (دریافت مقاله) کنفرانس ملی حسابداری و مدیریت
8 رفتار شهروندی در سازمانهای دولتی: تاملی بر مبانی و رویکردهای تئوریک (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مدیریت رفتار شهروندی سازمانی
9 طراحی الگوی شایستگی مدیران در بخش سلامت (رویکرد استراتژی تئوری داده بنیاد) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم رفتاری و اجتماعی
10 معرفی الگوی موفق مدیریت راهبردی توسعه حمل و نقل و کاهش مصرف انرژی (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک
11 مقایسه ارزش ها و شایستگی های مدیران دولتی و خصوصی در ایران: پژوهشی تطبیقی برمبنای پیمایش MVP (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت