محمد داستانپور

 محمد داستانپور استاد ـ چینه شناسی و فسیل شناسی (دانشگاه شهید باهنر کرمان)

محمد داستانپور

Mohammad Dastanpour

استاد ـ چینه شناسی و فسیل شناسی (دانشگاه شهید باهنر کرمان)

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 معرفی استراکدهای میوسن پیشین و پالیواکولوژی آنها در ناحیه جفریز (شمال بافت) کرمان (دریافت مقاله) دوفصلنامه رخساره های رسوبی دوره: 3، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آخرین یافته های دیرینه شناسی و رسوبشناسی بر روی سازند قم (دریافت مقاله) اولین همایش زمین شناسی فلات ایران
2 ارتباط بین املاح موجود در آبهای زیرزمینی وسازند های تشکیل دهنده دشت راور (دریافت مقاله) همایش ملی علوم مهندسی آب و فاضلاب
3 ارزیابی ذخایر هیدروکربن طاقدیس خورگو براساس شواهد سطحی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی زمین شناسی و اکتشافات معدنی
4 استراکدهای الیگو - میوسن در مقطع بوجان (سیرجان) و پالئواکولوژی آنها (دریافت مقاله) هشتمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
5 اولویت بندی و وزن دهی اقدامات کنترلی در حوزه ایمنی، بهداشت، محیط زیست و مسئولیت اجتماعی (HSEC) با استفاده از روش تصمیم گیری چندمعیاره و تحلیل سلسله مراتبی (AHP) در مجتمع فولاد بردسیر (دریافت مقاله) یازدهمین همایش سراسری بهداشت و ایمنی کار
6 اولین گزارش آثار حشرات بر روی برگ های ژیمنوسپرم های ژوراسیک میانی برش سربنان (شمال کرمان) (دریافت مقاله) اولین همایش زمین شناسی فلات ایران
7 اولین گزارش از آمونیت های کرتاسه زیرین در برش بافق (شرق یزد) (دریافت مقاله) پانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
8 اولین گزارش از استراکدهای آلبین بالایی - سنومانین زیرین در برش چناروئیه ( غرب کرمان ) (دریافت مقاله) نهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
9 اولین گزارش از استراکدهای نهشته های الیگوسن ناحیه گنجان، شمال رابر (جنوب کرمان) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی زمین شناسی و اکتشافات معدنی
10 اولین گزارش از بازوپایان کرتاسه میانی در برش استخروئیه (غرب کرمان) (دریافت مقاله) پانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
11 اولین گزارش پاره ای از ماکروفسیلهای گیاهی ژوراسیک از شمال کرمان (دریافت مقاله) ششمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
12 اولین گزارش ماکروفسیل های گیاهی برش بی بی حیات و استفاده از آن ها جهت اکتشاف زغالسنگ (شمال غرب کرمان) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی زمین شناسی و اکتشافات معدنی
13 اولین گزارش مرجانهای اسکلراکتین میوسن پیشین (بوردیگالین) از واحد وزیری در برش کوه دو برادر (دریافت مقاله) اولین همایش زمین شناسی فلات ایران
14 اولین گزارش مرجانهای اسکلراکتین میوسن پیشین بوردیگالین از واحد وزیری در برش کوه دو برادر (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی زمین شناسی دانشگاه پیام نور
15 بررسی چینه شناسی سازند هرمز در گنبد نمکی چیرو (دریافت مقاله) اولین همایش زمین شناسی فلات ایران
16 بررسی زیست چینه نگاری گاستروپودهای میوسن زیرین جنوب سیرجان (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی زمین شناسی دانشگاه پیام نور
17 بررسی های بیواستراتیگرافی و پالئواکولوژی رسوبات کرتاسه بالاییکوه چشمه امام رضا (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی زمین شناسی دانشگاه پیام نور
18 بیواستراتیگرافی Spiriferida دونین پسین در ناحیه هجدک (شمال کرمان) (دریافت مقاله) پنجمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
19 بیواستراتیگرافی تریلوبیت های کامبرین میانی در برش در آب شمال شرق کرمان (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی زمین شناسی دانشگاه پیام نور
20 بیواستراتیگرافی فرامینیفر های آلبین بالایی - سانتونین در برش چناروئیه (غرب کرمان) (دریافت مقاله) دهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
21 بیواستراتیگرافی نهشته های میوسن،سازند قم در جنوب شرق سیرجان(کوه شورک) (دریافت مقاله) هجدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
22 بیواستراتیگرافی و پالئواکولوژی نهشته های کرتاسه بالایی در مقطع چشمه گز(غرب کرمان) (دریافت مقاله) هشتمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
23 بیواستراتیگرافی و پالئواکولوژی نهشته های کرتاسه زیرین در ارتفاعات قدرون ( شمال کرمان ) (دریافت مقاله) نهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
24 پالئواکولوژی نهشته های واحد وزیری بر اساس مرجانهای اسکلراکتین در برش کوه دو برادر (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی زمین شناسی دانشگاه پیام نور
25 پیامدهای هرسی نین در برش ورکمر و مقایسه با البرز وایران مرکزی (دریافت مقاله) سی امین گردهمایی علوم زمین
26 تعیین سن نهشته های رسوبی بر اساس فرامینیفرهای بنتیک در برش استخروئیه (غرب کرمان). (دریافت مقاله) سی و یکمین همایش علوم زمین
27 تعیین مرز دونین - کربونیفر براساس کنودونت ها در شمال غرب کرمان (دریافت مقاله) بیست و پنجمین گردهمایی علوم زمین
28 تغییرات بازوپایان دونین پسین در کرمان (دریافت مقاله) دومین همایش انجمن زمین شناسی ایران
29 چینه شناسی و دیرینه شناسی کامبرین در کرمان (دریافت مقاله) هشتمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
30 زیست چینه نگاری تریلوبیت های کامبرین میانی در برش گودبندر شمال کرمان (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی زمین شناسی دانشگاه پیام نور
31 زیست چینه نگاری سازند آسماری در برش شلین بر اساس روزنداران کف زی در شمال شهرگیلانغرب – غرب استان کرمانشاه (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی زمین شناسی دانشگاه پیام نور
32 زیست چینه نگاری سازند آسماری درشرق شیراز براساس روزن داران کف زی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی زمین شناسی و اکتشافات معدنی
33 زیست چینه نگاری نهشته های کرتاسه میانی در برش استخروئیه غرب کرمان . (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی زمین شناسی دانشگاه پیام نور
34 سنگ چینه نگاری و زیست چینه نگاری تریلوبیتهای کامبرین در برش دره گودبندر (شمال کرمان) (دریافت مقاله) سی و یکمین همایش علوم زمین
35 سنگواره های مرجانها وبازوپایان فراسنین وارتباط آنها با یکدیگر در رخنمون شمال غربدراور (دریافت مقاله) نهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
36 ضرورت استفادها ز GIS در مدیریت بهینه منابع (دریافت مقاله) همایش ملی اصلاح الگوی تولید و مصرف
37 ضرورت مطالعات زمین شناسی در توسعه پایدار (دریافت مقاله) همایش ملی اصلاح الگوی تولید و مصرف
38 لیتواستراتیگرافی و بیواستراتیگرافی نهشته های کرتاسه بالایی در غرب کرمان (دریافت مقاله) بیست و پنجمین گردهمایی علوم زمین
39 مرجانهای دونین پسین در شرق ناودیس هجدک کرمان (دریافت مقاله) چهارمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
40 مطالعه آمونیت های کرتاسه زیرین دربرش افقی شرق یزد (دریافت مقاله) سی امین گردهمایی علوم زمین
41 مطالعه بایواستراتیگرافی سازند جهرم در شمال شرق شیراز (دریافت مقاله) دومین همایش ملی زمین شناسی و اکتشافات معدنی
42 مطالعه زیست چینهنگاری بازوپایان کرتاسه میانی دربرش استخروئیه غرب کرمان (دریافت مقاله) سی امین گردهمایی علوم زمین
43 مطالعه فسیل های گیاهی سازند هجدک در منطقه باب نیزو (شمال) (دریافت مقاله) کنفرانس ملی حفاظت از تنوع زیستی و دانش بومی
44 مطالعه کرینوئیدهای کربنیفر پیشین دربرش سردر شمال غرب کرمان (دریافت مقاله) سی امین گردهمایی علوم زمین
45 معرفی استراکدهای منطقه هوتک(شمال غرب کرمان) (دریافت مقاله) دهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
46 معرفی برخی از ماکروفسیل های گیاهی سازند هجدک در برش گلتوت شمال کرمان (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی زمین شناسی دانشگاه پیام نور
47 معرفی فسیلهایی از بازوپایان و مرجانهای دونین فوقانی کوه کوده چاه، جنوب شهرستان راور، شمال کرمان (دریافت مقاله) سومین همایش انجمن زمین شناسی ایران
48 معرفی فوزولین ها و مطالعه بیواستراتیگرافی نهشته های پرمین بالایی در برش کویر کوه، جنوب سیرجان (دریافت مقاله) بیست و پنجمین گردهمایی علوم زمین
49 معرفی گاستروپودهای میوسن زیرین از ناحیه گدار عربو جنوب سیرجان (دریافت مقاله) سی و یکمین همایش علوم زمین
50 معرفی ماکروفسیل های گیاهی برش سراپرده (شمال کرمان) با تأکید بر لایه های زغال سنگی کارپذیر (دریافت مقاله) دومین همایش ملی زمین شناسی و اکتشافات معدنی
51 مقایسه بازوپایان دونین فوقانی کرمان، البرز و افغانستان (دریافت مقاله) اولین همایش انجمن زمین شناسی ایران
52 نگرشی بر پراکنش گنبدهای نمکی سری هرمز از دیدگاه تکتونیک (دریافت مقاله) شانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران