دکتر مجید راحمی

دکتر مجید راحمی استاد گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز

دکتر مجید راحمی

Dr. Majid Rahemi

استاد گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 Application of Colored Nets to Prevent Sunburn and Increase Pomegranate Fruit Quality (دریافت مقاله) دوفصلنامه تحقیقات کشاورزی ایران دوره: 40، شماره: 2
2 آثار منبع دانه گرده و گرده افشانی دو گانه بر تشکیل میوه و نمو خشک میوه پسته (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 8، شماره: 1
3 آثار منبع دانه گرده و گرده افشانی دو گانه بر تشکیل میوه و نمو خشک میوه پسته (دریافت مقاله) دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی دوره: 0، شماره: 27
4 اثر پایه های رویشی و بذری انجیر بر جذب عنصرهای غذایی پیوندک رقم سبز در شرایط تنش خشکی (دریافت مقاله) مجله علوم و فنون باغبانی ایران دوره: 17، شماره: 4
5 اثر پراکسید هیدروژن بر کاهش بار میکروبی انواع کشمش منطقه بوانات فارس (دریافت مقاله) مجله علوم باغبانی دوره: 37، شماره: 1
6 اثر پلی آمین ها بر افزایش ریشه زایی دانهال پسته رقم ’بادامی ریز‘ Pistacia vera cv Badami-e-Riz (دریافت مقاله) دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی دوره: 3، شماره: 10
7 اثر پلی آمین ها بر تشکیل و کیفیت میوه زیتون (دریافت مقاله) مجله علوم و فنون باغبانی ایران دوره: 17، شماره: 4
8 اثر تنش شوری بر برخی پاسخ های فیزیولوژیک و زیست شیمیایی چهار دورگه انجیر (دریافت مقاله) مجله علوم و فنون باغبانی ایران دوره: 18، شماره: 2
9 اثر تنظیم کننده های رشد، سوین و عصاره ذرت بر تنک شیمیایی، کیفیت میوه و گلدهی سال بعد سیب رقم گلدن دلیشس (دریافت مقاله) مجله علوم و فنون باغبانی ایران دوره: 17، شماره: 2
10 اثر تیمار کوتاه مدت و مداوم اتانول و اسید جیبرلیک بر ماندگاری و کیفیت گل بریده آلسترومریا Alstroemeria hybrida c.v. Fuij (دریافت مقاله) فصلنامه به زراعی کشاورزی دوره: 15، شماره: 4
11 اثر تیمارهای پس از برداشت اسپرمیدین و پوترسین بر کیفیت انباری میوه کیوی رقم هایوارد (دریافت مقاله) فصلنامه علوم باغبانی ایران دوره: 43، شماره: 3
12 اثر کائولین بر فیزیولوژی درخت، آفتاب سوختگی سطحی و خواص کمی و کیفی میوه دو رقم تجاری سیب (دریافت مقاله) فصلنامه علوم باغبانی ایران دوره: 46، شماره: 3
13 اثر کاربرد برگی نانوکلات های کلسیم و پتاسیم بر برخی ویژگی های کمی و کیفی انار رقم زردانار در انبار سرد (دریافت مقاله) مجله علوم و فنون باغبانی ایران دوره: 21، شماره: 4
14 اثر کاربرد پس از برداشت گاما آمینو بوتیریک ‌اسید، متیل‌جاسمونات و متیل‌سالیسیلات بر سرمازدگی، ویژگی‌های پوست و کیفیت آب میوه پرتقال خونی رقم مورو در دوره انبارمانی سرد (دریافت مقاله) مجله علوم و فنون باغبانی ایران دوره: 20، شماره: 4
15 اثر کایولین بر برخی ویژگی های فیزیولوژیک و آفتاب سوختگی پرتقال رقم واشنگتن ناول (دریافت مقاله) مجله علوم و فنون باغبانی ایران دوره: 18، شماره: 1
16 اثرات آب و خاک شور بر دانه سفیدی انار (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های میوه کاری دوره: 6، شماره: 1
17 اثرات غلظت و زمان محلول پاشی اسید جیبرلیک بر کاهش درصد ترک خوردگی پوسته سبز پسته (دریافت مقاله) مجله علوم باغبانی دوره: 23، شماره: 2
18 اثرهای کاربرد پوترسین و تنک میوه بر رشد و نمو میوه و گلدهی سال بعد زیتون رقم فیشمی تخم کبکی (دریافت مقاله) مجله علوم و فنون باغبانی ایران دوره: 20، شماره: 2
19 ارزیابی تحمل به شوری سه رقم انجیر بر اساس ویژگی های رشدی، فیزیولوژیکی و توزیع یون ها در گیاه (دریافت مقاله) مجله علوم و فنون باغبانی ایران دوره: 17، شماره: 2
20 امکان سنجی استفاده از جذب اشعه ایکس به عنوان یک روش غیر مخرب برای تعیین برخی از شاخص های کیفی میوه انار (دریافت مقاله) مجله علوم باغبانی دوره: 27، شماره: 3
21 Comparison of some edible coatings and paper bag on preservation of cucumber (Cucumis sativus L.) during storage (دریافت مقاله) دوفصلنامه تحقیقات کشاورزی ایران دوره: 40، شماره: 1
22 Effect of Hot Air Treatment on Physio-Chemical Properties of Pomegranate Arils (دریافت مقاله) مجله بین المللی علوم و فنون باغبانی دوره: 9، شماره: 1
23 Effect of Polyamines, 2, 4-D, Isopropyl Ester and Naphthalene Acetamide on Improving Fruit Yield and Quality of Date (Phoenix dactylifera L.) (دریافت مقاله) مجله بین المللی علوم و فنون باغبانی دوره: 1، شماره: 2
24 Evaluation of freezing tolerance in olive cultivars by stomatal density and freezing stress (دریافت مقاله) مجله بین المللی علوم و فنون باغبانی دوره: 3، شماره: 2
25 Persian Walnut Phenology: Effect of Chilling and Heat Requirements on Budbreak and Flowering Date (دریافت مقاله) مجله بین المللی علوم و فنون باغبانی دوره: 4، شماره: 2
26 Seasonal changes in carbohydrate and nitrogen contents of olive trees ʻFishomiʼ cultivar in several parts under alternate bearing conditions (دریافت مقاله) مجله فرآیند و کارکرد گیاهی دوره: 11، شماره: 52
27 بررسی اثر اتانول و متانول بر برخی صفات کمی و کیفی گل شاخه بریده میخک (Dianthus caryophyllus cv. ‘Sensi’) (دریافت مقاله) مجله علوم باغبانی دوره: 28، شماره: 2
28 بررسی تاثیرات چند ماده شیمیایی بر درصد تنک و کیفیت میوه زردآلو رقم خیاری (دریافت مقاله) مجله علوم باغبانی دوره: 23، شماره: 2
29 بررسی تغییرات مواد شبه جیبرلیک اسید در طول دوره چینه سرمایی در بذر زیتون (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 10، شماره: 3
30 بررسی تغییرات مواد شبه جیبرلیک اسید در طول دوره چینه سرمایی در بذر زیتون (دریافت مقاله) دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی دوره: 0، شماره: 37
31 بررسی زمان وغلظت مناسب محلول پاشی اسید جیبرلیک و ایزوپروپیل استر ۲،۴- دی در افزایش برخی از صفات میوه پرتقال ناول و نارنگی کلمانتین (دریافت مقاله) دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی دوره: 0، شماره: 42
32 بررسی زمان وغلظت مناسب محلول پاشی اسید جیبرلیک و ایزوپروپیل استر ۲،۴- دی در افزایش برخی از صفات میوه پرتقال ناول و نارنگی کلمانتین (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 11، شماره: 42
33 بررسی زمان، شدت و تغییرات آناتومیکی مرگ جوانه (Bud necrosis) در مرحله رشد و نموی انگور رقم عسکری (دریافت مقاله) فصلنامه علوم باغبانی ایران دوره: 42، شماره: 4
34 بهبود کیفیت و تسریع رسیدن میوه خرما رقم کبکاب با استفاده از پوشش‌های رنگی و موقعیت خوشه (دریافت مقاله) مجله علوم باغبانی دوره: 32، شماره: 4
35 بهبود ویژگی های فیزیولوژیک و بیوشیمیایی دو رقم پسته در شرایط تنش شوری با کاربرد کودهای سولفات پتاسیم و نانوپتاسیم (دریافت مقاله) مجله علوم و فنون باغبانی ایران دوره: 23، شماره: 4
36 تاثیر اسید جیبرلیک بر کاهش ترک خوردگی پوسته پسته، میزان آفلاتوکسین و کیفیت خشک میوه پسته (دریافت مقاله) دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی دوره: 0، شماره: 33
37 تاثیر اسید جیبرلیک بر کاهش ترک خوردگی پوسته پسته، میزان آفلاتوکسین و کیفیت خشک میوه پسته (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 9، شماره: 3
38 تاثیر تنک کردن شیمیایی روی خصوصیات میوه و سال آوری درختان زیتون در ارقام دزفول و فیشمی (دریافت مقاله) دوفصلنامه کشاورزی دوره: 2، شماره: 1
39 تاثیر تیمارهای آب گرم و هوای گرم بر جوانه زنی و عمر انباری غده های دو رقم سیب زمینی (Solanum tuberosum L.) (دریافت مقاله) دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی دوره: 0، شماره: 39
40 تاثیر تیمارهای آب گرم و هوای گرم بر جوانه زنی و عمر انباری غده های دو رقم سیب زمینی (Solanum tuberosum L.) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 11، شماره: 1
41 تاثیر محلول پاشی برگی پوترسین و اسپرمین بر برخی ویژگی های مورفولوژیکی و اجزای عملکرد میوه پسته رقم اوحدی (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های میوه کاری دوره: 5، شماره: 2
42 تاثیر نوع بسته بندی و دماهای مختلف بر ضدعفونی و نگهداری انجیر خشک اسنهبان (دریافت مقاله) دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی دوره: 0، شماره: 20
43 تاثیر نوع بسته بندی و دماهای مختلف بر ضدعفونی و نگهداری انجیر خشک اسنهبان (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 6، شماره: 2
44 تأثیر محلول پاشی اوره و سولفات روی بر میزان ذخیره و انتقال عناصر نیتروژن و روی در برگ و میوه ی انار رقم رباب نی ریز (دریافت مقاله) فصلنامه علوم باغبانی ایران دوره: 44، شماره: 4
45 تعیین زمان ایجاد خسارت سرمازدگی میوه انار (Punica granatum L.) در طول نگهداری در سردخانه (دریافت مقاله) فصلنامه علوم باغبانی ایران دوره: 41، شماره: 1
46 تعیین نیاز سرمایی و گرمایی رقم های مختلف پکان (دریافت مقاله) مجله علوم و فنون باغبانی ایران دوره: 18، شماره: 3
47 تغییرات قندها، نشاسته، پرولین و آب میان بافتی در مواجه با سرما در برخی از ارقام زردآلو (Prunus armeniaca L.) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم باغبانی ایران دوره: 41، شماره: 4
48 کاهش آسیب سرمازدگی و افزایش عمر انبارمانی میوه انار رقم رباب نی‌ریز با کاربرد پیش تیمار گرمایی (دریافت مقاله) مجله علوم و فنون باغبانی ایران دوره: 21، شماره: 2
49 معرفی پکان (Carya illinoensis (Wangenh.) K. Koch) برای استان خوزستان (دریافت مقاله) مجله یافته های تحقیقاتی در گیاهان زراعی و باغی دوره: 2، شماره: 2
50 معرفی روش های موفق پیوند پکان (Carya illinoensis (Wangenh.) K. Koch) (دریافت مقاله) مجله یافته های تحقیقاتی در گیاهان زراعی و باغی دوره: 2، شماره: 3
51 مقایسه عصاره‎های روغنی آویشن و میخک و قارچ‎کش ایمازالیل بر پوسیدگی کپک آبی ( Penicillium italicum ) میوه‎های مرکبات در انبار سرد (دریافت مقاله) دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی دوره: 0، شماره: 45
52 مقایسه عصاره‎های روغنی آویشن و میخک و قارچ‎کش ایمازالیل بر پوسیدگی کپک آبی ( Penicillium italicum ) میوه‎های مرکبات در انبار سرد (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 12، شماره: 45
53 مقایسه قندها، ترکیبات مختلف، اسیدهای آلی و ترکیبات فنولی ارقام خرمای شاهانی، پیارم و دیری (دریافت مقاله) مجله علوم باغبانی دوره: 30، شماره: 2
54 نقش تنک شیمیایی و دستی میوه بر حفظ جوانه گل و بهبود کیفیت خشک میوه پسته (دریافت مقاله) دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی دوره: 0، شماره: 38
55 نقش تنک شیمیایی و دستی میوه بر حفظ جوانه گل و بهبود کیفیت خشک میوه پسته (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 10، شماره: 4
56 نقش گرمادهی ، کلرید کلسیم و پرمنگنات پتاسیم بر عمر انباری و سفتی گوشت میوه سیب گلدن دلیشس (دریافت مقاله) دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی دوره: 0، شماره: 22
57 نقش گرمادهی ، کلرید کلسیم و پرمنگنات پتاسیم بر عمر انباری و سفتی گوشت میوه سیب گلدن دلیشس (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 6، شماره: 4
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر برخی تنظیم کننده های رشد گیاهی برکنترل پاجوش دهی درخت انار (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم باغبانی ایران
2 اثر پلی آمین ها بر باززایی ریشه دانهال های پایه پسته‘بادامی ریز’ (دریافت مقاله) هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران
3 اثر تعداد جوانه بارده در هر شاخه بر عملکرد و کیفیت انگور رقم یاقوتی (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم باغبانی ایران
4 اثر تنش کم آبی بر خصوصیات رشدی و فیزیولوزیکی انار (دریافت مقاله) همایش بین المللی پژوهش های کاربردی در کشاورزی
5 اثر تیمار هوای گرم بر خصوصیات فیزیک و شیمیایی آریل انار (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم باغبانی ایران
6 اثر تیمارهای پس از برداشت اسپرمیدین و پوترسین بر خصوصیات کمی و کیفی میوه های کیوی رقم ’هایوارد‘ (دریافت مقاله) هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران
7 اثر دورمکس، روغن ولک و عصاره سیر بر شکفتن جوانه ها در انگور یاقوتی (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم باغبانی ایران
8 اثر غلظت های مختلف کایولین بر خصوصیات کمی و کیفی پرتقال رقم واشنگتن ناول در زمان برداشت (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم باغبانی ایران
9 اثرات NAD، NAA اتفن و اوره بر تنک و بهبود کیفیت میوه زردالو رقم خیاری (دریافت مقاله) ششمین کنگره علوم باغبانی ایران
10 اثرات پوشش های خوراکی و اسانس های گیاهی در نگهداری و کیفیت مغز گردو (دریافت مقاله) هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران
11 اثرات ترکیب آب داغ، ایمازالیل، بی کربنات سدیم و پوشش دادن با واکس بر پوسیدگی بعد از برداشت پرتقال والنسیا (دریافت مقاله) چهارمین کنگره علوم باغبانی
12 اثرات تنش خشکی و بازگشت بر وضعیت آبی و تنظیم اسمزی در رز مینیاتوری رقم مشکین جان (دریافت مقاله) ششمین کنگره علوم باغبانی ایران
13 اثرات تیمارهای آب گرم و محلول کلرید سدیم برعمر انباری و کیفیت سه رقم میوه گوجه فرنگی Lycopersicun esculentum L (دریافت مقاله) همایش ملی مدیریت کشاورزی
14 اثرات تیمارهای آب گرم و هوای گرم بر روی کیفیت پس از برداشت میوه ی کامکوات در سردخانه (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم باغبانی ایران
15 اثرات کاربرد اتیلن، اسید استیک و نمک طعام در رسانیدن مصنوعی خرمای شاهانی (دریافت مقاله) چهارمین کنگره علوم باغبانی
16 اثرات گرمادهی متناوب بر تغییرات میزان پلی آمین های پوست میوه انار رقم رباب نیریز نگهداری شده در انبار سرد (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم باغبانی ایران
17 اثرات متیل جاسمونات و پلی آمین ها بر علایم سرمازدگی میوه های پرتقال Citrus sinensis در انبار سرد (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم باغبانی ایران
18 ارتقای اثربخشی مدیریت پروژه با استفاده از مدیریت ریسک (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، حسابداری و اقتصاد
19 ارتقای اثربخشی مدیریت پروژه بااستفاده ازمدیریت ریسک (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت چالشها و راهکارها
20 ارزیابی عوامل اثر گذار بر توسعه نام تجاری در بازار لبنیات (مورد مطالعه: شرکت تولید لبنیات پگاه) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی علوم رفتاری و مطالعات اجتماعی
21 ارزیابی عوامل اثرگذار بر توسعه نام تجاری دربازار لبنیات مورد مطالعه: شرکت تولیدلبنیات پگاه (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت چالشها و راهکارها
22 استفاده از یک روش غربالگری سریع برای تعیین رقم متحمل به خشکی در انار (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی فیزیولوژی گیاهی ایران
23 افزایش عمر پس از برداشت قارچ و حفظ کیفیت آن با استفاده از ترکیبات بازدارنده قهوه ای شدن و ضد میکروبی (دریافت مقاله) ششمین کنگره علوم باغبانی ایران
24 افزایش عمر پس از برداشت گل بریده رز ‘Sweet Water’ با کاربرد ذرات نانونقره و تنظیم کننده رشد بنزیل آدنین (دریافت مقاله) هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران
25 افزایش عمر پس ازبرداشت قارچ و حفظ کیفیت آن با استفاده از ترکیبات بازدارنده قهوه ای شدن و ضد میکروبی (دریافت مقاله) ششمین کنگره علوم باغبانی ایران
26 امکان سنجی استفاده از جذب اشعه ایکس به عنوان یک روش غیر مخرب برای تعیین برخی از شاخص های کیفی میوه انار (دریافت مقاله) هفتمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون
27 بررسی اثر پلی آمین ها بر کیفیت میوه کنار (دریافت مقاله) هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران
28 بررسی اثر تیمارهای پس از برداشت پلی آمین ها و آب گرم بر خصوصیات کمی و کیفی میوه اناررقم ‘رباب نی ریز (دریافت مقاله) همایش ملی انار
29 بررسی اثر تیمارهای دمایی بر میزان کنترل آفت انباری شپشه دندانه دار Oryzeaphilus surinamensis و خصوصیات کمی و کیفی خرمای زاهدی (دریافت مقاله) هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران
30 بررسی اثرات پلی آمین ها, ایزو پروپیل استر تو، فور- دی, نفتالین استامید بر عملکرد وخصوصیات کیفی و کیفی خرمای کبکاب (دریافت مقاله) هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران
31 بررسی اثرات میدان مغناطیسی بر تندش بذر ذرت شیرین در شرایط تنش شوری (دریافت مقاله) ششمین کنگره علوم باغبانی ایران
32 بررسی تاثیر ترکیبات پلی آمین بر رشد و نمو زیتون رقم تخم کبکی فیشمی (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم باغبانی ایران
33 بررسی تاثیر ترکیبات پلی آمین بر کیفیت میوه زیتون رقم تخم کبکی فیشمی (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم باغبانی ایران
34 بررسی تاثیر جیبرلیک اسید درونزا و برونزا بر بازگشت گلدهی زیتون رقم فیشمی (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم باغبانی ایران
35 بررسی تأثیر اتانول و اسید جیبرلیک بر ماندگاری و کیفیت گل بریده آلسترومریا Alstroemeria hybrida c.v. (Fuij) (دریافت مقاله) هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران
36 بررسی تأثیرات تنک کننده های شیمیایی بر درصد تنک و کیفیت میوه زردآلو رقم گردی (دریافت مقاله) هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران
37 بررسی ترکیبات فنلی و فعالیت آنتی اکسیدانی میوه سه رقم خرما در مراحل مختلف رشد (دریافت مقاله) بیست و یکمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
38 بررسی تغییرات ماهانه کربوهیدرات در اندام های مختلف درختان زیتون رقم فیشمی (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم باغبانی ایران
39 بررسی خصوصیات کمی حبه انگور در پاسخ به تیمارهای دورمکس و روغن ولک (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم باغبانی ایران
40 بررسی خصوصیات هیستولوژیکی و مورفولوژیکی پرتقال ناور و نارنگی کلمانتین پس از محلول پاشی با ایزوپروپیل استر 2.4- دی و اسید جیبرلیک (دریافت مقاله) ششمین کنگره علوم باغبانی ایران
41 بررسی خواص فیزیکوشیمیایی میوه ارقام مختلف خرما (دریافت مقاله) هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران
42 بررسی شکاف کیفیت درخدمات اینترنتی مطالعه موردی: سازمان فرهنگی تفریحی شهرداری اصفهان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت چالشها و راهکارها
43 بررسی کارآیی پیش تیمار آب گرم بر قابلیت انبارمانی میوه انار در دمای سرد با استفاده از شاخصهای وقوع آسیب اکسیداتیو و تغییر در ویژگی های فیزیکوشیمیایی (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم باغبانی ایران
44 بررسی کارآیی پیش تیمار آب گرم بر قابلیت انبارمانی میوه انار در دمای سرد با استفاده ازشاخصهای وقوع آسیب اکسیداتیو و تغییر در ویژگی های فیزیکوشیمیایی (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم باغبانی ایران
45 بررسی میزان پروتئین، روغن و اسیدهای چرب برخی ارقام گردو (Juglans regia L.) (دریافت مقاله) هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران
46 بررسی نقش آبسایزیک اسید در خفتگی بذر زیتون (Olea europaea L. (دریافت مقاله) ششمین کنگره علوم باغبانی ایران
47 بررسی وضعیت کلروفیل برگ طی تنش خشکی در دو رقم انار رباب و شیشه گپ (دریافت مقاله) همایش بین المللی پژوهش های کاربردی در کشاورزی
48 برهمکنش کایولین و تنش آبی بر عملکرد چند رقم گردوی ایرانی (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم باغبانی ایران
49 پاسخ های فیزیولوژیک میوه انار (رقم رباب نی ریز) به تیمارهای پسبرداشت آب گرم، ژل آلویه وراء،کیتوزان و عصاره پوست انار در طول مدت انبارمانی (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم باغبانی ایران
50 تاثیر اسید جیبرلیک و پوترسین بر برخی خصوصیات کمی و کیفی دو ژنوتیپ پرچین و ترشین زرشک دانه دار (دریافت مقاله) هفتمین همایش علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم کشاورزی و منابع طبیعی ایران
51 تاثیر روشهای مختلف برداشت، شستشو و خشک کردن بر کیفیت انجیر استهبان (دریافت مقاله) چهارمین کنگره علوم باغبانی
52 تاثیر سوین، جیبیرلیک اسید 2.4d و سولفات پتاسیم بر ویزگی های میوه انگور یاقوتی (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم باغبانی ایران
53 تاثیر کودهای کلرید پتاسیم، سولفات پتاسیم و نانو پتاسیم بر رشد و ویژگی های میوه انجیر دیم رقم سبز (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم باغبانی ایران
54 تاثیر گرد و غبار بر رشد و نمو میوه پسته رقم اوحدی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پسته ایران
55 تاثیر محلولپاشی کلسیم و پتاسیم بر ویژگیهای کمی و کیفی در طی انبارداری انار رقم زردانارPunica granatum L. cv. Zardanar (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم باغبانی ایران
56 تاثیر نیتروژن و روی بر صدمات آفتاب سوختگی و ترک خوردگی میوه انار رقم رباب نیریز (دریافت مقاله) همایش ملی انار
57 تاثیر هیدروژن سیانیماید (دورمکس)، سالیسیلیک اسید و روغن ولک بر ویژگی های فیزیولوژیکی و کیفیت میوه انار واریته رباب در جنوب ایران (دریافت مقاله) همایش علمی پژوهشی کشاورزی،مهندسی ژنتیک و گیاه پزشکی ایران
58 تاثیر هیدروژن سیانیماید(دورمکس)، سالیسیلیک اسید و روغن ولک بر زمان شکفتن جوانه و کیفیت میوه انار واریته ریاب در مناطق گرمسیری (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم باغبانی ایران
59 تاثیرتمرین های مشارکتی برحل مسئله درس ریاضی دانش آموزان دوره راهنمایی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت چالشها و راهکارها
60 تأثیر تیمار حذف میوه و زمان نمونه برداری بر تغییرات هورمون جیبرلین و بروز مرگ جوانه اولیه (Bud necrosis) در انگور عسکری (دریافت مقاله) هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران
61 تدوین استراتژی درصنایع تولیدی لوحهای فشرده مبتنی براقیانوس آبی : مورد مطالعه شرکت نوین سفیر (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت چالشها و راهکارها
62 تعیین مقاومت به شوری در نتاج انجیر سبز استهبان (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم باغبانی ایران
63 تغییرات مورفولوژیکی و شیمیایی جوانه انجیر سبز استهبان در طول دوره خفتگی (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم باغبانی ایران
64 تغییرات میزان کلروفیل، قندهای محلول کل، نشاسته و فعالیت آنتی اکسیدانی شش پایه پسته در شرایط شوری (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم باغبانی ایران
65 تلاقیهای کنترل شده به منظور اصلاح پایه های پسته برای تحمل به شوری (دریافت مقاله) همایش ملی رهیافت­ های علمی در صنعت طلای سبز، پسته
66 تیمار گرمایی پس از برداشت در محصولات باغبانی (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم باغبانی ایران
67 رتبه بندی راهبردهای مدیریت دانش با استفاده از روش AHP در مرکز رسانه های دیجیتال (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی علوم رفتاری و مطالعات اجتماعی
68 کاربرد اسپرمیدین و پوترسین و تاثیر آن بر زمان و میزان میوه بندی خرمای کبکاب (دریافت مقاله) همایش ملی و جشنواره علمی خرمای ایران
69 کاربرد پوشش های خوراکی برافزایش طول عمر خیار در طول دوره انبارمانی (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم باغبانی ایران
70 کاربرد تکنیکهای موثر در توسعه کاشت درختان میوه در شرایط دیم (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم باغبانی ایران
71 گزینش پایه متحمل به شوری پسته از طریق بررسی برخی پاسخهای مورفولوژیکی (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم باغبانی ایران
72 مطالعه تطبیقی بیمه درمانی در ایران و ایالت متحده امریکا: ارائه راهکار (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، حسابداری و اقتصاد
73 مطالعه تطبیقی بیمه درمانی درایران وایالت متحده امریکا : ارائه راهکار (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت چالشها و راهکارها
74 مطالعه تطبیقی بین بیمه درمانی در ایران و ایالت متحده امریکا و ارائه پیشنهاد (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی علوم رفتاری و مطالعات اجتماعی
75 مطالعه تغییرات هورمونهای درونی میوه خرمای شاهانی وپیارم در طی رشد و نمو (دریافت مقاله) هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران
76 مطالعه فنولوژی و تعیین ارقام گرده دهنده پکان در خوزستان (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم باغبانی ایران
77 مطالعه ی مقاومت به سرما در جوانه ی چند رقم انگور و ارتباط آن با مرگ جوانه (دریافت مقاله) هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران
78 مقایسه تغییرات فیزیکوشیمیایی میوه های گرده افشانی شده و نشده خرمای شاهانی وپیارم (دریافت مقاله) هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران
79 مقایسه میزان رشد، کارایی مصرف آب، محتوای نسبی آب، نشت یونی و هدایت روزنه ای شش ژنوتیپ پسته تحت شرایط تنش شوری (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم باغبانی ایران
80 مورفولوژی خوشه و ویژگی های کیفی انگوریاقوتی تحت تاثیر جیبرلیک اسید، تنک کننده های شیمیایی و مکانیکی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی الکترونیکی مباحث نوین در علوم باغبانی
81 نقش بذر و میوه در سال آوری درختان زیتون رقم فیشمی (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم باغبانی ایران