ایرج توسلیان

 ایرج توسلیان

ایرج توسلیان

Iraj Tavasolian

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارزیابی تنوع ژنتیکی25 ژنوتیپ پسته ایرانی با استفاده از نشانگر مولکولی ISSR (دریافت مقاله) فصلنامه بیوتکنولوژی کشاورزی دوره: 7، شماره: 3
2 بررسی پاسخ خصوصیات مورفولوژیک، فیزیولوژیک و بیوشیمیایی گیاه همیشه بهار به پیش تیمار بذری و محلول پاشی 24 -اپی براسینولید (دریافت مقاله) فصلنامه به زراعی کشاورزی دوره: 18، شماره: 3
3 تاثیر 24- اپی براسینولید بر برخی ویژگی های فیزیولوژی و عملکرد گشنیز (Coriandrum sativum L.) در شرایط تنش خشکی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم باغبانی ایران دوره: 48، شماره: 4
4 تاثیر ژنوتیپ های مختلف گرده زا بر برخی ویژگی های کمی، کیفی و عملکرد خرمای کشت بافتی رقم زاهدی (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های میوه کاری دوره: 2، شماره: 2
5 تعیین رویشگاه بالقوه گیاه دارویی آنغوزه (Ferula assafoetida) با استفاده از تحلیل سلسله مراتبی و سیستم اطلاعات جغرافیایی (مطالعه موردی: منطقه چترود، کرمان) (دریافت مقاله) فصلنامه سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی در منابع طبیعی دوره: 9، شماره: 4
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر 42 _ اپی براسینولید بر برخی خصوصیات فیزیولوژیکی گشنیز Coriandrum sativum تحت شرایط کم آبی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدیریت پایدار منابع خاک و محیط زیست (کیفیت، سلامت و امنیت خاک)
2 اثر سالیسیلیک اسید بر عمر پس از برداشت گل شاخه بریده لیزیانتوس (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کشاورزی، محیط زیست و امنیت غذایی
3 اثر نانوذرات دی اکسید تیتانیوم بر عمر پس از برداشت گل شاخه بریده لیزیانتوس (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کشاورزی، محیط زیست و امنیت غذایی
4 اثرات القاء پلی پلوئیدی توسط کلشی سین برصفات مورفولوژیکی در شرایط کشت بافت بر پایه ترویرسیترنجCitrus sinensis cv. Troyer citrang) (دریافت مقاله) پانزدهمین همایش ملی آبیاری و کاهش تبخیر
5 اصلاح روش اندازه گیری سرب موجود در گیاه بوسیله دستگاه جذب اتمی با نانو ترکیب متخلخلSBA-15 عامل دار شده با دندریمرهای پلی آمید و آمینی G1.5 (دریافت مقاله) اولین همایش ملی گیاه پالایی
6 القای پلی پلوئیدی در پایه پسته رقم بادامی زرندی توسط کلشی سین (دریافت مقاله) کنفرانس جهانی رویکردهای نوین در کشاورزی و محیط زیست در راستای توسعه پایدار و تولید ایمن
7 اهمیت اقتصادی و غذایی کود آلی ورمی کمپوست تولیدی از مدفوع و پسمانده های حیوانات (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی و اولین همایش بین المللی مدیریت پسماند
8 بررسی اثرات القای پلیپلوئیدی با استفاده از تیمار کلشیسین بر روی پسته رقم بادامی ریز زرند در محیط درون شیشه (دریافت مقاله) پانزدهمین همایش ملی آبیاری و کاهش تبخیر
9 بررسی اثرسه نوع گرده زا بر برخی خصوصیات مورفولوژیکی میوه خرمای کشتبافتی رقم زاهدی در شهرستان زاهدان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کشاورزی، محیط زیست و امنیت غذایی
10 بررسی برخی تغییرات روابط آبی برگ و خصوصیات کیفی گیاه گشنیزCoriandrum sativum) (تحت تاثیر محلولپاشی با 42 _ اپی براسینولید در شرایط کم آبی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدیریت پایدار منابع خاک و محیط زیست (کیفیت، سلامت و امنیت خاک)
11 بررسی تاثیر تنش شوری و هورمون براسینواسترویید بر خصوصیات بیوشیمیایی دان نهال های پسته (پایه UCB1) در شرایط گلخانه (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و دومین همایش ملی کشاورزی،محیط زیست و امنیت غذایی
12 بررسی تاثیر تنش شوری و هورمون براسینواسترویید بر خصوصیات مرفولوژی و فیزیولوژیکی دان نهال های پسته (پایه UCB1) در شرایط گلخانه (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و دومین همایش ملی کشاورزی،محیط زیست و امنیت غذایی
13 بررسی تاثیر شوری و هورمون براسینواستروئید بر رنگیزه های فتوسنتزی ماکادمیا M.integrifolia (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدیریت پایدار منابع خاک و محیط زیست (کیفیت، سلامت و امنیت خاک)
14 بررسی تاثیر هورمون براسینواستروئید بر روی برخی خواص فیزیکو شیمیایی میوه خرما رقم مضافتی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی الکترونیکی مباحث نوین در علوم باغبانی
15 بررسی تأثیر محلول پاشی پلی آمین های آزاد بر برخی از ناهنجاری های پسته رقم فندقی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی الکترونیکی مباحث نوین در علوم باغبانی
16 بررسی تنوع ژنتیکی 33 رقم ماده پسته ایرانی با استفاده از صفات مورفولوژیک (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست)
17 بررسی سطوح مختلف شوری بر برخی از آنتی اکسیدان های غیر آنزیمی ماکادمیا M.integrifolia (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدیریت پایدار منابع خاک و محیط زیست (کیفیت، سلامت و امنیت خاک)
18 بهبود برخی صفات کمی وکیفی هلو رقم آلبرتا (دریافت مقاله) اولین همایش ملی الکترونیکی مباحث نوین در علوم باغبانی
19 بهبود تولید محصولات کشاورزی تحت تنش آبیاری با آبهای شور (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش سراسری آبیاری و کاهش تبخیر
20 تاثیر کاربرد سالیسیلیک اسید در زمان های مختلف بر صفات کیفی میوه توت فرنگی رقم پاروس (Fragaria ananassa cv. Parus) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار
21 تاثیر محلول پاشی بر اسینواستروئید بر برخی صفات کمی و کیفی توت فرنگی رقم پاروس (Fragariaananassa cv. Parus) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار
22 تاثیر محلولپاشی براسینواستروئید بر برخی ترکیبات آنتی اکسیدانی و کیفیت میوه پرتقال واشنگتن ناول طی انبارمانی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی الکترونیکی مباحث نوین در علوم باغبانی
23 تولید سوختهای زیستی از ضایعات کشاورزی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین­ المللی رویکردهای نوین در نگهداشت انرژی
24 روشهای تلفیقی استحصال آب و نگهداری رطوبت در افزایش راندمان آبیاری و کاهش تبخیر در باغات کشور (دریافت مقاله) دهمین سمینار آبیاری و کاهش تبخیر
25 کمبود ابیاری تنظیم شده در درختان میوه (دریافت مقاله) دومین کنفرانس سراسری مدیریت جامع بهره برداری از منابع آب
26 مروری بر نمک زدایی از آبهای شور (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش سراسری آبیاری و کاهش تبخیر
27 مقایسه گیاهان دیپلویید و تتراپلویید با تاکید بر پایه های مرکبات (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی توسعه با محوریت کشاورزی ، محیط زیست و گردشگری
28 مکانیسمهای مقابله گیاهان با تنش خشکی (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش سراسری آبیاری و کاهش تبخیر
29 مهندسی متابولیت های ثانویه در گیاهان (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی توسعه با محوریت کشاورزی ، محیط زیست و گردشگری