دکتر جواد میکانیکی

دکتر جواد میکانیکی دانشیار گروه :ادبیات و علوم انسانی دانشگاه بیرجند

دکتر جواد میکانیکی

Dr. Javad Mikaniki

دانشیار گروه :ادبیات و علوم انسانی دانشگاه بیرجند

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 بررسی اثرات اقتصادی و اجتماعی فعالیت در شرکت های تعاونی دامداری بر خانوارهای عضو: مطالعه موردی بخش سرولایت شهرستان نیشابور (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی فضایی(جغرافیا) دوره: 4، شماره: 4
2 بررسی نقش شرکت های تعاونی روستایی زنان در وضعیت اقتصادی و اجتماعی اعضاء (مطالعه ی موردی شرکت های تعاونی خوسف و خراشاد دراستان خراسا ن جنوبی) (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی فضایی(جغرافیا) دوره: 3، شماره: 4
3 بررسی نگرش به کارآفرینی در بنگاه های زود بازده کشاورزی (مطالعه موردی: شهرستان بیرجند) (دریافت مقاله) دوفصلنامه راهبردهای کارآفرینی در کشاورزی دوره: 3، شماره: 6
4 پهنه بندی اراضی شهرستان گناباد برای دفن پسماند روستایی به روش تحلیل شبکه ای (ANP) (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و مخاطرات محیطی دوره: 5، شماره: 17
5 تاثیر کسب وکارهای خانگی بر توانمندسازی زنان روستایی (مورد مطالعه: بخش مرکزی شهرستان درمیان) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات فرهنگی – اجتماعی خراسان دوره: 15، شماره: 3
6 تأثیر اعتبارات بهسازی مسکن بر بهبود وضعیت زندگی در نواحی روستایی؛ مورد مطالعه: بخش مرکزی شهرستان تایباد (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات فرهنگی – اجتماعی خراسان دوره: 12، شماره: 2
7 تعیین الگوی فضایی بهینه استقرار مراکز خدمات روستایی با رویکرد تناسب اراضی به روش AHP (مطالعه موردی: بخش دهدز، شهرستان ایذه) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی روستایی دوره: 1، شماره: 2
8 شهرهای کوچک و توسعه پایدار سکونتگاه های پیرامونی مورد: شهرخوسف (دریافت مقاله) دوفصلنامه توسعه فضاهای پیراشهری دوره: 1، شماره: 1
9 مکانیابی بهینه بازارهای روز محله با استفاده از مدل تحلیل سلسله مراتبی در سامانه اطلاعات جغرافیایی نمونه موردی: شهر بیرجند (دریافت مقاله) مجله آمایش جغرافیایی فضا دوره: 3، شماره: 9
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثرات اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی گردشگری بر نواحی روستایی مورد مطالعه: روستای رزگ، شهرستان بیرجند (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی ، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری
2 ارزیابی اثرات کالبدی طرح بهسازی مسکن روستایی (موردمطالعه: بخش مرکزی شهرستان تایباد) (دریافت مقاله) اولین همایش اندیشه ها وفناوری های نوین در علوم جغرافیایی
3 بررسی آثار اجتماعی صنعت توریسم بر زندگی خانوارهای روستایی (مطالعه موردی: شهرستان چناران) (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی ایده های نوین در کشاورزی، محیط زیست و گردشگری
4 بررسی آثار اقتصادی صنعت توریسم بر زندگی خانوارهای روستایی (مطالعه موردی شهرستان چناران) (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی ، منابع طبیعی ، محیط زیست و گردشگری
5 بررسی تأثیر خشکسالی بر روند مهاجرت و اسکان غیررسمی (مطالعه موردی: بیرجند) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مخاطرات محیطی
6 بررسی توزیع مکان های دفن پسماند روستایی با پراکنش سکونتگاههای روستاییمطالعه موردی: شهرستان گناباد (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم جغرافیا و برنامه ریزی، معماری و شهرسازی
7 بررسی عوامل تعیین کننده کمک های خیرخواهانه فردی به مراکز آموزشی _ پژوهشی درشهر بیرجند (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کارکرد وقف در توسعه انسانی با تاکید بر وقف علمی
8 تئوری بنیادی افول قنات در ایران (دریافت مقاله) سمپوزیوم ملی قنات بلده فردوس
9 تحلیل ویژگی های کالبدی سکونتگاه های حاشیه شهر بیرجند (مطالعه موردی محله موسی بن جعفر) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی علوم جغرافیایی
10 تصمیم گیری منطقه ای، الگوی توسعه روستایی در ایران (دریافت مقاله) همایش ملی توسعه روستایی
11 توسعه پایدار مناطق خشک و بیابانی با رویکرد اکولوژیکی- اقتصادی: مطالعه موردی پتانسیل بهره برداری از گیاهان دارویی خراسان جنوبی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی بیابان (علوم، فنون و توسعه پایدار)
12 ساختار و نظام مدیریت سنتی منابع آب (مطالعه موردی: قنات ماخونیک) (دریافت مقاله) همایش بین المللی دانش سنتی مدیریت منابع آب
13 سازه های موثر بر مشارکت زنان در تعاونی های روستایی و نقش آن در کارآفرینی ، مطالعه موردی: استان خراسان جنوبی (دریافت مقاله) همایش ملی فضای جغرافیایی ،رویکرد آمایشی ، مدیریت محیط
14 شناسایی پهنه های مناسب جهت دفن پسماندهای شهری با استفاده از تحلیل های فضایی – مکانی مدل TOPSIS - GIS مطالعه موردی : شهرستان بیرجند (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی شهرسازی، مدیریت شهری و توسعه پایدار
15 شناسایی پهنه های مناسب جهت دفن پسماندهای شهری بااستفاده ازمدل تلفیقی GIS,SAW مطالعه موردی: بخش شهریار (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری
16 کارکرد آموزشی وقف و اثرات اجتماعی-فرهنگی آن در شهرستان بیرجند (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کارکرد وقف در توسعه انسانی با تاکید بر وقف علمی
17 کارکردهای اجتماعی –فرهنگی وقف و نظام مدیریت سنتی آب در قنات بلده فردوس (دریافت مقاله) همایش بین المللی دانش سنتی مدیریت منابع آب
18 مسکن روستایی با رویکرد بهسازی و مقاوم سازی (مورد مطالعه: سکونتگاه های روستایی شهرستان تایباد) (دریافت مقاله) اولین همایش اندیشه ها وفناوری های نوین در علوم جغرافیایی
19 ناپایداری جمعیتی سکونتگاه های روستایی چالش فراروی مناطق خشک و بیابانی: مطالعه موردی شهرستان بیرجند (دریافت مقاله) اولین همایش ملی بیابان (علوم، فنون و توسعه پایدار)
20 نقش شهرهای کوچک در پیوند های روستا شهری (مطالعه موردی: سربیشه) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی علوم جغرافیایی
21 نقش طرح های هادی روستایی در بهبود کیفیت زندگی مناطق روستایی (دریافت مقاله) اولین همایش اندیشه ها وفناوری های نوین در علوم جغرافیایی
22 نقش کارآفرینی در توسعه ی روستایی (دریافت مقاله) همایش ملی بررسی راهکارهای مدیریت توسعه کارآفرینی روستایی در ایران