دکتر علیرضا صادقی ماهونک

دکتر علیرضا صادقی ماهونک دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

دکتر علیرضا صادقی ماهونک

Dr. Alireza Sadeghimahonak

دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثر آنتی اکسیدانی پروتئین هیدرولیز شده آب پنیر بر پیشرفت اکسایش روغن سویا (دریافت مقاله) مجله فرآوری و نگهداری مواد غذایی دوره: 7، شماره: 1
2 اثر بسته بندی تحت خلاء بر ویژگی های شیمیایی، میکروبی و حسی فیله های ماهی سفید (Rutilus frisii kutum) نگهداری شده در یخ (دریافت مقاله) دوماهنامه پژوهش های علوم و صنایع غذایی ایران دوره: 7، شماره: 4
3 اثر دماى هواى ورودى و میزان مالتودکسترین بر ویژگى هاى فیزیکى شیمیایى پودر شیره خرماى خشک شده به روش پاششى (دریافت مقاله) فصلنامه علمی فناوری های جدید در صنعت غذا دوره: 4، شماره: 2
4 اثر ضداکسایشی عصارههای میوه کنار (Ziziphus spina-christi ) و هسته خرما (Phoenix dactylitera) رقم مضافتی بر پیشرفت اکسایش روغن سویا (دریافت مقاله) مجله فرآوری و نگهداری مواد غذایی دوره: 11، شماره: 2
5 اثر ضداکسایشی عصارههای میوه کنار (Ziziphus spina-christi ) و هسته خرما (Phoenix dactylitera) رقم مضافتی بر پیشرفت اکسایش روغن سویا (دریافت مقاله) مجله فرآوری و نگهداری مواد غذایی دوره: 11، شماره: 2
6 ارزیابی تابش انتخابی مادون قرمز بر غیر فعال سازی باسیلوس سرئوس به روش سطح پاسخ (دریافت مقاله) مجله تحقیقات مهندسی صنایع غذایی دوره: 17، شماره: 1
7 ارزیابی تاثیر آغازگر لاکتوباسیلوس پلانتاروم جدا شده در تخمیر کنترل شده خمیرترش سبوس گندم بر خصوصیات کیفی نان حجیم خمیرترشی به روش سطح پاسخ (دریافت مقاله) فصلنامه علمی پژوهشی میکروبیولوژی کاربردی در صنایع غذایی دوره: 4، شماره: 1
8 ارزیابی تاثیر استفاده توام از تخمیر کنترل شده جو دوسر و پودر عناب بر بافت و فعالیت آنتی اکسیدانی نان گندم حجیم تولیدی (دریافت مقاله) دوماهنامه پژوهش های علوم و صنایع غذایی ایران دوره: 17، شماره: 4
9 ارزیابی تاثیر استفاده توام از تخمیر کنترل شده خمیر ترش آرد کامل گندم و افزودن پوره کدو حلوایی بر زمان ماندگاری و پذیرش کلی نان تافتون (دریافت مقاله) فصلنامه علمی پژوهشی میکروبیولوژی کاربردی در صنایع غذایی دوره: 3، شماره: 2
10 ارزیابی تاثیر درصد نمک، pH و دمای نگهداری بر زنده مانی باکتری های پروبیوتیک لاکتوباسیلوس برویس و لاکتوباسیلوس پلانتاروم و ویژگیهای کیفی زیتون تخمیری به روش سطح پاسخ (دریافت مقاله) فصلنامه علمی پژوهشی میکروبیولوژی کاربردی در صنایع غذایی دوره: 2، شماره: 4
11 ارزیابی تأثیر تخمیر خیمرترش حاوی لاکتوباسیلوس سیکی و لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس بر میزان اسید فیتیک نان سنگک (دریافت مقاله) فصلنامه علمی پژوهشی میکروبیولوژی کاربردی در صنایع غذایی دوره: 2، شماره: 2
12 ارزیابی ترکیبات تام فنولی، فلاونوئیدی، آنتوسیانینی و فعالیت ضدباکتریایی و آنتی اکسیدانی عصاره استونی میوه ولیک (دریافت مقاله) مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان دوره: 13، شماره: 1
13 ارزیابی خواص ضد باکتریایی و پروبیوتیکی لاکتوباسیلوس پاراپلانتاروم و پدیوکوکوس پنتازاسئوس جدا شده از خمیرترش های سبوس گندم و سبوس برنج (دریافت مقاله) فصلنامه میکروب شناسی مواد غذائی دوره: 5، شماره: 1
14 ارزیابی خواص ضد میکروبی ترکیبات شبه باکتریوسینی لاکتوباسیلوس فرمنتوم جدا شده از چال (دریافت مقاله) فصلنامه علمی پژوهشی میکروبیولوژی کاربردی در صنایع غذایی دوره: 4، شماره: 1
15 ارزیابی فعالیت ضد میکروبی عصاره اتانولی ریشه شیرین بیان در نوشابه پرتقالی (دریافت مقاله) دوماهنامه پژوهش های علوم و صنایع غذایی ایران دوره: 8، شماره: 2
16 ارزیابی فعالیت ضد میکروبی و ضد رادیکالی عصاره متانولی دو واریته بلوط و تعیین نوع ترکیبات فنولی با کروماتوگرافی مایع با کارائی بالا (دریافت مقاله) دوماهنامه پژوهش های علوم و صنایع غذایی ایران دوره: 7، شماره: 3
17 ارزیابی قابلیت لاکتوباسیلوس های جدا شده از خمیرترش آرد کامل گندم در کاهش میزان آفلاتوکسین B1 (دریافت مقاله) فصلنامه میکروب شناسی مواد غذائی دوره: 2، شماره: 4
18 ارزیابی مدلهای ریاضی در بیان تاثیر دما بر جذب روغن طی فرایند سرخ کردن (دریافت مقاله) مجله مهندسی بیوسیستم ایران دوره: 46، شماره: 2
19 ارزیابی ویژگی های پروبیوتیکی و ضدقارچی باکتری اسید لاکتیک غالب جدا شده از خمیرترش کینوا (دریافت مقاله) دوماهنامه پژوهش های علوم و صنایع غذایی ایران دوره: 17، شماره: 4
20 ارزیابی ویژگی های پروبیوتیکی و ضدقارچی مخمر جدا شده از خمیرترش باکویت (دریافت مقاله) دوماهنامه پژوهش های علوم و صنایع غذایی ایران دوره: 18، شماره: 5
21 ارزیابی ویژگی های عملکردی آرد ارزن به منظور استفاده در فرمولاسیون کوکی فاقد گلوتن بر پایه آرد برنج (دریافت مقاله) مجله علوم و صنایع غذایی ایران دوره: 16، شماره: 87
22 استفاده از کنجاله بادام شیرین و صمغ زانتان در تولید کیک بدون گلوتن (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش و نوآوری در علوم و صنایع غذایی دوره: 3، شماره: 2
23 انتخاب بهترین مدل سینتیکی در خشک کردن قارچ دکمه ای توسط سامانه مادون قرمز (دریافت مقاله) مجله فرآوری و نگهداری مواد غذایی دوره: 12، شماره: 2
24 بررسی اثر استخراج ترکیب های فنولی میوه بلوط (Quercus branti var persica Lindl.) با حلال های مختلف بر فعالیت آنتی اکسیدانی آنها در ثبات اکسیداتیو روغن آفتابگردان (دریافت مقاله) مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران دوره: 28، شماره: 1
25 بررسی اثر پارامتر های محیطی بر توانمندی آنتی اکسیدانی گیا هان دارویی جمع آوری شده از منطقه پاوه و اورمانات (دریافت مقاله) مجله پژوهش های تولید گیاهی دوره: 27، شماره: 4
26 بررسی اثر پیش‌فرآوری فراصوت و آنزیم آلفا-آمیلاز بر تولید نشاسته متخلخل از نشاسته‌های گندم و ذرت و بررسی میزان توانایی جذب یون آهن (دریافت مقاله) دوماهنامه پژوهش های علوم و صنایع غذایی ایران دوره: 17، شماره: 2
27 بررسی اثر شرایط هیدرولیز بر فعالیت ضداکسایشی پروتیین های هیدرولیز شده حاصل از ماهی کاراس (Carassius carassius) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش و نوآوری در علوم و صنایع غذایی دوره: 2، شماره: 4
28 بررسی اثر ضد قارچی دی استات سدیم در نان (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 5، شماره: 1
29 بررسی اثر ضد قارچی دی استات سدیم در نان (دریافت مقاله) دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی دوره: 0، شماره: 15
30 بررسی اثر ضد میکروبی عصاره های فنولی برگ گیاه گل مغربی (Oenothera biennis) بر عوامل فساد در آب سیب (دریافت مقاله) دوماهنامه پژوهش های علوم و صنایع غذایی ایران دوره: 10، شماره: 1
31 بررسی برخی خصوصیات فیزیکی ارقام دانه کانولای ایران (دریافت مقاله) دوماهنامه پژوهش های علوم و صنایع غذایی ایران دوره: 2، شماره: 1
32 بررسی برهم‎کنش آنتی‎اکسیدانی ترکیب عصاره‎های چای سبز و رزماری (دریافت مقاله) دوماهنامه پژوهش های علوم و صنایع غذایی ایران دوره: 10، شماره: 3
33 بررسی تاثیر آغازگر لاکتوباسیلوس غالب جدا شده از خمیرترش سنتی بر میزان بیاتی نانقالبی حاصل از آرد کامل گندم (دریافت مقاله) دوماهنامه پژوهش های علوم و صنایع غذایی ایران دوره: 13، شماره: 1
34 بررسی تاثیر پوشش دهی بر جذب روغن طی فرآیند سرخ کردن عمیق شیرینی سنتی پیشمه (دریافت مقاله) دوماهنامه پژوهش های علوم و صنایع غذایی ایران دوره: 14، شماره: 4
35 بررسی تاثیر شرایط عملیاتی هیدرولیز پروتئین دانه باقلا (Vicia faba) بر فعالیت ضداکسایشی آن (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش و نوآوری در علوم و صنایع غذایی دوره: 9، شماره: 1
36 بررسی ترکیبات شیمیایی ماهی پوزانک و ارزیابی تغییرات رطوبت و نمک بافت آن طی روش های نمک زنی و خشک کردن (دریافت مقاله) دوماهنامه پژوهش های علوم و صنایع غذایی ایران دوره: 8، شماره: 2
37 بررسی ترکیبات شیمیایی و ویژگی های عملکردی پروتئین ایزوله شده از فانوس ماهی (Benthosema pterotum) با استفاده از روش تغییر pH (دریافت مقاله) مجله علمی شیلات ایران دوره: 24، شماره: 1
38 بررسی تشکیل دای ان های مزدوج و مواد واکنش دهنده با اسید تیوباربیتوریک به عنوان معیاری از پیش بینی پایداری اکسایشی بادام (دریافت مقاله) پژوهش های صنایع غذایی دوره: 26، شماره: 4
39 بررسی خصوصیات ضد باکتریایی و ضد قارچی جدایه لاکتوباسیلوس کوریا و پالیده های حاصل از فازهای مختلف رشد آن (دریافت مقاله) فصلنامه علمی پژوهشی میکروبیولوژی کاربردی در صنایع غذایی دوره: 2، شماره: 3
40 بررسی صفات فیزیکی، ویژگی های کمی- کیفی و ترکیب های آنتی اکسیدانی پرتقال محلی سیاورز (Citrus sinensis cv. Siavaraz) در مراحل برداشت، فرآیند و نگهداری (دریافت مقاله) دوماهنامه پژوهش های علوم و صنایع غذایی ایران دوره: 11، شماره: 5
41 بررسی ظرفیت امولسیون کنندگی و کف کنندگی و تاثیر اسیدیته و قدرت یونی بر این ویژگی ها در آرد حاصل از حبوبات مختلف (دریافت مقاله) دوماهنامه پژوهش های علوم و صنایع غذایی ایران دوره: 7، شماره: 1
42 بررسی عمر ماندگاری مغز و پودر بادام تحت شرایط مختلف دمایی و بسته بندی (دریافت مقاله) مجله فرآوری و نگهداری مواد غذایی دوره: 7، شماره: 2
43 بررسی فعالیت آنتی اکسیدانی عصاره متانولی استویا ربایودیانا برتونی و بررسی این خاصیت در دسر لبنی (دریافت مقاله) مجله فرآوری و نگهداری مواد غذایی دوره: 8، شماره: 2
44 بررسی قدرت ضدباکتری پپتیدهای زیست فعال حاصل از هیدرولیز آنزیمی پروتئین کنجاله دانه کدو (دریافت مقاله) فصلنامه میکروب شناسی مواد غذائی دوره: 4، شماره: 2
45 بررسی میزان پروتئین محلول و ظرفیت جذب آب و روغن آرد حاصل از حبوبات مختلف (دریافت مقاله) دوماهنامه پژوهش های علوم و صنایع غذایی ایران دوره: 6، شماره: 3
46 بررسی و مقایسه ویژگی های عملکردی مخلوط و کونژوگه ایزوله پروتئین آب پنیر – اینولین (دریافت مقاله) مجله فرآوری و نگهداری مواد غذایی دوره: 14، شماره: 2
47 بررسی ویژگی های عملکردی و آنتی اکسیدانی پروتئین باقلای هیدرولیز شده ی به روش هیدرولیز ترکیبی (دریافت مقاله) مجله فرآوری و نگهداری مواد غذایی دوره: 12، شماره: 2
48 بررسى اثر ترکیبى صمغ دانه مرو و پروتیین آب پنیر بر پایدارى امولسیون روغن در آب با استفاده از روش سطح پاسخ (دریافت مقاله) فصلنامه علمی فناوری های جدید در صنعت غذا دوره: 3، شماره: 4
49 بررسى تاثیر پوره کدو سبز بر ویژگى هاى نان تست خمیرترشى (دریافت مقاله) فصلنامه علمی فناوری های جدید در صنعت غذا دوره: 3، شماره: 2
50 بررسى تاثیر پوشش خوراکى موسیلاژ دانه شاهى بر ماندگارى قارچ دکمه اى (دریافت مقاله) فصلنامه علمی فناوری های جدید در صنعت غذا دوره: 3، شماره: 4
51 بررسى تاثیر سرعت چرخشى، غلظت و دما بر رفتار جریان محلول صمغ تنه ى زردآلو (دریافت مقاله) فصلنامه علمی فناوری های جدید در صنعت غذا دوره: 2، شماره: 1
52 بررسى تاثیر شیره خرما بر خواص فیزیکوشیمیایى، میکروبى و حسى نوشیدنى تهیه شده از دانه هاى کفیر (دریافت مقاله) فصلنامه علمی فناوری های جدید در صنعت غذا دوره: 2، شماره: 2
53 بهبود ویژگی های آنتی اکسیدانی و امولسیفایری پروتئین های هیدرولیزشده نخود کاجان (Cajanus cajan) توسط گلیکوزیلاسیون با واکنش میلارد (دریافت مقاله) دوماهنامه پژوهش های علوم و صنایع غذایی ایران دوره: 17، شماره: 6
54 بهینه سازی برخی ویژگی های کاربردی، فیزیکی و حسی پنیر لاکتیکی کزمیک (دریافت مقاله) مجله تحقیقات مهندسی صنایع غذایی دوره: 18، شماره: 1
55 بهینه سازی تخمیر کنترل شده خمیرترش سبوس برنج و ارزیابی خصوصیات کیفی نان حجیم با استفاده از روش (RSM) (دریافت مقاله) فصلنامه علمی فناوری های جدید در صنعت غذا دوره: 6، شماره: 3
56 بهینه سازی تولید پپتیدهای زیست فعال حاصل از هیدرولیز آنزیمی گرده زنبور عسل با آلکالاز و مقایسه با ژله رویال (دریافت مقاله) دوماهنامه پژوهش های علوم و صنایع غذایی ایران دوره: 14، شماره: 2
57 بهینه سازی تولید پروتئین هیدرولیز شده با ویژگی آنتی اکسیدانی از قارچ خوراکی (Agaricus bisporus) (دریافت مقاله) مجله فرآوری و نگهداری مواد غذایی دوره: 14، شماره: 3
58 بهینه سازی تولید پروتئین هیدرولیزشده با قابلیت ضداکسندگی بالا از کنجاله کنجد به کمک روش سطح پاسخ (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش و نوآوری در علوم و صنایع غذایی دوره: 8، شماره: 1
59 بهینه سازی شرایط تولید پپتیدهای ضداکسایش از هیدرولیز کنسانتره پروتیینی دانه کدو توسط تریپسین به روش سطح پاسخ (دریافت مقاله) دوماهنامه پژوهش های علوم و صنایع غذایی ایران دوره: 13، شماره: 1
60 بهینه سازی شرایط هیدرولیز آنزیمی پروتیین گرده زنبورعسل توسط آنزیم گوارشی پپسین براساس ویژگی های ضداکسایشی و بازدارندگیACE و مقایسه آن با ژله رویال (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش و نوآوری در علوم و صنایع غذایی دوره: 7، شماره: 1
61 بهینه سازی عوامل موثر در فعالیت آنتی اکسیدانی پروتئین هیدرولیز شده آب پنیر به روش سطح پاسخ (دریافت مقاله) مجله فرآوری و نگهداری مواد غذایی دوره: 11، شماره: 1
62 بهینه سازی عوامل موثر در فعالیت آنتی اکسیدانی پروتئین هیدرولیز شده ی ماهی کاراس (Carassius carassius) به روش سطح پاسخ (دریافت مقاله) مجله فرآوری و نگهداری مواد غذایی دوره: 5، شماره: 1
63 بهینه سازی فرآیند تولید امولسیون های لیکوپن در صمغ عربی و مالتودکسترین با استفاده از روش سطح پاسخ (دریافت مقاله) مجله فرآوری و نگهداری مواد غذایی دوره: 10، شماره: 1
64 بهینه سازی کاربرد سیال مادون بحرانی آب در فرآیند استخراج ترکیبات فنولی و آنتی اکسیدانی از پوست پسته و بررسی ویژگی های رادیکال گیرندگی عصاره های آن (دریافت مقاله) دوماهنامه پژوهش های علوم و صنایع غذایی ایران دوره: 18، شماره: 2
65 بهینه سازی ویژگی های آنتی اکسیدانی و تغذیه ای پروتئین نخود کاجان (Cajanus cajan) طی هیدرولیز با آنزیم پپسین به کمک روش سطح پاسخ (دریافت مقاله) دوماهنامه پژوهش های علوم و صنایع غذایی ایران دوره: 15، شماره: 5
66 بهینه سازی هیدرولیز پروتئین کنجاله دانه کدو با استفاده از آنزیم آلکالاز جهت دستیابی به حداکثر خاصیت ضد اکسایشی (دریافت مقاله) مجله فرآوری و نگهداری مواد غذایی دوره: 9، شماره: 1
67 بهینه یابی استخراج موسیلاژ دانه به با کمک امواج فراصوت و با استفاده از روش سطح پاسخ (دریافت مقاله) مجله فرآوری و نگهداری مواد غذایی دوره: 9، شماره: 2
68 تاثیر پودر آب پنیر بر رشد لاکتوباسیلو ساسیدوفیلوس در شیر اسیدوفیلوس بازساخته (دریافت مقاله) فصلنامه علمی فناوری های جدید در صنعت غذا دوره: 3، شماره: 1
69 تاثیر پودر آب پنیر بر رشد لاکتوباسیلو ساسیدوفیلوس در شیر اسیدوفیلوس بازساخته (دریافت مقاله) فصلنامه علمی فناوری های جدید در صنعت غذا دوره: 3، شماره: 1
70 تاثیر تخمیر کنترل شده لاکتوباسیلوس پلانتاروم بر ویژگی های کیفی و بیاتی نان گندم نیمه حجیم (دریافت مقاله) مجله فرآوری و نگهداری مواد غذایی دوره: 8، شماره: 1
71 تاثیر جایگزینی شیره خرما با شکر بر ویژگی های فیزیکوشیمیایی، رئولوژیکی و حسی بستنی وانیلی بر پایه آب پنیر (دریافت مقاله) مجله فرآوری و نگهداری مواد غذایی دوره: 12، شماره: 2
72 تاثیر جایگزینی شیره خرما با شکر بر ویژگی های فیزیکوشیمیایی، رئولوژیکی و حسی بستنی وانیلی بر پایه آب پنیر (دریافت مقاله) مجله فرآوری و نگهداری مواد غذایی دوره: 12، شماره: 2
73 تاثیر دما، زمان و نسبت های مختلف آنزیم به سوبسترا در تهیه پروتیین هیدرولیز شده آب پنیر (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش و نوآوری در علوم و صنایع غذایی دوره: 3، شماره: 3
74 تاثیر روش پخت بر خواص آنتى اکسیدانى و رنگدانه بتالایین در چغندر قرمز (دریافت مقاله) فصلنامه علمی فناوری های جدید در صنعت غذا دوره: 1، شماره: 4
75 تاثیر سطح تماس با اتمسفر و دو دمای معمول نگهداری بر پایداری اکسایشی مغز گردو (دریافت مقاله) دوماهنامه پژوهش های علوم و صنایع غذایی ایران دوره: 9، شماره: 4
76 تاثیر شرایط اسیدی، قلیائی و نمک بر میزان حذف ترکیبات فنولی از مغز میوه دو واریته بلوط ایرانی (دریافت مقاله) دوماهنامه پژوهش های علوم و صنایع غذایی ایران دوره: 7، شماره: 1
77 تاثیر شرایط عصاره گیری به کمک فراصوت بر میزان استخراج ترکیبات فنولی و فلاونوئیدی از میوه داغداغان (Celtis australis) (دریافت مقاله) مجله فرآوری و نگهداری مواد غذایی دوره: 5، شماره: 2
78 تاثیر فرآیند حرارتی بر خصوصیات شیمیایی و عملکردی آرد دانه گوجه فرنگی (دریافت مقاله) دوماهنامه پژوهش های علوم و صنایع غذایی ایران دوره: 7، شماره: 2
79 تاثیر فرایند هم تبلورى بر ویژگى هاى شیمى-فیزیکى و عملکردى پودرهاى ساکارز حاوى عصاره برگ زیتون (دریافت مقاله) فصلنامه علمی فناوری های جدید در صنعت غذا دوره: 4، شماره: 1
80 تاثیر کفیران و زانتان بر ویژگیهای خمیر و کیفیت نان حجیم فرانسوی (دریافت مقاله) مجله مهندسی بیوسیستم ایران دوره: 45، شماره: 2
81 تاثیر کنسانتره پروتیین بادام شیرین و صمغ زانتان بر ویژگى هاى فیزیکوشیمیایى و بافتى خمیر و کیک برنجى (دریافت مقاله) فصلنامه علمی فناوری های جدید در صنعت غذا دوره: 4، شماره: 3
82 تاثیر میزان صمغ دانه مرو و ایزوله پروتیین سویا در پایدارى امولسیون روغن در آب (دریافت مقاله) فصلنامه علمی فناوری های جدید در صنعت غذا دوره: 3، شماره: 2
83 تاثیر وزن مولکولی و ترکیب آمینو اسیدی بر خصوصیات آنتی اکسیدانی اجزاء پپتیدی پروتئین هیدرولیز شده ی دانه کدو (دریافت مقاله) مجله فرآوری و نگهداری مواد غذایی دوره: 14، شماره: 1
84 تأثیر نوع حلال، زمان و روش استخراج بر ترکیبات شیمیایی و فعالیت آنتی‌اکسیدانی عصاره پوست بادمجان (دریافت مقاله) فصلنامه کارافن دوره: 17، شماره: 2
85 تخمین پایداری اکسایشی گردو با استفاده از روش آزمون تسریع شده عمر ماندگاری (دریافت مقاله) دوماهنامه پژوهش های علوم و صنایع غذایی ایران دوره: 10، شماره: 4
86 تخمین ضریب انتقال حرارت جابجایی به عنوان تابعی از نرخ کاهش آب طی فرآیند سرخ کردن (دریافت مقاله) دوماهنامه پژوهش های علوم و صنایع غذایی ایران دوره: 11، شماره: 4
87 تعیین اولئوروپین برگ زیتون با استفاده از دستگاه کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا و بهینه-سازی تولید حامل های لیپیدی نانوساختار حاوی آن (دریافت مقاله) پژوهش های صنایع غذایی دوره: 29، شماره: 2
88 تعیین شرایط بهینه تولید پپتیدهای ضداکسایش حاصل از هیدرولیز تریپتیکی پروتئین هسته انار (دریافت مقاله) دوماهنامه پژوهش های علوم و صنایع غذایی ایران دوره: 19، شماره: 1
89 تولید پپتیدهای زیست فعال با فعالیت آنتی اکسیدانی از کنسانتره پروتیین آب پنیر (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش و نوآوری در علوم و صنایع غذایی دوره: 4، شماره: 3
90 جداسازی و شناسایی باکتری های اسید لاکتیک از چال در استان گلستان (دریافت مقاله) مجله فرآوری و نگهداری مواد غذایی دوره: 5، شماره: 2
91 جداسازی، شناسایی مولکولی و ارزیابی اثر ضدقارچی جدایه های لاکتیکی غالب خمیرترش های سبوس گندم و سبوس برنج (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش و نوآوری در علوم و صنایع غذایی دوره: 6، شماره: 3
92 خشک کردن پاششی عصاره استویا: ارزیابی ویژگی های فیزیکی شیمیایی، عملکردی و میکروساختار (دریافت مقاله) فصلنامه علمی فناوری های جدید در صنعت غذا دوره: 5، شماره: 4
93 رابطه فیلوژنتیکی و خصوصیات پروبیوتیکی جدایه های لاکتیکی غالب خمیرترش آرد کامل جو (دریافت مقاله) فصلنامه میکروب شناسی مواد غذائی دوره: 4، شماره: 2
94 ریزپوشانی ترکیبات زیست فعال عصاره آبی برگ زیتون در ماتریس ساکارز به روش هم تبلوری: بررسی ویژگی های ساختاری و پایداری (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش و نوآوری در علوم و صنایع غذایی دوره: 6، شماره: 2
95 شناسایی مولکولی جدایه های لاکتیکی بدست آمده از چال در استان گلستان و بررسی فعالیت ضد قارچی لاکتوباسیلوس برویس و انتروکوکوس فاسیوم ایزوله شده علیه پنی سیلیوم کرایسوژنوم (دریافت مقاله) فصلنامه علمی پژوهشی میکروبیولوژی کاربردی در صنایع غذایی دوره: 2، شماره: 4
96 شناسایی مولکولی و ارزیابی اثرات ضدمیکروبی جدایه لاکتیکی عمده ترخینه و ترکیبات شبه باکتریوسینی آن در برابر برخی از عوامل میکروبی غذازاد (دریافت مقاله) فصلنامه میکروب شناسی مواد غذائی دوره: 6، شماره: 3
97 شناسایی و اندازه گیری اسیدهای فنولی، فعالیت مهارکنندگی رادیکال و قدرت احیاءکنندگی آهن عصاره های اتانولی و متانولی زولنگ (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش و نوآوری در علوم و صنایع غذایی دوره: 2، شماره: 2
98 عملکرد کشت میکروبی آغازگر جدا شده از تخمیر کنترل شده خمیرترش بر ویژگی های فیزیکوشیمیایی و خصوصیات پوسته نان نیمه حجیم (دریافت مقاله) فصلنامه علمی پژوهشی میکروبیولوژی کاربردی در صنایع غذایی دوره: 2، شماره: 2
99 غنی سازی ماست با گیاه خرفه(Portulaca oleracea): ارزیابی پروفایل اسیدهای چرب و خواص آنتی اکسیدانی (دریافت مقاله) مجله فرآوری و نگهداری مواد غذایی دوره: 13، شماره: 4
100 غنى سازى کیک اسفنجى با پودر قارچ دکمه اى خشک شده در سامانه مادون قرمز هواى داغ (دریافت مقاله) فصلنامه علمی فناوری های جدید در صنعت غذا دوره: 3، شماره: 1
101 کاربرد شاخص دیان مزدوج به عنوان معیاری از پیشرفت اکسایش گردو (دریافت مقاله) مجله فرآوری و نگهداری مواد غذایی دوره: 4، شماره: 1
102 کاربرد موسیلاژ دانه بالنگو و ایزوله پروتیین سویا به عنوان جایگزین تخم مرغ در سس مایونز و بررسی ویژگی های فیزیکی و شیمیایی آن (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش و نوآوری در علوم و صنایع غذایی دوره: 6، شماره: 4
103 کاربرد هیدروژل آلژینات برای ریزپوشانی ترکیبات فنولی و فلاونوئیدی عصاره گیاه شوید کوهی (دریافت مقاله) مجله فرآوری و نگهداری مواد غذایی دوره: 14، شماره: 4
104 مدل سازی فرایند خشک کردن قارچ دکمه ای توسط سامانه مادون قرمز (دریافت مقاله) فصلنامه علمی فناوری های جدید در صنعت غذا دوره: 2، شماره: 4
105 مدل سازی قوام خمیرترش و ارزیابی تاثیر آن بر ویژگی های نان حاصل از آردهای ایرانی به عنوان تابعی از شرایط تخمیر کشت آغازگر اختصاصی (دریافت مقاله) دوماهنامه پژوهش های علوم و صنایع غذایی ایران دوره: 11، شماره: 4
106 مطالعه اثرضدمیکروبی عصاره طارونه (Phoenix Dactylifera ) بر باکتری های بیماری زا و کپک های عامل فساد (دریافت مقاله) مجله فرآوری و نگهداری مواد غذایی دوره: 5، شماره: 1
107 مطالعه تغییرات فیتوشیمیایی و فعالیت آنتی اکسیدانی عصاره برگ گیاه.Stevia rebaudiana Bertoni آبیاری شده با آب شور مغناطیس در استان گلستان (دریافت مقاله) مجله اکوفیتوشیمی گیاهان دارویی دوره: 4، شماره: 2
108 مقایسه اثر درصد شکر و زمان تخمیر خمیرترش حاوی کشت آغازگر اختصاصی (لاکتوباسیلوس پلانتاروم) بر کیفیت نان بربری تولیدی با آردهای دارای دو درجه استخراج مختلف (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش و نوآوری در علوم و صنایع غذایی دوره: 5، شماره: 2
109 مقایسه تاثیر بیو پلیمرهای میکروبی بر ویژگی های اکستنسوگرافی خمیر گندم و انبارمانی نان حجیم (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات سامانه ها و مکانیزاسیون کشاورزی دوره: 15، شماره: 1
110 مقایسه تاثیر بیو پلیمرهای میکروبی بر ویژگیهای اکستنسوگرافی خمیر گندم و انبارمانی نان حجیم (دریافت مقاله) مجله تحقیقات مهندسی صنایع غذایی دوره: 15، شماره: 1
111 مقایسه روشهای مختلف استخراج ترکیب های فنولی و فلاونوئیدی از گیاه گزنه (Urtica dioica L.) (دریافت مقاله) مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران دوره: 26، شماره: 3
112 مقایسه ویژگی های آنتی اکسیدانی پروتئین هیدرولیز شده دانه خربزه ترکمنی توسط پانکراتین و آلکالاز (دریافت مقاله) مجله تحقیقات مهندسی صنایع غذایی دوره: 21، شماره: 2
113 مقایسه ویژگی های فیزیکو شیمیایی و رفتار رئولوژیکی عسل های طبیعی با عسل های شکری و تقلبی (دریافت مقاله) دوماهنامه پژوهش های علوم و صنایع غذایی ایران دوره: 11، شماره: 4
114 مقایسه ی ویژگی های فیزیکوشیمیایی نان گندم حاوی جو بدون پوشینه با نان گندم حاوی جو پوشینه دار (دریافت مقاله) دوماهنامه پژوهش های علوم و صنایع غذایی ایران دوره: 5، شماره: 2
115 نقش تیمار اتانولی و آنزیم پکتیناز بر راندمان استخراج لیکوپن از ضایعات صنایع تبدیلی گوجه فرنگی (دریافت مقاله) دوماهنامه پژوهش های علوم و صنایع غذایی ایران دوره: 8، شماره: 1
116 ویژگی های ضداکسایشی پپتید های زیست فعال شنبلیله حاصل از آنزیم پانکراتین (دریافت مقاله) مجله تحقیقات مهندسی صنایع غذایی دوره: 18، شماره: 2
117 ویژگی های فیزیکوشیمیایی و رئولوژیک بتاگلوکان استخراج شده از جو بدون پوشینه (دریافت مقاله) دوماهنامه پژوهش های علوم و صنایع غذایی ایران دوره: 6، شماره: 4
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آلودگی فرآوردههای لبنی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی آلاینده های کشاورزی و سلامت غذایی، چالشها و راهکارها
2 آنتی اکسیدان های طبیعی: ترکیبات عملگر جدید (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی غذای فراسودمند (عملگر)
3 اثر آب مغناطیسی بر عملکرد و اجزای عملکرد استویا Stevia rebaudiana Bertoni (دریافت مقاله) اولین همایش ملی گیاهان دارویی،طب سنتی و کشاورزی ارگانیک
4 اثر بسته بندی فعال 1 در کیفیت شیر و زمان ماندگاری (دریافت مقاله) بیست و دومین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی
5 اثر پوشش دهی ناگت ماهی تیلاپیا با صمغ ریحان و زانتان بر خواص فیزیکی-حسی آن (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی و بیست و چهارمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
6 اثر تنش شوری بر صفات مورفولوژیکی گیاه استویا Stevia rebaudiana Bertoni (دریافت مقاله) اولین همایش ملی گیاهان دارویی،طب سنتی و کشاورزی ارگانیک
7 اثر شرایط مختلف نگهداری بر عمر ماندگاری (پایداری اکسایشی) بادام (دریافت مقاله) بیست و یکمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
8 اثر شرایط هیدرولیز بر درجه هیدرولیز و بازیافت نیتروژنی پروتئین هیدرولیز شده حاصل از ماهی کاراس (carassius Carassius) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی دانشجویی بیوتکنولوژی
9 اثر ضد میکروبی لاکتوباسیلوسهای جدا شده از محصولات لبنی (دریافت مقاله) بیست و دومین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی
10 اثر غلظت صمغ عربی به عنوان کمک خشک کن و پارامترهای خشک کردن بر ویژگی های فیزیکی شیمیایی و عملکردی پودر عصاره مالت خشک شده به روش پاششی (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی و بیست و چهارمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
11 اثرات بافتی فیله های ماهی سفید Rutilus ferissi kutum غنی شده با دو نوع متفاوت از پلی فسفات ها: سدیم تری پلی فسفات و تتراسدیم پیروفسفات (دریافت مقاله) اولین سمینار ملی امنیت غذایی
12 اثرات غوطه وری در محلول تری پلی فسفات سدیم و بسته بندی تحت خلا برتغییرات شیمیایی ، میکروبیولوژیکی و حسی ماهی سفید طی نگهداری در یخ (دریافت مقاله) اولین سمینار ملی امنیت غذایی
13 اثرات فسفات روی ظرفیت نگهداری آب فیله های ماهی سفید Rutilus ferissi kutum نگهداری شده در یخ (دریافت مقاله) اولین سمینار ملی امنیت غذایی
14 اثرات مخلوط کردن روغنهای دانه کنجد، اولیین پالم و کانولا بر میزان تشکیل دیانهای مزدوج در طی فرایند حرارتی (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی و بیست و چهارمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
15 ارزیابی 3 فاکتور موثر در بازیافت پروتئینی آب پنیر در دماهای 43درجه سانتیگراد و 47درجه سانتیگراد (دریافت مقاله) بیست و دومین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی
16 ارزیابی تاثیر دما،تغییرات ph و نگهداری بر فعالیت آنتی اکسیدانی عصاره های فنولی برگ گیاه گل مغربی(Oenothera biennis) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی علوم و صنایع غذایی
17 ارزیابی جنبه های قانونی و ایمنی پروتئین های هیدرولیز شده جهت کاربرد در تغذیه انسان (دریافت مقاله) دومین سمینار ملی امنیت غذایی
18 ارزیابی خاصیت ضد باکتریایی جدایه پدیوکوکوس استیلسی برعلیه برخی از پاتوژنهای غذازاد (دریافت مقاله) دومین کنگره سراسری در مسیر توسعه علوم کشاورزی و منابع طبیعی
19 ارزیابی روند تغییرات اسیدیته قابل تیتر در خمیرترش حاصل از آرد نان سنگک (دریافت مقاله) بیست و دومین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی
20 ارزیابی فعالیت آنتی اکسیدانی عصاره برگ گل مغربی (Oenothera biennis) و تاثیر آن بر پایداری اکسیداتیو روغن سویا (دریافت مقاله) بیستمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی
21 استخراج پروتئین فانوس ماهی ((Benthosema pterotum) و بررسی تأثیر دما برراندمان استخراج، ظرفیت حفظ آب و حفظ روغن پروتئین (دریافت مقاله) بیست و یکمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
22 استفاده از صمغ های سنتی و صنعتی جهت تهیه دسرهای لبنی کم کالری (دریافت مقاله) بیست و دومین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی
23 استفاده از غلات فاقد گلوتن و ترارریخته برای توسعه محصولات بدون گلوتن (دریافت مقاله) بیست و دومین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی
24 استفاده از فناوری های نوین غیر حرارتی در ایمنی و امنیت غذایی (دریافت مقاله) بیست و دومین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی
25 استفاده بهینه از ضایعات و باقی مانده های حاصل از فراوری سبزیجات خانواده کدو (دریافت مقاله) بیست و دومین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی
26 اصلاح شیمیایی پروتئین ها و کاربرد آنها در فرآیندهای غذایی (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی علوم و صنایع غذایی، کشاورزی و امنیت غذایی
27 افزودن کنسانتره کشمش به دسر لبنی و بررسی تاثیر آن برخصوصیات رئولوژیکی، بافتی وسلامت بخشی محصول (دریافت مقاله) سومین همایش ملی امنیت غذایی
28 افزودن کنستانتره کشمش به دسر لبنی و بررسی تاثیر آن بر خصوصیات حسی محصول (دریافت مقاله) سومین همایش ملی امنیت غذایی
29 امکان سنجی استفاده از پودر آب پنیر در فرمولاسیون بستنی وانیلی کم چرب (دریافت مقاله) اولین همایش ملی میان وعده های غذایی
30 امولسیون های پایدار شده توسط پروتئین سویا (دریافت مقاله) بیست و یکمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
31 اندازه گیری و مقایسه ی میزان اسید آسکوربیک آب پرتقال تازه آبگیری شده و دو برند آب پرتقال تجاری در ایران (دریافت مقاله) دومین همایش ملی علوم و صنایع غذایی
32 انواع خمیرترش و روش تولید صنعتی آنها (دریافت مقاله) همایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی
33 اهمیت آمین های بیوژنیک درایمنی غذاها (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران
34 اهمیت پلیساکاریدهای خارج سلولی حاصل از باکتریهای اسید لاکتیک در بهبود بافت محصولات پخت (دریافت مقاله) بیست و دومین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی
35 اهمیت و اثرات سلامتی بخش پپتیدهای زیست فعال در پزشکی و تولید غذاهای فراسودمند (دریافت مقاله) همایش ملی بزرگ بهداشت و صنایع غذایی
36 ایزوفلاون ها : ترکیبات عملگر سویا (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی غذای فراسودمند (عملگر)
37 اینولین ، پلی فروکتوز عملگر (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی غذای فراسودمند (عملگر)
38 Investigation of the possibility of increasing Conjugated linoleic acid in ripened cheese in salt water containing sunflower oil using yogurt starter as a co-culture in cheese (دریافت مقاله) بیست دومین کنگره میکروب شناسی ایران (مجازی)
39 Studies on the Development and Storage of Nutritive Beverage from Labneh Production waste and Orange Concentrate (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی زمین، فضا و انرژی پاک
40 The possibility of enhancing the Conjugated linoleic acid (CLA) in ripened cheese containing sunflower oil using Lactobacillus plantarum spp. isolated from traditional fermented products (دریافت مقاله) بیست دومین کنگره میکروب شناسی ایران (مجازی)
41 باقی مانده آنتی بیوتیک ها در شیر واثرات ناشی از آن (دریافت مقاله) بیست و دومین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی
42 باقیماندههای برخی از داروهای دامپزشکی در تخم مرغ (دریافت مقاله) اولین همایش ملی آلاینده های کشاورزی و سلامت غذایی، چالشها و راهکارها
43 بررسی اثر اسانس ملیس بر رشد باکتری های بیماری زای با منشأ غذایی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی ایران (گیاهی، دامی و صنعتی)
44 بررسی اثر اسانس موره Artemisia annua بر رشد باکتر یهای بیماری زای با منشأ غذایی با استفاده از آزمون حساسیت رقت در محیط مایع (دریافت مقاله) سومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی ایران (گیاهی، دامی و صنعتی)
45 بررسی اثر پخت با پرتو مادون قرمز بر تغییرات رطوبت، چربی و افت وزن کل ناگت مرغ (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی و بیست و چهارمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
46 بررسی اثر پخت با مادون قرمز بر تغییرات ویژگیهای رنگی و بافتی ناگت مرغ (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی و بیست و چهارمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
47 بررسی اثر صمغ زانتان بر روی خصوصیات فیزیکوشیمیایی کیک فاقد گلوتن (دریافت مقاله) کنفرانس علوم و صنایع غلات، نان و فرآورده های آردی
48 بررسی اثر نوع پرس بر ترکیب اسیدهای چرب، ترکیبات روغن و خواص فیزیکوشیمیایی روغن کلزا (دریافت مقاله) هجدهمین کنگره ملی صنایع غذایی
49 بررسی برخی از گونه های گیاهی تیره Boraginaceae منطقه پاوه و اورمانات از نقطه نظر توانمندی آنتی اکسیدانی (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم باغبانی ایران
50 بررسی بقاء بیفیدوباکتریوم لاکتیس در دسر لبنی سین بیوتیک (دریافت مقاله) سومین همایش ملی امنیت غذایی
51 بررسی بقاء لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس در دسر لبنی سین بیوتیک (دریافت مقاله) سومین همایش ملی امنیت غذایی
52 بررسی پایداری اکسایشی روغن سویا و مخلوط آن با روغن های زیتون فرابکر و پالم اولیین با استفاده از آزمون تسریع یافته (دریافت مقاله) همایش جامع کشاورزی منابع طبیعی و محیط زیست پایدار
53 بررسی پایداری اکسایشی مخلوط مساوی روغنهای دانه کنجد، اولیین پالم و کانولا در مرحله حرات دهی و سرخ کردن (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی و بیست و چهارمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
54 بررسی پایداری حرارتی روغن سویا مخلوط شده با روغن های پالم اولئین و ذرت (دریافت مقاله) بیستمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی
55 بررسی پایداری حرارتی مخلوط روغن سویا زیتون فرابکر و پالم اولیین (دریافت مقاله) همایش جامع کشاورزی منابع طبیعی و محیط زیست پایدار
56 بررسی تاثیر خمیر ترش بر ویژگی و کیفیت نان (دریافت مقاله) دومین همایش ملی توسعه پایدارکشاورزی ومحیط زیست سالم
57 بررسی تاثیر خمیر ترش بر ویژگی و کیفیت نان (دریافت مقاله) همایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی
58 بررسی تأثیر دما بر ویسکوزیته عسل (دریافت مقاله) بیست و یکمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
59 بررسی تخریب رنگ مغز بادام با پردازش تصویر در طول دوره نگهداری (دریافت مقاله) بیست و یکمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
60 بررسی ترکیب تغذیه ای و خواص عملکردی دو گونه از جلبک های دریایی خوراکی (دریافت مقاله) همایش ملی گیاهان دارویی
61 بررسی تغییرات فیزیکوشیمیائی، آنتی اکسیدانی و حسی ماست کم چرب پروبیوتیک طی نگهداری در یخچال (دریافت مقاله) بیست و دومین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی
62 بررسی توزیع فراوانی اسیدهای چرب روغن سویا، پالم اولئین و ذرت در جهت افزایش پایداری حرارتی روغن سویا (دریافت مقاله) بیستمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی
63 بررسی خواص آنتی اکسیدانی پروتئین ها و بکارگیری آن ها جهت کاهش مصرف آنتی اکسیدان های سنتزی در مواد غذایی (دریافت مقاله) همایش ملی صنایع غذایی
64 بررسی خواص شیمیایی روغن دانه خربزه (دریافت مقاله) اولین همایش ملی تکنولوژی های نوین در علوم و صنایع غذایی و گردشگری ایران
65 بررسی خواص فیزیکی روغن دانه خربزه (دریافت مقاله) اولین همایش ملی تکنولوژی های نوین در علوم و صنایع غذایی و گردشگری ایران
66 بررسی درصد های اسید چرب اشباع و غیر اشباع روغن دانه خربزه (دریافت مقاله) اولین همایش ملی تکنولوژی های نوین در علوم و صنایع غذایی و گردشگری ایران
67 بررسی رفتار رئولوژیکی عسل (دریافت مقاله) همایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی
68 بررسی زنده مانی باکترهای پروبیوتیک در کفیر غنی شده با آب پنیر (دریافت مقاله) سومین همایش ملی امنیت غذایی
69 بررسی عوامل مؤثر بر ویسکوزیته عسل (دریافت مقاله) همایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی
70 بررسی فاکتورهای مؤثر بر ویژگی عملکردی صمغ ها در صنایع غذایی (دریافت مقاله) بیست و یکمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
71 بررسی فعالیت آنتی اکسیدانی عصاره های استونی و اتانولی از میوه ولیک (دریافت مقاله) بیستمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی
72 بررسی فعالیت آنتی اکسیدانی و میزان پایداری عصاره های فنولی حاصل از میوه ازگیل (Mespilus germanica L. ) (دریافت مقاله) بیستمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی
73 بررسی میزان روغن، گلوکوزینولات و ترکیبات دانه ارقام عمده کلزا در استان گلستان (دریافت مقاله) سومین سمینار بین المللی دانه های روغنی و روغنهای خوراکی
74 بررسی وی‍ژگی های آنتی اکسیدانی عصاره های فنولی حاصل از میوه ازگیل (Mespilus germanica L. ) (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی
75 بررسی ویژگی های حسی ماست حاوی عصاره چغندر قرمز (دریافت مقاله) بیستمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی
76 بررسی ویژگی های خمیر و نان حاوی اینولین (دریافت مقاله) اولین همایش ملی میان وعده های غذایی
77 برهمکنش بین پروتئین های شیر و ویتامین ها (دریافت مقاله) بیست و سومین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
78 بهینه سازی تولید پروتیین هیدرولیز شده با قابلیت ضد اکسندگی بالا از کنجاله کنجد به کمک روش سطح پاسخ (دریافت مقاله) همایش جامع کشاورزی منابع طبیعی و محیط زیست پایدار
79 بهینه سازی رنگ ماست توت فرنگی با استفاده از عصاره چغندر قرمز (دریافت مقاله) بیستمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی
80 بهینه سازی شفاف سازی غشایی مخلوط آب سبزیجات با توجه به کارایی غشاء و کیفیت عصاره (دریافت مقاله) سومین همایش ملی علوم کشاورزی و صنایع غذایی
81 پپتیدهای زیست فعال با تاکید بر منابع لبنی (دریافت مقاله) بیست و سومین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
82 پپتیدهای زیست فعال و خواص آنتی اکسیدانی آنها (دریافت مقاله) بیست و یکمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
83 پیش بینی تغییرات ویسکوزیته ژلاتین پوست ماهی قزل آلای رنگین کمان تولیدشده در زمان های مختلف پیش فراوری با استفاده از مدل شبکه عصبی مصنوعی (دریافت مقاله) هجدهمین کنگره ملی صنایع غذایی
84 تاثیر آلاینده های غذایی و مواد مخدر در ناباروری (دریافت مقاله) دومین همایش ملی قرآن و علوم زیستی با محوریت غذای سالم
85 تاثیر افزودن آرد جوانه گندم بدون چربی بر حجم نان قالبی (دریافت مقاله) بیست و یکمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
86 تاثیر تغییرات آب و هوایی بر کشاورزی و امنیت غذایی (دریافت مقاله) دومین سمینار ملی امنیت غذایی
87 تاثیر جایگزینی زانتان با صمغ بومی اسفرزه بر روی خواص فیزیکوشیمیایی سس کچاپ (دریافت مقاله) سومین همایش ملی امنیت غذایی
88 تاثیر جایگزینی زانتان با صمغ بومی ریحان بر روی خواص فیزیکوشیمیایی سس کچاپ (دریافت مقاله) سومین همایش ملی امنیت غذایی
89 تاثیر حلال و روش استخراج بر خاصیت آنتی اکسیدانی عصاره حاصل از پوسته کنجد (دریافت مقاله) سومین همایش ملی امنیت غذایی
90 تاثیر ریزپوشانی ترکیبات زیست فعال عصارهی آبی برگ زیتون بر مدت زمان ماندگاری (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی و بیست و پنجمین کنگره ملی علوم و صنایع غذائی ایران
91 تاثیر شرایط هیدرولیز بر درجه هیدرولیز و طول زنجیره پپتیدی پروتئین آب پنیر در دمای ℃47 (دریافت مقاله) بیست و دومین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی
92 تاثیر فرآوری بر ترکیبات فیتو شیمیایی گوجه فرنگی و فرآورده های آن (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی فناوری تولید و فرآوری گوجه فرنگی
93 تاثیرپوشش دهی ماهی تیلاپیا با صمغ ریحان و زانتان بر کیفیت و میزان جذب روغن آن پس از فرآیند سرخکردن (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی و بیست و چهارمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
94 تأثیر آنزیم آلکالاز بر خواص ضداکسایش، عملکردی و حسی پپتیدهایحاصل از هیدرولیز پروتئین کنجاله دانه کدو (دریافت مقاله) دومین کنفرانس علمی پژوهشی علوم و صنایع غذایی ایران
95 ترکیبات زیست فعال و فعالیت ضدرادیکالی عصاره استونی زولنگ (دریافت مقاله) سومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی ایران (گیاهی، دامی و صنعتی)
96 ترکیبات سرطان زا در مواد غذایی کبابی و راههای کاهش آنها (دریافت مقاله) اولین همایش ملی آلاینده های کشاورزی و سلامت غذایی، چالشها و راهکارها
97 ترکیبات فنلی روغن: ساختار، فعالیت بیولوژیکی و اثرات مفید بر سلامت انسان (دریافت مقاله) بیست و یکمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
98 تعیین ترکیبات کل فنولی، فلاونوئیدی، کاروتنوئیدی و ارزیابی فعالیت آنتی اکسیدانی عصاره اناریجه (دریافت مقاله) سومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی ایران (گیاهی، دامی و صنعتی)
99 تعیین سطوح عناصر ضروری و سمی در جلبک های دریایی خوراکی گراسیلاریا کورتیماتا و سار گاسوم ایلیسیفولیوم با استفاده از روش ICP (دریافت مقاله) همایش ملی گیاهان دارویی
100 تغییرات میزان فلاونوئید برگهای به ( Cydonia.oblonga ) اکوتیپ نیشابور در طولفصل رشد و به دو روش خشک کردن (دریافت مقاله) سومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
101 تولید پپتیدهای زیست فعال با عملکرد آنتی اکسیدانی با استفاده از محصولات جانبی صنایع گوشت. (دریافت مقاله) سومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی ایران (گیاهی، دامی و صنعتی)
102 تولید پروتئین ایزوله از فانوس ماهی (Benthosema pterotum) با استفاده از pHهای قلیایی و بررسی راندمان تولید و تغییرات ترکیبات شیمیایی (دریافت مقاله) بیست و یکمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
103 جایگاه انکپسولاسیون درصنایع غذایی (دریافت مقاله) بیست و دومین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی
104 جایگزین های چربی و کاربرد آن در مواد غذایی (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی توسعه کیفیت راهبردی فراگیر در سلامت غذا
105 خواص بیوشیمیایی کلاژن استخراج شده از پوست و استخوان ماهی قزل آلای رنگین کمان ( Onchorhynchus mykiss (دریافت مقاله) هجدهمین کنگره ملی صنایع غذایی
106 خواص عملکردی لیزوزیم سفیده تخم مرغ (دریافت مقاله) بیستمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی
107 دانه روغنی سویا و تاثیر حرارت بر خواص عملکردی آن (دریافت مقاله) سومین سمینار بین المللی دانه های روغنی و روغنهای خوراکی
108 ریبیانا (Rebiana) ، ترکیبی نوین در صنعت شیرین کننده های غذایی (دریافت مقاله) بیستمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی
109 ریزپوشانی microencapsulation عصاره برگ زیتون (دریافت مقاله) سومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی ایران (گیاهی، دامی و صنعتی)
110 سنجش میزان فنول عصاره برگهای به ( Cydonia.oblonga) اکوتیپ نیشابور درطول فصل رشد و به دو روش خشک کردن (دریافت مقاله) سومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
111 سورفکتانتهای کاربردی در صنایع غذایی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی علوم و صنایع غذایی
112 شبیه سازی ریاضی عمر ماندگاری مواد غذایی: روش ها و روندها (دریافت مقاله) بیستمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی
113 شناسایی لاکتوباسیلوس های ایزوله شده از خمیر ترش به وسیله PCR (دریافت مقاله) همایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی
114 شناسایی لاکتوباسیلوس های ایزوله شده ازخمیرترش به وسیله pcr (دریافت مقاله) دومین همایش ملی توسعه پایدارکشاورزی ومحیط زیست سالم
115 عصاره برگ زیتون: محصولی جدید و عملگر (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی غذای فراسودمند (عملگر)
116 غنی سازی محصولات گوشتی با استفاده از ترکیبات فراسودمند (دریافت مقاله) همایش ملی صنایع غذایی
117 فرمولاسیون کیک بدون گلوتن با استفاده از کنسانتره پروتیین بادام شیرین (SAPC ) و صمغ زانتان (دریافت مقاله) کنفرانس علوم و صنایع غلات، نان و فرآورده های آردی
118 فرمولاسیون ماست طعم دار توت فرنگی با استفاده از عصاره چغندر قرمز بعنوان منبع رنگ دانه طبیعی و فراسودمند (دریافت مقاله) بیستمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی
119 فیبر رژیمی حاصل از فرآورده های گیاهی به عنوان یک جزء عملگر (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی غذای فراسودمند (عملگر)
120 کاربرد انواع آردهای فاقد گلوتن به همراه ترکیبات جایگزین گلوتن در تولیدمحصولات پختی فاقد گلوتن برای بیماران سلیاک (دریافت مقاله) کنفرانس علوم و صنایع غلات، نان و فرآورده های آردی
121 کاربرد پوشش های خوراکی بر پایه پروتئین های آب پنیر در افزایش ماندگاری مواد غذایی (دریافت مقاله) دومین سمینار ملی امنیت غذایی
122 کاربرد پوششهای سلولزی در کاهش جذب روغن در مواد غذایی سرخشده (دریافت مقاله) دومین همایش ملی علوم و صنایع غذایی
123 کاربرد فناوری نانو به منظور استفاده از پپتیدهای زیست فعال در تولید غذاهای فراسودمند و مواد دارویی (دریافت مقاله) همایش ملی بزرگ بهداشت و صنایع غذایی
124 گرفتگی غشایی؛ مکانیسم و راهکارهای مقابله با آن (دریافت مقاله) بیست و دومین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی
125 گونه های ولیک: گیاهان دارویی با خصوصیات فراسودمند (دریافت مقاله) اولین سمینار ملی امنیت غذایی
126 لاکاز: تولید، تخلیص و کاربرد در صنایع غذایی (دریافت مقاله) بیست و یکمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
127 لیکوپن گوجه فرنگی : ساختار ، عملکرد و تغییرات آن در طی فرآوری (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی فناوری تولید و فرآوری گوجه فرنگی
128 محتوای ترکیبات فنولی و فعالیت های انتی کسیدانی عصاره های مختلف زولنگ Euryngium cacasicum (دریافت مقاله) اولین همایش منطقه ای گیاهان دارویی شمال کشور
129 محصولات غذایی عملگر ، یک فرصت اقتصادی جدید (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی غذای فراسودمند (عملگر)
130 مروری بر ترکیبات تشکیل دهنده و پپتیدهای زیست فعال شیر شتر (دریافت مقاله) بیست و هفتمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
131 مروری بر ترکیبات فنولیک زیست فعال واستخراج آن ها با روش تخمیر بستر جامد (SSF) (دریافت مقاله) بیست و یکمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
132 مروری بر روش های ریزپوشانی و کاربرد آن در حفظ ترکیبات فنلی (دریافت مقاله) بیست و سومین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
133 مروری بر روش های هیدروژل با توجه به ماهیت پیوندهای عرضی فیزیکی و شیمیایی آنها (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس بین المللی علوم صنایع غذایی،کشاورزی ارگانیک و امنیت غذایی
134 مروری بر روشهای ریزپوشانی، بررسی مزایا و معایت آنها (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس بین المللی علوم صنایع غذایی،کشاورزی ارگانیک و امنیت غذایی
135 مروری بر ریزپوشانی به روش هم تبلوری با استفاده از ساکارز (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی و بیست و پنجمین کنگره ملی علوم و صنایع غذائی ایران
136 مروری بر فیلم ها و پوشش های خوراکی در بسته بندی محصولات گوشتی (دریافت مقاله) بیست و یکمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
137 مروری بر مواد اولیه نان و تکنولوژی پخت نان (دریافت مقاله) بیست و یکمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
138 مطالعه دو گونه افوربیا غرب ایران از نقطه نظر توانمندی آنتی اکسیدانی (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم باغبانی ایران
139 مقایسه اسید چرب اشباع و غیر اشباع در نسبت های مختلف روغن دانه خربزه و روغن سویا (دریافت مقاله) اولین همایش ملی تکنولوژی های نوین در علوم و صنایع غذایی و گردشگری ایران
140 مقایسه راندمان درجه هیدرولیز و طول زنجیره پپتیدی پروتئین آب پنیر (دریافت مقاله) بیست و دومین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی
141 مقایسه ویژگیهای آنتی اکسیدانی چای سبز رزماری و بلوط به عنوان جایگزین آنتی اکسیدانهای سنتزی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست)
142 مکانسیم تشکیل و روشهای کاهش ترکیب سمی اکریل آمید در فرآیند موادغذایی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری
143 نانوکپسولاسیون ترکیبات زیست فعال (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس بین المللی علوم صنایع غذایی،کشاورزی ارگانیک و امنیت غذایی
144 نشاسته مقاوم- فیبرعملگر (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی غذای فراسودمند (عملگر)
145 ویژگی ها و کاربردهای قندهای الکلی و شیرین کننده سنتزی آسسولفام K (دریافت مقاله) بیست و یکمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
146 ویژگیهای عسل و تقلبات آن (دریافت مقاله) همایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی
147 هم رسوبی پروتئین های حاصل از ضایعات صنایع روغن و لبنی (دریافت مقاله) بیست و یکمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران