غلام عباس اکبری

 غلام عباس اکبری دانشیار گروه علوم زراعی و اصلاح نباتات، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران

غلام عباس اکبری

Gholam Abass Akbari

دانشیار گروه علوم زراعی و اصلاح نباتات، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثر آرایش کاشت و دور آبیاری بر عملکرد کمی و کیفی ذرت علوفهای تحت سیستم آبیاری قطره ای در پیشوا-ورامین (دریافت مقاله) مجله تولید گیاهان زراعی دوره: 12، شماره: 2
2 اثر استفاده از کمپوست زباله شهری، ازت و فسفر بر عملکرد ذرت علوفه ای (دریافت مقاله) دوفصلنامه کشاورزی دوره: 6، شماره: 1
3 اثر تنش کم آبی بر عملکرد کلزای بهاره (دریافت مقاله) فصلنامه به زراعی کشاورزی دوره: 11، شماره: 2
4 اثر کود ازته بر شاخص برداشت ازت و تولید محصول ذرت دانه ای (دریافت مقاله) دوفصلنامه کشاورزی دوره: 5، شماره: 1
5 اثر محلول پاشی نانوذرات دی اکسید تیتانیوم بر عملکرد و اجزای عملکرد اکوتیپ های مختلف زیره سبز تحت تنش خشکی (دریافت مقاله) فصلنامه به زراعی کشاورزی دوره: 19، شماره: 2
6 اثرات تنش کم آبی بر خصوصیات زراعی هیبریدهای آفتابگردان (دریافت مقاله) دوفصلنامه کشاورزی دوره: 9، شماره: 1
7 ارزیابی جوانه زنی برخی از ژنوتیپ های کلزا در واکنش به پتانسیل آب با استفاده از مدل هیدروتایم (دریافت مقاله) فصلنامه به زراعی کشاورزی دوره: 19، شماره: 4
8 ارزیابی سبزشدن توده های ریحان (.Ocimum basilicum L) در شرایط تنش های شوری و خشکی (دریافت مقاله) فصلنامه تنش های محیطی در علوم زراعی دوره: 12، شماره: 2
9 بررسی اثر زمان های مختلف برداشت دانه سویا بر جوانه زدن آن (دریافت مقاله) دوفصلنامه کشاورزی دوره: 6، شماره: 1
10 بررسی اثر زیولیت بر عملکرد و اجزای عملکرد ژنوتیپ های کلزا تحت شرایط کم آبی (دریافت مقاله) فصلنامه به زراعی کشاورزی دوره: 16، شماره: 2
11 بررسی رابطه سیستم ریشه ای با روابط آبی کلزا در شرایط تنش خشکی (دریافت مقاله) فصلنامه به زراعی کشاورزی دوره: 18، شماره: 1
12 بررسی رابطه سیستم ریشه ای با روابط آبی کلزا در شرایط تنش خشکی (دریافت مقاله) فصلنامه به زراعی کشاورزی دوره: 18، شماره: 1
13 بررسی عملکرد و شاخصهای رشد گیاه ذرت علوفه ای (.L mays Zea )تحت تاثیرکاربرد مقادیر مختلف پلیمرسوپرجاذب (سوپرآب 200-A )تحت شرایط تنش خشکی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره: 40، شماره: 3
14 تاثیر باکتری حل کننده فسفات، قارچ میکوریز آربسکولار و کود شیمیایی فسفر بر عملکرد و اجزای عملکرد گیاه ذرت در شرایط آبیاری معمول و کم آبیاری در منطقه کرج (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 10، شماره: 1
15 تاثیر پرایمینگ بذور با کیفیت های مختلف توسط ملاتونین بر ویژگی های سبز شدن و رشد گیاهچه گلرنگ (.Carthamus tinctorius L) تحت تنش مرکب شوری وخشکی (دریافت مقاله) فصلنامه تنش های محیطی در علوم زراعی دوره: 12، شماره: 4
16 تاثیر تنش خشکی شدید پس از استقرار بوته روی خصوصیات مرفولوژیکی ، کمی و کیفی 20 ژنوتیپ چغندرقند (دریافت مقاله) فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره: 42، شماره: 3
17 کاهش اثرات ناشی از تنش خشکی بر عملکردو اجزای عملکرد ذرت دانه ای با استفاده از ترکیب کودهای زیستی و فسفر (دریافت مقاله) فصلنامه به زراعی کشاورزی دوره: 12، شماره: 2
18 کمی سازی واکنش جوانه زنی توده های مختلف ریحان به دما (دریافت مقاله) فصلنامه به زراعی کشاورزی دوره: 20، شماره: 2
19 واکنش عملکرد بذور سویا (Glyine Max) به میزان ازت و تغییرات آب و هوایی در جنوب شرقی انگلستان (دریافت مقاله) دوفصلنامه کشاورزی دوره: 3، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر باکتری های حل کننده فسفات در مقایسه با سایر کودهای فسفاته بر عملکرد دانه و اجزای عملکرد گیاه برنج (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
2 اثر تداخل تاج خروس ریشه قرمز (Amaranthus retroflexus L.) بر برخی از مشخصات اندامهای هوائی و زیرزمینی سویا Glycin max L (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
3 اثر تراکم بوته و آرایش کاشت بر عملکرد وشاخص برداشت ذرت دانه ای (Zea mays L.) در منطقه پاکدشت (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
4 اثر تنش خشکی آخر فصل بر میزان تنظیم کننده های رشد در ارقام مختلف جو (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران
5 اثر تنش خشکی بر صفات رویشی و زایشی کلزا (دریافت مقاله) همایش ملی دستاوردهای نوین در زراعت
6 اثر تیمارهای قطع آبیاری بر میزان رنگیزههای فتوسنتزی، کمبود اشباع آب و محتوای رطوبت نسبی برگ کلزا (دریافت مقاله) همایش ملی دستاوردهای نوین در زراعت
7 اثر کودهای زیستی و شیمیایی فسفاته بر سطح فتوسنتز کننده، میزان کلروفیل و عملکرد گیاه ذرت دانه ای در شرایط تنش رطوبتی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کشاورزی پایدار و تولید محصول سالم
8 اثر متقابل کلسیم و فسفر بر رشد و نمو سالیکورنیا در شرایط شوری (دریافت مقاله) همایش دستاوردهای نوین در تولید گیاهان با منشاء روغنی
9 اثر مقادیر مختلف کمپوست زباله شهری بر رشد و عملکرد برخی گیاهان مهم زراعی و خصوصیات خاک درمنطقه ورامین (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدیریت پسماند و جایگاه آن در برنامه ریزی شهری
10 اثر مقادیر مختلف کمپوست زباله شهری روی رشد و عملکرد برخی گیاهان مهم زراعی و خصوصیات خاک در منطقه تهران (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم خاک ایران
11 اثر میکروارگانیسمهای حل کننده فسفات بر برخی از صفات بلال، درصد کلنیزاسیون ریشه و عملکرد گیاه ذرت دانهای (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کشاورزی پایدار و تولید محصول سالم
12 اثرات تراکم و قدرت رقابتی تاج خروس (Amaranthus retroflexus) بر عملکرد و اجزا عملکرد ارقام سویا (Glycine max) (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
13 اثرات تلقیح بذور ارقام سویا با سویه های مختلف باکتری بر عمکلرد اجزا عملکرد و برخی صفات مهم در سویا (دریافت مقاله) هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
14 اثرتنش خشکی برروند تغییرات تلاش بازآوری درطی دوره زایشی هیبریدهای زودرس و دیررس آفتابگردان (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
15 اثرمتقابل کلسیم و فسفربررشد و نمو سالیکورنیا درشرایط شوری (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
16 ارائه مدلی براساس توزیع های آماری نرمال لگ نرمال وویبل درتشخیص بذرهیبریدهای آفتابگردان (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
17 ارزیابی اثر ترکیب کودزیستی و شیمیایی بر عملکرد، اجزا عملکرد و همبستگی شاخص های رشد ذرت در شرایط تنش خشکی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کشاورزی پایدار و تولید محصول سالم
18 ارزیابی اثرات تلقیح بذور ارقام سویا (Glycine max (L.) Merr.) با فرم های مختلف باکتری( Bradyrhizobium. japonicum) بر میزان کلروفیل، عملکرد و اجزا عملکرد در منطقه خرم آباد (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
19 ارزیابی برخی صفات مورفولوژیک و فیزیولوژیک دو ژنوتیپ حساس و مقاوم نخود (Cicer arietinum L.) تحت تنش شوری (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
20 ارزیابی تحمل به خشکی در ارقام کلزا (Brassica napus L.) بر اساس خصوصیات فیزیولوژیک (دریافت مقاله) اولین همایش ملی تنش های گیاهی غیر زیستی
21 ارزیابی توان تثبیت نیتروژن سویا در همزیستی با سویه های باکتری Bradyrizpbium japonicum با استفاده از روش ترقیق ایزوتوپی واثر آن بر عملکرد دانه و شاخص های فیزیولوژیکی رشد (دریافت مقاله) دومین همایش ملی کاربرد فناوری هسته ای در علوم کشاورزی و منابع طبیعی
22 ارزیابی صفات مورفوفیزیولوژیک تأثیر گذار بر عملکرد دانه کلزا در شرایط تنش خشکی با استفاده ازروشهای آماری چند متغیره (دریافت مقاله) اولین همایش ملی تنش های گیاهی غیر زیستی
23 ارزیابی میزان روابط آبی دردورقم حساس و متحمل جو تحت شرایط تنش خشکی (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
24 ارزیابی واکنش هیبریدهای آفتابگردان نسبت به کاهش دفعات آبیاری در تیمارهای آبیاری محدود (دریافت مقاله) همایش ملی بحران آب در کشاورزی و منابع طبیعی
25 ارزیابی همبستگی موجود بین پژمردگی برگ با شاخصهای تحمل به خشکی در هیبریدهای آفتابگردان (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
26 استفاده از روش ترقیق ایزوتوپی جهت سنجش توان تثبیت نیترون توسط باکتری برادی ریزوبیوم در همزیستی با سویا (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم خاک ایران
27 انتخاب مدل مناسب برای خشک کردن گیاه داروئی Artemisia dracunculus L. (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
28 بررسی اثر خاکپوش های مختلف و دوره های آبیاری مختلف بر شاخص سطح برگ پنبه (دریافت مقاله) همایش ملی بحران آب در کشاورزی و منابع طبیعی
29 بررسی اثر خاکپوش‌های مختلف و دور آبیاری بر عملکرد وش پنبه (رقم ساحل) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی اثرات خشکسالی و راهکارهای مدیریت آن
30 بررسی اثر زمان های مختلف برداشت بر برخی خصوصیاتف کیفی بذور ارقام سویا (دریافت مقاله) هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
31 بررسی اثر زمان های مختلف مصرف علف کش توفوردی بر عملکرد دانه گندم و تعداد علف های هرز (دریافت مقاله) همایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی
32 بررسی اثر شوری و باکتری سودوموناس فلورسنت بر میزان بازده اسانس در دو جمعیت شوید (دریافت مقاله) همایش ملی گیاهان دارویی
33 بررسی اثر کودهای بیولوژیک و شیمیایی فسفاته بر برخی صفات برنج در شرایط گلخانه و مزرعه (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم خاک ایران
34 بررسی اثر محلول پاشی نانوذرات دی اکسید تیتانیوم بر روی برخی صفات مورفولوژیک اکوتیپ های مختلف زیره سبز(.L Cyminum Cuminum )در تنش خشکی (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی فناوری نانو از تئوری تا کاربرد
35 بررسی اثر مقادیر مختلف نیتروژن بر تخصیص ساده خشک و شاخص های رشد ذرت (دریافت مقاله) هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
36 بررسی اثر مقادیر مختلف نیتروژن بر شاخص برداشت نیتروژن پروتئین دانه اجزای عملکرد و عملکرد دانه ذرت (دریافت مقاله) هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
37 بررسی اثرات تنش خشکی در مرحله زایشی بر خصوصیات فیزیولوژیک، تخصیص ماده خشک به اندام زایشی و عملکرد دانه ارقام جو (دریافت مقاله) همایش ملی دستاوردهای نوین در زراعت
38 بررسی اثرات تنش خشکی و تاریخ کاشت حاکم بر گیاه مادری، روی بنیه بذور حاصل از آن توسط آزمون پیری زودرس در کلزا (دریافت مقاله) اولین همایش ملی دانه های روغنی
39 بررسی اثرات تنش خشکی و تاریخ کاشت حاکم برگیاه مادری روی بذور حاصل ازآن توسط آزمون جوانه زنی استاندارد (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
40 بررسی اثرات قارچ میکوریزا آربسکولار و باکتری سودوموناس فلورسنس برخصوصیات رویشی و زایشی گیاه ذرت دررژیم های مختلف آبیاری (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
41 بررسی اثرات مایه زنی بذربامیکروارگانیسم های حل کننده فسفات برعملکرد و اجزای عملکردذرت دانه ای تحت شرایط تنش آبی (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
42 بررسی اثراندازه بذر برخصوصیات جوانه زنی بذر گلرنگ (دریافت مقاله) سومین سمینار بین المللی دانه های روغنی و روغنهای خوراکی
43 بررسی اثرتنش خشکی برشاخصهای جوانه زنی و خصوصیات مرتبط با استقرار گیاهچه در24رقم و لاین کلزا (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
44 بررسی اثرتنش خشکی و تاریخ کاشت حاکم برگیاه کلزا مادری روی بذور حاصل ازآن توسط آزمون هدایت الکتریکی (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
45 بررسی اثرتنش کمبود آب برغلظت پرولین و عملکرد هیبریدهای آفتابگردان (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
46 بررسی امکان کاهش میزان مصرف علف کش به وسیله مدیریت کود نیتروژن درمزارع ذرت(Zea mays L. (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
47 بررسی برخی خصویات مورفولوژی توده های مختلف ریحان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی گیاهان داروییی،کشاورزی ارگانیک، مواد طبیعی و دارویی
48 بررسی بنیه بذور حاصل از گیاه مادریِ تحت تنش خشکی و تاریخ کاشت توسط آزمون پیری زودرس (دریافت مقاله) همایش دستاوردهای نوین در تولید گیاهان با منشاء روغنی
49 بررسی تاًثیر آرایش کاشت و تراکم ذرت بر کنترل علف های هرز ذرت رقم سینگل کراس 704 (دریافت مقاله) اولین همایش الکترونیکی یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
50 بررسی تاًثیر تراکم و الگوهای مختلف کاشت بر صفات مورفولوژیک ذرت دانه ای رقم سینگل کراس 704 (دریافت مقاله) اولین همایش الکترونیکی یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
51 بررسی تاًثیر تراکم و الگوهای مختلف کاشت بر عملکرد و اجزاء عملکرد ذرت دانه ای رقم سینگل کراس 704 (دریافت مقاله) اولین همایش الکترونیکی یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
52 بررسی تاثیر ترکیب کودهای زیستی فسفره در شرایط تنش خشکی بر مهمترین شاخص های فیزیولوژیک رشد در ذرت دانه ای 704 SC (دریافت مقاله) اولین همایش منطقه ای اکوفیزیولوژی گیاهان زراعی
53 بررسی تاثیر سطوح مختلف تنش خشکی خاک بر روابط آبی دو ژنوتیپ یونجه یکساله بومی ایران (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم خاک ایران
54 بررسی تاثیر کاربرد پلیمر سوپر جاذب بر کاهش مصرف آب در گیاه سویا (دریافت مقاله) اولین همایش ملی اصلاح الگوی مصرف با محوریت منابع طبیعی، کشاورزی و دامپزشکی
55 بررسی تاثیر کاربرد کمپوست زباله شهری بر خصوصیات رشدی برخی گیاهان زراعی پاییزه و بهاره وخاک در منطقه تهران (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
56 بررسی تأثیر کاربرد هیدروژلهای سوپرجاذب به منظورکاهش تنش خشکی در سویا (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم خاک ایران
57 بررسی تأثیر همزمان کشت مخلوط و غلظت کاهش یافته ی علف کش بر عملکر دو رقم سویا در رقابت با علف هرز (دریافت مقاله) دومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
58 بررسی توان انحلال فسفاتهای نامحلول آلی توسط باکتریهای جنس آزوسپیریلوم بومی خاکهای ایران (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم خاک ایران
59 بررسی توان تثبیت نیتروژن توسط ایزوله های مختلف باکتری ریزوبیوم فازئولی در لوبیا چیتی و قرمز در منطقه شهرکرد (دریافت مقاله) اولین همایش ملی حبوبات
60 بررسی جنبه های فیزیولوژیکی تولید سالیکورنیا درخاکهای آلوده به نفت خام (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
61 بررسی رابطه ضریب استهلاک نور با تولید ماده خشک در هیبریدهای آفتابگردان در شرایط تنش خشکی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی دانه های روغنی
62 بررسی رابطه همبستگی عملکرد و اجزای عملکرد ذرت با کلنیزاسیون ریشه در تلقیح با قارچ میکوریز و باکتریPseudomonas در شرایط تنش خشکی (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی
63 بررسی رشد ونمو وخواص کیفی روغن سالیکورنیا به عنوان یک گیاه شورزیست و متحمل به شوری آب دریا (دریافت مقاله) همایش دستاوردهای نوین در تولید گیاهان با منشاء روغنی
64 بررسی زمان مصرف علفکش بر علفهای هرز، مورفولوژی و عملکرد گندم (دریافت مقاله) همایش ملی دستاوردهای نوین در زراعت
65 بررسی عملکرد و اجزای عملکرد گندم در رقابت با علف هرز چاودار (دریافت مقاله) هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
66 بررسی کاربرد پلیمرهای سوپرجاذب به عنوان راهکاری مهم در کاهش اثرات تنش خشکی در گیاهان زراعی (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
67 بررسی کاربرد زئولیت در کاهش آلودگی محیطی، مصرف اب و هزینه ها در کشاورزی ایران (دریافت مقاله) دومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
68 بررسی کاربرد هیدروژل پلیمری سوپرجاذب روی کاهش اثرات تنش خشکی در سویا و باکتری ریزوبیوم تحت شرایط گلخانه ای (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم خاک ایران
69 بررسی مزایای کشاورزی دقیق (Precision Agriculture) و کاربرد آن (دریافت مقاله) دومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
70 بررسی موانع کشت زراعی گیاه هالوفیت سالیکورنیا با بهره برداری از آب دریا (دریافت مقاله) کنفرانس ملی بهره برداری از آب دریا
71 بررسی همبستگی بین صفات ذرت دانه ای SC704 تحت تیمارهای مختلف کود زیستی و شیمیایی فسفره و شرایط تنش خشکی (دریافت مقاله) اولین همایش منطقه ای اکوفیزیولوژی گیاهان زراعی
72 بررسی همبستگی بین صفات ذرت دانه ایSC.704 تحت تیمارهای مختلف کودی و شرایط تنش خشکی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کشاورزی پایدار و تولید محصول سالم
73 پاسخ رشدی گیاه هالوفیت سالیکورنیا درتنش حاصل ازآلودگی همزمان نفت و شوری (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
74 پیش بینی الگوی رویش تاج خروس Amaranthus retroflexus قیاق Sorghum halepense و سلمه تره Chenopodium album در کشت خالص و مخلوط ارقام سویا (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مهندسی و مدیریت کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی پایدار
75 تاثیر آلودگینفتیبر روی گیاه سالیکورنیا و برآوردآستانه تحمل این گیاه به مقادیر مختلفنفت (دریافت مقاله) کنفرانس ملی بهره برداری از آب دریا
76 تاثیر تنش خشکی با استفاده ازپلی اتیلن گلیکول PEG6000 درمحیط کشت جامد روی خصوصیات گیاهچه 20ژنوتیپ چغندرقند (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
77 تاثیر تنش خشکی درمزرعه و رابطه آن با تنش درمحیط کشت پلی اتیلن گلیکول جهت غربال منابع ژنتیکی چغندرقند (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
78 تاثیر تنش شوری بر کربوهیدرات های محلول و کلروفیل و محتوای یونی ارقام گندم بهاره (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
79 تاثیر سویه های مختلف باکتری از مناطق مختلف جهان (Bradyrhizobium japonicum) بر عملکرد و گره بندی ارقام مختلف سویا ( .Glycine max (L. ) Merr) (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
80 تاثیر کود زیستی و شیمیای فسفر بر برخی از شاخص های رشد و عملکرد ذرت دانه ای تحت شرایط کم آبیاری در منطقه کرج (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی
81 تاثیر محلول پاشی نانودی اکسید تیتانیوم بر رنگیزه های فتوسنتزی در ذرت تحت شرایط کم آبیاری (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
82 تاثیر محلول پاشی نانودی اکسیدتیتانیوم بر عملکرد و اجزاء عملکرد ذرت (سینگل کراس 704) (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
83 تاثیر مصرف علف کش و آرایش کاشت ذرت تحت شرایط رقابت بر شاخص سطح برگ و تجمع ماده خشک (Zea mays L) (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
84 تاثیر مقادیر مختلف کمپوست ضایعات شهری، نیتروژن و فسفر بر روی برخی از شاخص های رشدی ذرت (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی
85 تاثیرپرایمینگ بذورسویای حاصل ازتنش خشکی با اسیدسالیسیلیک برخصوصیات رویشی گیاه رشدیافته درآزمون سرما (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
86 تاثیرتیمارهای خشکی آخرفصل برتجمع پرولین و قندهای محلول درارقام حساس و متحمل جو (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
87 تأثیر تنش خشکی بر پراکنش و توزیع کمی و کیفی نور در جامعه گیاهی آفتابگردان (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
88 تثبیت نیتروژن ارقام سویا در همزیستی با سویه های باکتری Bradyrhizobium japonicum بومی مناطق مختلف با استفاده از روش ترقیق ایزوتوپی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی کاربرد فناوری هسته ای در علوم کشاورزی و منابع طبیعی
89 تعیین دماهای کاردینال در گیاه دارویی ریحان (.Ocimum basilicum L) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی گیاهان دارویی دیم ایران
90 تعیین همبستگی بین آزمون پیری زودرس و درصد سبز نهایی مزرعه روی بذورحاصل ازگیاه مادری تحت تنش خشکی و تاریخ کاشت (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
91 جداسازی و خالص سازی باکتریهای بومی جنس آزوسپیریلوم و بررسی کیفی توان تولید HCN آنها (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم خاک ایران
92 رر سیی تأثیرمقادیرمختلف پلیمرسوپر جاذب (TARAWAT A200) و سطوح مختلف تنش خشکی روی رشد و عملکرد ذرت علوفه ای ( Zea may ) (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم خاک ایران
93 روند تغییرات عملکرد و برخی اجزای عملکرد سویا (Glycine max) تحت تاثیر سیستم های مختلف شخم (No-Tillage, Min-Tillage) و فواصل مختلف کاشت بوته (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
94 شناسائی سیب زمینی تراریخته مقاوم به ویروس PVY نسبت به سیب زمینی های غیرGM با روشهای مبتنی برPCR (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
95 شناسایی تیپ ایده آل کلزا در شرایط تنش خشکی براساس صفات مورفوفیزیولوژی (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
96 شناسایی میزان تحمل به خشکی درژنوتیپ های کلزا درمرحله گیاهچه ای براساس تجزیه به مولفه های اصلی (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
97 شناسایی هیبریدهای آفتابگردان متحمل به تنش خشکی در شرایط آبیاری محدود بر اساس خصوصیات اکوفیزیولوژیکی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی اثرات خشکسالی و راهکارهای مدیریت آن
98 قابلیت رقابت سویا با علف های هرز (دریافت مقاله) هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
99 کاربرد تجزیه GGEbiplot در شناسایی ژنوتیپهای کلزای متحمل به تنش خشکی در مرحله گیاهچه ای (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
100 کاربرد تکنیکهای هسته ای در کشاورزی (دریافت مقاله) دومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
101 کاربرد مدل سازی جوانه زنی در واکنش به دما در بذر گیاهی دارویی ریحان (.Ocimum basilicum L) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی گیاهان دارویی دیم ایران
102 کشاورزی شهری: سازگاری ها ناسازگاری های اجرای آن در کلانشهرها (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کشاورزی شهری
103 کشت مخلوط چاودار و گندم و اثر آن بر خصوصیات نانوایی آرد حاصله (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
104 کود سبز راهکاری برای کاهش مصرف کودهای شیمیایی در کشاورزی بوم شناختی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی کشاورزی بوم شناختی ایران
105 مطالعه اثر ترکیب کودهای فسفر و زیستی در شرایط تنش خشکی بر برخی شاخص های فیزیولوژیک رشد ذرت دانه ای (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کشاورزی پایدار و تولید محصول سالم
106 مطالعه اثر تنش خشکی و کاربرد ترکیب کودهای زیستی و شیمیایی فسفره بر تعدادی از صفات مورفولوژیک عملکرد و همبستگی بین آنها در گیاه ذرتZea mays L.) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کشاورزی پایدار و تولید محصول سالم
107 مطالعه اثر کود زیستی و شیمیایی بر عملکرد، اجزا آن و همبستگی شاخص های رشد ذرت تحت شرایط کم آبی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی کشاورزی و توسعه پایدار (فرصتها و چالشهای پیش رو)
108 مطالعه اثرات سطوح مختلف تنشخشکی بهمنظور تعیین مناسب ترین دور آبیاری ذرت تابستانه در دشت ورامین (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کشاورزی پایدار و تولید محصول سالم
109 مطالعه تاثیر کاربرد مقادیر مختلف کمپوست زباله شهری بر موجودی عناصر غذایی و خصوصیات خاک و رشد و عملکرد علوفه ای ذرت (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی مدیریت پسماند
110 مطالعه زیست شناختی ویژگی های جوانه زنی و جذب آب در ارقام مختلف گلرنگ (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست)
111 مقایسه اثر خاک پوش های پلی اتیلن و آلی در دوره ای مختلف آبیاری بر رشد و عملکرد پنبه در منطقه ورامین (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
112 مقایسه اثر فرمهای مختلف کود پتاسیم بر عملکرد و اجزای عملکرد دانه گندم در شرایط کم ابیاری (دریافت مقاله) همایش ملی بحران آب در کشاورزی و منابع طبیعی
113 مقایسه محتوای کلروفیلی (spad) در سه نقطه از برگ توده های مختلف ریحان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی گیاهان داروییی،کشاورزی ارگانیک، مواد طبیعی و دارویی