دکتر مقصود فراستخواه

دکتر مقصود فراستخواه استاد مؤسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی

دکتر مقصود فراستخواه

Dr. Maghsoud Farastkhah

استاد مؤسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 - تحلیل سازو کارهای تحول آفرینی آموزشی در نظام آموزش عالی کشاورزی ایران (دریافت مقاله) تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران دوره: 48، شماره: 1
2 آسیب شناسی برنامه های حمایتی دولت از رشد کسب وکارهای خانگی از دیدگاه زنان صاحب کسب و کارهای خانگی در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت سازمان های دولتی دوره: 4، شماره: 2
3 ارائه مدل توسعه دانشگاه کارآفرین در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه آموزش مهندسی ایران دوره: 19، شماره: 76
4 ارزیابی مقایسه ای سیستم اطلاعات مدیریت دانشگاهی با روش الگوبرداری جهت ارائه مدل بهینه کاربردی (دریافت مقاله) مجله رهیافتی نو در مدیریت آموزشی دوره: 11، شماره: 43
5 اسلامی شدن دانشگاه در ایران بعد از انقلاب؛ فراتحلیلی از پژوهشها (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات معرفتی در دانشگاه اسلامی دوره: 21، شماره: 73
6 الگو اثرگذاری فرهنگ بر فرایندهای آغازین مدیریت پروژه:(مطالعه موردی صنعت ساخت ایران) (دریافت مقاله) پژوهش های مدیریت منابع سازمانی دوره: 12، شماره: 3
7 الگوی اعتبارسنجی و تضمین کیفیت نظام آموزش عالی ایران از دیدگاه خبرگان (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در نظام های آموزشی دوره: 12، شماره: 42
8 الگوی داده بنیاد شبکه های یادگیری نوآوری دانشجویی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات اجتماعی ایران دوره: 11، شماره: 4
9 الگوی شخصیتی نه گانه ایرانی برآمده از نظریه برپایه ، برای تحقق عدالت در رفتار انسان در سطوح مختلف اجتماعی (دریافت مقاله) فصلنامه جامعه شناسی سیاسی ایران دوره: 5، شماره: 11
10 الگویی برای افزایش بهره وری پژوهشی اعضای هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت و برنامه ریزی در نظام های آموزشی دوره: 5، شماره: 1
11 بازتاب مفاهیم اخلاق جهانی در اهداف آموزش و پرورش ایران (دریافت مقاله) فصلنامه اخلاق در علوم و فناوری دوره: 7، شماره: 2
12 بازنمایی دگرگونی خانواده ایرانی در جشنواره فیلم فجر ۱۳۸۰ -۱۳۹۵ (دریافت مقاله) مجله مطالعات جامعه شناسی دوره: 13، شماره: 48
13 بررسی تحلیلی مدل ها و چارچوب های حکمرانی آموزش عالی در جهان: مرور فرا روایت یا شبه نظام مند (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت و برنامه ریزی در نظام های آموزشی دوره: 15، شماره: 2
14 بررسی مدل مفهومی مصرف مجازی دیجیتال در کاربران تهرانی شبکه های اجتماعی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات فرهنگی و ارتباطات دوره: 19، شماره: 70
15 بررسی مقایسه ای عوامل موثر بر جذب دانشجو توسط خرده نظام آموزش عالی غیرانتفاعی کشور در افق چشم انداز ۱۴۰۴ (دریافت مقاله) مجله سیاست علم و فناوری دوره: 8، شماره: 4
16 بررسی موانع آموزش و بهسازی اعضای هیات علمی در دانشگاه های دولتی شهر تهران (مطالعه کیفی) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات اندازه گیری و ارزشیابی آموزشی دوره: 4، شماره: 6
17 بررسی نقش های انجمن های علمی و دانشگاهیان در سیاستگذاری و ارزیابی نظام علمی کشور (دریافت مقاله) فصلنامه رهیافت دوره: 17، شماره: 41
18 بررسی وضع موجود و مطلوب ارزیابی نظام علمی در ایران با تاکید بر بخش آموزش عالی (دریافت مقاله) مجله سیاست علم و فناوری دوره: 1، شماره: 2
19 پدیدارشناسی اخلاق اجتماعی کاربران شبکه های اجتماعی مجازی (مطالعه موردی: متولدان دهه شصتی دارای تحصیلات عالی) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای ارتباطی دوره: 25، شماره: 94
20 پیامدهای منحصر بودن زبان آموزش علم در راستای بین المللی شدن آموزش عالی ایران: با رویکرد کیفی مبتنی بر تحلیل محتوا (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت و برنامه ریزی در نظام های آموزشی دوره: 9، شماره: 2
21 پیش بایست ها، تسهیل کننده ها و موانع مشارکت فعال دانشگاهی دانشجویان در آموزش عالی کشاورزی ایران: مطالعه کیفی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات اندازه گیری و ارزشیابی آموزشی دوره: 12، شماره: 39
22 پیشاتاریخ دانشگاه در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات دانشگاه دوره: 1، شماره: 2
23 تاریخ طبیعی، تصویر عینی و شباهت مراحل ترقی: علوم طبیعی جدید و ظهور مفهوم تکاملی از تاریخ و تاریخ نگاری در دوره قاجار (دریافت مقاله) مجله تاریخ علم دوره: 20، شماره: 2
24 تاملی بر استقرار نظام جانشین پروری مدیریت در دانشگاه، مدلی برآمده از نظریه داده بنیاد (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در نظام های آموزشی دوره: 6، شماره: 19
25 تبارشناسی مفهوم سرمایه دینی و شاخص سازی آن متناسب با جامعه ایران (دریافت مقاله) فصلنامه اسلام و مطالعات اجتماعی دوره: 6، شماره: 1
26 تبیین جامعه شناختی رابطه سرمایه دینی و هویت اخلاقی (مورد مطالعه: شهر اصفهان) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های اخلاقی دوره: 10، شماره: 39
27 تبیین جامعه شناختی نقش سرمایه اقتصادی خانواده در بازتولید نابرابری های اجتماعی در بین فارغ التحصیلان دانشگاه (دریافت مقاله) دوفصلنامه جامعه شناسی اقتصادی و توسعه دوره: 8، شماره: 2
28 تبیین عناصر برنامه درسی تربیت اخلاقی با توجه به سیره رضوی (دریافت مقاله) فصلنامه فرهنگ رضوی دوره: 9، شماره: 33
29 تبیین مولفه های تربیت اخلاقی دانشجو معلمان براساس اسناد بالادستی دانشگاه فرهنگیان (دریافت مقاله) فصلنامه اخلاق در علوم و فناوری دوره: 15، شماره: 4
30 تبیینی بر پیش بایست های راهبردی استقرار نظام مدیریت کیفیت در دانشگاه ها: رویکردی کیفی (دریافت مقاله) مجله رهیافتی نو در مدیریت آموزشی دوره: 11، شماره: 42
31 تجربه مجازی شدن و فرهنگ دانشگاهی؛ مطالعه کیفی دانشگاه های تهران (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران دوره: 15، شماره: 3
32 تحقیق کیفی پیرامون راهبردهای پاسخگویی دانشگاههای دولتی از دیدگاه خبرگان آموزش عالی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های رهبری و مدیریت آموزشی دوره: 1، شماره: 3
33 تحلیل چالش های سیاست های رفاه زنان آسیب پذیر(زنان سرپرست خانوار) در دولت های نهم تا دوازدهم (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی رفاه و توسعه اجتماعی دوره: 14، شماره: 57
34 تحلیل عاملی اکتشافی و تاییدی عوامل درون دانشگاهی ارتقاء دانشگاه ها در رتبه بندی های ملی و بین المللی (دریافت مقاله) دوفصلنامه علمی- پژوهشی نوآوری و ارزش آفرینی دوره: 6، شماره: 12
35 تحلیل محتوای برنامه های توسعه آموزش عالی با تمرکز بر تغییرات ساختاری و کارکردی استقلال نظام دانشگاهی (دریافت مقاله) مجله سیاست علم و فناوری دوره: 8، شماره: 1
36 تحلیل نقش میانجی گری قشربندی آموزش عالی در بازتولید نابرابری ‎های اجتماعی در بازار کار (دریافت مقاله) فصلنامه جامعه شناسی کاربردی دوره: 31، شماره: 4
37 تحولات جهانی آموزش عالی و دانشگاه ها نقد کتاب نظریه جهانی شدن و دانشگاه ها (دریافت مقاله) پژوهشنامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی دوره: 13، شماره: 29
38 تدوین نشانگرهای سنجش مشارکت فعال دانشجویان رشته های علوم کشاورزی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی دوره: 12، شماره: 55
39 تکنولوژی های جدید و دگرگونی معنایی «علم» و «صنعت» در دوره قاجار (دریافت مقاله) مجله تاریخ علم دوره: 19، شماره: 1
40 خاستگاه های فکری و نظری برنامه درسی سایه و بازشناسی مصادیق آن در نظام آموزشی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در برنامه ریزی درسی دوره: 17، شماره: 64
41 خوانشی بوردیویی از جامعه شناسی دین با تاکید بر سه گانه: میدان، سرمایه و عادت واره دینی (دریافت مقاله) فصلنامه توسعه اجتماعی دوره: 14، شماره: 1
42 دامنه و تنوع نوآوری ها در راهبردهای پژوهشی محققان موسسات سیاست پژوهی ایران (دریافت مقاله) مجله سیاست علم و فناوری دوره: 15، شماره: 4
43 دانشگاه و فرهنگ روزمره شهر؛ اهمیت زیبایی شناسی در خدمات داوطلبانه دانشکده های شهرسازی به مردم (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران دوره: 12، شماره: 3
44 در جست وجوی مدلی برای ارتقای مفهوم «دلبندی به مکان » (نمونه موردی: دانشگاه هنر) (دریافت مقاله) ماهنامه باغ نظر دوره: 18، شماره: 101
45 در رثای مقاله؛ «هشت نسل مقالات اصیل علوم انسانی در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه رهیافت دوره: 28، شماره: 72
46 درباره نیمرخ رفتار ایرانی (سنخ شناسی مدل ها) (دریافت مقاله) مجله جامعه شناسی ایران دوره: 11، شماره: 1
47 درباره نیمرخ رفتار ایرانی (سنخ شناسی مدلها) (دریافت مقاله) مجله جامعه شناسی ایران دوره: 11، شماره: 1
48 درک دانشجویان دانشگاه تهران از تعاملات غیررسمی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران دوره: 11، شماره: 3
49 دغدغه کیفیت در آموزش مهندسی ایران زمینه کاوی تاریخی با تاکید بر فهم منطق ظهور کیفیت در این نوع آموزش در کشور (دریافت مقاله) فصلنامه آموزش مهندسی ایران دوره: 25، شماره: 0
50 زنان،آموزش عالی و بازار کار (دریافت مقاله) فصلنامه زن در توسعه و سیاست دوره: 2، شماره: 1
51 سنخ شناسی الگوهای آموزش جامعه شناسی بر اساس تجربه زیسته ذینفعان دانشگاهی (مورد مطالعه: اساتید و دانشجویان دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی حضوری و دولتی شهر تهران) (دریافت مقاله) مجله جامعه شناسی ایران دوره: 20، شماره: 1
52 سنخ شناسی فرهنگ سازمانی مدارس (دریافت مقاله) مجله رهیافتی نو در مدیریت آموزشی دوره: 11، شماره: 45
53 شبکه های اجتماعی دانشجویی در فرایند یادگیری- نوآوری: مرور نظام مند مقاله های علمی- پژوهشی (۹۵-۱۳۸۵) (دریافت مقاله) پژوهش نامه مبانی تعلیم و تربیت دوره: 8، شماره: 1
54 شناسایی عوامل شکل‌دهنده تضمین کیفیت آموزش عالی ایران (مطالعه پدیدارشناسی) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات اندازه گیری و ارزشیابی آموزشی دوره: 8، شماره: 23
55 شناسایی عوامل و چالش‍های تولید علم در میدان دانشگاهی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران دوره: 14، شماره: 4
56 شناسایی موانع توسعه اکوسیستم دانشگاه کارآفرین (دریافت مقاله) فصلنامه آموزش علوم دریایی دوره: 6، شماره: 4
57 شناسایی مولفه های اثرگذار در تضمین کیفیت آماده سازی دانشجومعلمان در دانشگاه فرهنگیان: رویکرد کیفی (دریافت مقاله) مجله رهیافتی نو در مدیریت آموزشی دوره: 10، شماره: 38
58 شناسایی و اولویت بندی مولفه های سازمان دانش محور (دریافت مقاله) فصلنامه راهبرد فرهنگ دوره: 13، شماره: 52
59 طراحی الگوی اعتبارسنجی و تضمین کیفیت برای نظام آموزش عالی ایران به شیوه ی نظریه ی زمینه ای (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های رهبری و مدیریت آموزشی دوره: 1، شماره: 4
60 طراحی الگوی تبیین کننده رویکرد مدیران دانشگاهی نسبت به آموزش و بهسازی اعضای هیئت علمی: مدلی برآمده از نظریه ای داده بنیاد (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در نظام های آموزشی دوره: 7، شماره: 23
61 طراحی الگوی عوامل برون دانشگاهی ارتقاء دانشگاه ها در رتبه بندی های ملی و بین المللی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های برنامه و توسعه دوره: 1، شماره: 2
62 طراحی چهارچوب مفهومی برای رتبه‌بندی گروه‌های آموزشی دانشگاه‌های دولتی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات اندازه گیری و ارزشیابی آموزشی دوره: 8، شماره: 21
63 طراحی مدل رتبه بندی گروه های آموزشی و تعیین ضریب اهمیت عامل های مدل رتبه بندی به روش AHP؛ مورد مطالعه: دانشگاه های دولتی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه راهبرد فرهنگ دوره: 14، شماره: 53
64 طراحی و اعتباریابی مقیاسی برای سنجش کیفیت دانشگاه های کشور (دریافت مقاله) دوماهنامه راهبردهای آموزش در علوم پزشکی دوره: 9، شماره: 1
65 ظهور سوژه کودک در دوره قاجار: مقدمه ای در باب مادیت تاریخ اندیشه ها در ایران معاصر (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات میان‌رشته‌ای در علوم انسانی دوره: 13، شماره: 4
66 عوامل فراسازمانی موثر بر تصمیم سازی و عملکرد اخلاقی شرکت های خدمات مهندسی مشاوره (دریافت مقاله) ماهنامه باغ نظر دوره: 16، شماره: 80
67 عوامل، ملاک ها و نشانگرهای الگوی بومی اعتبارسنجی نظام آموزش عالی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های رهبری و مدیریت آموزشی دوره: 2، شماره: 6
68 فرهنگ های مطالعاتی پژوهشگران علوم انسانی در موسسات تحقیقات سیاستی وابسته به وزارت عتف (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران دوره: 16، شماره: 3
69 مجازی شدن کلاس درس و فرهنگ دانشگاهی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات فرهنگ ارتباطات دوره: 24، شماره: 63
70 مدل پاسخگویی اثربخش دانشگاه های دولتی: مطالعه آمیخته (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در نظام های آموزشی دوره: 13، شماره: 44
71 مطالعه پدیده بی هنجاری دینی در بین دانشجویان دانشگاه های ایلام (ارائه نظریه مبنایی) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات اجتماعی ایران دوره: 11، شماره: 2
72 مفهوم سرمایه علمی در میدان دانشگاهی: دیدگاه کنشگران دانشگاه شهید بهشتی (دریافت مقاله) مجله سیاست علم و فناوری دوره: 15، شماره: 1
73 مفهوم فساد اداری در نظام آموزش دولتی (دریافت مقاله) فصلنامه اخلاق در علوم و فناوری دوره: 6، شماره: 3
74 مقایسه وضعیت گذشته و موجود اعتبارسنجی با وضعیت مطلوب در آموزش عالی ایران (دریافت مقاله) مجله آموزش عالی ایران دوره: 15، شماره: 1
75 مولفه های اخلاق حرفه ای معلمان: مرور سیستماتیک براساس مدل رایت (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات برنامه درسی دوره: 15، شماره: 58
76 نظریه پردازی راجع به الگوی مطلوب اعتبارسنجی نظام آموزش عالی ایران به شیوه ی نظریه ی زمینه ای (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های رهبری و مدیریت آموزشی دوره: 3، شماره: 9
77 نقش مولفه های تاثیر گذار بر تحول آفرینی در نظام آموزش عالی کشاورزی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی دوره: 7، شماره: 33
78 نگرش سیاسی – اجتماعی نوگرای دانشجویان و تاثیر خانواده و دانشگاه بر آن (دریافت مقاله) فصلنامه جامعه شناسی کاربردی دوره: 26، شماره: 3
79 نگرش لاهوتی و ناسوتی نسبت به مرگ: مطالعه ی مرگ اندیشی نمونه ای از دانشجویان با روش نظریه ی زمینه ای (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات فرهنگی و ارتباطات دوره: 11، شماره: 40
80 واکاوی بسترهای ایجاد و توسعه تضمین کیفیت در آموزش عالی اروپا (دریافت مقاله) فصلنامه توسعه­ آموزش جندی­ شاپور دوره: 11، شماره: 0
81 واکاوی عناصر موثر بر تضمین کیفیت رشته مدیریت آموزشی با استفاده از تکنیک آنتروپی شانون (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات اندازه گیری و ارزشیابی آموزشی دوره: 5، شماره: 10
82 واکاوی مولفه های فرهنگ سازمانی مدارس دولتی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات رفتاری در مدیریت دوره: 12، شماره: 26
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ابعاد و مولفه های تضمین کیفیت یادگیری الکترونیکی در آموزش عالی و ارائه الگوی مفهومی برای آن (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی و سومین کنفرانس بین المللی یادگیری و آموزش الکترونیکی
2 بررسی عوامل موثر در بین المللی شدن آموزش عالی ایران با تاکید بر زبان آموزش علم در دانشگاه (دریافت مقاله) اولین کنفرانس رشد، توسعه و سلامت انسان
3 بررسی فرایند نهادینه شدن ساختار ارزیابی درونی وبیرونی در آموزش عالی ایران؛ با تأکید بر نظریه ساختار یابی (دریافت مقاله) پنجمین همایش ارزیابی کیفیت در نظام دانشگاهی
4 بررسی نقش تصمیم گیری گروهی در افزایش بهره وری تعاونیها (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت، کارآفرینی و توسعه اقتصادی
5 بررسی نقش تصمیم گیری گروهی در افزایش سرعت اجرای تصمیمات، مشارکت وتعهد اعضای تعاونی و میزان موفقیت تعاونیهای کشاورزی مشهد (دریافت مقاله) اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی ومحیط زیست سالم
6 تاثیر وضعیت اقتصادی خانواده و زبان مادری بر امید تحصیلی در دانشجویان (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در روانشناسی، علوم اجتماعی،علوم تربیتی و آموزشی
7 دانش آموزان ایرانی و مدرسه فرداآینده تربیت و تربیت آینده (دریافت مقاله) همایش ملی تربیت در زیست بوم جدید
8 علوم اجتماعی و نظام برنامه ریزی آموزش عالی (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی علوم انسانی
9 فرآیند اطمینان از کیفیت آموزش عالی سنخ شناسیِ تجارب جهانی (دراختیارات) (دریافت مقاله) همایش توسعه مبتنی بر دانایی
10 گناهان کبیره در خط مشی گذاری عمومی آموزش عالی ایران چارچوب آینده پژوهانه برای چهار عمل اصلی سیاست گذاری (دریافت مقاله) اولین کنفرانس حکمرانی و سیاستگذاری عمومی
11 مروری بر چالش های سیاست گذاری علمی در ایران (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی
12 یادگیری پویپا در بستر دانشگاه: بازانگاری برای یادگیری (دریافت مقاله) هشتمین همایش ملی انجمن فلسفه تعلیم و تربیت ایران