حمید شاملو

 حمید شاملو

حمید شاملو

Hamid Shamlo

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 بررسی اثرات غیر ماندگاری افت اصطکاک و شدت جریان گذارا در روش های نشت یابی با استفاده از روابط انرژی یک بعدی (دریافت مقاله) مجله ی مهندسی عمران شریف دوره: 29، شماره: 1
2 بررسی رفتار آشفتگی جریان گذرا در لوله ها با حضور نشت (دریافت مقاله) فصلنامه هیدرولیک دوره: 13، شماره: 4
3 بررسی عددی تأثیر محل ورودی جریان و مشخصات تیغه جداکننده در حوضچه ته نشینی (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 23، شماره: 84
4 بررسی عددی سه بعدی رسوب گذاری و کنترل آن در آب گیر های جانبی رودخانه ای با استفاده از نرم افزار SSIM2 (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی عمران فردوسی دوره: 25، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آنالیز منطقه ای دبی حداکثر لحظه ای سیلاب (مطالعه ی موردی: حوضه ی آبریز سفیدرود در استان کردستان) (دریافت مقاله) سومین کنفرانس مدیریت منابع آب
2 ارزیابی پارامترهای موثربرمدل حفرات گازگسسته درجریان گذرا بااستفاده ازضریب افت اصطکاک ناماندگار (دریافت مقاله) هشتمین کنگره ملی مهندسی عمران
3 ارزیابی کد عددی حجم محدود در تخمین میدان جریان آشفته روی بستر زبربا بکارگیری تکنیک گردابه های بزرگ (دریافت مقاله) هفتمین کنگره ملی مهندسی عمران
4 اصلاحات مدل های حفرات بخار گسسته (DVCM) در جریان گذرا (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
5 بررسی آزمایشگاهی تاثیر شیب تنداب بر میزان هوای ورودی به هواده در سرریز های آزاد (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی مهندسی عمران
6 بررسی اثر زبری کف در الگوی جریان اطراف پایه پل به کمک نرم افزار Flow 3D (دریافت مقاله) چهارمین کنگره ملی مهندسی عمران
7 بررسی اثرات اصطکاک ناماندگار و مدت زمان بستن شیر در روش های نشت یابی با استفاده از روابط انرژی (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی مهندسی عمران
8 بررسی اثرات حذف اصطکاک ناماندگار بر نتایج نشتیابی به روش معکوس (دریافت مقاله) نهمین کنگره بین الملی مهندسی عمران
9 بررسی اثرات طول لوله بر استهلاک انرژی و پخش آشفتگی در جریانهای گذرا در خطوط لوله (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری
10 بررسی اثرات غیرماندگار افت اصطکاک بروی روشهای نشت یابی بر پایه جریان گذرا در خطوط لوله (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس هیدرولیک ایران
11 بررسی اثرات غیرماندگاری ضریب افت در خطوط لوله بر روش های شناسایی نشت بر پایه تحلیل معکوس جریان گذرا (دریافت مقاله) پنجمین کنگره ملی مهندسی عمران
12 بررسی تاثیر دبی ورودی بر عملکرد هواده های مستقر در سرریزهای شوت (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
13 بررسی تاثیر دبی ورودی بر عملکرد هواده های مستقر در سرریزهای شوت مطالعه موردی سرریز سد جره (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
14 بررسی تأثیر ضرایب افت اصطکاک ناماندگار و شبه ماندگار در مدل حفرات گاز گسسته در جریان گذرا (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی سازه ، معماری و توسعه شهری
15 بررسی تفاوت های مدل های شبه دو بعدی و یک بعدی جریان های گذرا در خطوط لوله (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس ملی هیدرولیک ایران
16 بررسی دو بعدی جریان آشفته کانال باز با ناهمواریهای نیم دایره ای با کمک روش LES (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
17 بررسی رویکردهای مختلف شبیه سازی جریان های آشفته در مدل های کنار جداره (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس هیدرولیک ایران
18 بررسی سه بعدی اثر تیغه هدایت کننده جریان در مسیر ورودی حوضچه های ته نشینی مستطیلی با استفاده از نرم افزار FLUENT (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
19 بررسی عددی اثرات پارامترهای هندسی و هیدرولیکی برابعاد ناحیه جدایی جریان در آبگیر های جانبی با استفاده از نرم افزار SSIIM2 (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران
20 بررسی عددی تاثیر صفحات مستغرق و ابشکن در کنترل رسوب ورودی به ابگیرجانبی با استفاده از مدل عددی SSIIM2 (دریافت مقاله) همایش ملی یافته های نوین در مهندسی عمران
21 بررسی عددی جریان در حوضچه آرامش پرش هیدرولیکی با استفاده از روش VOF (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برقابی
22 بررسی عددی مشکلات رسوبگذاری ایستگاههای پمپاژ کنار رودخانه ای (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
23 بررسی عددی میدان هیدرولیک جریان در حوضچه ته نشینی مستطیلی تحت تاثیر باد (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
24 بررسی عددی هیدرولیک جریان در آبگیرهای جانبی رودخانه ای به کمک نرم افزار FLUENT (دریافت مقاله) چهارمین کنگره ملی مهندسی عمران
25 بررسی عددی هیدرولیک جریان در حوضچه ترسیب اولیه با استفاده از مدل عددی 2 SSIIM (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
26 بررسی عددی هیدرولیک و رسوب جریا ن در آبگیرهای جانبی رودخانه ای به کمک نرم افزار SSIIM2 (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
27 بررسی مدلهای کنارجداره در حل جریان کانالهای باز با هندسه پیچیده به روش شبیهسازی گردابه های بزرگ (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
28 بررسی مدلهای مختلف آشفتگی در تحلیل هیدرولیکی حوضچه های رسوبگذار اولیه با کمک نرم افزار Fluent (دریافت مقاله) چهارمین کنگره ملی مهندسی عمران
29 بررسی نحوه ترکیب پدیده های مستقل هیدرولوژی و جزر و مدی در رودخانه های جزر و مدی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس مدیریت منابع آب
30 بررسی و کاربرد استفاده از مدلهای کنار جداره در روش شبیه سازی ادیهای بزرگLES) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس سراسری مدیریت جامع بهره برداری از منابع آب
31 بررسیعددی هیدرولیکجریان در آبگیرهای جانبیرودخانه ای با استفاده از نرمافزار SSIIM2 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس منطقه ای مهندسی عمران
32 پاسخ میدان جریان آشفته روی بسترزبربه تغییرات نسبت استغراق جریان وتراکم زبریهای مربعی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری
33 تحلیل حساسیت مشخصه های جریان گذرا نسبت به مؤلفه های نشت درخطوط لوله (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس هیدرولیک ایران
34 تحلیل حساسیت نشت یابی در خطوط انتقال با استفاده از توسعه تحلیل معکوس جریان گذرا و الگوریتم ژنتیک باینری (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
35 تحلیل ساختار جریان آشفته ایجاد شده در پایین دست پله تحت شرایط هیدرولیکی مختلف (دریافت مقاله) پنجمین کنگره ملی مهندسی عمران
36 تعیین ضریب پخش شوری در رودخانه های جزر و مدی (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس هیدرولیک ایران
37 رد یابی نشت و کالیبراسیون شبکه های آبرسانی با استفاده از تحلیل معکوس جریان گذرا (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس هیدرولیک ایران
38 شبیه سازی عددی اثر زاویه استقرار آب شکن بر طول ناحیه جدیی جریان پشت آن (دریافت مقاله) هشتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
39 شبیه سازی عددی جریان دوبعدی اطراف آبپایه(sill) در کانال باز و اثرات آن بر محیط زیست (دریافت مقاله) دومین سمپوزیوم بین المللی مهندسی محیط زیست
40 شبیه سازی عددی سه بعدی جریان در راه ماهی نوع حوضچه و سرریز با استفاده ازنرم افزار FLUENT (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق آبی
41 شبیه سازی عددی میدان جریان سه بعدی در حوضچه های رسوبگذار مستطیلی (دریافت مقاله) هشتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
42 شبیه سازی گردابه بزرگ جریان در کانال روباز با سه نوع بستر مختلف (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
43 شبیه سازی موانع در جریان سطح آزاد با بستر زبر به کمک تکنییک شبیه سازی گردابه های بزرگ (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
44 شناسایی نشت در خطوط لوله با استفاده از مدل سازی جریان گذرا و برنامه ریزی غیرخطی مختلط اعداد صحیح و حقیقی و الگوریتم ژنتیک (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس هیدرولیک ایران
45 طراحی سایت اندازه گیری نوسانات فشار جهت تحلیل معکوس جریان گذرا در خطوط لوله (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
46 کاربرد الگوریتم ژنتیک باینری در برنامه ریزی غیرخطی در نشت یابی به روش تحلیل معکوس جریان گذرا (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس هیدرولیک ایران
47 مدل سازی عددی الگوی سه بعدی هیدرولیک جریان و رسوب در آبگیر جانبی با استفاده از مدل عددیSSIIM2 (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی مهندسی عمران
48 مدل های حفرات بخار گسسته در جریان گذرا با ضرایب افت اصطکاکی شبه ماندگار و ناماندگار (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
49 مدلسازی عددی جریان رسوبی در ایستگاه های پمپاژ کنار رودخانه ای با استفاده از مدل عددی SSIIM2 (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی مهندسی عمران
50 مدلسازی عددی دریاچه های گردابه ای جمع آوری سیلاب شهری (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
51 مدلسازی عددی میدان جریان در حوضچه رسوبگذار تحت تا ثیر تیغه (دریافت مقاله) نهمین کنگره بین الملی مهندسی عمران
52 مروری بر مدل های یک بعدی و نا ماندگار جریان گذرا در خطوط لوله (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در عمران،معماری و مدیریت شهری
53 مقایسه مدلهای کنار جداره در تخمین میدان جریان آشفته در کانال باز به کمک تکنیک شبیه سازی گردابه های بزرگ جریان (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
54 مقایسه و ارزیابی سیستم های مختلف نیروگاه های جزر و مدی برای یک مکان مشخص (دریافت مقاله) چهارمین کنگره ملی مهندسی عمران
55 نشت یابی در خطوط لوله با استفاده از مدل سازی جریان غیرماندگار و الگوریتم ژنتیک (دریافت مقاله) پنجمین کنگره ملی مهندسی عمران
56 هیدرولیک جریانهای آشفته با استفاده از شبیه سازی ادیهای بزرگ جریان (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس هیدرولیک ایران