دکتر میرسعید موسوی

دکتر میرسعید موسوی معماری – طراحی شهری - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز

دکتر میرسعید موسوی

Dr. Mirsaied Mosavi

معماری – طراحی شهری - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارائه مدل تحلیلی برای پدافند غیرعامل شهرها (مطالعۀ موردی: شهر ارومیه (دریافت مقاله) پژوهش های حفاظتی-امنیتی دوره: 8، شماره: 30
2 ارزیابی تاب آوری شهری در برابر زلزله (مطالعه موردی : منطقه یک شهر تبریز) (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی دوره: 23، شماره: 68
3 ارزیابی تاثیر تکنیک بارش فکری و اسکمپر بر ارتقا خلاقیت مهارت طراحی معماری (دریافت مقاله) فصلنامه فناوری آموزش دوره: 14، شماره: 3
4 ارزیابی سیاست‌های مداخله در بافت مرکزی شهر(نمونه موردی: کلانشهر تبریز) (دریافت مقاله) فصلنامه نگرش های نو در جغرافیای انسانی دوره: 11، شماره: 1
5 ارزیابی کیفیت های مولفه تجربی-زیباشناختی در طراحی شهری (نمونه موردی خیابان جمهوری شهر تبریز) (دریافت مقاله) فصلنامه دانش شهرسازی دوره: 4، شماره: 2
6 ارزیابی و اولویت بندی مداخله در محلات بافت مرکزی شهر تبریز (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی منطقه ای دوره: 7، شماره: 28
7 باز شناسی ویژگی های کالبدی- فضایی بافت قدیم شهر در ایران (دریافت مقاله) مجله هویت شهر دوره: 10، شماره: 4
8 بازشناسی عوامل موثر بر کالبد فضاهای مسکونی و سنجش میزان رضایتمندی ساکنان مجتمع های مسکونی از کیفیت کالبدی محیط مسکونی (مورد شناسی: مجتمع مسکونی آسمان تبریز) (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و آمایش شهری-منطقه ای دوره: 11، شماره: 41
9 بازشناسی مفهوم کهن الگوی خویشتن در عناصر شاخص اسلامی دوره های صفوی-عثمانی(نمونه موردی: مساجد حکیم اصفهان و سلطان احمد استانبول) (دریافت مقاله) مطالعات تاریخی جهان اسلام دوره: 8، شماره: 16
10 بررسی تاثیر حس تعلق به مکان و کیفیت فضاهای سبزشهر در برندینگ شهری(مطالعه موردی: کلانشهر تبریز) (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی دوره: 21، شماره: 60
11 بررسی تاثیر عوامل اجتماعی- اقتصادی بر روی توسعه پایدار شهر تبریز با استفاده از شاخص EF (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی منطقه ای دوره: 8، شماره: 311
12 بررسی تاثیر فضاهای شهری بر الگوهای رفتاری شهروندان (نمونه موردی: خیابان امام «ره»-ارومیه) (دریافت مقاله) دوفصلنامه جغرافیا و توسعه فضای شهری دوره: 9، شماره: 2
13 بررسی سطح تحقق توسعه پایدار شهر تبریز بر اساس شاخص ردپای بوم شناختی (دریافت مقاله) مجله جغرافیا و مطالعات محیطی دوره: 7، شماره: 27
14 بررسی شاخصه های پایداری در معماری مسکونی آذربایجان شرقی (دریافت مقاله) دوفصلنامه معماری و شهرسازی پایدار دوره: 1، شماره: 1
15 بررسی کیفی میدان انقلاب ارومیه از موضع فضای بصری با بهره گیری از فناوری سنجش مکان (دریافت مقاله) فصلنامه معماری و محیط پایدار دوره: 1، شماره: 3
16 بررسی و تحلیل موثرترین موانع موجود در امر مبارزه با قاچاق مواد مخدر و روانگردان (موردمطالعه: مرز تمرچین شهرستان پیرانشهر) (دریافت مقاله) علوم و فنون مرزی دوره: 7، شماره: 2
17 پهنه بندی اراضی شهری براساس شاخص های تاثیرگذار بر پتانسیل لرزه خیزی (نمونه موردی: منطقه ۵ شهرداری تبریز) (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و آمایش شهری-منطقه ای دوره: 13، شماره: 49
18 تاثیر مشارکت اجتماعی در فرآیند بازآفرینی بافت قدیم شهری (مورد مطالعه: منطقه ۴ شهر ارومیه) (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا دوره: 20، شماره: 74
19 تبیین الگوی پایداری اجتماعی مکان، باهدف ارتقا کیفیت مکان در فضاهای آموزشی (نمونه موردی: دانشکده معماری دانشگاه هنر اسلامی تبریز) (دریافت مقاله) مجله هویت شهر دوره: 14، شماره: 4
20 تحلیل ساختاری-کارکردی مورفولوژی شهری تحت تاثیر رانت حاصل از اقتصاد نفتی (مطالعه موردی: شهر زنجان) (دریافت مقاله) مجله پژوهش و برنامه ریزی شهری دوره: 12، شماره: 47
21 تحلیلی بر اثربخشی تکنیک های آموزش خلاقیت بر طراحی معماری با تاکید بر فرایند ایده یابی و ایده پردازی (دریافت مقاله) فصلنامه ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی دوره: 11، شماره: 2
22 تدوین الگوی روابط متقابل انسان و محیط با تاکید بر روانشناسی محیطی در خانه های قاجاری (مورد: خانه های قاجاری تبریز (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی منطقه ای دوره: 10، شماره: 40
23 رابطه برخی عوامل اجتماعی مرتبط با میزان رضایت از کیفیت زندگی در مجتمع های مسکونی (مجتمع آفتاب و برج تابان شهرک ولیعصر تبریز) (دریافت مقاله) مجله مطالعات جامعه شناسی دوره: 11، شماره: 40
24 سنجش مولفه های پایداری اجتماعی در بازار تاریخی تبریز بر اساس دیدگاه کسبه (دریافت مقاله) مجله انسان و محیط زیست دوره: 21، شماره: 3
25 سیر تحول در برنامه ریزی شهری ایران نمونه موردی: شهر ارومیه (دریافت مقاله) فصلنامه آمایش محیط دوره: 15، شماره: 57
26 شناخت و ارزیابی پیشران های حیاتی موثر بر آینده توسعه گردشگری مطالعه موردی: کلان شهر تبریز (دریافت مقاله) فصلنامه گردشگری شهری دوره: 8، شماره: 1
27 شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر پایداری اجتماعی مکان در فضاهای آموزشی (نمونه موردی: دانشکده هنر و معماری دانشگاه آزاد اسلامی تبریز) (دریافت مقاله) فصلنامه شهر ایمن دوره: 2، شماره: 5
28 شناسایی و تبیین پیشران های کلیدی موثر بر مشارکت شهروندان در مدیریت پسماند شهری (نمونه موردی: کلانشهر تبریز) (دریافت مقاله) مجله آمایش جغرافیایی فضا دوره: 13، شماره: 2
29 شناسایی و تبیین پیشران های کلیدی موثر بر مشارکت شهروندان در مدیریت پسماند شهری مطالعه موردی: کلان شهر تبریز (دریافت مقاله) مجله آمایش جغرافیایی فضا دوره: 13، شماره: 2
30 شناسایی و تحلیل عوامل کلیدی در روابط متقابل انسان و محیط در خانه ‏های قاجاری تبریز با تأکید بر مؤلفه ‏های روانشناسی محیطی (دریافت مقاله) فصلنامه نگرش های نو در جغرافیای انسانی دوره: 13، شماره: 1
31 طرح ساماندهی مناطق فرسوده محدوده ویجویه تبریز (دریافت مقاله) مجله مطالعات جامعه شناسی دوره: 9، شماره: 33
32 مطالعه تطبیقی آسیب پذیری بافت جدید و قدیمی شهر ارومیه در برابر حملات هوایی از منظر پدافند غیرعامل (دریافت مقاله) مجله صفه دوره: 31، شماره: 3
33 مطالعه چالش های برنامه ریزی فضایی کلان شهرهای ایران با محوریت نظام اقتصادی نوین (نمونه موردی کلان شهر تبریز) (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی دوره: 25، شماره: 76
34 مقایسه تطبیقی هندسه مسجد امام اصفهان و مسجد سلیمانیه استانبول بر اساس مفاهیم کهن الگویی (دریافت مقاله) دوفصلنامه معماری اقلیم گرم و خشک دوره: 6، شماره: 8
35 نقش عوامل بیوفیزیکی و اجتماعی- اقتصادی درتوسعه شهری و حفظ معیارهای زیست محیطی با استفاده از مدل رگرسیون لاجستیک (نمونه موردی تبریز) (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی شهری چشم انداز زاگرس دوره: 11، شماره: 42
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 احیاء بلوک پاساژ تبریز با بهره گیری از پیاده روها در جهت افزایش روابط اجتماعی (دریافت مقاله) کنگره بین المللی پایداری درمعماری و شهرسازی - شهر مصدر
2 ارزیابی تأثیر رویکرد طراحی محیطی (CPTED) بر تعاملات انسان، با رویکرد پایداری اجتماعی و امنیت در مجموعه های مسکونی (دریافت مقاله) کنگره بین المللی پایداری درمعماری و شهرسازی - شهر مصدر
3 ارزیابی دفاترکار پلان باز به عنوان الگویی جهت افزایش رضایتمندی کارمندان (دریافت مقاله) همایش ملی شهر سبز با محوریت تکنولوژی و انرژی های پاک در عمران،معماری و شهرسازی
4 ارزیابی شاخص خدمات شهری در عملکرد مناطق ده گانه شهرداری تبریز (دریافت مقاله) سومین کنفرانس سراسری نوآوری های اخیر در مهندسی عمران، معماری و شهرسازی
5 ارزیابی شاخص خدمات شهری در عملکرد مناطق ده گانه ی شهرداری تبریز (دریافت مقاله) سومین کنگره علمی پژوهشی افق های نوین در حوزه مهندسی عمران، معماری، فرهنگ و مدیریت شهری ایران
6 ارزیابی وضعیت تراکم ساختمان های مسکونی در منطقه ولیعصر تبریز (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی زیرساخت ها
7 استفاده از اصول زیبایی شناسی در طراحی مراکز تجاری و نقش آن در جذب مشتری(نمونه موردی شهر تبریز) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی انسان، معماری، عمران و شهر
8 استفاده از درس های طبیعت برای کاهش فرسایش و تخریب بناهای شهری (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی انسان، معماری، عمران و شهر
9 استفاده از سیستم های انرژی فعال خورشیدی برای صرفه جویی انرژی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی انسان، معماری، عمران و شهر
10 اصول نوسازی بافت های فرسوده شهری بر پایه ویژگی های منطقه ای (دریافت مقاله) اولین مسابقه کنفرانس بین المللی جامع علوم مهندسی در ایران
11 بازشناسی سیر تحول کارکرد اجتماعی فرهنگی بازار در ایران از دیرباز تا عصر حاضر (دریافت مقاله) اولین همایش ملی اندیشه ها و فناوری های نو در معماری
12 بازشناسی مفهوم شهر اسلامی، راهکاری برای احیای فرهنگ وسبک زندگی شهدا (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی انسان، معماری، عمران و شهر
13 بازشناسی مفهوم شهروشهرنشینی ازمنابع و تعالیم دینی (دریافت مقاله) همایش ملی معماری و شهرسازی ایرانی- اسلامی
14 بازشناسی مفهوم طبیعت گرایی درمعماری خانه های دوره قاجار شهر تبریز (دریافت مقاله) همایش ملی سازه، راه، معماری
15 بافت قدیم شهر ایرانی - اسلامی و عوامل مؤثر در فرسودگی آن (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی مقاوم سازی
16 بحران انرژی ولزوم توجه به انرژی های تجدید پذیر در راستای نیل به اهداف معماری پایدار در ایران (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری
17 بررس نقش فاز مهندسی در هزینه و زمان پروژه های EPC (مطالعه موردی: پروژه های توسعه مجتمع مس سونگون) (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس ملی مهندسی عمران، معماری و توسعه شهری پایدار ایران
18 بررسی اصول زیبایی شناسی در طراحی داخلی ایستگاه های مترو (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی شهر ایرانی اسلامی
19 بررسی الزامات مبحث نوزدهم مقررات ملی ساختمان در مجتمع های مسکونی کلانشهر تبریز (دریافت مقاله) اولین مسابقه کنفرانس بین المللی جامع علوم مهندسی در ایران
20 بررسی امنیت اجتماعی زنان درحاشیه رودمهاباد وعوامل موثربرآن (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی انسان، معماری، عمران و شهر
21 بررسی امنیت محیطی در فضاهای شهری از دیدگاه زنان بر پایه رویکرد CPTED مطالعه موردی:پارک قدس اردبیل (دریافت مقاله) اولین همایش ملی اندیشه ها و فناوری های نو در معماری
22 بررسی اهمیت انعطاف پذیری در طراحی دفاترکار اداری (دریافت مقاله) همایش ملی شهر سبز با محوریت تکنولوژی و انرژی های پاک در عمران،معماری و شهرسازی
23 بررسی تاب آوری در ساختارهای اجتماعی محدوده شمیران نو با تکیه بر روش qspm (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس ملی مهندسی عمران،معماری و شهرسازی
24 بررسی تاثیر اقلیم بر شکل گیری بافت قدیم کاشان (دریافت مقاله) همایش ملی معماری پایدار و توسعه شهری
25 بررسی تاثیر عوامل فرهنگی بر حضور افراد در پارک ائل گلی تبریز (دریافت مقاله) اولین همایش ملی اندیشه ها و فناوری های نو در معماری
26 بررسی تأثیر تحولات معاصر ایران در فرسودگی بافت های شهری (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی مقاوم سازی
27 بررسی تأثیر ساختار کالبدی بافت تاریخی در فعالیت های عمرانی شهرداری تبریز مطالعه موردی: منطقه 8 شهرداری تبریز (دریافت مقاله) اولین همایش ملی اندیشه ها و فناوری های نو در معماری
28 بررسی جایگاه آموزش مجازی در فراگیری معماری (دریافت مقاله) اولین همایش ملی اندیشه ها و فناوری های نو در معماری
29 بررسی جایگاه فضای سبز شهری در بازتعریف الگوهای ادراک محیطی (نمونه ی موردی: تبریز) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی انسان، معماری، عمران و شهر
30 بررسی رابطه اجرای بامهای سبز با بهینه سازی مصرف سوختهای فسیلی درساختمانهای مسکونی شهر تبریز (دریافت مقاله) اولین همایش ملی اندیشه ها و فناوری های نو در معماری
31 بررسی راهکارهای افزایش مشارکت مردمی در طرح های مدیریت محیط زیست در کلانشهر تبریز (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی معماری،عمران،شهرسازی،محیط زیست و افق های هنر اسلامی در بیانیه گام دوم انقلاب
32 بررسی راهکارهای طراحی مجتمع مسکونی با رویکرد معماری پایدار درتبریز (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی انسان، معماری، عمران و شهر
33 بررسی روند شکل گیری اکسپرسیونیسم تکنولوژیک در معماری (دریافت مقاله) اولین همایش ملی اندیشه ها و فناوری های نو در معماری
34 بررسی ساختاری معماری مجتمع های ورزشی و تاثیر آنها بر ارتقای سطح توسعه گردشگری (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی انسان، معماری، عمران و شهر
35 بررسی سیر تحول خانه سنتی به خانه مدرن در ایران (دریافت مقاله) اولین همایش ملی اندیشه ها و فناوری های نو در معماری
36 بررسی سیر تحول مفهوم فضای سبز در باغ ایرانی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی اندیشه ها و فناوری های نو در معماری
37 بررسی شاخص های تاثیرگذار در طراحی داخلی ایستگاه های مترو با رویکرد تقویت حس مکان (نمونه موردی: ایستگاه دانشگاه شهر تبریز) (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی شهر ایرانی اسلامی
38 بررسی عوامل موثر بر ارتقای کیفیت محیطی فضاهای شهری مطالعه موردی:خیابان امام اردبیل (دریافت مقاله) اولین همایش ملی اندیشه ها و فناوری های نو در معماری
39 بررسی فرهنگ و تاثیر آن در معماری بومی (دریافت مقاله) کنفرانس ملی پژوهش های نوین در مهندسی عمران ، معماری و مدیریت شهری
40 بررسی کاربرد انرژی خورشیدی وفناوری های نوظهور ساخت سلول های فتوولتائیک در معماری پایدار (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری
41 بررسی مفاهیم و ارزشهای نهفته در اجزای معماری مساجد ایرانی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی اندیشه ها و فناوری های نو در معماری
42 بررسی مقایسه ای و آماری فضای سبز شهری بر حسب تراکم ساختمانی و جمعیتی مناطق ده گانه تبریز (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مهندسی و مدیریت محیط‌ زیست
43 بررسی نظاممند مطالعات انجام شده حاشیه نشینی در شهر اردبیل در مقایسه با کلانشهرهای دیگر (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی معماری،عمران،شهرسازی،محیط زیست و افق های هنر اسلامی در بیانیه گام دوم انقلاب
44 بررسی نقش کیفیتی زیبا سازی محیط در توسعه صنعت توریسم وگردشگری (دریافت مقاله) اولین همایش ملی اندیشه ها و فناوری های نو در معماری
45 بررسی نقش گردشگری ورزشی در توسعه گردشگری ایران (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی انسان، معماری، عمران و شهر
46 بررسی نقش هویت معماری بومی یک منطقه در شکل گیری مجموعه های ورزشی نمونه موردی (مجموعه ورزشی رفسنجان – ورزشگاه البیت قطر ) (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس بین المللی عمران، معماری و مدیریت شهری
47 بررسی و تاثیر آیین و منظر آیینی و اسطوره ها و نماد ها بر منظر شهری (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس ملی مهندسی عمران، معماری و توسعه شهری پایدار ایران
48 بررسی و رتبه بندی میزان برخورداری مناطق دوگانه ی شهرداری تبریز از لحاظ شاخص های خدمات شهری (دریافت مقاله) سومین کنگره علمی پژوهشی افق های نوین در حوزه مهندسی عمران، معماری، فرهنگ و مدیریت شهری ایران
49 بررسی واحد های مسکونی در میاندوآب با رویکرد پایداری (دریافت مقاله) نهمین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم جغرافیا، معماری و شهرسازی ایران
50 بررسی هویت فراموش شده کالبد فضایی بازار سنتی ایرانی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی اندیشه ها و فناوری های نو در معماری
51 بررسی هویت معماری بازار سنتی بر مبنای ارزشهای معماری ایرانی-اسلامی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی معماری و شهرسازی اسلامی
52 پارک اکولوژیکی (بوم شناسی) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس معماری و فضاهای شهری پایدار
53 پایدار توسعه و زیست محیط سبز، گردشگری (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی انسان، معماری، عمران و شهر
54 تاثیر زمینه گرایی در طراحی موزه هنر های معاصر (نمونه موردی شهر تبریز) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی انسان، معماری، عمران و شهر
55 تاثیررنگ درطراحی بخش بستری بیمارستانها (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی انسان، معماری، عمران و شهر
56 تبیین اصول معماری مسجد مستخرج از آیات قرانی و روایات و احادیث (دریافت مقاله) اولین همایش ملی اندیشه ها و فناوری های نو در معماری
57 تبیین مولفه های زیبایی شناسی منظر شهری و ارزیابی ترجیحات ذهنی شهروندانمطالعه موردی باغ شهر تبریز (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی و هفتمین همایش ملی معماری و شهر پایدار
58 تجلی اصول معماری پایدار مجتمع های مسکونی در معماری بومی و اقلیمی کلانشهر تبریز (دریافت مقاله) اولین مسابقه کنفرانس بین المللی جامع علوم مهندسی در ایران
59 تحلیل رنگ در معماری اماکن مذهبی نمونه موردی مسجدکبود تبریز،ارک علیشاه تبریز،بقعه شیخ صفی الدین اردبیلی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی اندیشه ها و فناوری های نو در معماری
60 تحلیل و بررسی محیط های شهری با هدف ایجاد رفاه اجتماعی برای نابینایان و معلولیننمونه موردی شهر تبریز (دریافت مقاله) نهمین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم جغرافیا، معماری و شهرسازی ایران
61 ترویج و آموزش محیط زیست رهیافتی در حفاظت اصولی از محیط زیست (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی انسان، معماری، عمران و شهر
62 تعلیم معماری پایدار در عصر حاضر ایران (دریافت مقاله) اولین همایش ملی معماری، مرمت، شهرسازی و محیط زیست پایدار
63 خانه هنرتبریز تعامل جامعه، هنرومعماری با رویکردمعماری بیونیک (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری
64 راهبردهای توسعه گردشگری شهری در کلانشهر تبریز در راستای کارآفرینی و اشتغال (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و مدیریت توسعه شهری در ایران
65 راهکارهای طراحی شهری کوی فرشته شمالی تبریز به منظور ارتقاء سلامت روان شهروندان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی عمران و معماری در مدیریت شهری قرن ۲۱
66 راهکارهایی برای افزایش تعاملات اجتماعی زنان در فضاهای عمومی درراستای مفاهیم پایداری اجتماعی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی اندیشه ها و فناوری های نو در معماری
67 روایت پژوهی (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مدیریت و حسابداری
68 سنجش میزان برخورداری و آگاهی از حقوق و تکالیف شهروندی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی حقوق ساخت
69 شناخت چگونگی تاثیر اندام های معماری ایرانی در شکل گیری یک ورزشگاه فوتبال در شهر تبریز (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس بین المللی پژوهشهای نوین در عمران، معماری، مدیریت شهری و محیط زیست
70 شناخت معضلات و بهسازی بافتهای فرسوده شهری (دریافت مقاله) اولین همایش ملی اندیشه ها و فناوری های نو در معماری
71 شناخت مفاهیم و نظریه های مکان سازی خلاق در شهر معاصر (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کیفیت در فضاهای معماری و شهری
72 طراحی اکولوژیک یا طراحی سبز (دریافت مقاله) اولین کنفرانس معماری و فضاهای شهری پایدار
73 طراحی پایدار در معماری (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی انسان، معماری، عمران و شهر
74 طراحی مسیرها وپیاده روها درفضاهای شهری به ویژه معلولان مورد بررسی شهرتبریز (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی انسان، معماری، عمران و شهر
75 طراحی معماری، چالشی دراثنای واقعیت ها (دریافت مقاله) سومین همایش ملی معماری داخلی و دکوراسیون
76 عملکرد مدیریت شهری بر ارتقا کیفیت زندگی شهروندان (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی فناوری های نوین در مهندسی عمران، معماری و شهرسازی
77 قابلیت های گردشگری شهری در محدوده مقبره الشعرای تبریز (دریافت مقاله) اولین همایش ملی اندیشه ها و فناوری های نو در معماری
78 کاربرد مطالعات مهندسی ارزش در بهبود گزینه های طراحی پروژه های معماری (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی انسان، معماری، عمران و شهر
79 لزوم طراحی فضاهای سبز در شهرسازی و جذب توریسم (دریافت مقاله) اولین همایش ملی معماری، مرمت، شهرسازی و محیط زیست پایدار
80 مروری بر تاریخچه معماری سبز و نقش آن در طراحی برای سالمندان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی انسان، معماری، عمران و شهر
81 مروری برتاریخچه ایجاد پیاده راه ها در جهان (دریافت مقاله) همایش ملی شهر سبز با محوریت تکنولوژی و انرژی های پاک در عمران،معماری و شهرسازی
82 معماری پایدار و بهینه سازی مصرف انرژی در بنا (دریافت مقاله) اولین همایش ملی اندیشه ها و فناوری های نو در معماری
83 مفهوم شناسی فرم و تاثیر متقابل آن بر معماری معاصر (نمونه موردی: معماری موزه) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی معماری، مرمت، شهرسازی و محیط زیست پایدار
84 مقایسه میزان سلامت روانی خانوارها در مجتمعهای مسکونی آسمان ومیلاد شهر تبریز (دریافت مقاله) اولین همایش ملی اندیشه ها و فناوری های نو در معماری
85 مقدمه ای برمشکلات تجدید حیات بافت تاریخی در شهر معاصر (دریافت مقاله) همایش ملی معماری و شهرسازی معاصر ایران
86 نقش اندیشه معماری در تحول فرهنگی جامعه ایران (دریافت مقاله) اولین همایش ملی اندیشه ها و فناوری های نو در معماری
87 نقش پیاده مداری در ارتقا کیفیت فضاهای شهری (دریافت مقاله) همایش ملی شهر سبز با محوریت تکنولوژی و انرژی های پاک در عمران،معماری و شهرسازی
88 نقش تأثیرگذار رویکردهای معماری پایدار در طراحی ساختمان های صنعتی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی انسان، معماری، عمران و شهر
89 نقش کمی و کیفی مبلمان شهری در ارتقا سطح کیفی شهرسازی و بالابردن رضایتمندی شهروندان (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی معماری،عمران،شهرسازی،محیط زیست و افق های هنر اسلامی در بیانیه گام دوم انقلاب
90 نقش محلات در تعاملات و پایداری اجتماعی (دریافت مقاله) همایش ملی شهر سبز با محوریت تکنولوژی و انرژی های پاک در عمران،معماری و شهرسازی
91 نقش مشارکت و تعامل اجتماعی بر ایجاد فضای عمومی شهری (دریافت مقاله) همایش ملی شهر سبز با محوریت تکنولوژی و انرژی های پاک در عمران،معماری و شهرسازی
92 نقش معماری داخلی در فضاهای توانبخشی ویژه معلولان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی انسان، معماری، عمران و شهر
93 نقششیشه های هوشمند جدید دراستفاده از منابع انرژی پاک بارویکرد توسعه پایدار (دریافت مقاله) دومین کنفرانس سالانه انرژی پاک
94 نگاهی به حس امنیت زنان در فضاهای شهری و جوانب آن نمونه موردی:پارک شاهگلی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی اندیشه ها و فناوری های نو در معماری
95 نیازهای بیماران سالمند بستری دربیمارستان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی انسان، معماری، عمران و شهر
96 واکاوی عناصر زیبایی شناختی باغ ارم (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس ملی مهندسی عمران، معماری و توسعه شهری پایدار ایران