دکتر کتایون زارعی طوسی

دکتر کتایون زارعی طوسی استادیار گروه ادبیات و علوم انسانی دانشگاه بیرجند

دکتر کتایون زارعی طوسی

Dr. Katayon Zareitosi

استادیار گروه ادبیات و علوم انسانی دانشگاه بیرجند

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.