دکتر کریم حسین زاده دلیر

دکتر کریم حسین زاده دلیر استاد گروه برنامه ریزی شهری، دانشگاه تبریز

دکتر کریم حسین زاده دلیر

Dr. Karim Hoseinzadeh Dalir

استاد گروه برنامه ریزی شهری، دانشگاه تبریز

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 Analyzing Tabriz metropolitan drinking water utilities by using performance benchmarking (دریافت مقاله) دوفصلنامه تحقیقات کاربردی در آب و فاضلاب دوره: 4، شماره: 2
2 آینده پژوهی رشد شهری کلانشهر تبریز با تاکید بر رویکرد شهر هوشمند (دریافت مقاله) مجله پژوهش و برنامه ریزی شهری دوره: 13، شماره: 49
3 ابعاد تاب آوری شهری در شرایط بحران به منظور کاهش گسست های فضایی (مطالعه موردی: مناطق ۲ و ۱۲ شهر تهران) (دریافت مقاله) فصلنامه شهر ایمن دوره: 4، شماره: 2
4 ارزیابی اثرات فضایی - عملکردی باززنده‌سازی بافت‌های تاریخی- فرهنگی بر توسعه‌ی توریسم شهری (مطالعه‌ی موردی: کلان‌شهر تبریز) (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی دوره: 24، شماره: 74
5 ارزیابی پراکنش فضاهای گردشگری تاریخی فرهنگی و خدمات جانبی آن در شهر تبریز (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی دوره: 16، شماره: 41
6 ارزیابی پیشران های حیاتی موثر بر تاب آوری در برابر زمین لرزه در کلانشهرهای ایران(نمونه موردی:کلانشهر تبریز) (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی منطقه ای دوره: 11، شماره: 42
7 ارزیابی پیشران های مدیریتی تاثیرگذار بر توسعه ی گردشگری تاریخی-فرهنگی (مطالعه موردی: شهر تبریز) (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی دوره: 25، شماره: 77
8 ارزیابی تاثیر مهاجرت های روستا-شهری بر تغییرات کاربری اراضی در کلان شهرهای ایران (نمونه موردی:کلان شهر تبریز) (دریافت مقاله) فصلنامه آمایش محیط دوره: 14، شماره: 54
9 ارزیابی تاثیر نوع و میزان کاربری اراضی در شکل گیری کانون های جرم خیز؛ مطالعه موردی: جرائم مربوط با سرقت در شهر تبریز (دریافت مقاله) مجله پژوهش و برنامه ریزی شهری دوره: 8، شماره: 29
10 ارزیابی تحولات جمعیتی در کانون های سکونتی منطقه کلانشهری تبریز و چالش های پیش روی آن (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی دوره: 26، شماره: 82
11 ارزیابی توسعه بازاریابی گردشگری شهری (مطالعه موردی: شهر سنندج) (دریافت مقاله) مجله پژوهش و برنامه ریزی شهری دوره: 12، شماره: 47
12 ارزیابی چالش های ارتقاء حکمروایی شهری در شهرهای متوسط اندام با رویکرد آینده پژوهی (مطالعه موردی: شهر میانه) (دریافت مقاله) فصلنامه شهر پایدار دوره: 5، شماره: 2
13 ارزیابی سناریوهای توسعه فضایی با رویکرد آینده پژوهی، مورد: منطقه آزاد ارس (دریافت مقاله) فصلنامه چشم انداز شهرهای آینده دوره: 3، شماره: 2
14 ارزیابی سیاست‌های مداخله در بافت مرکزی شهر(نمونه موردی: کلانشهر تبریز) (دریافت مقاله) فصلنامه نگرش های نو در جغرافیای انسانی دوره: 11، شماره: 1
15 ارزیابی عدالت توزیعی پروژه های توسعه شهری براساس پایداری درآمد (مورد: مناطق ۱۰گانه شهرداری تبریز) (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی منطقه ای دوره: 12، شماره: 46
16 ارزیابی عوامل پایدارسازی نظام درآمدی و تامین منابع مالی شهرداری ها با تاکید بر نقش برند سازی مطالعه موردی: کلان شهر ارومیه (دریافت مقاله) مجله آمایش جغرافیایی فضا دوره: 12، شماره: 4
17 ارزیابی عوامل موثر بر باززنده سازی بافت تاریخی با رویکرد توسعه گردشگری (نمونه موردی: شهر خوی) (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی منطقه ای دوره: 8، شماره: 33
18 ارزیابی عوامل موثر بر حس تعلق به مکان با رویکرد شهر شاد (نمونه موردی: کلانشهر ارومیه) (دریافت مقاله) فصلنامه شهر پایدار دوره: 6، شماره: 2
19 ارزیابی عوامل موثر در معرفی بازارهای سنتی ایران به عنوان برند گردشگری رویکردی جهت ارتقای بهره وری گردشگری (نمونه موردی: بازار تبریز) (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت بهره وری دوره: 14، شماره: 4
20 ارزیابی کیفی طراحی عناصر اصلی ساخت فضایی شهرها در شهرهای ایرانی-اسلامی (مورد شناسی: کلان شهر تبریز) (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و آمایش شهری-منطقه ای دوره: 10، شماره: 35
21 ارزیابی مولفه های مسکن گروه های آسیب پذیر شهری مطالعه موردی کلان شهر تبریز (دریافت مقاله) فصلنامه نگرش های نو در جغرافیای انسانی دوره: 14، شماره: 3
22 ارزیابی مولفه های موثر بر حس تعلق مکانی با رویکرد شهر شاد مطالعه موردی: کلان شهر ارومیه (دریافت مقاله) فصلنامه شهر پایدار دوره: 6، شماره: 2
23 ارزیابی میزان سازگاری کاربری های پیرامونی آثار تاریخی با توسعه گردشگری شهری نمونه موردی: منطقه تاریخی - فرهنگی تبریز (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی دوره: 18، شماره: 48
24 ارزیابی و اولویت بندی مداخله در محلات بافت مرکزی شهر تبریز (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی منطقه ای دوره: 7، شماره: 28
25 امکان سنجی تهیه طرح های سیال شهری در برنامه ریزی کلان شهرها (مطالعه موردی: کلان شهر تبریز) (دریافت مقاله) فصلنامه آمایش محیط دوره: 13، شماره: 49
26 امکان سنجی حمل ونقل عمومی در رشد هوشمند شهری نمونه موردی: شهر خوی (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا دوره: 21، شماره: 76
27 باز آفرینی شهری با تاکید بر بهسازی و توانمندسازی سکونتگاههای غیر رسمی در کلانشهرها کیس مورد مطالعه: شمس آباد تبریز (دریافت مقاله) فصلنامه نگرش های نو در جغرافیای انسانی دوره: 15، شماره: 3
28 بازآفرینی بافت های فرسوده شهری با تاکید بر جایگاه توسعه میان افزا (نمونه موردی: منطقه ۸ کلانشهر تبریز) (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی منطقه ای دوره: 10، شماره: 40
29 بررسی تاثیر فضاهای شهری بر الگوهای رفتاری شهروندان (نمونه موردی: خیابان امام «ره»-ارومیه) (دریافت مقاله) دوفصلنامه جغرافیا و توسعه فضای شهری دوره: 9، شماره: 2
30 بررسی رابطه رشد افقی سریع شهر یزد و تحرکات جمعیتی در این شهر (دریافت مقاله) مجله جغرافیا و برنامه ریزی محیطی دوره: 20، شماره: 2
31 بررسی ضرورت ایجاد شهرهای جدید در نظام شهری ایران (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی دوره: 16، شماره: 38
32 بررسی عوامل اجتماعی موثر بر برنامه ریزی و سیاست گذاری توسعه ی گردشگری تاریخی-فرهنگی در ایران (مطالعه موردی: شهر تبریز) (دریافت مقاله) مجله مطالعات جامعه شناسی دوره: 15، شماره: 54
33 بررسی کارکرد شهرهای جدید ایران در جذب سرریز جمعیت مادر شهرها (مطالعه موردی: شهر جدید سهند) (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی دوره: 16، شماره: 40
34 بررسی میزان کارایی شبکه های ارتباطی شهرها در مقابل زلزله (مطالعه موردی مناطق ۱ و ۵ طرح تفصیلی تبریز) (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی دوره: 18، شماره: 50
35 بررسی و تحلیل استراتژی های توسعه در شهرهای مرزی مطالعه موردی: شهرهای کشور ایران و ترکیه (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی منطقه ای دوره: 9، شماره: 34
36 بررسی و تحلیل رشد فضایی شهر تبریز با مدل های کمی و تصاویر ماهواره ای (دریافت مقاله) مجله علوم جغرافیایی دوره: 16، شماره: 33
37 بررسی و تحلیل نابرابریهای توسعه در سازمان فضایی استانهای ایران (دریافت مقاله) مجله جغرافیا و مطالعات محیطی دوره: 2، شماره: 6
38 بررسی وضعیت آلودگی هوای شهر تبریز بر اساس تحلیل مولفه های اصلی (PCA) (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی دوره: 16، شماره: 39
39 بررسی وضعیت کلانشهر تبریز در مسیر جهانی شدن با تاکید بر پتانسیل های سرمایه گذاری (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی دوره: 23، شماره: 70
40 برنامه ریزی شهرهای جدید: نگاهی به مکانیابی شهر جدید سهند (دریافت مقاله) فصلنامه اطلاعات جغرافیایی ( سپهر) دوره: 2، شماره: 5
41 پدافند غیرعامل و توسعه پایدار شهری با تاکید برکاربر های تهدیدپذیر کلانشهر تبریز از منظر جنگ (دریافت مقاله) مجله جغرافیا و پایداری محیط دوره: 2، شماره: 4
42 تبیین الگوهای شکل گیری شهر خلاق با تاکید بر نقش فضاهای عمومی (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی دوره: 27، شماره: 84
43 تبیین سیما و منظر شهری به مثابه منفعت عمومی در کیفیت زندگی (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی دوره: 27، شماره: 85
44 تحلیل آینده نگری تغییرات کاربری اراضی شهری با استفاده از آنالیز تصاویر ماهواره ای (نمونه موردی: شهر تبریز) (دریافت مقاله) فصلنامه آمایش محیط دوره: 16، شماره: 62
45 تحلیل الگوهای مدیریت شهری در ایران با تاکید بر مدیریت استراتژیک در کلان شهر تبریز (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی منطقه ای دوره: 9، شماره: 352
46 تحلیل الگوی تاب آوری کالبدی فضایی متاثر از مخاطرات زیست محیطی کلانشهر تهران (مطالعه موردی: تحلیل تطبیقی مناطق ۲ و ۱۲) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست دوره: 24، شماره: 6
47 تحلیل بازآفرینی فرهنگی اجتماعی در توسعه محله ای (مطالعه موردی: محله دیزج جنوبی شهر بناب) (دریافت مقاله) مجله پژوهش و برنامه ریزی شهری دوره: 13، شماره: 48
48 تحلیل روش‌های تامین منابع مالی شهرداری تبریز با تاکید بر درآمدهای پایدار (دریافت مقاله) فصلنامه نگرش های نو در جغرافیای انسانی دوره: 12، شماره: 4
49 تحلیل روند توسعه شهر تبریز با رویکرد شهر هوشمند به روش معادلات ساختاری (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی منطقه ای دوره: 13، شماره: 52
50 تحلیل عوامل موثر بر آینده نگاری برنامه ریزی توسعه حمل و نقل محور در شهر تبریز (دریافت مقاله) فصلنامه توسعه پایدار محیط جغرافیایی دوره: 5، شماره: 8
51 تحلیل عوامل موثر بر شکل گیری ساختار چندهسته ای شهرها (نمونه موردی: کلانشهر کرمانشاه) (دریافت مقاله) مجله پژوهش و برنامه ریزی شهری دوره: 14، شماره: 54
52 تحلیل فضایی ابعاد مسکن پایدار شهری مبتنی بر رویکرد اقتصاد سیاسی فضا مطالعه موردی: شهر کرمانشاه (دریافت مقاله) فصلنامه شهر پایدار دوره: 5، شماره: 1
53 تحلیل مولفه های اقتصادی اثرگذار بر مسکن پایدار (نمونه موردی: شهرکرمانشاه) (دریافت مقاله) مجله اقتصاد شهری دوره: 6، شماره: 2
54 تحلیل میزان اهمیت ابعاد حکمروایی خوب بر ارتقاء ساختار مدیریتی شهرهای میانه اندام (مطالعه موردی: شهر میانه) (دریافت مقاله) مجله انسان و محیط زیست دوره: 21، شماره: 2
55 تحلیلی بر امکان سنجی طرح های راهبردی استراتژیک درتوسعه شهری (نمونه موردی: باغ شهر مرند) (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی منطقه ای دوره: 11، شماره: 45
56 تحلیلی بر برنامه ریزی و سیاست گذاری توسعه ی گردشگری تاریخی-فرهنگی در ایران (مطالعه موردی: شهر تبریز) (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی و توسعه گردشگری دوره: 10، شماره: 39
57 تحلیلی بر توزیع فضایی میزان برخورداری مناطق شهر تبریز از شاخص‌های رشد هوشمند شهری (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی دوره: 24، شماره: 73
58 تحلیلی بر چگونگی تغییرات کاربری اراضی شهری شهر تبریز با استفاده از تصاویر ماهواره ای بین سالهای ۲۰۰۰-۲۰۲۰ (دریافت مقاله) فصلنامه کاربرد سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی در علوم محیطی دوره: 3، شماره: 7
59 تحلیلی بر دگرگونی کیفی سرمایه اجتماعی در نظام شهری نمونه موردی: نظام شهری استان آذربایجان شرقی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات جغرافیایی مناطق خشک دوره: 1، شماره: 3
60 تحلیلی بر نقش راهبردی توسعه میان افزا در بازآفرینی بافت های فرسوده شهری (نمونه موردی: منطقه ۸ کلانشهر تبریز) (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی دوره: 22، شماره: 67
61 تعیین درجه توسعه یافتگی شهرستانهای استان آذربایجان شرقی (۱۳۷۵) (دریافت مقاله) مجله جغرافیا و توسعه ناحیه ای دوره: 3، شماره: 5
62 تغییرات ساختارهای اقتصادی و بنیان های جدید برنامه ریزی فضایی شهری و منطقه ای کلانشهرها، مورد شناسی: کلان شهر تبریز (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و آمایش شهری-منطقه ای دوره: 2، شماره: 5
63 راهکارهای توسعه صنعت گردشگری پایدار تبریز مبتنی بر مولفه های منطقه ای (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی منطقه ای دوره: 10، شماره: 40
64 رتبه بندی معیارهای موثر در برندسازی بازار سرپوشیده تبریز با استفاده از مدل تحلیل مسیر(نمونه موردی: بازار تبریز) (دریافت مقاله) فصلنامه آمایش محیط دوره: 15، شماره: 58
65 سنجش میزان رضایت مندی از کیفیت محیط شهری از دیدگاه شهروندان (مطالعه موردی: منطقه 5 شهرداری کلان‌شهر تبریز) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های جغرافیای اقتصادی دوره: 1، شماره: 1
66 سیاستگذاری طرح های توسعه شهری با تاکید بر مفاهیم مدیریت یکپارچه (دریافت مقاله) فصلنامه سیاستگذاری شهری و منطقه ای دوره: 1، شماره: 4
67 سیاستگذاری مولفه های فضایی در شکل گیری هسته های جدید شهری (دریافت مقاله) فصلنامه سیاستگذاری شهری و منطقه ای دوره: 2، شماره: 6
68 شناخت و ارزیابی پیشران های حیاتی موثر بر آینده توسعه گردشگری مطالعه موردی: کلان شهر تبریز (دریافت مقاله) فصلنامه گردشگری شهری دوره: 8، شماره: 1
69 شناسایی پیشران های حیاتی موثر بر آینده توسعه فضایی منطقه آزاد ارس با رویکرد آینده پژوهی (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی منطقه ای دوره: 12، شماره: 49
70 شناسایی پیشران های کلیدی صنعت گردشگری مبتنی بر برنامه ریزی راهبردی سناریویی (مطالعه موردی: منطقه آزاد ماکو) (دریافت مقاله) فصلنامه گردشگری شهری دوره: 9، شماره: 3
71 شناسایی مولفه های تاثیرگذار بر برنامه ریزی و طراحی شهر دوستدار سالمند (نمونه موردی: کلان شهر تبریز) (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و آمایش شهری-منطقه ای دوره: 13، شماره: 46
72 شناسایی و تحلیل مولفه های تاثیرگذار بر تامین درآمدهای پایدار شهری با تاکید بر برندسازی شهری(مطالعه موردی: شهر ارومیه) (دریافت مقاله) فصلنامه آمایش محیط دوره: 16، شماره: 60
73 کاربست مدیریت یکپارچه شهری بر افزایش امنیت و رفاه در فضاهای عمومی شهری : مطالعه موردی شهر تبریز (دریافت مقاله) مجله مطالعات جامعه شناسی دوره: 16، شماره: 60
74 مقایسه زیرساخت های شبکه آب کلان شهر تبریز با هفت شبکه آب در ایالات متحده با استفاده از روش شاخص عملکردی (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 29، شماره: 118
75 مقایسه نابرابری توسعه ی استان کردستان با سایر استان های ایران (دریافت مقاله) مجله جغرافیا و مطالعات محیطی دوره: 3، شماره: 12
76 نظم بصری در شهرسازی سنتی ایران (مطالعه موردی: بازار تبریز) (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی دوره: 16، شماره: 37
77 نقش شهر بناب در توسعه اقتصاد پایدارمنطقه ای با رویکرد مدل های اقتصادی – جمعیتی (دریافت مقاله) فصلنامه آمایش محیط دوره: 9، شماره: 34
78 واکاوی پیشران های کلیدی موثر بر گسترش اسکان غیررسمی با رویکرد آینده پژوهی، نمونه موردی سکونت گاه های غیررسمی کلانشهر تبریز (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی دوره: 27، شماره: 83
79 واکاوی مسائل و مشکلات ساختار فضایی منطقه شهری تبریز (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا دوره: 22، شماره: 80
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارائه الگویی جهت توسعه شاپینگ مال ها درکلاس جهانی با تاکید بر بافت شهری درکشورهای درحال توسعه – ایران (دریافت مقاله) کنگره بین المللی پایداری در معماری و شهرسازی معاصر خاورمیانه
2 ارزیابی زیرساخت های گردشگری با تاکید بر محورهای ارتباطی و توقفگاه ها از دیدگاه گردشگران (منطقه تاریخی – فرهنگی تبریز) (دریافت مقاله) نخستین سمینار علمی تخصصی جاذبه ها و دافعه های گردشگری آذربایجان شرقی
3 امکان سنجی پیاده راه ها درحیات اجتماعی وفضای کالبدی شهرمراغه (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری
4 بازخوانی عوامل موثر بر طراحی بدنه های شهری با تاکید بر ابعاد زیبایی- شناسی (دریافت مقاله) سومین همایش بین المللی معماری عمران وشهرسازی در آغاز هزاره سوم
5 بررسی اثرات بافت فرسوده در شکل گیری فضاهای خشن شهری (مطالعه موردی: شهر گرگان) (دریافت مقاله) همایش ملی نگاهی نو به :شهرسازی، امنیت و پیشگیری از وقوع جرم در فضاهای شهری
6 بررسی تعیین و اولویت بندی زمینه های گردشگری تصمیم گیری غرب استان مازندران نمونه موردی چالوس (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری
7 بررسی حکمروایی شهری درقالب روابط شورای اسلامی شهرباشهرداری براساس مدل وابستگی متغیرهانمونه موردی: منطقه 18شهرداری تهران (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری
8 بررسی شاخص های ارتقاء سطح زندگی شهروندان و همچنین بهبود استانداردهای زندگی محله حاشیه نشین عباس آباد شهر سنندج (دریافت مقاله) اولین کنگره تخصصی مدیریت شهری و شوراهای شهر
9 بررسی شاخص های پایداری برای جلوگیری از جرائم در فضاهای شهری (دریافت مقاله) همایش ملی نگاهی نو به :شهرسازی، امنیت و پیشگیری از وقوع جرم در فضاهای شهری
10 بررسی قرارگاه های رفتاری خیابان فرهنگیان ارومیه (دریافت مقاله) همایش ملی نگاهی نو به :شهرسازی، امنیت و پیشگیری از وقوع جرم در فضاهای شهری
11 بررسی قوت ها؛ ضعف ها؛ فرصت ها و تهدیدهای گردشگری در استان آذربایجان شرقی (دریافت مقاله) نخستین سمینار علمی تخصصی جاذبه ها و دافعه های گردشگری آذربایجان شرقی
12 بررسی نظام اجتماعی در ساختار شهرهای اسلامی و چالش های نظام مدریت شهریم حله محور، گامی در راستای تحقق توسعه شهری پایدار در کلانشهرها (دریافت مقاله) اولین همایش ملی معماری، عمران و محیط زیست شهری
13 بررسی نظری توانمند سازی سکونتگاههای غیررسمی در شهرها مطالعه موردی: حاشیه نشینان شهر مرند (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی شهرسازی، مدیریت شهری و توسعه پایدار
14 بررسی نقش اقلیم در توسعه گردشگری شهرستان دماوند (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی جغرافیا، گردشگری ، منابع طبیعی و توسعه پایدار
15 بررسی نقش فضاهای سایبرنتیک در تولید و توسعه فضاهای شهری نمونه موردی منطقه 7 تهران (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی نخبگان عمران، معماری و شهرسازی
16 بررسی و ارزیابی نظام توسعه فیزیکی شهر ارومیه با استفاده از GIS (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در جغرافیا و گردشگری
17 بررسی و تحلیل تاثیرات امنیت شهری در جذب گردشگران؛ با تاکید بر شهر تبریز (دریافت مقاله) نخستین سمینار علمی تخصصی جاذبه ها و دافعه های گردشگری آذربایجان شرقی
18 تاثیرمحیط زیست شهری درتوسعه صنعت گردشگری بانگاهی به عملکرد توسعه صنعت گردشگری در روستای تاریخی کندوان با استفاده از مدل SWOT (دریافت مقاله) نخستین سمینار علمی تخصصی جاذبه ها و دافعه های گردشگری آذربایجان شرقی
19 تأثیر امنیت شهری در توسعه صنعت گردشگری (مورد مطالعه : شهر تنکابن) (دریافت مقاله) نخستین سمینار علمی تخصصی جاذبه ها و دافعه های گردشگری آذربایجان شرقی
20 تحلیل معیارهای توسعه پایدار در شهرهای میانی و مدیریت شهری شهرمیانی در ایران (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی ایده های نو در معماری و شهرسازی
21 تحلیلی بر نابرابریهای ناحیهای استان آذربایجان غربی با تاکید بر بخش اجتماعی- فرهنگی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی شهرسازی، مدیریت شهری و توسعه پایدار
22 توزیع فضایی عناصر گردشگری( هتل ها) و نقش آن در جذب گردشگر(نمونه موردی کلانشهر تبریز) (دریافت مقاله) همایش ملی شهر سبز با محوریت تکنولوژی و انرژی های پاک در عمران،معماری و شهرسازی
23 خیز سرانه ی فضای سبز شهری (نمونه موردی شهر جلفا) (دریافت مقاله) سومین کنفرانس علمی پژوهشی افق های نوین در علوم جغرافیا و برنامه ریزی معماری و شهرسازی ایران
24 درآمدی بر فرصت ها و چالش های گردشگری شهری در کلان شهرها، مطالعه موردی تبریز 2018 (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی عمران ، معماری و طراحی شهری
25 راهبردهای ساختار زیست محیطی شهر با رویکرد توسعه ی پایدار شهری(مطالعه موردی کلان شهر تبریز) (دریافت مقاله) همایش ملی شهر سبز با محوریت تکنولوژی و انرژی های پاک در عمران،معماری و شهرسازی
26 رهیافتهایی در طراحی مبلمان شهری با تاکید بر کاربری فضای سبز و منظرشهری پایدار (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی شهرسازی، مدیریت شهری و توسعه پایدار
27 قوانین و پدیده های جغرافیایی و توسعه پایدار شهری در قرآن (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین در مهندسی عمران، معماری، محیط زیست و مدیریت شهری
28 مدیریت محیط زیست ونقش آن درتوسعه پایدارشهری (بارویکرد مدیریت عوامل زیست محیطی درآلودگیهای کلانشهرتبریز) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
29 مفاهیم بنیادین و اصول طراحی فضای سبز در محیط های شهری (دریافت مقاله) کنفرانس ملی پژوهش های نوین در مهندسی عمران ، معماری و مدیریت شهری
30 ملاحظات فرهنگی در شناسایی، پایش و کنترل منابع آلاینده و پیامدهای زیست محیطی آن در فضاهای شهری (دریافت مقاله) اولین همایش ملی جغرافیا، شهرسازی و توسعه پایدار
31 نقش اکوتوریسم تالابها در توسعه شهرهای ایران مطالعه موردی تالابهای شهرستان نقده (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی شهرسازی، مدیریت شهری و توسعه پایدار
32 نقش اکوسیستم کوهستان در گردشگری دماوند (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی جغرافیا، گردشگری ، منابع طبیعی و توسعه پایدار
33 نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات در برنامه ریزی و توسعه شهری (دریافت مقاله) اولین همایش ملی علوم زمین و توسعه شهری
34 نقش کیفیت اسکان، حمل و نقل عمومی و بهداشت شهری در توسعه صنعت توریسم (دریافت مقاله) نخستین سمینار علمی تخصصی جاذبه ها و دافعه های گردشگری آذربایجان شرقی
35 همسازی اقلیم با معماری در بافت فرسوده شهر تبریزنمونه موردی: منطقه 10 شهر تبریز (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی افق های جدید در معماری و شهرسازی