دکتر محمدرضا خواجه پور

دکتر محمدرضا خواجه پور دانشیار، گروه زراعت ، اصفهان (خوراسگان) ، دانشگاه آزاد اسلامی ، اصفهان، ایران

دکتر محمدرضا خواجه پور

Dr. Mohamadreza Khajepour

دانشیار، گروه زراعت ، اصفهان (خوراسگان) ، دانشگاه آزاد اسلامی ، اصفهان، ایران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 آثار تاریخ کاشت و رقم بر رشد، اجزای عملکرد و عملکرد گلرنگ در اصفهان (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 8، شماره: 3
2 آثار تاریخ کاشت و رقم بر رشد، اجزای عملکرد و عملکرد گلرنگ در اصفهان (دریافت مقاله) دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی دوره: 0، شماره: 29
3 اثر آرایش کاشت بر رشد، نمو، اجزای عملکرد و عملکرد دانه گلرنگ، توده محلی کوسه اصفهان در کشت بهاره (دریافت مقاله) دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی دوره: 0، شماره: 23
4 اثر آرایش کاشت بر رشد، نمو، اجزای عملکرد و عملکرد دانه گلرنگ، توده محلی کوسه اصفهان در کشت بهاره (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 7، شماره: 1
5 اثر آرایش کاشت بر نمو، رشد، اجزای عملکرد و عملکرد های دانه و گلبرگ در کشت تابستانه گلرنگ، توده محلی کوسه اصفهان (دریافت مقاله) دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی دوره: 0، شماره: 33
6 اثر آرایش کاشت بر نمو، رشد، اجزای عملکرد و عملکرد های دانه و گلبرگ در کشت تابستانه گلرنگ، توده محلی کوسه اصفهان (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 9، شماره: 3
7 اثر تاریخ کاشت بر اجزای عملکرد و عملکردهای دانه و روغن ارقام آفتاب گردان (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 4، شماره: 2
8 اثر تاریخ کاشت بر اجزای عملکرد و عملکردهای دانه و روغن ارقام آفتاب گردان (دریافت مقاله) دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی دوره: 0، شماره: 12
9 اثر دما و طول روز بر رشد رویشی و عملکرد دانه در ژنوتیپ های گلرنگ (دریافت مقاله) دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی دوره: 0، شماره: 45
10 اثر دما و طول روز بر رشد رویشی و عملکرد دانه در ژنوتیپ های گلرنگ (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 12، شماره: 45
11 اثر دما و طول روز بر مراحل نمو ارقام افتاب گردان در شرایط مزرعه (دریافت مقاله) دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی دوره: 0، شماره: 16
12 اثر دما و طول روز بر مراحل نمو ارقام افتاب گردان در شرایط مزرعه (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 5، شماره: 2
13 اثر دما و طول روز بر مراحل نمو ژنوتیپ های گلرنگ در شرایط مزرعه (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 7، شماره: 4
14 اثر دما و طول روز بر مراحل نمو ژنوتیپ های گلرنگ در شرایط مزرعه (دریافت مقاله) دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی دوره: 0، شماره: 25
15 اثر فاصله ردیف کاشت و تراکم بوته بر برخی صفات زراعی گلرنگ رقم محلی اصفهان «کوسه» در کشت تابستانه (دریافت مقاله) فصلنامه علوم زراعی ایران دوره: 11، شماره: 4
16 اثرات روشهای مختلف تهیه بستر بر رشد رویشی، عملکرد و اجزاء عملکرد ماش (دریافت مقاله) دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی دوره: 0، شماره: 7
17 اثرات روشهای مختلف تهیه بستر بر رشد رویشی، عملکرد و اجزاء عملکرد ماش (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 3، شماره: 1
18 اثرهای روش های مختلف تهیه بستر بر رشد رویشی، اجزای عملکرد و عملکردهای دانه وروغن آفتابگردان در کشت دوگانه (دریافت مقاله) دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی دوره: 0، شماره: 34
19 اثرهای روش های مختلف تهیه بستر بر رشد رویشی، اجزای عملکرد و عملکردهای دانه وروغن آفتابگردان در کشت دوگانه (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 9، شماره: 4
20 بررسی اثر سولفات روی بر رشد و نمو ارقام گندم شمال فارس (دریافت مقاله) فصلنامه اکو فیزیولوژی گیاهی دوره: 4، شماره: 11
21 بررسی اثرات روشهای مختلف خاک ورزی بر فشردگی و مواد غذایی خاک و استقرار ماش بعد از برداشت گندم (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 2، شماره: 3
22 بررسی اثرات روشهای مختلف خاک ورزی بر فشردگی و مواد غذایی خاک و استقرار ماش بعد از برداشت گندم (دریافت مقاله) دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی دوره: 0، شماره: 5
23 بررسی شاخصهای فیزیولوژیکی مرتبط با رشد رقم های مختلف جو تحت تاثیر تاریخ کاشت (دریافت مقاله) فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره: 48، شماره: 1
24 تاثیر آرایش کاشت و تراکم بوته بر رشد و عملکرد آفتابگردان)هیبرید های سان- ۳۶ (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های کاربردی زراعی (زراعت سابق) دوره: 27، شماره: 104
25 تاثیر آرایش کاشت و تراکم بوته بر عملکرد و اجزای عملکرد هیبرید های سان-۳۶ آفتابگردان (دریافت مقاله) دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی دوره: 2، شماره: 5
26 تاثیر رژیم رطوبتی بر شاخص های رشد و عملکردکمی و کیفی چغندرقند (دریافت مقاله) فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره: 41، شماره: 2
27 تاثیر فواصل ردیف کاشت و تراکم بوته بر شاخص های رشد و عملکرد گلرنگ، توده محلی اصفهان (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 11، شماره: 42
28 تاثیر فواصل ردیف کاشت و تراکم بوته بر شاخص های رشد و عملکرد گلرنگ، توده محلی اصفهان (دریافت مقاله) دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی دوره: 0، شماره: 42
29 تاثیر نحوه اختلاط کود دامی با خاک و تلفیق آن با کود شیمیایی بر عملکرد و اجزاء عملکرد ذرت دانه ای (.Zea mays L) در خرم آباد لرستان (دریافت مقاله) دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی دوره: 0، شماره: 40
30 تاثیر نحوه اختلاط کود دامی با خاک و تلفیق آن با کود شیمیایی بر عملکرد و اجزاء عملکرد ذرت دانه ای (.Zea mays L) در خرم آباد لرستان (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 11، شماره: 40
31 تنوع ژنتیکی برای برخی از صفات فیزیولوژیکی و زراعی در سورگوم دانه ای (دریافت مقاله) دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی دوره: 0، شماره: 15
32 تنوع ژنتیکی برای برخی از صفات فیزیولوژیکی و زراعی در سورگوم دانه ای (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 5، شماره: 1
33 کنترل شیمیایی علفهای هرز در گندم با علف کشهای پس رویشی (دریافت مقاله) دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی دوره: 0، شماره: 9
34 کنترل شیمیایی علفهای هرز در گندم با علف کشهای پس رویشی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 3، شماره: 3
35 مطالعه خصوصیلت شیمیایی خاک و عملکرد ذرت دانه ای با بکار گیری کود آلی، شیمیایی و تلفیقی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم محیطی دوره: 2، شماره: 5
36 مقایسه توانایی گره سازی جدایه های ریزوبیومی توده های بومی عدس تحت تنش خشکی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 10، شماره: 2
37 مقایسه توانایی گره سازی جدایه های ریزوبیومی توده های بومی عدس تحت تنش خشکی (دریافت مقاله) دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی دوره: 0، شماره: 36
38 واکنش اجزای عملکرد و عملکرد دانه ژنوتیپ های مختلف لوبیا (Phaseolus vulgaris L.) به تاخیر درکاشت (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 5، شماره: 4
39 واکنش اجزای عملکرد و عملکرد دانه ژنوتیپ های مختلف لوبیا (Phaseolus vulgaris L.) به تاخیر درکاشت (دریافت مقاله) دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی دوره: 0، شماره: 18
40 واکنش ژنوتیپ های گلرنگ توده محلی کوسه به تاریخ کاشت (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 11، شماره: 42
41 واکنش ژنوتیپ های گلرنگ توده محلی کوسه به تاریخ کاشت (دریافت مقاله) دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی دوره: 0، شماره: 42
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر آرایش کاشت بر عملکرد و اجزای عملکرد آفتابگردان در اصفهان (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
2 اثر تاریخ کاشت بر رشد زایشی گلرنگ (توده محلی کوسه) (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
3 اثر تیمارهای کم آبیاری بر سرعت رشد دانه و طول موثر دوره پر شدن دانه ارقام گندم (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
4 اثر فاصله ردیف کاشت و فاصله بوته در روی ردیف کاشت بر عملکرد و اجزاء عملکرد آفتابگردان، هیبرید هایسان 36 ، در اصفهان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی دانه های روغنی
5 اثر فواصل کاشت بر عملکرد و اجزای عملکرد ذرت رقم سینگل کراس 704 (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
6 اثر کم آبیاری بر تجمع پرولین، قندهای آزاد محلول و پتاسیم در ارقام گندم نان (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
7 اثر کم آبیاری بر حرکت مجدد ماده خشک و نیتروژن در ارقام گندم نان (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
8 اثرات کود روی بر عملکرد و اجزاء عملکرد آفتابگردان در شرایط تنش خشکی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی دانه های روغنی
9 اثرسولفات روی برعملکرد و کیفیت دانه سه رقم گندم پاییزه درمنطقه سردسیر شمال فارس (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی
10 اثرفاصله ردیف کاشت و فاصله بوته درروی ردیف کاشت برعملکرد و اجزاء عملکرد آفتابگردان هیبریدهای سان 36 دراصفهان (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
11 اثرفاصله ردیف کاشت و فاصله بوته درروی ردیف کاشت برقابلیت های زراعی آفتابگردان هیبریدهای سان 36 دراصفهان (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
12 ارزیابی خصوصیات شیمیایی و عناصر غذایی باقیمانده در خاک سیستم های مختلف تغذیه ذرت (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
13 اولویت بندی معیارهای تاثیرگذار بر نحوه ساخت و ساز دراقلیم گرم و مرطوب (مطالعه موردی: شهر بهبهان) (دریافت مقاله) ششمین همایش بین المللی مهندسی عمران، معماری ،شهرسازی با رویکرد توسعه پایدار
14 بررسی بکارگیری کود مرغی در بهبود خصوصیات خاک مزارع تولید ذرت (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
15 بررسی تاثیر تیمارهای کم آبیاری بر عملکرد دانه، اجزای عملکر دانه و شاخصهای مقاومت به خشکی سه رقم گندم نان (دریافت مقاله) نهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر
16 برری اثر دما و ناهمواری سطح بر خواص مکانیکی نانوساختارهای فلزی (دریافت مقاله) دومین همایش دانشجویی فناوری نانو
17 پهنه بندی اقلیمی (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
18 تاثیر رژیم های مختلف آبیاری بر عملکرد و اجزای عملکرد دانه و روغن در دو رقم گلرنگ در منطقه اصفهان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی دانه های روغنی
19 تاثیرسولفات روی برخصوصیات رویشی و زایشی ارقام گندم درمنطقه اقلیدفارس (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
20 تناوب زراعی درکشاورزی پایدار (دریافت مقاله) سومین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
21 مقایسه میزان عناصر غذایی دانه ذرت تحت سیستم های مختلف تغذیه ای (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
22 واکنش صفات فنولوژیک و عملکرد گندم به تنش حرارتی در شرایط مزرعه با استفاده از تاریخهای کاشت بهاره (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
23 واکنش گندم به تنش حرارتی در شرایط مزرعه با استفاده از تاریخهای کاشت بهاره (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی