دکتر رضامراد صحرایی

دکتر رضامراد صحرایی گروه زبانشناسی، دانشگاه علامه طباطبائی

دکتر رضامراد صحرایی

Dr. RezaMorad sahraei

گروه زبانشناسی، دانشگاه علامه طباطبائی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 آموزش دستور زبان فارسی به خارجیان در چارچوب رابطه بین کارکردهای زبانی و صورت های دستوری (دریافت مقاله) پژوهش های زبان شناسی دوره: 7، شماره: 2
2 آموزش زبان فارسی به خارجیان در مدرسه المهدی قم؛ یک الگوی بومی و کارآمد (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در نظام های آموزشی دوره: 9، شماره: 29
3 آموزش مجازی زبان فارسی به غیرفارسی زبانان: یک جایگزین یا یک گزینه؟ (دریافت مقاله) دوفصلنامه علم زبان دوره: 9، شماره: 15
4 آموزش مستقیم واژه در متن: مقایسه تاثیر دو رویکرد یادگیری مستقیم و تصادفی در یادگیری واژه رضا مراد صحرایی شهناز احمدی قادر (دریافت مقاله) فصلنامه زبان پژوهی دوره: 7، شماره: 17
5 آموزش معکوس زبان فارسی به غیرفارسی زبانان مبتنی بر نظریه مهارت آموزی (مقاله فارسی) (دریافت مقاله) پژوهشنامه آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان دوره: 11، شماره: 2
6 ارزشیابی برنامه ی درسی مراکز آموزش زبان فارسی از منظر فارسی آموزان غیرایرانی (دریافت مقاله) پژوهشنامه آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان دوره: 4، شماره: 2
7 ارزیابی روایی و پایایی آزمون تعیین سطح زبان فارسی برای غیرفارسی زبانان بنیاد سعدی (دریافت مقاله) فصلنامه اندازه گیری تربیتی دوره: 10، شماره: 37
8 ارزیابی عناصر بصری مجموعه کتاب های آموزش زبان فارسی «مینا» در چارچوب مدل کرس و ون لیوون (۲۰۰۶) (دریافت مقاله) فصلنامه فناوری آموزش و یادگیری دوره: 5، شماره: 16
9 ارزیابی مجموعه آموزشی فارسی شیرین است بر مبنای مجموعه شاخص های کانینگزورث (دریافت مقاله) فصلنامه زبان پژوهی دوره: 10، شماره: 27
10 ارزیابی محتوای دستور در منابع آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان برپایه ی رویکرد دستورآموزشی (دریافت مقاله) پژوهشنامه آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان دوره: 7، شماره: 2
11 استفاده از سرنخ های واژگانی و تصریفی در تشخیص زمان جمله بر پایه نظریه پردازش درون داد: مقایسه فارسی آموزان عربی زبان سطوح مبتدی و پیشرفته (دریافت مقاله) پژوهشنامه آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان دوره: 12، شماره: 2
12 انگاره زایشی فراگیری زبان (دریافت مقاله) فصلنامه زبان پژوهی دوره: 4، شماره: 7
13 بازخورد تصحیحی؛ چرایی و چگونگی ارائه آن در کلاس های آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در نظام های آموزشی دوره: 11، شماره: 37
14 بازخوردهای تصحیحی و پاسخ به آنها در کلاس های فارسی آموزان خارجی (دریافت مقاله) پژوهشنامه آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان دوره: 2، شماره: 2
15 بازنمایی اصول انگاره ی نیشن و مک آلیستر در برنامه های درسی آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان (دریافت مقاله) پژوهشنامه آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان دوره: 2، شماره: 1
16 بازنمایی نقشها و مفاهیم زبان در دو مجموعه آموزشی فارسی بیاموزیم و زبان فارسی (دریافت مقاله) دوماهنامه جستارهای زبانی دوره: 8، شماره: 1
17 بررسی تفاوتهای فارسی گفتاری و نوشتاری فارسی آموزان خارجی برمبنای نظریه پردازش درون داد (دریافت مقاله) پژوهشنامه آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان دوره: 12، شماره: 1
18 بررسی روابط متنی قرآن (مطالعه موردی سوره احقاف) (دریافت مقاله) فصلنامه سراج منیر دوره: 5، شماره: 14
19 بررسی و تحلیل نحوه آموزش تلفظ زبان فارسی در مجموعه آموزشی آموزش فارسی به فارسی (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات آموزش زبان فارسی دوره: 3، شماره: 5
20 برنامه درسی تکلیف محور؛ رویکردی نوین برای تقویت فارسی آموزی (دریافت مقاله) فصلنامه متن پژوهی ادبی دوره: 15، شماره: 47
21 بندهای موصولی توصیفی و توضیحی: نگاهی تحلیلی بر توالی فراگیری بندهای موصولی فارسی آموزان غیر ایرانی (دریافت مقاله) پژوهشنامه آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان دوره: 8، شماره: 2
22 پردازش مبتداسازی در جملات فارسی توسط فارسی آموزان غیرایرانی (تحلیلی بر پایه نظریه پردازش درونداد ون پتن) (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات آموزش زبان فارسی دوره: 8، شماره: 13
23 تاثیر آگاهی رده شناختی در یادگیری زبان فارسی توسط ایتالیایی زبان ها (دریافت مقاله) پژوهش های زبانشناختی در زبانهای خارجی دوره: 12، شماره: 2
24 تاثیر استفاده از مولفه های رده شناسی ترتیب واژه زبان فارسی و عربی بر یادگیری فارسی آموزان عرب زبان (مقاله علمی پژوهشی) (دریافت مقاله) پژوهشنامه آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان دوره: 9، شماره: 2
25 تاثیر به کارگیری نقشه مفهومی بر تقویت مهارت خواندن فارسی آموزان خارجی (دریافت مقاله) پژوهشنامه آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان دوره: 5، شماره: 1
26 تاثیر نقشه مفهومی بر تقویت مهارت خواندن و انگیزه فارسی آموزان خارجی (دریافت مقاله) فصلنامه زبان پژوهی دوره: 13، شماره: 41
27 تاثیر نوع تکلیف بر کاربرد نشانه مفعولی«را» در نوشتار فارسی آموزان غیرایرانی (مقاله علمی- پژوهشی) (دریافت مقاله) پژوهشنامه آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان دوره: 10، شماره: 22
28 تاثیر نوع تکلیف بر کاربرد نشانۀ مفعولی«را» در نوشتار فارسی آموزان غیرایرانی (دریافت مقاله) پژوهشنامه آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان دوره: 10، شماره: 22
29 تحلیل محتوای نرم افزارگردشگری فرهنگی بر مبنای نظریه یادگیری تجدیدنظرشده بلوم (دریافت مقاله) پژوهشنامه آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان دوره: 11، شماره: 1
30 تحلیل محتوایی منابع آموزشی زبان فارسی بر پایهی انگارهی نیل اندرسون (دریافت مقاله) پژوهشنامه آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان دوره: 1، شماره: 2
31 تدوین استانداردهای مهارت گوش دادن و سخن گفتن در دوره اول ابتدایی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات برنامه درسی دوره: 13، شماره: 48
32 جایگاه دستور در نظریه ها و برنامه ای زبان دوم آموزی؛در جستجوی طرحی برای آموزش دستور زبان فارسی (دریافت مقاله) فصلنامه روان شناسی تربیتی دوره: 11، شماره: 35
33 چشم انداز آموزش زبان فارسی به غیر ایرانیان از منظر برنامه ریزی درسی (دریافت مقاله) پژوهش های زبان شناسی دوره: 4، شماره: 6
34 راهبردهای یادگیری زبان دوم:در جستجوی نمایه ای برای زبان فارسی (دریافت مقاله) فصلنامه روان شناسی تربیتی دوره: 8، شماره: 26
35 رده شناسی ترتیب واژه ها در زبان عربی برپایه مولفه های درایر (۱۹۹۲) (دریافت مقاله) دوفصلنامه علم زبان دوره: 8، شماره: 13
36 رده شناسی زبان از منظر دستور نقشگرای نظام مند (دریافت مقاله) دوفصلنامه علم زبان دوره: 10، شماره: 17
37 رویکرد مفهومی- نقشی در آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان (دریافت مقاله) پژوهشنامه آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان دوره: 3، شماره: 3
38 سلسله مراتب دسترسی گروه اسمی: فراگیری بندهای موصولی در زبان فارسی (دریافت مقاله) مجله پژوهش های زبانی دوره: 9، شماره: 1
39 سنجش دانش ساخت واژی فارسی آموزان سطح پیشرفته دانشگاه الزهرا (س): موردپژوهی وندهای اشتقاقی (دریافت مقاله) فصلنامه زبان پژوهی دوره: 16، شماره: 50
40 طبقه بندی معنایی افعال ساده دارای متمم حرف اضافه «به» ای: یک بررسی پیکره بنیاد (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات زبان و گویش های غرب ایران دوره: 10، شماره: 3
41 طراحی سطح بندی آموزشی و محتوایی برای آموزش زبان فارسی به غیر ایرانیان (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در نظام های آموزشی دوره: 6، شماره: 18
42 طراحی یک آزمون اندازه واژگانی مبتنی بر واژه های پایه زبان فارسی (دریافت مقاله) فصلنامه اندازه گیری تربیتی دوره: 13، شماره: 50
43 کاربردهای زبان شناسی پیکره ای در آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات زبان و گویش های غرب ایران دوره: 11، شماره: 4
44 کارکردهای زبانی: واکاوی نیازهای زبانی کارکردی فارسی آموزان (دریافت مقاله) پژوهشنامه آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان دوره: 2، شماره: 3
45 مبانی تهیه و تدوین آزمون مهارتی فارسی(آمفا) (دریافت مقاله) پژوهشنامه آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان دوره: 1، شماره: 1
46 معناشناسی واژه «قرا» و بسامد کاربرد معادل های معنایی آن در ترجمه های فولادوند و الهی قمشه ای از قرآن مجید با رویکرد شناختی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های ادبی - قرآنی دوره: 8، شماره: 4
47 مفعول غیرمستقیم در زبان فارسی و روش های بیان آن در زبان روسی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات زبان و ترجمه دوره: 56، شماره: 1
48 مقایسه سازوکارهای استعاری زبان علم فارسی در مقاله‌های علمی رشته‌های فیزیک، شیمی، زبانشناسی و علوم سیاسی در سه دهه اخیر (دریافت مقاله) دوفصلنامه زبان شناسی و گویش های خراسان دوره: 10، شماره: 19
49 مقایسه و بررسی میزان و نحوه تعامل نویسنده و خواننده در متون آموزش زبان فارسی و انگلیسی با رویکرد میان رشته ای (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات میان‌رشته‌ای در علوم انسانی دوره: 7، شماره: 1
50 مقایسه و تحلیل استعاره های قرآنی از منظر بلاغت پژوهان سنتی و زبان شناسان شناختی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات قرآنی و فرهنگ اسلامی دوره: 6، شماره: 2
51 مقایسه ی واژه های پایه ی زبان فارسی در شش پژوهش (دریافت مقاله) پژوهشنامه آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان دوره: 6، شماره: 1
52 مقایسۀ سه نوع تکلیف در روش تکلیف‌محور و تأثیر آن در آموزش دستور زبان فارسی به‌غیر فارسی‌زبانان (انشای کوتاه، بازنویسی متن و بررسی اختلاف تصاویر) (دریافت مقاله) دوفصلنامه زبان شناسی و گویش های خراسان دوره: 11، شماره: 2
53 نحو کودک: نحو تمام عیار شواهدی از روند فراگیری بخش مقوله ای و ساخت اطلاع زبان فارسی (دریافت مقاله) دوفصلنامه علم زبان دوره: 1، شماره: 1
54 نظام آغازگر در دو زبان فارسی و انگلیسی: مطالعه ای رده شناختی (دریافت مقاله) دوفصلنامه زبان شناسی و گویش های خراسان دوره: 10، شماره: 18
55 نقش های معنایی حالت دستوری «به ای» در زبان روسی و روش های بیان آنها در زبان فارسی (دریافت مقاله) فصلنامه زبان پژوهی دوره: 14، شماره: 45
56 واژگان فرهنگی- جغرافیایی: نسبیت زبانی یا گفتمان واژه؟ (دریافت مقاله) دوفصلنامه زبانشناسی گویشهای ایرانی دوره: 5، شماره: 2
57 واژه به مثابه گفتمان: بررسی پیوند واژه با دوره ها و گفتمان های تاریخی (دریافت مقاله) مجله پژوهش های زبانی دوره: 12، شماره: 1
58 واژه های پایه ی زبان فارسی مبتنی بر متون مطبوعاتی (دریافت مقاله) فصلنامه زبان پژوهی دوره: 11، شماره: 33