حمیدرضا جوانمرد

 حمیدرضا جوانمرد استادیار ، گروه زراعت ، اصفهان (خوراسگان) ، دانشگاه آزاد اسلامی ، اصفهان، ایران

حمیدرضا جوانمرد

Hamidreza Javanmard

استادیار ، گروه زراعت ، اصفهان (خوراسگان) ، دانشگاه آزاد اسلامی ، اصفهان، ایران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 واکنش رشد گیاه بابونه آلمانی L.) (Matricaria chamomilla به آلودگی کادمیوم و سرب در شرایط گلخانه و مزرعه (دریافت مقاله) دوفصلنامه علوم به زراعی گیاهی دوره: 11، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثرات پرایمینگ بذر با نیترات پتاسیم بر شاخص های جوانه زنی، فعالیت آنزیم آلفا آمیلاز و درصد پروتئین کدوی تخم کاغذی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی
2 اثرات پرایمینگ بذر به وسیله جیبرلیک اسید بر روی شاخص های جوانه زنی گیاه دارویی کدوی تخم کاغذی تحت شرایط تنش شوری (دریافت مقاله) اولین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
3 اثرات پرایمینگ بذر به وسیله جیبرلیک اسید بر شاخص های جوانه زنی و بیوشیمیایی بذر گیاه دارویی کدوی تخم کاغذی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی
4 اثرات پرایمینگ بذر به وسیله نیترات پتاسیم بر روی شاخص های جوانه زنی گیاه دارویی کدوی تخم کاغذی تحت شرایط تنش شوری (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی
5 اثرات پرایمینگ بذر به وسیله نیترات پتاسیم و جیبرلیک اسید بر روی شاخص های جوانه زنی گیاه دارویی کدوی تخم کاغذی (دریافت مقاله) اولین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
6 ارزیابی تنش خشکی برعملکرد و کلروفیل برگ تریتیکاله در منطقه اردستان (دریافت مقاله) هفتمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی
7 ارزیابی راندمان استخراج گیاهی کلزا Brassica napus L در خاک های آلوده به سرب (دریافت مقاله) اولین همایش ملی گیاه پالایی
8 ارزیابی شاخصهای جوانهزنی و دماهای کاردینال گیاه شورزیست ارزن پادزهری (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تالابهای کویری ایران
9 ارزیابی قدرت جذب و اندوزش گیاه یونجه یکساله در خاک های آلوده به سرب (دریافت مقاله) همایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی
10 ارزیابی کارماتوگرافی و اثر آللوپاتیک ماده ی موثره درخت گردو (ژوگلون) بر جوانه زنی بذور گیاهان زراعی (دریافت مقاله) سومین همایش کشاورزی و توسعه پایدار، فرصت ها و چالش های پیش رو
11 ارزیابی محدودیت منبع و واکنش هیبریدهای ذرت به سطوح کود نیتروژن سرک (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی
12 ارزیابی و مقایسه ارقام تجاری جو به تنش شوری (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی دستاوردهای نوین در علوم زیستی و کشاورزی
13 بررسی اثر آرایش کاشت بر عملکرد و اجزای عملکرد دانه ارقام کلزای بهاره در اصفهان (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
14 بررسی اثرات کاربرد کود نیتروژن در زمان های مختلف بر جمعیت علف های هرز گندم (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی
15 بررسی تاثیر دما و طول روز در تعیین مدل فنولوژیکی سویا (دریافت مقاله) اولین همایش ملی دانه های روغنی
16 بررسی تنش خشکی انتهای فصل بر برخی صفات مرفولوژیک تریتیکاله در اردستان (دریافت مقاله) هفتمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی
17 بررسی کارائی کود فسفره باکتریائی در تأمین فسفر مورد نیاز گندم نان در منطقه اصفهان (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
18 تاثیر تاریخ کاشت بر عملکرد و اجزاء عملکرد دانه ارقام کلزا (دریافت مقاله) اولین همایش ملی دانه های روغنی
19 تاثیر سطوح کود نیتروژن سرک برعملکرد دانه و انتقال مجدد ماده خشک هیبریدهای ذرت (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی
20 تأثیر کاربرد نانو سوپر جاذب بر رشد و عملکرد کلزا ( . Brassica napus L ) در خاکهای آلوده به فلزات سنگین سرب و نیکل (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی
21 تعیین بهترین تاریخ کاشت برعملکردواجزاء عملکرددانه ارقام کلزای بهاره (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
22 گیاه شور زیست ارزن پادزهری Panicum antidotale Retz ساز و کارهای جوانه زنی و استقرار دانه رست ها (دریافت مقاله) اولین همایش ملی تنش شوری در گیاهان و راهکارهای توسعه کشاورزی در شرایط شور
23 واکنش عملکرد موسیلاژ گیاه اسفرزه به فواصل آبیاری و مقادیر مختلف نیتروژن در شرایط آب وهوایی فسا (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی
24 واکنش های مختلف جوانه زنی و رشد اولیه بذور 7 رقم کلزا در شرایط تنش شوری (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی