شهداد شریعت مداری

 شهداد شریعت مداری استادیار،دانشگاه سینت کلیر ،کانادا

شهداد شریعت مداری

Shahdad Shariatmadari

استادیار،دانشگاه سینت کلیر ،کانادا

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.