دکتر فریده گلبابایی

دکتر فریده گلبابایی رییس انجمن بهداشت کار ایران - استاد گروه مهندسی بهداشت حرفه ای دانشگاه تهران

دکتر فریده گلبابایی

Dr. Farideh Golbabaei

رییس انجمن بهداشت کار ایران - استاد گروه مهندسی بهداشت حرفه ای دانشگاه تهران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 Assessing the exposure of smelting industry workers in Zanjan to heavy metals, ۲۰۰۴-۲۰۰۵ (دریافت مقاله) مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی زنجان دوره: 13، شماره: 53
2 Assessment of Workers' Occupational Exposure to Noise and Hearing Loss in One of the Cement Factories (دریافت مقاله) فصلنامه آرشیو بهداشت حرفه ای دوره: 6، شماره: 3
3 ارزشیابی اثرات بهداشتی ذرات معلق در هوا بر روی کارگران در یک کارخانه کاشی سازی (دریافت مقاله) مجله دانشگاه علوم پزشکی قم دوره: 2، شماره: 2
4 ارزیابی آلاینده های خروجی از زباله سوزهای بیمارستانی شهر همدان و ارائه راه حل های کنترلی برای آن (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست دوره: 5، شماره: 2
5 ارزیابی بیوآیروسل ها در یکی از بیمارستان های شهر تهران (دریافت مقاله) فصلنامه سلامت و محیط زیست دوره: 6، شماره: 1
6 ارزیابی بیولوژیکی مواجهه کارگران با فلزات سمی نیکل و سرب با استفاده از روش فاز جامد با جاذب کرموزورب ۱۰۲ (دریافت مقاله) مجله دانشکده بهداشت و انستیتو تحقیقات بهداشتی دوره: 12، شماره: 4
7 ارزیابی ریسک بهداشتی مواجهه با بخارات آکریلونیتریل در یک صنعت پتروشیمی به روش سازمان حفاظت محیط‌زیست آمریکا (دریافت مقاله) مجله مهندسی بهداشت حرفه ای دوره: 7، شماره: 3
8 ارزیابی ظرفیت غبارگیری مدیای نانولیفی و توانایی آن در ربایش گرد و غبار مصنوعی (دریافت مقاله) مجله طب نظامی دوره: 24، شماره: 1
9 ارزیابی عملکرد هودهای آزمایشگاهی براساس استاندارد  ASHRAE ۱۱۰  در (دریافت مقاله) مجله دانشکده بهداشت و انستیتو تحقیقات بهداشتی دوره: 6، شماره: 3
10 ارزیابی عملکرد هودهای بیولوژیکی ایمن در یک مرکز تحقیقاتی (دریافت مقاله) مجله دانشکده بهداشت و انستیتو تحقیقات بهداشتی دوره: 3، شماره: 2
11 ارزیابی کارایی پالایش ذرات زیر میکرونی ماسک های جراحی داخلی و وارداتی (دریافت مقاله) مجله دانشکده بهداشت و انستیتو تحقیقات بهداشتی دوره: 10، شماره: 2
12 ارزیابی کیفی عملکرد تهویه موضعیدر آزمایشگاه های یکشرکت پتروشیمی جهت کاهش مواجههکارکنان (دریافت مقاله) مجله مهندسی بهداشت حرفه ای دوره: 1، شماره: 3
13 ارزیابی مدیریت پسماندهای خطرناک آزمایشگاه های شیمی دانشگاه های شهر تهران (دریافت مقاله) فصلنامه سلامت و محیط زیست دوره: 4، شماره: 3
14 ارزیابی مقایسه ای عملکرد نمونه بردارهای ذرات کل و قابل تنفس در سنجش تراکم میست کروم شش ظرفیتی (دریافت مقاله) مجله دانشکده بهداشت و انستیتو تحقیقات بهداشتی دوره: 5، شماره: 1
15 ارزیابی مواجهه شغلی لعاب کاران یک صنعت سرامیک سازی با فلزسرب درهوای منطقه تنفسی (دریافت مقاله) مجله دانشکده بهداشت و انستیتو تحقیقات بهداشتی دوره: 8، شماره: 3
16 ارزیابی نانوالیاف الکتروریسی شده آنتی اکسیدانی در مواجهه پوستی با استرس اکسیداتیو (دریافت مقاله) مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران دوره: 30، شماره: 186
17 امکان سنجی پایش های بیولوژیکی به منظور بررسی میزان مواجهه آبکاران با کروم (دریافت مقاله) مجله دانشکده بهداشت و انستیتو تحقیقات بهداشتی دوره: 5، شماره: 3
18 Comparative Assessment of Carcinogenic Risk of Styrene Vapors Using Two Semi-Quantitative Methods in a Petrochemical Industry (دریافت مقاله) فصلنامه آرشیو بهداشت حرفه ای دوره: 5، شماره: 1
19 Evaluation of direct reading photoionization detector performance under various operational parameters (دریافت مقاله) مجله مدیریت و مهندسی بهداشت محیط دوره: 8، شماره: 2
20 Noise pollution and hearing loss in one of the oil industries in Iran (دریافت مقاله) فصلنامه پزشکی هرمزگان دوره: 11، شماره: 2
21 Noise pollution and hearing loss in one of the oil industries in Iran (دریافت مقاله) فصلنامه پزشکی هرمزگان دوره: 11، شماره: 2
22 Occupational Exposure to Nickel in Glaze Workers (دریافت مقاله) فصلنامه آرشیو بهداشت حرفه ای دوره: 1، شماره: 1
23 Occupational Injuries and Accidents in Work Environment’s Heat Stress Exposure: A Systematic Review (دریافت مقاله) فصلنامه آرشیو بهداشت حرفه ای دوره: 4، شماره: 2
24 Phytoremediation of BTEX from indoor air by Hyrcanian plants (دریافت مقاله) مجله مدیریت و مهندسی بهداشت محیط دوره: 6، شماره: 4
25 Presenting a Method for Evaluating the Safety Risk Management Process in Industries Using Fuzzy Logic Approach (دریافت مقاله) فصلنامه آرشیو بهداشت حرفه ای دوره: 5، شماره: 2
26 Relationship of Lead Exposure with Workers' Blood Pressure and Blood Components: A Case Study (دریافت مقاله) فصلنامه آرشیو بهداشت حرفه ای دوره: 4، شماره: 1
27 The Systematic Analysis of Factors Affecting Industrial Crises Management in Process Industries Using the Fuzzy Hierarchy Process Analysis Approach (دریافت مقاله) فصلنامه آرشیو بهداشت حرفه ای دوره: 2، شماره: 4
28 بررسی آلودگی صوتی کارخانه نساجی بروجرد (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست دوره: 9، شماره: 4
29 بررسی اثرات توام صدا و تولوئن بر قدرت شنوایی کارگران دو کارخانه کفش سازی تهران، ۱۳۷۹ (دریافت مقاله) مجله دانشکده بهداشت و انستیتو تحقیقات بهداشتی دوره: 1، شماره: 2
30 بررسی استرس گرمایی در مشاغل روباز مناطق گرم و کویری بر اساس داده های هواشناسی مطالعه موردی: قم-ایران (دریافت مقاله) مجله طب نظامی دوره: 17، شماره: 2
31 بررسی خصوصیات ضدباکتریایی بسترهای نانوفیبری پلی اورتان-کیتوزان ساخته شده با استفاده از فرایند الکتروریسی (دریافت مقاله) مجله مهندسی بهداشت حرفه ای دوره: 8، شماره: 3
32 بررسی غلظت بخارات فرمالدیید در هوای بخش های مختلف بیمارستان های دولتی و خصوصی شهرستان ساری در سال های ۸۱-۱۳۸۰ (دریافت مقاله) مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران دوره: 13، شماره: 38
33 بررسی کارایی همزن مکانیکی از نوع پایروبی ویژه دستگاه های بیوگاز به مدل چینی (دریافت مقاله) فصلنامه محیط شناسی دوره: 32، شماره: 40
34 بررسی مقایسه ای بازده سیکلون ، اسکرابر مه پاش و سیستم تلفیقی سیکلون- اسکرابر در کنترل ذرات سیلیس هوای کارگاه های سنگ کوبی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست دوره: 12، شماره: 2
35 بررسی مقایسه ای عوامل مؤثر بر تعیین تراکم کروم شش ظرفیتی بعنوان یک سرطانزای شغلی (دریافت مقاله) مجله پزشکی بالینی ابن سینا دوره: 15، شماره: 2
36 بررسی میزان آگاهی، نگرش و عملکرد کارکنان در زمینه بهداشت، ایمنی و محیط-زیست در یکی از بیمارستان های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی ایران (۱۳۹۱-۱۳۹۲) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست دوره: 19، شماره: 0
37 بررسی همبستگی دمای دهانی و خواب آلودگی در کارگران شیفت شب در یک صنعت شیشه سازی (دریافت مقاله) مجله دانشگاه علوم پزشکی قم دوره: 8، شماره: 4
38 بهینه سازی روش تغلیظ و تخلیص ترانس، ترانس - موکونیک اسید به عنوان شاخص بیولوژیکی بنزن در مواجهه های شغلی (دریافت مقاله) مجله دانشکده بهداشت و انستیتو تحقیقات بهداشتی دوره: 3، شماره: 2
39 بهینه سازی روش میکرواستخراج اتیل بنزن موجود در نمونه های ادرار با استفاده از فاز جامد در ارزیابی مواجهه های شغلی (دریافت مقاله) مجله دانشگاه علوم پزشکی قم دوره: 3، شماره: 2
40 بهینه سازی فرایند الکتروریسی بسترهای نانوفیبری پلی اورتان و بررسی عملکرد فیلتراسیونی آنها به منظور استفاده در فیلترهای ماسک های حفاظت تنفسی (دریافت مقاله) مجله طب نظامی دوره: 21، شماره: 2
41 بیورآکتور امولسیونی : فن آوری نوین در تصفیه زیستی ترکیبات آلی فرار هوا (دریافت مقاله) مجله پزشکی بالینی ابن سینا دوره: 17، شماره: 1
42 تاثیر عوامل فنی، عملیاتی و محیطی بر میزان مواجهه کار گران  با BTEX در فرایند رنگ  یک صنعت خودرو سازی (دریافت مقاله) مجله دانشکده بهداشت و انستیتو تحقیقات بهداشتی دوره: 8، شماره: 4
43 توسعه فیلتر مدیاهای نانولیفی حاوی نانوذرات برای حذف ذرات از جریان گازی (دریافت مقاله) فصلنامه سلامت و محیط زیست دوره: 8، شماره: 4
44 ساخت و بهینه سازی نانوالیاف قالب مولکولی جهت کاربرد در ارزیابی مواجهه شغلی با داروی ۵-فلورواوراسیل (دریافت مقاله) مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران دوره: 29، شماره: 179
45 سنتز پلیمرهای قالب مولکولی تریازینی: به عنوان فناوری نوین پایش آلاینده های ریزمقدار شغلی (دریافت مقاله) مجله مهندسی بهداشت حرفه ای دوره: 2، شماره: 1
46 شناسایی عوامل موثر بر تعیین تراکم کروم شش ظرفیتی با استفاده از طرح آزمایش ها به روش تاگوچی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست دوره: 8، شماره: 3
47 شناسایی و ارزیابی خطرات موجود یا بالقوه در یک شرکت تولیدی با استفاده از روش آنالیز ایمنی شغل (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست دوره: 8، شماره: 4
48 طبقه بندی خطاهای انسانی در فرایند صدور پروانه کار در یک صنعت پتروشیمی با استفاده از روشSHERPA (دریافت مقاله) مجله مهندسی بهداشت حرفه ای دوره: 2، شماره: 3
49 طراحی و بهینه سازی یک سیستم بیوفیلتر برای تخریب زیستی بخارات فنل در مقایس آزمایشگاهی و ارزیابی راندمان آن (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست دوره: 4، شماره: 2
50 طراحی و ساخت دستگاه قابل حمل کنترل فیوم های جوشکاری قوس الکتریکی با الکترود دستی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست دوره: 3، شماره: 4
51 طراحی، اجرا و بررسی عملکرد مولد میست کروم شش ظرفیتی (دریافت مقاله) مجله دانشکده بهداشت و انستیتو تحقیقات بهداشتی دوره: 4، شماره: 4
52 قوانین و استانداردهای استرس حرارتی کلیدی برای پیشگیری از بیماری های ناشی از گرما (دریافت مقاله) فصلنامه طب کار دوره: 8، شماره: 4
53 مدل سازی انتشار نشت پروپان در یک صنعت (دریافت مقاله) مجله انسان و محیط زیست دوره: 10، شماره: 3
54 مقایسه شاخص های استرس حرارتی DI ,WBGT, SW  با پاسخ های  فیزیولوژیکی مردان در محیط کار گرم و مرطوب (دریافت مقاله) فصلنامه سلامت و محیط زیست دوره: 5، شماره: 2
55 نیازسنجی آموزشی بازرسان بهداشت حرفه ای در حوزه دانشگاه علوم پزشکی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه بهداشت کار و ارتقای سلامت دوره: 4، شماره: 4
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارائه الگویی جهت ارزیابی کمی ریسک و تصمیم گیریهای موثر مدیریتی در صنایع توزیع نیروی برق با استفاده از روش ET&BA-AHP (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
2 ارائه طرح سیستم تهویه موضعی به منظور کنترل آلودگی هوا در کارگاه پرس یک صنعت تولید قطعات لاستیکی (دریافت مقاله) چهارمین همایش سراسری بهداشت حرفه ای ایران
3 ارزشگذاری هوای پاک از دیدگاه کارکنان یک واحد تولیدی با استفاده از روش تمایل به پرداخت (W.T.P) (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی بهداشت محیط
4 ارزشیابی آسایش حرارتی (Thermal Comfort) کارکنان یکی از ادارات دولتی کشور- تهران 1375 (دریافت مقاله) دومین همایش ملی بهداشت محیط
5 ارزشیابی بیولوژیکی مواجهه با تولوئن و زایلن با استفاده از روش میکرواستخراج فاز جامد پخشی برپایه نانوذرات مغناطیسی اصلاح شده Fe3O4@SiO2 (دریافت مقاله) یازدهمین همایش سراسری بهداشت و ایمنی کار
6 ارزیابی آمادگی تیم های آتش نشانی برای مقابله با حریق های مهیب در صنایع فرآیندی با استفاده از منطق فازی (دریافت مقاله) یازدهمین همایش سراسری بهداشت و ایمنی کار
7 ارزیابی ریسک سرطانزایی و غیر سرطانزایی مواجهه شغلی با بخارات 1 و 3 بوتادین در یک صنعت پتروشیمی با استفاده از روش سازمان حفاظت محیط زیست آمریکا (USEPA) (دریافت مقاله) یازدهمین همایش سراسری بهداشت و ایمنی کار
8 ارزیابی ریسک مواجهه شغلی با آرسنیک در یک صنعت بازیافت سرب باتری های فرسوده (دریافت مقاله) یازدهمین همایش سراسری بهداشت و ایمنی کار
9 ارزیابی ریسک ناشی از تماس با سموم فسفره با استفاده از تلفیق روش پایش بیولوژیکی وWilliam fine در یکی از مناطق صنعتی جنوب ایران (دریافت مقاله) پنجمین همایش بهداشت، ایمنی و محیط زیست در حوزه شهروندی HSE شهروندی در حوزه بیمارستان ها و مراکز درمانی
10 ارزیابی ظرفیت غبارگیری مدیای نانولیفی الکتروریسی شده و توانایی آن در ربایش گردوغبار مصنوعی (دریافت مقاله) یازدهمین همایش سراسری بهداشت و ایمنی کار
11 ارزیابی عملکرد سیستم بیوفیلتر برای پالایش حلالها با تاکید بر تولوئن (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی بهداشت محیط
12 ارزیابی عملکرد فیلتراسیون نانوالیاف پلی آکریلونیتریل حاوی نانو لوله کربنی تک جداره در سه آزمون: کارایی اولیه، تخلیه الکتریکی و نشتی (دریافت مقاله) یازدهمین همایش سراسری بهداشت و ایمنی کار
13 ارزیابی میزان مواجهه شغلی با بخارات استایرن و تعیین سطح ریسک اثرات سلامتی ناشی از آن به روش کمی در کارکنان یک صنعت پتروشیمی (دریافت مقاله) یازدهمین همایش سراسری بهداشت و ایمنی کار
14 ارزیابی و ارائه یک شاخص بهینه برای ارزیابی استرس گرمایی براساس پارامترهای فیزیولوژیکی (دریافت مقاله) پانزدهمین همایش ملی بهداشت محیط
15 ارزیابی وضعیت خستگی شغلی و تعیین ارتباط آن با کیفیت خواب در پرستاران شاغل در بخش های مختلف بیمارستان های دولتی (دریافت مقاله) یازدهمین همایش سراسری بهداشت و ایمنی کار
16 استفاده از نانو لوله های کربنی به عنوان جاذب در جذب بخارات جیوه در هوا (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی مدیریت آلودگی هوا و صدا
17 استفاده ازنانولوله های کربنی به عنوان جاذب درجذب بخارات جیوه درهوا (دریافت مقاله) اولین کنفرانس مدیریت آلودگی هوا و صدا
18 امکان سنجی کاربرد نانوالیاف هیبریدی پردازش شده با پلاسما برای حذف گاز تولوین (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی مدیریت آلودگی هوا و صدا
19 Evaluation of heat stress and strain in Siteman,s of Pardis Petrochemical Company (دریافت مقاله) هفتمین همایش سراسری بهداشت حرفه ای
20 Investigation of UV protection of PAN nanofibrous mats combined with MWCNT using electrospray process (دریافت مقاله) چهاردهمین همایش دانشجویی تازه های علوم بهداشتی کشور
21 Preparation and characterization of electrospun cellulose acetate biodegradable oxygen-enriched sheets to preserve food warmth in food packaging (دریافت مقاله) هفتمین همایش بین المللی مطالعات میان رشته ای در صنایع غذایی و علوم تغذیه ایران
22 Preparation and Measuring of Thermal Conductivity of Cellulose Acetate/ Multi-Walled Carbon Nanotube Sheets by Electrospinning technique with Oxygen-enriched Method to Preserve Food Warmth in Food Packaging (دریافت مقاله) هفتمین همایش بین المللی مطالعات میان رشته ای در صنایع غذایی و علوم تغذیه ایران
23 Study on the parameters of airborne haxavalent chromium removal by chitosan biopolymer (دریافت مقاله) اولین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست
24 بررسی اثر پیستونی در توزیع آلودگی هوا در تونل های سواره رو (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی بهداشت محیط
25 بررسی اثر شیفت های کاری غیر معمول و کم خوابی بر عملکرد شناختی در کارگران صنعت خودرو سازی (دریافت مقاله) یازدهمین همایش سراسری بهداشت و ایمنی کار
26 بررسی ارتباط بین میزان مواجهه شغلی با مخلوط حلال های آلی و عملکرد شناختی کارگران یک صنعت رنگ (دریافت مقاله) یازدهمین همایش سراسری بهداشت و ایمنی کار
27 بررسی ارتباط میان مواجهه با سرب و فشارخون و مولفه های خونی کارگران معدن سرب (دریافت مقاله) دهمین همایش دانشجویی تازه های علوم بهداشتی کشور
28 بررسی استرین و استرس گرمایی در بهره برداران پتریشیمی پردیس (دریافت مقاله) هفتمین همایش سراسری بهداشت حرفه ای
29 بررسی امکان استفاده از نانوالیاف الکتروریسی شده آنتی اکسیدانی در مواجهه با استرس اکسیداتیو (دریافت مقاله) یازدهمین همایش سراسری بهداشت و ایمنی کار
30 بررسی تاثیر شرایط جوی بر میزان انتشار میستهای آب ماستیک در سالنهای ماشینکاری (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی جایگاه ایمنی، بهداشت و محیط زیست در سازمانها
31 بررسی جذب سووفلوران فاز گازی روی کامپوزیت های زغال فعال اصلاح شده با اسید حاوی نانوصفحات اکسیدگرافن و نانواکسید تیتانیوم و تاثیر متغیرهای محیطی (دریافت مقاله) یازدهمین همایش سراسری بهداشت و ایمنی کار
32 بررسی عوامل مؤثر بر آماده‌سازی نمونه‌های ترانس و تراس - موکونیک اسید به عنوان یک شاخص بیولوژیکی در ارزشیابی مواجه شده‌اید یا بنزین با استفاده از فازهای جامد (دریافت مقاله) چهارمین همایش سراسری بهداشت حرفه ای ایران
33 بررسی غلظت بخارات فرمالدئید در هوای بخش‌های مختلف بیمارستان‌های دولتی و خصوصی شهرستان ساری 81-80 (دریافت مقاله) چهارمین همایش سراسری بهداشت حرفه ای ایران
34 بررسی مقایسه ای راندمان سیکلون ، اسکرابر مه پاش و استفاده تؤام آنها در کنترل ذرات سیلیس هوای کارگاه های سنگ کوبی (دریافت مقاله) دومین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
35 بررسی مقایسه ای عوامل موثر بر تعیین تراکم کروم شش ظرفیتی: یک طرح عاملی کامل (دریافت مقاله) اولین همایش آلودگی هوا و اثرات آن بر سلامت
36 بررسی میزان انتقال جرم اکسیژن در یک بیوراکتور همزندار به منظور تصفیه BTX از جریان هوا (دریافت مقاله) هفتمین همایش سراسری بهداشت حرفه ای
37 بررسی میزان تراکم بخارات تولوئن و گزیلن در هوای محوطه های عمومی یک کارخانه رنگ سازی (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی بهداشت محیط
38 بررسی نقش پلنوم (محفظه) در کاهش صدای فن و کانال های تهویه هوا (دریافت مقاله) دومین سمپوزیوم بین المللی مهندسی محیط زیست
39 بکارگیری مدل آماری تاگوچی د رطراحی مطالعات آلودگی هوا (دریافت مقاله) هشتمین همایش ملی بهداشت محیط
40 پایش بیولوژیکی PAHs با استفاده از نانو جاذب مزوپروس کربن N-doped ، یک روش جدید آماده سازی نمونه (دریافت مقاله) یازدهمین همایش سراسری بهداشت و ایمنی کار
41 پایش بیولوژیکی و محیطی سرب و اثرات تماس با آن در صنعت خودرو سازی (دریافت مقاله) هفتمین همایش سراسری بهداشت حرفه ای
42 تعیین شاخص بهینه استرسهای گرمایی در معادن روباز (دریافت مقاله) چهارمین همایش ایمنی، بهداشت و محیط زیست در معادن و صنایع معدنی
43 تولید اتمسفر یکنواخت ازمیست کروم جهت مقایسه فیلترهای مختلف نمونه برداری از هوا (دریافت مقاله) هشتمین همایش ملی بهداشت محیط
44 جذب زیستی، چشم اندازی نو در کنترل آلودگی هوا به کروم شش ظرفیتی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مهندسی ایمنی و مدیریت HSE
45 جذب و تجزیه زیستی تولوئن در بیواسکرابر دو فازی فشار پایین با استفاده از روغن برش به عنوان فاز آلی (دریافت مقاله) یازدهمین همایش سراسری بهداشت و ایمنی کار
46 ساخت بسترهای چند کاربردی نانوکامپوزیتی به منظور استفاده در فیلتراسیون آلاینده های هوا (دریافت مقاله) یازدهمین همایش سراسری بهداشت و ایمنی کار
47 ساخت و بهینه سازی نانوجاذب اختصاصی جهت کاربرد در ارزیابی مواجهه شغلی با داروی 5- فلورواوراسیل (دریافت مقاله) یازدهمین همایش سراسری بهداشت و ایمنی کار
48 ساخت و بهینه سازی نانوجاذب الکتروریسی شده جهت کاربرد در ارزیابی مواجهه شغلی با داروی آنتی نئوپلاستیک 5- فلورواوراسیل (دریافت مقاله) یازدهمین همایش سراسری بهداشت و ایمنی کار
49 سنجش اثر عوامل مداخله کننده در تعیین تراکم کروم شش ظرفیتی در هوا به کمک طرح آزمایش های تاگوچی (دریافت مقاله) دهمین همایش ملی بهداشت محیط
50 شناسایی، طبقه بندی و الویت بندی فاکتورهای شغلی موثر بر استرین گرمایی مردان (دریافت مقاله) یازدهمین همایش سراسری بهداشت و ایمنی کار
51 طراحی و اعتبار سنجی ابزار سنجش آگاهی و عملکرد کارگران محیط های گرم (دریافت مقاله) یازدهمین همایش سراسری بهداشت و ایمنی کار
52 طراحی و انتخاب یک تصفیه کننده هوا برای آلودگی ناشی از تری اتیل آمین در ریخته گری یک صنعت خودروسازی با توجه به جنبه های زیست محیطی آن (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی بهداشت محیط
53 طراحی، ساخت و بهینه سازی بیوراکتور دوفازی همزندار به منظور حذف بخاران بنزن از جریان هوا (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی مدیریت آلودگی هوا و صدا
54 طراحی، ساخت و بهینه سازی بیوراکتور دوفازی همزندار به منظور حذف بخاران زایلن از جریان هوا (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مخاطرات محیطی
55 طراحی،ساخت و بهینه سازی بیراکتور دو فازی همزندار به منظور حذف بخاران بنزن از جریان هوا (دریافت مقاله) اولین کنفرانس مدیریت آلودگی هوا و صدا
56 کاربرد انتالپی هوا به عنوان شاخصی برای ارزیابی استرس گرمایی در محیط های کاری فضای باز (دریافت مقاله) یازدهمین همایش سراسری بهداشت و ایمنی کار
57 کاربرد فیلترهای نانولیفی فوتوکاتالیک برای حذف بیوآیروسل از جریان هوا (دریافت مقاله) هفتمین همایش ملی مدیریت آلودگی هوا و صدا
58 مدلسازی انتشار نشت پروپان در یک صنعت (دریافت مقاله) سومین همایش بازرسی و ایمنی در صنایع نفت و انرژی
59 مقایسه شاخصهای استرس حرارتی DI WBGT SW با پاسخهای فیزیولوژیکی مردان در محیط کار گرم و مرطوب (دریافت مقاله) دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
60 مواجهه شغلی با گرد و غبار چوب از دیدگاه ارگونومی محیطی (دریافت مقاله) همایش ملی ارگونومی در صنعت و تولید
61 مواجهه شغلی با گردوغبار چوب و خطر ابتلا به سرطان نازوفارنکس: مرور سیستماتیک و متاآنالیز (دریافت مقاله) یازدهمین همایش سراسری بهداشت و ایمنی کار
62 مواجهه شغلی با مخلوط حلال های آلی و عملکرد شناختی: دو روش متفاوت ارزیابی مواجهه با حلال ها (دریافت مقاله) یازدهمین همایش سراسری بهداشت و ایمنی کار