محمد جمنی

 محمد جمنی استاد، موسسه TICE، تونس

محمد جمنی

Mohammad Jamani

استاد، موسسه TICE، تونس

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.