سعید امید رستگار

 سعید امید رستگار مهندسی بیوشیمی ، دانشکده شیمی، دانشگاه کردستان ، سنندج، ایران

سعید امید رستگار

Saied Omid Rastegar

مهندسی بیوشیمی ، دانشکده شیمی، دانشگاه کردستان ، سنندج، ایران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.