محمد صدقی اصل

 محمد صدقی اصل عضو هیئت علمی دانشگاه یاسوج

محمد صدقی اصل

Mohammad Sedghi-Asl

عضو هیئت علمی دانشگاه یاسوج

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارزیابی عملکرد و صفات مورفولوژیک ذرت شیرین با کاربرد سطوح مختلف آبیاری و روش های کشت (دریافت مقاله) مجله تولید گیاهان زراعی دوره: 9، شماره: 2
2 Internal erosion under spillway rested on an embankment dam (دریافت مقاله) مجله بین المللی معدن و مهندسی زمین دوره: 49، شماره: 2
3 برآورد ضرایب انتشار طولی رسوبات معلق درون محیط های متخلخل درشت دانه (دریافت مقاله) پژوهش های حفاظت آب و خاک دوره: 23، شماره: 6
4 تغییرپذیری مکانی برخی ویژگیهای حاصلخیزی خاک متاثر از تغییرات کاربری اراضی درمنطقه یاسوج (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت خاک و تولید پایدار دوره: 9، شماره: 1
5 کاربرد زمین آمار در تجزیه و تحلیل سطح ایستابی در محدوده سدهای خاکی (مطالعه موردی: سد شاه قاسم) (دریافت مقاله) فصلنامه زمین شناسی مهندسی دوره: 9، شماره: 4
6 مدل سازی عددی سرریزهای کنگره ای با کنگره مضاعف در بال سرریز با استفاده از نرم افزار FLOW 3D و مقایسه با نتایج آزمایشگاهی (دریافت مقاله) مهندسی آبیاری و آب ایران دوره: 10، شماره: 3
7 مطالعه ی عددی پدیده ی جوشش ماسه های روان در مجاورت دیواره ی آب بند (دریافت مقاله) مجله ی مهندسی عمران شریف دوره: 32، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر موقعیت بهینه پرده آب بند قائم در کاهش نشت و سرعت جریان در زیر سازه های آبی با استفاده از مدل عددی (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس هیدرولیک ایران
2 ارائه حل تحلیلی برای برداشت زمان مناسب از آب چاه ها در هنگام سیلاب (دریافت مقاله) اولین همایش ملی بحران آب
3 ارائه حل تحلیلی برای جریان سیلاب در پشت سدهای کوتاه (دریافت مقاله) هفتمین کنگره‌ ملی مهندسی عمران
4 ارائه حل تحلیلی مسأله نشت تحت فشار از پی های آبرفتی و ارزیابی آن (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
5 ارزیابی آبشستگی موضعی پلها (مطالعه موردی:پل بشار بالادست) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی دانشجویی منابع آب و خاک
6 ارزیابی جریان زیست محیطی رودخانه بشارتوسط سه روش، تنانت، منحنی تداوم جریان و اسما ختین (دریافت مقاله) همایش ملی یافته های نوین در مهندسی عمران
7 ارزیابی حل تحلیلی مسأله نشت تحت فشار از پی های آبرفتی (دریافت مقاله) همایش ملی بهره برداری بهینه از منابع آب
8 ارزیابی دقت روش های زمین آماری در تخمین خصوصیات کیفی آب زیرزمینی (مطالعه موردی: حوزه آبخیز فامور کازرون) (دریافت مقاله) یازدهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
9 ارزیابی دقت روشهای زمین آماری در تخمین تراز پیزومتریک سدهای خاکی مطالعه موردی: سد شاهقاسم (دریافت مقاله) هفتمین کنگره‌ ملی مهندسی عمران
10 ارزیابی روش های زمین آماری مختلف در تخمین کیفی آب های زیرزمینی قیروکارزین (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و سومین همایش ملی مدیریت پایدار منابع خاک و محیط زیست
11 ارزیابی روشهای زمین آماری جهت تخمین کیفی آبهای زیرزمینی دشت نیریز استان فارس (دریافت مقاله) دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
12 ارزیابی روشهای هیدرولوژیکی برآورد بارمعلق در رودخانه (مطالعه ی موردی: رودخانه ی شیو استان کهگیلویه و بویراحمد) (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت جامع منابع آب
13 ارزیابی روشهای هیدرولوژیکی برآورد بارمعلق دررودخانه مطالعه ی موردی: رودخانه ی لوداب استان کهگیلویه و بویراحمد (دریافت مقاله) نهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
14 ارزیابی روشهای هیدرولیکی برآورد بارمعلق رسوب مطالعه موردی: رودخانهی مارون (دریافت مقاله) دومین کنفرانس سراسری توسعه محوری مهندسی عمران ، معماری ، برق و مکانیک ایران
15 ارزیابی روشهای هیذرولوژیکی برآورد بارمعلق در رودخانه مطالعهی موردی: رودخانهی بشار یاسوج (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
16 ارزیابی سه بعدی نشت و فرار آب از پی و بدنه سد خاکی شاه قاسم (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
17 ارزیابی سیستم ابزار دقیق در سدهای خاکی مطالعه موردی: سد شاه قاسم (دریافت مقاله) هفتمین کنگره‌ ملی مهندسی عمران
18 ارزیابی عملکرد و رفتارنگاری ابزار دقیق سد خاکی شاه قاسم (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری
19 ارزیابی مدلسازی عددی جریان نشت در سدهای خاکی با استفاده از سیستم ابزار دقیق (مطالعه موردی :سد خان آباد) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی
20 ارزیابی هیدروگراف واحد SCSدر تجزیه و تحلیل سیلاب های حوضه بشار (دریافت مقاله) دوازدهمین همایش سراسری آبیاری و کاهش تبخیر
21 ارزیابی هیدروگراف واحد کلارک در تجزیه و تحلیل سیلاب های حوضه بشار بالادست (دریافت مقاله) هفتمین کنگره‌ ملی مهندسی عمران
22 استفاده از روش هیدرولیکی برای برآورد حداقل جریان زیست محیطی رودخانه مارون (دریافت مقاله) هفتمین کنگره‌ ملی مهندسی عمران
23 برآورد هیدروگراف خروجی حوضه آبریز بشار بالادست با استفاده از مدل HEC HMS (دریافت مقاله) کنفرانس ملی مدیریت سیلاب
24 براورد حداقل جریان زیست محیطی رودخانه زهره با استفاده ازروش محیط خیس شده (دریافت مقاله) همایش بین المللی بحران های زیست محیطی ایران و راهکارهای بهبود آن
25 بررسی تغییرات مکانی کیفیت آب زیرزمینی آبخوان چادگان استان اصفهان با استفاده از روشهای زمین آمار (دریافت مقاله) چهاردهمین همایش ملی آبیاری و کاهش تبخیر
26 بررسی جریان زیست محیطی رودخانه ی بشار (دریافت مقاله) نهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
27 بررسی حداقل نیاز آبی زیست محیطی رودخانه خیرآباد (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
28 بررسی عددی- آزمایشگاهی پروفیل جریان درون محیط های سنگریز گردگوشه (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت جامع منابع آب
29 بررسی عملکرد پیزومترهای سد خاکی با ترسیم تغییرات سطح ایستابی آب پیزومتری وسطح دریاچه سد (مطالعه موردی: سد شاه قاسم) (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی مصالح و سازه های نوین در مهندسی عمران
30 بررسی فرسایش درونی در تکیه گاه سرریز سد خاکی شاه قاسم یاسوج (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق آبی
31 برسی نشت در جناح راست سد خاکی – مطالعه موردی سد خاکی تنگاب فیروزآباد (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک
32 برسی نشت در سد خاکی – مطالعه موردی سد تنگاب فیروزآباد (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک
33 پژوهشی بر پروفیلهای جریان متلاطم درون محیطهای سنگریز (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
34 پهنه‏بندی مکانی خصوصیات کمی- کیفی جریان آب زیرزمینی در دشت فیروزآباد استان فارس (دریافت مقاله) هشتمین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
35 تحلیل عددی شمع با استفاده از نرم افزار اجزا محدود Plaxis 3D (مطالعه موردی: خاک زیر پی مدرسه شهیدرجایی یاسوج) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک
36 تعیین حداقل جریان زیست محیطی رودخانه زهره با استفاده از روش اسماختین و مقایسه آن با روش های هیدرولوژیکی تنانت، منحنی تداوم جریان و جریان پایه آبزیان (دریافت مقاله) همایش ملی یافته های نوین در مهندسی عمران
37 تعیین ضرایب هیدرودینامیکی لایه های نفوذپذیرفعال (دریافت مقاله) هفتمین کنگره‌ ملی مهندسی عمران
38 تعیین مسیرهای احتمالی نشت از سدخاکی (مطالعه موردی: سد شاه قاسم) (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی مصالح و سازه های نوین در مهندسی عمران
39 توانایی مدلQUAL2K در شبیه سازی کیفیت آب رودخانهها(مطالعه ی موردی: رودخانه ی بشار یاسوج) (دریافت مقاله) همایش ملی بازیافت آب؛ راهبردی اصولی برای مدیریت بحران آب
40 حل تحلیلی مسئله نشت تحت فشار از پی های آبرفتی و ارائه نسبت های بهینه از طول بلانکت رسی (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
41 حل تحلیلی نشت غیر دائم در بسترهای آبرفتی رودخانه ای (دریافت مقاله) همایش ملی بهره برداری بهینه از منابع آب
42 روش نقطه ایده آل اصلاح شده (CIPM) برای برآورد هیدرولیکی حداقل جریان زیست محیطی رودخانه (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مهندسی عمران
43 سازوکارهای مشارکت فعال جوامع محلی در پروژه های سدهای کوتاه چند منظوره (دریافت مقاله) یازدهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
44 شبیه سازی عددی جوشش ماسه های روان از پی دایک های ساحلی (دریافت مقاله) هفتمین کنگره‌ ملی مهندسی عمران
45 طراحی و ساخت دستگاه آزمایش بارافتان بزرگ مقیاس در شرایط آزمایشگاهی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک
46 طراحی و ساخت فلوم و کاربردی کردن آن در آزمایشگاه ژئوتکنیک (دریافت مقاله) هفتمین کنگره‌ ملی مهندسی عمران
47 گسترش روش های تحلیلی انتقال و حذف نیترات از خاکهای آلوده ی اشباع (دریافت مقاله) هفدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
48 مدل سازی عددی ناپا یداری ناشی از نشت در خاک های ماسه ای در مجاورت دیواره آب بند (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک
49 مطالعه آزمایشگاهی تأثیر پرده آب بند بر میزان گرادیان هیدرولیکی و دبی نشت در زیر سازه های آبی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک
50 مطالعه آزمایشگاهی جریان با سطح آزاد در آبخوان های آبرفتی (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
51 مطالعه آزمایشگاهی جریان غیردارسی درون محیط های متخلخل درشت دانه (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
52 مطالعه عددی پدیده جوشش در پی های آبرفتی (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
53 مطالعه عددی-آزمایشگاهی خصوصیات جریان درون زهکش های سنگریز (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
54 مطالعه مشخصه های جریان درون زهکش های سنگریز با استفاده از تکنیک ردیابی (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
55 مقایسه روش های مختلف تعیین ضریب زبری مانینگ و انتخاب بهترین رابطه دررودخانه بشار (دریافت مقاله) همایش ملی بهره برداری بهینه از منابع آب
56 وضعیت آهن، روی، مس، منگنز، سرب، نیکل و کادمیوم در رسوبات چاه تصفیه سیلاب شهری: مطالعه موردی شهر شیراز (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران