محمدرضا بمانیان

 محمدرضا بمانیان دکترای معماری، استاد و مدیرگروه معماری دانشگاه تربیت مدرس تهران

محمدرضا بمانیان

Mohammadreza Bemanian

دکترای معماری، استاد و مدیرگروه معماری دانشگاه تربیت مدرس تهران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارزیابی تاثیر مولفه های کالبدی بر حس دلبستگی به مکان در فضاهای جمعی مجتمع های مسکونی منتخب تهران (دریافت مقاله) ماهنامه باغ نظر دوره: 17، شماره: 83
2 الگوهای بازیابی منظرروستایی مارگون درراهیابی به توسعه گردشگری پایدار (دریافت مقاله) دوفصلنامه طراحی مهندسی و اکولوژیکی منظر دوره: 1، شماره: 2
3 ایجاد خلاقیت در دانشجویان مهندسی معماری بررسی سه مدل برای انتقال دانش از منظر دانشجویان (دریافت مقاله) فصلنامه آموزش مهندسی ایران دوره: 10، شماره: 37
4 ایدئولوژی وفناوری (دریافت مقاله) فصلنامه منظر دوره: 1، شماره: 4
5 Dynamic Envelope and Control Shading Pattern for Office Buildings Visual Comfort in Tehran (دریافت مقاله) فصلنامه بین المللی هستی فضا دوره: 8، شماره: 3
6 بازخوانی اندیشه تشبیهی و تنزیهی در کالبد معماری مساجد مکتب اصفهان (مطالعه موردی؛ مسجد امام اصفهان) (دریافت مقاله) هویت شهر دوره: 12، شماره: 2
7 بررسی ارتباط انسان با طبیعت از منظر معادشناسی در قرآن کریم (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های میان رشته ای قرآن کریم دوره: 2، شماره: 5
8 بررسی ارتباط میان پیکربندی فضایی و حکمت در معماری اسلامی مساجد مکتب اصفهان نمونه های موردی: مسجد آقانور، مسجد امام اصفهان و مسجد شیخ لطف الله (دریافت مقاله) دو فصلنامه مطالعات معماری ایران دوره: 1، شماره: 9
9 بررسی الگوی برنامه ریزی کاربری فضاهای شهری موثر بر افزایش امنیت زنان ( نمونه موردی : بخش مرکزی شهر تهران) (دریافت مقاله) دوره: ، شماره:
10 بررسی زمینه های موثر در شکل گیری با غشهرهای صفوی با تاکید بر آموزه های حکمی مذهب شیعه (دریافت مقاله) هویت شهر دوره: 10، شماره: 1
11 بررسی نقش ارزشیابی درآموزش معماری (دریافت مقاله) فصلنامه آموزش مهندسی ایران دوره: 11، شماره: 41
12 بررسى تطبیقى مدل هاى تحلیل عاملى و دلفى با استفاده از GIS در تشخیص فرسودگى بافت هاى شهرى (مطالعه موردى: محله خاک سفید منطقه چهار شهر تهران) (دریافت مقاله) هویت شهر دوره: 6، شماره: 11
13 تبیین انگاره های موثر بر فرآیند مرمت منظر گستره های طبیعی (دریافت مقاله) دوفصلنامه طراحی مهندسی و اکولوژیکی منظر دوره: 1، شماره: 1
14 تبیین پارامترهای پایداری محیطی با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی (دریافت مقاله) دوفصلنامه معماری و شهرسازی پایدار دوره: 7، شماره: 2
15 تبیین رابطه رفتار قلمروپایی شهروندان با معیا رها و میزان ادراک پیوستگی ساختمان و شهر در فضاهای عمومی شهر (مطالعه موردی: خیابان ولیعصر (عج) تهران) (دریافت مقاله) هویت شهر دوره: 8، شماره: 19
16 تجزیه و بازتولید فام های تشکیل دهنده رنگ آبی در کاشی کاری مساجد شیعی دوره صفوی با بررسی نمونه های موردی (مساجد علیقلی آقا، جامع اصفهان، شیخ لطف الله، امام و لنبان) (دریافت مقاله) دوفصلنامه معماری و شهرسازی ایران دوره: 8، شماره: 14
17 تدقیق انگاره های مؤثر بر طراحی مناسب پارک های شهری جهت استفاده نابینایان (دریافت مقاله) دو فصلنامه پژوهشهای منظر شهر دوره: 1، شماره: 2
18 تعیین الگوی بهینه حیاط مرکزی در مسکن سنتی دزفول با تکیه بر تحلیل سایه دریافتی سطوح مختلف حیاط (دریافت مقاله) ماهنامه باغ نظر دوره: 10، شماره: 27
19 جلوه های ادبی و هنری در چند حدیث (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش زبان و ادبیات فارسی دوره: 6، شماره: 11
20 رابطه حس تعلق به مکان و مشارکت در ارتقای سرمایه اجتماعی سکونتگاه های غیر رسمی (مطالعه موردی: ترک محله شهر ساری) (دریافت مقاله) دوفصلنامه معماری و شهرسازی پایدار دوره: 8، شماره: 1
21 روح مکان در باغ ایرانی (دریافت مقاله) ماهنامه باغ نظر دوره: 11، شماره: 28
22 روش مرمت منظر مناظر طبیعی بر مبنای رویکرد اکولوژی منظر (دریافت مقاله) ماهنامه باغ نظر دوره: 14، شماره: 56
23 عناصر هویت ساز در معماری سنتی خانه های ایرانی نمونه موردی خانه رسولیان یزد (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات هنر اسلامی دوره: 7، شماره: 13
24 عوامل موثر در طراحی پایدار منظر اکولوژیک رودخانه مطابق با میزان آب و خشکی های فصلی(مورد شناسی: رودخانه زاینده رود اصفهان) (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و آمایش شهری-منطقه ای دوره: 9، شماره: 31
25 فرش باغی : از نقش فرشی از عرش تا طرح عرشی بر فرش بررسی تطبیقی مفهوم تمثیلی بهشت در فرش با باغ ایرانی) (دریافت مقاله) دوفصلنامه گلجام دوره: 3، شماره: 8
26 فهم چیستی پوشش پتکانه از طریق تحلیل نمونه های نخستین در معماری ایران (دریافت مقاله) دو فصلنامه مطالعات معماری ایران دوره: 1، شماره: 5
27 کیفیت ادراک معنای فضا با دریافت نور روز (دریافت مقاله) هویت شهر دوره: 12، شماره: 3
28 گردشگری شهری به مثابه راهبرد توسعه خلاق در بافتهای فرسوده (دریافت مقاله) فصلنامه منظر دوره: 3، شماره: 14
29 مبانی طراحی باغ های ذهنی مولوی در کوهستان با تکیه بر حرکت آب و مسیر پیاده (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات جغرافیا، عمران و مدیریت شهری دوره: 3، شماره: 1
30 محدوده آسایش حرارتی در فضای باز مسکونی سنتی شهر یزد (دریافت مقاله) هویت شهر دوره: 9، شماره: 23
31 محمدکریم پیرنیا و دونالد ویلبر، تفاوت مقاصد و عناصر روایت سبکی (دریافت مقاله) دو فصلنامه مطالعات معماری ایران دوره: 1، شماره: 10
32 مطالعه تحلیلی-تطبیقی مقرنس های ایران با نمونه های دیگر کشورهای اسلامی در نظام نشانه ای بینامتن ژنتی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات هنر اسلامی دوره: 11، شماره: 22
33 معیارهای مرمت منظر محوطه های تاریخی و طبیعی با تأکید بر محوطه بیستون کرمانشاه (دریافت مقاله) ماهنامه باغ نظر دوره: 9، شماره: 22
34 مقایسه ی تطبیقی دو نمونه دیدگاه کلنگر، پیش و پس از دوره ی مدرن در معماری نگاه طبایعی (بر مبنای طبیعیات) و نظریه ی سالینگروس (بر مبنای فیزیک نوین و ریاضی) (دریافت مقاله) دوفصلنامه فرهنگ معماری و شهرسازی اسلامی دوره: 2، شماره: 2
35 مکان و مسکن درمنظر اسلام (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های میان رشته ای قرآن کریم دوره: 1، شماره: 3
36 نقش پژوهش در فرآیند آموزش طراحی معماری (دریافت مقاله) هویت شهر دوره: 2، شماره: 2
37 ویژگی نخستین «پارک» تهران : پارک امین الدوله (دریافت مقاله) ماهنامه باغ نظر دوره: 10، شماره: 25
38 هویت معماری؛ تبیین معنای هویت در دوره های پیشامدرن، مدرن و فرامدرن (دریافت مقاله) هویت شهر دوره: 4، شماره: 7
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آتریوم شیوه ای برای حفظ انرژی در ساختمان های اداری پایدار در اقلیم های مختلف (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی پژوهش در مهندسی، علوم و تکنولوژی
2 آتریوم نماد پایداری آسایش حرارتی در ساختمان های اداری (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی پژوهش در مهندسی، علوم و تکنولوژی
3 ارائه الگوی مناسب طراحی پلان واحدهای مسکونی آپارتمانی در زمین های با عرض محدود به منظورایجاد تهویه ی طبیعی نمونه موردی:شهر بابلسر (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی پژوهش در مهندسی، علوم و تکنولوژی
4 ارائه الگویی جامع برای شناسایی، اولویت بندی و آنالیز فاکتورهای بحرانی موفقیت (CSFs) مطالعات مهندسی ارزش در صنعت ساختمان در ایران (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه
5 ارائه مدل پیشنهادی جهت پیاده سازی گردشگری الکترونیک در راستای اصلاح الگوی مصرف منابع گردشگری هدف در طرحهای توسعه گردشگری روستایی (بررسی تطبیقی و ارائه مدل پیشنهادی با توجه به شرایط معاصر ایران) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی شهرداری الکترونیکی
6 ارتقاء کیفیت اسکان سالمندی؛ پاسخگویی نیاز سالمندان بر اساس بازیابی آموزه های دینی (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی افق های جدید در معماری و شهرسازی
7 ارتقاء کیفیت بافت های میانی شهرها با استفاده از سنجش عدالت فضایی خدمات به کمک روش FA (دریافت مقاله) اولین همایش ملی بافت میانی شهرهای ایران
8 ارتقای کیفیت موزه با توجه به اصول معماری مدرن (دریافت مقاله) کنفرانس ملی نگرشی نو بر چالش های شهر و شهر نشینی
9 ارزیابی ابزارهای سنجش محیطی ساختمان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی جغرافیا، شهرسازی و توسعه پایدار
10 ارزیابی بهره گیری ازمصالح هوشمند (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی انسان، معماری، عمران و شهر
11 ارزیابی تاثیر سیاست های تراکم ساختمانی بر ایجاد جزیره‌ گرمایی با استفاده ازروش SVF در GIS (مورد پژوهشی : تهران) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
12 ارزیابی چالش های توسعه شهری پایدار و راهبردهای کاربردی (دریافت مقاله) کنفرانس ملی معماری و منظر شهری پایدار
13 ارزیابی خصیصه های اقتصادی در شناسایی گستره های فقر شهری با استفاده از تکنیکهای AHP و Delphi مطالعه موردی شهرکاشمر (دریافت مقاله) اولین کنفرانس اقتصاد شهری ایران
14 ارزیابی روشهای تأمین مالی پروژه های صنعت آب با رویکرد مشارکت دولتی - خصوصی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق آبی
15 ارزیابی شاخص های ادراک بصری در محیط کوهستان نمونه موردی : محور کلکچال (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
16 از ایده تا معنا در معماری بومی مساجد ایرانی (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی افق های جدید در معماری و شهرسازی
17 استاندارد بهینه بکارگیری لوورها در ساختمان های عمیق شهر تهران (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی افق های جدید در معماری و شهرسازی با رویکرد توسعه و فناوری
18 اصول طراحی مراکزهنرهای نمایشی بارویکرد تعاملات اجتماعی (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
19 اکوموزه باغ های شیراز عاملی فرهنگی بر گردشگری (دریافت مقاله) اولین همایش ملی توریسم وگردشگری سبز
20 امکان سنجی استفاده ازاستراتژی کنترل رمپ به همراه در آزاد راه همت (HOV) اولویت به وسایل نقلیه چند سرنشین (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیک ایران
21 امکان سنجی توسعه سامانه ی بام سبز در شهر شیراز (دریافت مقاله) اولین همایش ملی جغرافیا، شهرسازی و توسعه پایدار
22 انتقال تکنولوژی بام سبز (دریافت مقاله) همایش ملی معماری، عمران و توسعه نوین شهری
23 اندرکنش پیوستگی سطوح معابر روستایی معماری و شهرسازی ایران (مورد مطالعه :معاری روستایی ایران) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در مهندسی عمران معماری شهرسازی
24 اندیشه حکمی دربهرهگیری از نور خورشید با رویکرد اقلیمی در معماری مساجد ایران نمونه موردی مسجد امام اصفهان (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی افق های جدید در معماری و شهرسازی
25 ایجاد الگوی ساختار فضایی خانه ایرانی اسلامی با روش نحو فضا (نمونه موردی: خانه های دوخوابه دهه های هفتاد و هشتاد و نود تهران) (دریافت مقاله) کنفرانس عمران,معماری و شهرسازی کشورهای جهان اسلام
26 BOT امکان اجرای پروژه های شهری مدیریت شهری با بهره گیری از پیمان (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه
27 Sustainable patterns comparative study of vernacular architecture in the old town of Balad Shapur Dehdashti housing (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین علوم و تکنولوژی
28 باز تدوین راهبردهای طراحی فضاهای مسکونی سنتی مبتنی بر مصرف حداقل انرژی بافت سنتی تبریز (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی علوم و مهندسی
29 باز خوانی معماری در فضای بینابین با رویکرد دیالکتیک هگل (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی جغرافیاو برنامه ریزی،معماری و شهرسازی نوین
30 بازآفرینی الگوی مسکن در بافت فرسوده محله اتابک براساس هویت اجتماعی (دریافت مقاله) کنفرانس عمران,معماری و شهرسازی کشورهای جهان اسلام
31 بازخوانش مفاهیم قرآنی(هدایت) در معماری مسجد شیخ لطف الله اصفهان (دریافت مقاله) دومین همایش ملی معماری و شهرسازی اسلامی
32 بازخوانی تجربه تجمیع روستاهای شهرستان کلاله پس از سیل 48 گلستان (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی افق های جدید در معماری و شهرسازی با رویکرد توسعه و فناوری
33 بازخوانی زبان نمادین و بیان خیالی هنر باغ سازی ایرانی اسلامی، با تاکید بر رویکردحکمی (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی افق های جدید در معماری و شهرسازی با رویکرد توسعه و فناوری
34 بازخوانی محورهای مناظر شفابخش با باغ ایرانی (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
35 بازخوانی نقش اندام های بینابینی در سازمان فضایی مدارس در معماری سنتی ایران (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی افق های جدید در معماری و شهرسازی
36 باززنده سازی اعیاد و رسوم باستانی ایران به وسیله نورپردازی در راستای ارتقاء گردشگری (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی پژوهش در مهندسی، علوم و تکنولوژی
37 بازشناسی شرایط حرارتی در چیدمان فضایی مسکن سنتی تبریز (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و تکنولوژی
38 بازشناسی مفهوم هویت شهری در قالب احیاء بافتهای تاریخی و فرسوده شهر نمونه موردی: خیابان لطفعلی خان زند شیراز (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی افق های جدید در معماری و شهرسازی
39 باغ های خیال بررسی ومقایسه نقش نمادین سرو( به عنوان عنصرمنظره پرداز)درباغ ونگارگری ایرانی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری
40 بام سبز راهکاری برای بهبود شرایط زیست محیطی با تأکید بر آلودگی صوتی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم جغرافیا و برنامه ریزی، معماری و شهرسازی
41 بررس عوامل مؤثر بر ارتقاء کیفیت تعاملات اجتماعی در فضاهای شهری با تأکید بر مقابل با شکل گیری خرده فرهنگ جرم زا (دریافت مقاله) کنگره بین المللی پایداری درمعماری و شهرسازی - شهر مصدر
42 بررسی ابعاد بهینه ساختار سازه ای عنصر ایوان در بناهای با ارزش تاریخی ایران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی پدافند کالبدی با محوریت عمران، معماری و شهرسازی
43 بررسی ابعاد بهینه ساختار سازهای عنصر ایوان در بناهای با ارزش تاریخی ایران (دریافت مقاله) کنگره بین المللی معماری و شهرسازی معاصر پیشرو در کشور های اسلامی
44 بررسی ارتباط خلاقیت و طراحی معماری (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس علمی پژوهشی افق های نوین در علوم جغرافیا و برنامه ریزی معماری و شهرسازی ایران
45 بررسی ارتقای پایداری درمعماری بابهره گیری ازمصالح هوشمند ساختمانی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی انسان، معماری، عمران و شهر
46 بررسی اصول زیبایی شناسی در معماری خانه های سنتی ایرانی نمونه موردی: خانه های تاریخی شهر قزوین (دریافت مقاله) اولین همایش ملی اندیشه ها و فناوری های نو در معماری
47 بررسی اصول معماری بومی و معاصردر بافت شهر یزد (دریافت مقاله) اولین کنفرانس سالانه پژوهش های معماری، شهرسازی و مدیریت شهری
48 بررسی اصول و معیارهای طراحی سبزراه های شهری درجهت تقویت پایداری اجتماعی (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
49 بررسی تاثیر طبیعت بر تعاملات اجتماعی در میدان های شهری نمونه های موردی: میدان های شهر تهران (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در عمران، معماری و شهرسازی
50 بررسی تاثیر مقرنس بر آکوستیک فضای عمومی مسجد (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی افق های جدید در معماری و شهرسازی
51 بررسی تاثیر نورپردازی تعاملی در فضاهای شهری و تحلیل پروژه نورپردازی تعاملیمیدان کندی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم جغرافیا و برنامه ریزی، معماری و شهرسازی
52 بررسی تاریخچه ی معماری آکوستیک در ایران و الگوهای معماری مرتبط (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گیاهان دارویی
53 بررسی تأثیر طراحی در تعدیل آسایش حرارتی با استفاده از شاخص های رقومی زیست اقلیمی (تحقیق میدانی خانه لاری هادر شهریزد) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی جغرافیا، شهرسازی و توسعه پایدار
54 بررسی تحولات الگوهای منظرشهری دربافت های فرسوده بانگاهی تحلیلی به خیابان زندشیراز ازپیدایش تاکنون (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی افق های جدید در معماری و شهرسازی
55 بررسی تطبیقی خانه سنتی و مدرن بارویکرد فرهنگگرا ( نظریه راپاپورت ) ( خانه های حیدرزاده ودانش تبریز) (دریافت مقاله) کنگره بین المللی پایداری در معماری و شهرسازی معاصر خاورمیانه
56 بررسی تطبیقی عوامل موثر بر ساختار فضایی تکایای تاریخی استان مازندران (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی شهر ایرانی اسلامی
57 بررسی تطبیقی فضاهای حریم در معماری خانه (نمونه: خانه های سنتی ومعاصر شهر قزوین) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی معماری ایرانی، اسلامی (سیمای دیروز چشم انداز فردا)
58 بررسی تطبیقی کارکرد نور و رنگ در شکل گیری مفاهیم مکان مقدس نمونه موردی: مسجدشیخ لطف اله (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی افق های جدید در معماری و شهرسازی با رویکرد توسعه و فناوری
59 بررسی جایگاه گنبد در الگوهای کالبدی مساجد معاصر (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی افق های جدید در معماری و شهرسازی
60 بررسی جایگاه نمادها و نشانه ها در هویت شهری (دریافت مقاله) اولین همایش ملی معماری، عمران و محیط زیست شهری
61 بررسی جلوه های حضور آب در خط الراس کوهستان نمونه موردی:پارک جمشیدیه (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین در مهندسی عمران، معماری، محیط زیست و مدیریت شهری
62 بررسی جلوه های حضورآب درخط الراس کوهستان نمونه موردی : پارک جمشیدیه (دریافت مقاله) همایش بین المللی معماری عمران وشهرسازی در آغاز هزاره سوم
63 بررسی روند تغییرات شکلگیری پنجره در معماری مسکونی (نمونه موردی: خانه های قاجار در شهر یزد) (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی شهر ایرانی اسلامی
64 بررسی رویکردهای مختلف در انتقال داده برای شهر الکترونیکی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی شهرداری الکترونیکی
65 بررسی سطوح کاربرد تقارن در معماری در بسترشهراسلامی -ایرانی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی معماری و شهرسازی اسلامی
66 بررسی سیاست های سازمان اسکان بشر ملل متحد به منظور تدوین اقدامات پیشنهادی جهت دستیابی به شکوفایی شهری (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مهندسی معماری و شهرسازی
67 بررسی ضرورتها و اهداف ایجاد سامانه های آبرسانی و آبیاری فضای سبز شهری با آب خام (دریافت مقاله) سومین همایش ملی فضای سبز و منظر شهری
68 بررسی ضریب دید به آسمان تحت عنوان هندسه شهری و یک متغیر در آسایش محیطی (تحلیل موردی خانه های سنتی شهریزد) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی جغرافیا، شهرسازی و توسعه پایدار
69 بررسی علل و چالشهای اجرای سیستم طرحوساخت در پروژههای عمرانی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس مهندسی و مدیریت ساخت
70 بررسی عملکرد اجتماعی موزه و طارحی موزه هنرهای معاصر با رویکرد معماری مدرن در شهر همدان (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری
71 بررسی عناصر تسلسل فضایی در مرکز محله با نگرشی بر مبانی نظری معماری بومی ایران (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
72 بررسی عناصر کارکردی در فضاهای عمومی شهرهای ایرانی - اسلامی (دریافت مقاله) کنگره بین المللی پایداری در معماری و شهرسازی معاصر خاورمیانه
73 بررسی عوامل محدود کننده طراحی محیط های کوهستانی (نمونه موردی: مسیر گردشگری کلکچال) (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی معماری هدف
74 بررسی عوامل موثر بر تصویر ذهنی مردم از نمای موزه ها (نمونه موردی موزه های شهر تهران) (دریافت مقاله) اولین همایش منطقه ای معماری، عمران، نقشه برداری
75 بررسی فن آوریهای طراحی اقلیمی در معماری سنتی ایران نمونه موردی: اقلیم گرم و خشک (دریافت مقاله) نخستین همایش فناوریهای بومی ایران
76 بررسی کارآیی ضوابط و مقررات شهرسازی و معماری برای معلولین جسمی و حرکتی در ارتباط با مناسب سازی معابر و فضاهای شهری (دریافت مقاله) همایش ملی مناسب سازی محیط شهری
77 بررسی ماهیت و عوامل توسعه بام های سبز (دریافت مقاله) همایش ملی معماری، عمران و توسعه نوین شهری
78 بررسی مراتب تفکیک فضایی فضاهای باز و بسته در معماری مسکن سنتی نمونه: خانههای سنتی شهر قزوین (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
79 بررسی مزایای وجود باغ شفابخش در مراکز سرطانی کودکان (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در عمران،معماری و مدیریت شهری
80 بررسی مصالح و عناصر کاربردی درصمعماری های - تک (دریافت مقاله) نخستین همایش معماری و مصالح ساخت
81 بررسی مقایسه ای مجتمع های مسکونی آپارتمانی و باغشهری مطالعه موردی: مجتمع های مسکونی دهکده ساحلی و کاکتوس گیلان (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری
82 بررسی منظر شهری در مطابقت با معیارهای قرآنی (نمونه موردی- مشهد،محدوده حرم مطهر رضوی) (دریافت مقاله) همایش ملی معماری، عمران و توسعه نوین شهری
83 بررسی موقعیت مناسب بازشو با اشکال مختلف در رفتار لرزه ای دیوار برشی فولادی (دریافت مقاله) هفتمین کنگره‌ ملی مهندسی عمران
84 بررسی مولفه های روانشناختی وکالبدی تاثیرگذاربرامنیت محیط (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری
85 بررسی مولفههای تاثیرگذار بر تعادل معماری زورخانه (نمونه موردی: زورخانهی نیرومند، زورخانهی شهدای کسنویه) (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی زمین، فضا و انرژی های پاک با محوریت مدیریت منابع طبیعی ، کشاورزی و توسعه پایدار
86 بررسی میزان اثربخشی مهندسی ارزش در کاهش تأخیر پروژه های شهری (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی شهرسازی، مدیریت شهری و توسعه پایدار
87 بررسی نفوذ پذیی ویژگی های احساسی حاصل از برهمکنش عناصر منظرپرداز بر آسایش محیطی (نمونه موردی: فضاهای نیمه باز مسکونی سنتی شهر یزد) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی جغرافیا، شهرسازی و توسعه پایدار
88 بررسی نفوذپذیری طراحی در تعدیل آسایش حرارتی با استفاده از شاخص های رقومی زیست اقلیمی (تحقیق میدانی خانه عرب زاده در شهر یزد) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی جغرافیا، شهرسازی و توسعه پایدار
89 بررسی نقش الگوی فضاهای معماری حمامهای سنتی در تعدیل مزاج (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
90 بررسی نقش ترکیب بندی رنگ نور در نورپردازی آثار معماری (دریافت مقاله) سومین همایش و نمایشگاه بین المللی روشنایی و نورپردازی ایران
91 بررسی نقش رنگ شیشه ها در کنترل طیف تابشی انرژی خورشید (دریافت مقاله) اولین کنفرانس و نمایشگاه بین المللی انرژی خورشیدی
92 بررسی نقش سازه در سیر تحول احداث ساختمانهای بلند (دریافت مقاله) اولین کنفرانس سازه و معماری
93 بررسی نقش طبیعت بر آموزش خلاقیت در معماری (دریافت مقاله) کنگره بین المللی پایداری در معماری و شهرسازی معاصر خاورمیانه
94 بررسی نقش قنات در توسعه پایدار زیست محیطی (دریافت مقاله) همایش ملی معماری پایدار و توسعه شهری
95 بررسی نقش کتیبه ها در تعالی فضای مساجد (مساجد جامع اصفهان، یزد و مسجد شیخ لطف اله) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی معماری و شهرسازی اسلامی
96 بررسی نقش نور در تبیین توالی فضا در معماری اسلامی (نمونه موردی: مسجد شیخ لطف ا...) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی معماری و شهرسازی اسلامی
97 بررسی نقش واحد همسایگی در شکل گیری مرکز محله در ایران نسبت به الگوی غربی (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
98 بررسی نقش، اهمیت و کارکرد حیاط به عنوان عنصر مهم سازمان دهنده در معماری شهر یزد (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
99 بررسی و امکان سنجی احیای دوباره کبوترخانه ها جهت استفاده از پسماند کشاورزی درشهرها (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی و اولین همایش بین المللی مدیریت پسماند
100 بررسی و تحلیل رویکردهای رابطه انسان و طبیعت با تاکید بر مناظر درمانی (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی به سوی شهرسازی و معماری دانش بنیان
101 بررسی وجود نظم شبه تناوبی درساختار هندسی مقرنس (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی علوم زمین و توسعه شهری و اولین کنفرانس هنر،معماری و مدیریت شهری
102 بررسی یک ضرورت : التزام تحقق پذیری شهرسازی الکترونیک: مفاهیم و چالشها (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی شهرداری الکترونیکی
103 برنامه ریزی پارک رود دره ای با رویکرد اکولوژی فرهنگی توسط مدلSWOT نمونه موردی: رود دره کلکچال (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
104 برنامه ریزی در جهت احیا و طراحی پارک های طبیعی آبی-سنگی رود دره ای به کمک SWOT(نمونه موردی: رود دره کلک چال) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس سالانه پژوهش های معماری، شهرسازی و مدیریت شهری
105 برهم کنش شکلشهر مسلمانان و بحران جنگرسانهای در حوزه هویت (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی افق های جدید در معماری و شهرسازی با رویکرد توسعه و فناوری
106 بهره گیری از طبیعت گرایی معماری بومی برای بهینه سازی بافت های روستایی و جذب گردشگر در مرکز مازندران (مطالعه موردی: روستاهای بابل و ساری) (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و پنجمین همایش معماری و شهرسازی پایدار
107 بهینه سازی مدیریت منابع انسانی در سازمان های پروژه محور (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق آبی
108 پارادایم زیبایی شناسی در مناظر شهری (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و تکنولوژی
109 پایداری به لحاظ اجتماعی (دریافت مقاله) همایش بین المللی معماری عمران وشهرسازی در آغاز هزاره سوم
110 پروژه های مناسب برای اجرا به روشBOT (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی مهندسی ساخت و ارزیابی پروژه های عمرانی
111 تاثیر فرهنگ بر الگوی ساختار فضایی خانه با استفاده از روش نحو فضا (نمونه موردی: خانه های دو خوابه دهه های هفتاد و هشتاد و نود تهران) (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی فناوری های نوین در مهندسی عمران،معماری و شهرسازی
112 تاملی بر چیستی فضای بینابین در سازمان فضایی مدارس سنتی ایران (دریافت مقاله) همایش ملی معماری و شهرسازی ایرانی اسلامی
113 تبیین الگوی طراحی اقلیمی براساس قیاس وتشابه ازعناصرمعماری کاروانسرای بافتقدیم بلاد شاپورکهگیلویه(نمونه موردی: باغ موزه دفاع مقدس تپه ی نورالشهدایدهدشت بارویکرد معماری ایرانی اسلامی) (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین علوم و تکنولوژی
114 تبیین پیوستگی فضایی معماری و شهرسازی در بازارهای ایرانی (مورد مطالعه بازار تبریز) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در مهندسی عمران معماری شهرسازی
115 تبیین جایگاه نور در حس مکان (نمونه موردی: مسجد شیخ لطف الله اصفهان) (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری
116 تبیین مبانی و معیارهای توسعه پایدار در معماری – معماری پایدار (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی انسان، معماری، عمران و شهر
117 تبیین مفاهیم پایداری اجتماعی در فضای باز شهری (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری
118 تجلی اندیشه اسلامی در معماری ایرانی (دریافت مقاله) کنگره بین المللی فرهنگ و اندیشه دینی
119 تجلی باغسازی ایرانی در نگارگری مکتب هرات (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی افق های جدید در معماری و شهرسازی
120 تحقق حق به شهر در مسکن مهر (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین در مهندسی عمران، معماری، محیط زیست و مدیریت شهری
121 تحلیل راهبردی استفاده از فضاهای پیاده محور در طراحی شهری با تاکید بر کاهش آلاینده های شهری (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت شهری
122 تدقیق انگاره های موثر بر مرمت اکولوژیکی مناظر فرهنگی - تاریخی نمونه موردی: منظر فرهنگی - تاریخی بیستون کرمانشاه (دریافت مقاله) اولین همایش ملی معماری، مرمت، شهرسازی و محیط زیست پایدار
123 تدوین و انتخاب استراتژی توسعه مجموعه ورزشی گاوازنگ زنجان در راستای جذب گردشگر ورزشی بر اساس تحلیل سوات swotوماتریس برنامه ریزی استراتژیک کمی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی گردشگری، جغرافیا و محیط زیست پایدار
124 تعاملات اجتماعی در فضای عمومی شهرها (دریافت مقاله) کنگره بین المللی پایداری درمعماری و شهرسازی - شهر مصدر
125 تغییرات الگوی ارتباط فضائی وتزئینات درمسکن تهران از دوره قاجار تا پهلوی (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی افق های جدید در معماری و شهرسازی
126 تقویت آرایه های هویت شهری با واکاوی ارزش های معماری ایرانی اسلامی در طراحی نمای ساختمان (دریافت مقاله) اولین همایش علمی پژوهشی افق های نوین در علوم جغرافیا و برنامه ریزی، معماری و شهرسازی ایران
127 توسعه فضاهای حمل و نقل زیرزمینی موثر بر مصرف بهینه انرژی و کاهش آلودگی هوا در شهرهانمونه موردی: شهر تهران (دریافت مقاله) اولین همایش ملی حفاظت و برنامه ریزی محیط زیست
128 توسعه گردشگری روستا با حفظ محیط زیست (دریافت مقاله) همایش بین المللی معماری عمران وشهرسازی در آغاز هزاره سوم
129 جایگاه دستآزاد و کامپیوتر در فرآیند طراحی معماری (دریافت مقاله) اولین همایش ملی اندیشه ها و فناوری های نو در معماری
130 جستاری برمفهوم توسعه پایدار(طراحی پایداری محیطی به کمک مفاهیم) (دریافت مقاله) کنفرانس ملی معماری و منظر شهری پایدار
131 چشم اندازی به سوی مراکز مراقبت از بیماران سرطانی مگی به مثابه مکان شفا بخش (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی جغرافیاو برنامه ریزی،معماری و شهرسازی نوین
132 چگونگی پیدایش و تکامل ساختارهای معماری حرم مطهر رضوی از آفرینش کالبدی اولیه تا قرن پنجم هجری قمری (دریافت مقاله) همایش ملی نقش خراسان درشکوفایی هنر اسلامی
133 چگونگی تامین پایداری بابهره گیری ازمصالح هوشمند درطراحی مرکزآفرینش هنرهای پویانمای ورسانه ای (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی انسان، معماری، عمران و شهر
134 چگونگی شکل پذیری ساختار محله پایدار (دریافت مقاله) کنفرانس ملی معماری و منظر شهری پایدار
135 حفاظت ازمحیط زیست شهری با استفاده ازطراحی مناسب رودخانه های فصلی (دریافت مقاله) همایش بین المللی بحران های زیست محیطی ایران و راهکارهای بهبود آن
136 خانه مسکن و الگوهای سنتی درایران عرصه های عمومی وخصوصی درالگوی سنتی معماری خانه های ایرانی (دریافت مقاله) همایش ملی صد سال معماری و شهرسازی معاصر ایران
137 خوانش هندسی خانه های سنتی یزد با تناسبات طلایی (مطالعه موردی : خانه های عربها و اردکانی ها) (دریافت مقاله) سومین همایش ملی راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار در علوم معماری و شهرسازی ایران
138 دولت الکترونیک رویکردی در جهت سازگاری بستر ارتباطی شهروندان با سازمان های عمومی و دولتی از طریق تکنولوژی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی شهرداری الکترونیکی
139 راهبردهای تدوین منابع مالی پایدارشوراهای اسلامی شهر درایران مطالعه موردی: شورای اسلامی کلانشهر مشهد (دریافت مقاله) همایش هم اندیشی شوراها و مدیریت محلی در افق چشم انداز
140 راهکارهای ارتقاء هویت در منظر ورودی شهر (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی افق های جدید در معماری و شهرسازی با رویکرد توسعه و فناوری
141 راهکارهای بهینه سازی طراحی پوسته ساختمان های بلندمرتبه با رویکرد ارتقاء کیفیت دید (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بناهای بلند
142 راهکارهای طراحانه احیای حاشیه رودخانه درون شهری معاصر (دریافت مقاله) پنجمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
143 راهکارهای طراحی خردمنظرهای آپارتمانی به منظور ارتقا کیفیت زندگی و سطح سلامت آپارتمان نشین ها (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کیفیت در فضاهای معماری و شهری
144 راهکارهایی برای معماری هوشمند (دریافت مقاله) اولین همایش ملی معماری، مرمت، شهرسازی و محیط زیست پایدار
145 روایتی کودکانه از روح گمشده ی مکان از حقیقت گمشده تا حس مکان نمونه موردی: باغ- آرامگاه حافظ (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی افق های جدید در معماری و شهرسازی
146 روشنایی و نورپردازی سازگار با محیط زیست در فضاهای شهری (دریافت مقاله) همایش ملی معماری پایدار و توسعه شهری
147 رویکرد اسلام در مداخله و طراحی در مناظر طبیعی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی و تخصصی پژوهش های محیط زیست ایران
148 زیبایی شناسی رنگ پائیزی از دیدگاه اسلام در محور اصلی باغ ایرانی (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
149 زیبایی شناسی و ادراک در منظر شهری (دریافت مقاله) کنفرانس ملی مهندسی معماری، عمران و توسعه شهری
150 زیبایی شناسی یوهانی پالاسمادر خانه های تبریز نمونه موردی ، خانه مجتهدی و خانه ممقانی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی علوم و مهندسی
151 ساماندهی نقاط گردشگری در حاشیه رود- دره ها (نمونه موردی: رود- دره مرادبیگ، همدان) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی جغرافیا، شهرسازی و توسعه پایدار
152 سنجش کیفیت پیادهراه خیابان پانزده خرداد تهران (دریافت مقاله) دومین کنفرانس علمی پژوهشی افق های نوین در علوم جغرافیا و برنامه ریزی، معماری و شهرسازی ایران
153 سهم اجتماع پذیری معماری در طراحی معماری پایدار (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مهندسی معماری و شهرسازی
154 سیر تحول محرمیت در ساختار فضایی خانه معاصر (نمونه موردی، خانه های دهه های 50 و 60) (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی دستاوردهای اخیر در مهندسی عمران،معماری و شهرسازی
155 شاخص های طراحی منظر پایدار برمبنای رویکرد اکولوژی منظر (دریافت مقاله) کنفرانس ملی معماری و منظر شهری پایدار
156 طراحی انعطاف پذیر در خانه های مسکونی (دریافت مقاله) همایش ملی عمران و معماری با رویکردی بر توسعه پایدار
157 طراحی انعطاف پذیر درخانه های مسکونی (دریافت مقاله) همایش بین المللی معماری عمران وشهرسازی در آغاز هزاره سوم
158 طراحی مجتمع تجاری تفریحی با تاکید بر هویت ایرانی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری
159 طراحی مجتمع مسکونی اجتماعی با رویکرد ارزشهای بومی و هویتی شهراسلامی ایرانی در تهران (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
160 طراحی مدرسه هوشمند با تاکید بر آموزش هوشمند در مدارس با رویکرد معماری پایدار (دریافت مقاله) اولین همایش ملی معماری، مرمت، شهرسازی و محیط زیست پایدار
161 طراحی مرکز سرطان با رویکرد باغ های شفابخش (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
162 طراحی مناظرروددره ای باتاکیدبرمنظرآوایی عناصرطبیعی نمونه موردی: روددره کلکچال تهران (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
163 طراحی موزه هنرهای معاصر در همدان با رویکرد معماری مدرن (دریافت مقاله) کنفرانس ملی نگرشی نو بر چالش های شهر و شهر نشینی
164 طراحی موزه هنرهای مفهومی همدان با رویکرد نمای دو پوسته در راستای تامین آسایش حرارتی (سرمایش و گرمایش) (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
165 طراحی و احیای محیط طبیعی رود دره شهرتهران با عنوان باغ موزه طبیعت نمونه موردی رود دره کلکچال (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی افق های جدید در معماری و شهرسازی
166 عناصر ساختمان پایدار و بررسی نقش انرژی خورشیدی در معماری پایدار (دریافت مقاله) اولین همایش ملی معماری، مرمت، شهرسازی و محیط زیست پایدار
167 عوامل رشد و موانع بازدارنده شکوفایی شهری (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی در مهندسی عمران، معماری ومدیریت شهری
168 عوامل موثر بر بهبود عملکرد برنامه های ایمنی در پروژه های ساخت (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه
169 عوامل موثر بر طراحی فرهنگسرا در اقلیم گرم و خشک (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس علمی پژوهشی افق های نوین در علوم جغرافیا و برنامه ریزی معماری و شهرسازی ایران
170 عوامل موثر در تجزیه و تحلیل طراحی فرهنگسرا با رویکرد تربیت شهروندسالم از منظر قرآن (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس علمی پژوهشی افق های نوین در علوم جغرافیا و برنامه ریزی معماری و شهرسازی ایران
171 فرآیند ارزیابی اکولوژیکی در مرمت اکولوژیکی مناظر (دریافت مقاله) اولین همایش ملی و تخصصی پژوهش های محیط زیست ایران
172 کیفیت ادراکی آب در منظر پارک های شهری (دریافت مقاله) کنفرانس ملی مهندسی معماری، عمران و توسعه شهری
173 گونه شناسی تکایای تاریخی استان مازندران (دریافت مقاله) کنفرانس عمران,معماری و شهرسازی کشورهای جهان اسلام
174 گونه شناسی تکایای تاریخی شهرستان بابل (دریافت مقاله) پنجمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
175 گونه شناسی فضاهای نیمه باز شهری در شهرهای سنتی ایران (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران ، معماری و منظر شهری
176 مدیریت شهری برای تعاملات اجتماعی سالمندان در شهر با رویکرد آسایش-آرامش (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد و سامانه های مالی
177 مدیریت محدوده در باززنده سازی مناظر فرهنگی (مطالعه موردی: منظر فرهنگی تخت سلیمان) (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه
178 مطالعه کالبدی مسجد و مدرسه سپهسالار(مطهری)تقلید یا استفاده هوشمندانه از معماری مساجد عثمانی (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی زمین، فضا و انرژی های پاک با محوریت مدیریت منابع طبیعی ، کشاورزی و توسعه پایدار
179 معرفی چند تکنیک غیر فعال خورشیدی برای سرمایش ساختمانها در اقلیم گر و خشک ایران (دریافت مقاله) پنجمین همایش بهینه سازی مصرف سوخت در ساختمان
180 معماری اسلامی: جستجوی امر مقدس در فضای معمارانه (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی افق های جدید در معماری و شهرسازی
181 معماری بیوفیلیک (زیست گرا)، مفهوم معماری پایدار سلامت زا (دریافت مقاله) اولین همایش ملی معماری و شهرسازی (اندیشه،نظریه ها و روش ها)
182 معماری در دیالکتیک بین مرگ و حیات (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی جغرافیاو برنامه ریزی،معماری و شهرسازی نوین
183 معماری زیست گرا(بیوفیلیک)، مفهوم معماری پایدار و سلامت زا (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران ، معماری و منظر شهری
184 معماری همساز با محیط زیست روستا با تاکید بر طبیعت گردی مطالعه موردی روستای کیاباد تخت در استان گیلان (دریافت مقاله) همایش ملی عمران و معماری با رویکردی بر توسعه پایدار
185 معنا و مفهوم شناسی شهر ایرانی- اسلامی؛ مبانی نظری و مصداق ها (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی برنامه ریزی و مدیریت شهری با تاکید بر مولفه های شهر اسلامی
186 مقایسه تطبیقی روشهای نوین ساختمانسازی در ساخت و ساز صنعتی (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی افق های جدید در معماری و شهرسازی
187 مکانیابی خطوط هوایی ا نتقال برق جهت ایجاد منظر شهری پایدار (نمونه موردی: محله عبید زاکانی قزوین) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی جغرافیا، شهرسازی و توسعه پایدار
188 مناظر اموزش دهنده ی انرژی در شهر، راهکاری در جهت تغییر نگرش رفتاری الگوی مصرف (دریافت مقاله) اولین کنفرانس شهرسازی،مدیریت و توسعه شهری
189 نقد هندسه چند مقرنس دوره صفوی در اصفهان (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی افق های جدید در معماری و شهرسازی
190 نقش آموزش معماری در بازاحیای نمای معماری شهر (دریافت مقاله) اولین کنفرانس سالانه بین المللی عمران، معماری و شهرسازی
191 نقش پیمون در خانه های سنتی شهر یزد (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی معماری و شهر پایدار
192 نقش عناصرنورپرداز درمعماری فضاهای عمومی سنتی ایران (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
193 نقش عوامل موثر بر سرزندگی در فضاهای تعامل جمعی شهرهای جدید مورد مطالعاتی شهر جدید پرند (دریافت مقاله) سومین کنفرانس سراسری نوآوری های اخیر در مهندسی عمران، معماری و شهرسازی
194 نقش فضای بینابین در سازماندهی معماری اسلامی ایران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی جغرافیاو برنامه ریزی،معماری و شهرسازی نوین
195 نقش قرارگاه رفتاری در پدیدار شناسی هویت اسلامی(نمونه موردمطالعه:ورودی محله سنگ سیاه شیراز) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی معماری ایرانی، اسلامی (سیمای دیروز چشم انداز فردا)
196 نقش کیفیت فضاهای جمعی درایجادهویت مکانی نمونه موردی: منطقه 22 تهران (دریافت مقاله) همایش بین المللی معماری عمران وشهرسازی در آغاز هزاره سوم
197 نقش نور در تعریف فضای نبدخانه در معماری مساجد شیعی (دریافت مقاله) نخستین همایش فناوری و سازه های سنتی بامحور گنبدها
198 نقش نور در معماری فضاهای عمومی با نگاهی بر فضاهای عمومی در معماری سنتی ایران (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران ، معماری و زیرساخت های شهری
199 نگاهی به شیوه های نوین خوانش زبان الگو های منظر ایرانی (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی عمران، معماری و توسعه شهری
200 نمودهای معماری و شهرسازی سنتی و اسلامی در منطقه (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران ، معماری و زیرساخت های شهری
201 واکاوی جایگاه معنای گذار در نظام سلسله مراتب فضایی مدارس ایرانی-اسلامی با تاکید بر دوره قاجار (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی شهر ایرانی اسلامی
202 ویژگی های شهروند سالم از نظر قرآن (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس علمی پژوهشی افق های نوین در علوم جغرافیا و برنامه ریزی معماری و شهرسازی ایران
203 هزار و یک نکته درباره ساخته باستانی سیر پیکرهبندی )سازه( بناهای باستانی )نوسنگی تا ساسانی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس سازه و معماری
204 همگامی سیستم ساختمانی سبک فولادی و سیستم چوبی به عنوان راه حلی اکولوژیک در منطقه نوار حاشیه جنوبی خزر (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مصالح و سازه های نوین در مهندسی عمران
205 هویت بخشی به رود دره کلکچال با رویکرد تحریک حواس انسان بهواسطه عنصر آب (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی برنامه ریزی و مدیریت شهری با تاکید بر راهبردهای توسعه شهری