جواد علامتیان

 جواد علامتیان استادیار گروه عمران دانشکده مهندسی

جواد علامتیان

Javad Alamatian

استادیار گروه عمران دانشکده مهندسی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 تعیین مشخصات بهینه ی میراگر جرمی با ترکیب پاسخ های پایدار و گذرا نوسان های میرا (دریافت مقاله) مجله ی مهندسی عمران شریف دوره: 33، شماره: 2
2 رابطه سازی نوین برای جرم ساختگی در روش رهایی پویای لزج (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی عمران فردوسی دوره: 31، شماره: 1
3 روش رهایی پویا برای پیمایش مسیر ایستایی سازه های خرپایی (دریافت مقاله) فصلنامه مدل سازی در مهندسی دوره: 3، شماره: 17
4 روش رهایی پویا برای محاسبه بار کمانشی قاب ها (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه تبریز دوره: 49، شماره: 96
5 شیوه نوین برای پایش و کنترل فعال نوسان های سازه-های هوشمند باچندین حسگر و عملگر (دریافت مقاله) مجله مکانیک سازه ها و شاره ها دوره: 3، شماره: 4
6 طراحی میراگر جرمی بر پایه مفهوم سختی موهومی (دریافت مقاله) فصلنامه مدل سازی در مهندسی دوره: 15، شماره: 51
7 طراحی میراگر جرمی برای سازه ی نامیرا با ترکیب پاسخ های پایدار و گذرا (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی عمران فردوسی دوره: 26، شماره: 2
8 کنترل ارتعاشات سازه های قابی در برابر بارهای انفجاری با استفاده از الگوریتم پیشنهادی کنترل فعال (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و فناوری های پدافند نوین دوره: 5، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر ترکیب متاکائولین و نانوسیلیس در مقاومت فشاری بتن در معرض ذوب و انجماد (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مصالح و سازه های نوین در مهندسی عمران
2 ارزیابی چالش های بتن پیش تنیده در پروژه های عمرانی (دریافت مقاله) دوازدهمین سمپوزیوم پیشرفت های علوم و تکنولوژی کمیسیون چهارم:سرزمین پایدار یافته های نوین در مهندسی عمران و محیط زیست
3 ارزیابی چالش های بتن پیش تنیده در پروژه های عمرانی (دریافت مقاله) همایش ملی مهندسی عمران و پژوهشهای نیاز محور
4 ارزیابی شرایط ریسک مالی در پروژه های ساختمانی (دریافت مقاله) دوازدهمین سمپوزیوم پیشرفت های علوم و تکنولوژی کمیسیون چهارم:سرزمین پایدار یافته های نوین در مهندسی عمران و محیط زیست
5 ارزیابی شرایط ریسک مالی در پروشههای ساختمانی (دریافت مقاله) همایش ملی مهندسی عمران، محیط زیست و سرزمین پایدار
6 اصلاح ماتریس جرم و سختی المان قابی با استفاده از میراگر جرمی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی درعلوم و مهندسی
7 بررسی اثر عوامل خرابی بر عملکرد سامانه های آب و فاضلاب شهر مشهد در شرایط بحرانی (دریافت مقاله) دومین کنگره علوم و مهندسی آب و فاضلاب ایران
8 بررسی تاثیر تحلیل دینامیکی سازه مجهز به میراگر جرمی تنظیم شده با رویکرد احتمال اندیشانه (دریافت مقاله) دوازدهمین سمپوزیوم پیشرفت های علوم و تکنولوژی کمیسیون چهارم:سرزمین پایدار یافته های نوین در مهندسی عمران و محیط زیست
9 بررسی تاثیر تحلیل دینامیکی سازه مجهز به میراگر جرمی تنظیم شده با رویکرد احتمال اندیشانه (دریافت مقاله) همایش ملی مهندسی عمران، محیط زیست و سرزمین پایدار
10 بررسی توسعه ی پایدار در صنعت ساختمان (دریافت مقاله) دوازدهمین سمپوزیوم پیشرفت های علوم و تکنولوژی کمیسیون چهارم:سرزمین پایدار یافته های نوین در مهندسی عمران و محیط زیست
11 بررسی توسعه ی پایدار در صنعت ساختمان (دریافت مقاله) همایش ملی مهندسی عمران، محیط زیست و سرزمین پایدار
12 بررسی رفتارلرزه ای مهاربند دروازه ای درترکیب با مهاربندکمانش ناپذیر (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در عمران،معماری و مدیریت شهری
13 بررسی مبحث HSE در پروژه های ساختمانی (دریافت مقاله) دوازدهمین سمپوزیوم پیشرفت های علوم و تکنولوژی کمیسیون چهارم:سرزمین پایدار یافته های نوین در مهندسی عمران و محیط زیست
14 بررسی مبحث HSE در پروژه های ساختمانی (دریافت مقاله) همایش ملی مهندسی عمران، محیط زیست و سرزمین پایدار
15 بررسی و رتبه بندی ریسک های موجود در اجرای پروژه های انبوه سازی با استفاده از مدل فرایند سلسله مراتبیAHP (دریافت مقاله) دوازدهمین سمپوزیوم پیشرفت های علوم و تکنولوژی کمیسیون چهارم:سرزمین پایدار یافته های نوین در مهندسی عمران و محیط زیست
16 بررسی ورتبه بندی ریسک های موجود در اجرای پروژه های انبوه سازی با استفاده از مدل فرایند سلسله مراتبی AHP (دریافت مقاله) همایش ملی مهندسی عمران، محیط زیست و سرزمین پایدار
17 بهینه سازی عملگر مورد استفاده در سازه تحت بار دینامیکی به کمک الگوریتم ژنتیک (دریافت مقاله) دوازدهمین سمپوزیوم پیشرفت های علوم و تکنولوژی کمیسیون چهارم:سرزمین پایدار یافته های نوین در مهندسی عمران و محیط زیست
18 بهینه سازی عملگر مورد استفاده در سازه تحت بار دینامیکی به کمک الگوریتم ژنتیک (دریافت مقاله) همایش ملی مهندسی عمران و پژوهشهای نیاز محور
19 بهینه سازی عملگر مورد استفاده در سازه تحت بار دینامیکی و زلزله به کمک الگوریتم ژنتیک (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی روش های عددی در مهندسی عمران NMCE2016
20 پیمایش مسیر ایستایی خرپا به روش رهایی با رفتار پس کمانش الاستیک (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی مهندسی مکانیک، عمران و فناوری های پیشرفته
21 پیمایش مسیر ایستایی خرپا به روش رهایی با رفتار پس کمانش پلاستیک (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی مهندسی مکانیک، عمران و فناوری های پیشرفته
22 پیمایش ناحیه های کمانشی سازه ها با روش رهایی پویا (دریافت مقاله) نهمین کنگره بین الملی مهندسی عمران
23 تحلیل پویای سازه ها با استفاده از تابع اولیه گیری نوین به روش تخمین_تصحیح (دریافت مقاله) اولین همایش ملی عمران، معماری و توسعه پایدار
24 تحلیل تابآوری لولههای مدفون انتقال آب در خاکها با مشخصات گوناگون دربرابر بارهای دینامیکی (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی مدیریت جامع بحران
25 تحلیل دینامیکی قابلیت اطمینان قاب پرتال غیرخطی تحت اثرزلزله السنترو با شبیه سازی عدم قطعیت های مواد و مقاطع سازه (دریافت مقاله) کنفرانس زلزله، سازه و روشهای محاسباتی
26 تحلیل غیرخطی قاب پرتال به روش نیوتن-رافسون با سختی نخستین (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین عمران معماری و صنعت ساختمان ایران
27 روش تحلیلی برای طراحی میراگرجرمی برپایه کمینه کردن کارمایه مکانیکی (دریافت مقاله) هشتمین کنگره ملی مهندسی عمران
28 روش رهایی پویا برای محاسبه بار کمانشی قاب ها (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی سازه ، معماری و توسعه شهری
29 روش های مرتبه بالای تابع اولیه گیری عددی برای تحلیل پویای سازه ها (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی روش های عددی در مهندسی عمران NMCE2016
30 ساخت بتن مقاوم در اثر خوردگی و نفوذ با استفاده از نانو آلفا آلومینا و اکسید آهن (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی روش های عددی در مهندسی عمران NMCE2016
31 سنجش عملکرد میراگرهای جرمی مختلف درکنترل نوسان های سازه (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی زلزله و سازه
32 شناسایی و ارزیابی ریسک قراردادهای طرح و ساخت (EPC) در پروژه های راهسازی (دریافت مقاله) دوازدهمین سمپوزیوم پیشرفت های علوم و تکنولوژی کمیسیون چهارم:سرزمین پایدار یافته های نوین در مهندسی عمران و محیط زیست
33 طراحی بهینه میراگرجرمی تنظیم شده برپایه مفهوم سختی مختلط (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی زلزله و سازه
34 فرارفت پاسخ در تحلیل پویای عددی سازه ها (دریافت مقاله) چهارمین همایش بین المللی مهندسی سازه
35 کنترل فعال نوسانهای قابهای برشی با جایابی بهینه حسگروعملگر (دریافت مقاله) کنفرانس زلزله، سازه و روشهای محاسباتی
36 نحوه تاثیر میراگر ها در کاهش آسیب پذیری لرزه ای سامانه های آب و فاضلاب شهری مطالعه مورده شهر مشهد (دریافت مقاله) همایش ملی مهندسی عمران، محیط زیست و سرزمین پایدار
37 نحوه تاثیر میراگرها در کاهش آسیب پذیری لرزه ای سامانه های آب و فاضلاب شهری مطالعه موردی: شهر مشهد (دریافت مقاله) دوازدهمین سمپوزیوم پیشرفت های علوم و تکنولوژی کمیسیون چهارم:سرزمین پایدار یافته های نوین در مهندسی عمران و محیط زیست
38 نحوه تأثیر میراگرها در کاهش آسیب پذیری لرزه ای سامانه های آب و فاضلاب شهری مطالعه موردی: شهر مشهد (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس بین المللی مدیریت جامع بحران